Legea nr. 10/2001

Sentinţă civilă 851/A din 20.11.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr.  .../.../2013

Cod operator de date cu caracter personal 3184

DECIZIA CIVILĂ Nr. 851/A/2014

Şedinţa publică de la 20 Noiembrie 2014

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE C.-V. B.

Judecător C.-A. C.

Grefier C.-G. H.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe apelant U. I., apelant M. G., B. N., B. M., B. A. M., B. M., I. R., U. A., U. I., D. O., B. C., S. D., I. A., S. C., D. S., S. V. LA CAB. AV. P. C. A. , apelant B. N., apelant B. M., apelant B. A. M. , apelant B.  M., apelant I. R., apelant U. A., apelant U. I., apelant D. O., apelant B. C. , apelant S. D., apelant I. A., apelant S. C., apelant D. S., apelant S. V. şi pe intimat M. F. P., D. G. F. P. , având ca obiect, apelul declarat împotriva Sentinţei civile nr. ... pronunţată în dosarul nr. .../.../2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca, dosar având ca obiect Legea 10/2001 .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, 

Dezbaterile au avut loc la data de 13.11.2014 şi au consemnate în şedinţa publică de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

Tribunalul reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată la data 29.04.2013 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanţii M. G., B. N., B. M., B. A. M., B. M., I. R., U. A., U. I., D. O., B. C., S. D., I. A., S. C., D. S., S. V. în contradictoriu cu pârâtul M. F. P. - D. G. F. P.  au solicitat instanţei obligarea pârâtului la restituirea preţului actualizat plătit de reclamanţi, având în vedere desfiinţarea contractelor încheiat cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii s-a arătat că, reclamanţii au dobândit prin contracte de vânzare-cumpărare, în condiţiile Legii nr. 112/1995, proprietatea unor imobile cu destinaţia de locuinţe, situate în ..., Piaţa ..., nr. ..., respectiv str. ..., nr. ..., jud. ..., aceste contracte fiind desfiiinţate în mod definitiv şi irevocabil, prin hotărâre judecătorească.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 50 ind.1 Legea nr. 10/2001.

În probaţiune s-au depus copii după următoarele înscrisuri: contracte de vânzare-cumpărare (f. 8-24).

Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru.

La data de 06.06.2013 reclamanţii au depus o precizare a cererii de chemare în judecată prin care au arătat că solicită restituirea preţului actualizată cu valoarea inflaţiei şi au depus copii după extrase de carte funciară (f. 72-93), iar la data de 14.06.2013 au depus copie a Deciziei civile nr. ... pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosar nr. ...(f. 96-105).

Pârâtul a depus întâmpinare la data de 26.06.2013 prin care a invocat faptul că, reclamanţii au chemat în judecată în mod greşit M. F. P. prin D. G. F. P.  şi totodată excepţia prescripţiei dreptul la acţiune, raportat la data rămânerii irevocabile a hotărârii prin care s-a constatat nulitatea absolută a contractelor de vânzare-cumpărare.

S-a mai precizat că, reclamanţii nu fac dovada plăţii sumei pe care susţin că au achitat-o în temeiul celor 8 contracte.

În drept s-au invocat dispoziţiile Decretului nr. 167/1958 şi art. 2517 Noul C.civ.

Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 12.07.2013, reclamanţii au arătat că înţeleg să-şi precizeze acţiunea în sensul chemării în judecată a M. F. P. cu sediul în ... şi că în speţă nu a intervenit prescripţia dreptului la acţiune cât timp reclamanţii au efectuat demersuri în vederea solicitării preţului de piaţă a imobilelor încă din anul 2009, însă acţiunea acestora a fost respinsă irevocabil la data de 27.02.2013, astfel că, imediat după această dată au introdus prezenta acţiune. Mai mult, s-a arătat că, în paralel au solicitat pârâtului restituirea voluntară a preţului actualizat al imobilelor.

În probaţiune au depus copii ale hotărârilor judecătoreşti (f. 163-173).

La data de pârâtul a depus note de şedinţă prin care a invocat faptul că nici unul din argumentele reclamanţilor nu evocă cauze întrerupătoare ale termenului de prescripţie.

Prin înscrisul de la fila 194 din dosarul nr.10521/211/2013 M. F. P. a arătat că își alege domiciliul la sediul D. G. F. P. a jud. ..., Piața  ..., nr. ..., jud. ...

Prin Sentinţa civilă nr. ... din 10.09.2013 pronunţată în dosar nr. .../.../2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de pârâtul M. F. P., D. G. F. P. C., şi în consecinţă:

A fost respinsă acţiunea formulată de reclamanţii M. G., B. N., B. M., B. A. M., B. M., I. R., U. A., U. I., D. O., B. C., S. D., I. A., S. C., D. S., S. V., toţi în contradictoriu cu pârâtul M. F. P., D. G. F. P. C., ca fiind prescrisă.

Împotriva sentinţei examinate au promovat apel reclamanţii (f.2) solicitând în baza dis part. 466 şi urm. NCPC, schimbarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul constatării faptului că acţiunea nu a fost prescrisă; obligarea pârâtei la restituirea preţului imobilelor indexat cu indicele de inflaţie; cu cheltuieli de judecată.

Prin Decizia Civilă nr. ... pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. ... /.../2013 s-a admis apelul declarat de către reclamanți și s-a anulat Sentința Civilă nr. ... a Judecătoriei Cluj-Napoca, reținând că în mod greșit a fost constatat împlinit termenul de prescripție extinctivă a dreptului material la acțiune, acțiunea nefiind prescrisă.

Procedând la judecarea pe fond a acțiunii formulate de reclamanți, tribunalul reține următoarele:

Reclamantul U. A. a decedat la data de 17.12.2013, ulterior sesizării Judecătoriei Cluj-Napoca , moștenitorii acestuia fiind U. I. , în calitate de soție supraviețuitoare , U. A.-D. și U. A. C., în calitate de descendenți.(f.176, 177, 179, 185-191 dosar).

Reclamanta D. S. a decedat la data de 10.06.2006 , anterior sesizării Judecătoriei Cluj-Napoca.(f.183 dosar.) Potrivit testamentului depus în copie la fila 184 dosar, D. S. a instituit-o legatară universală pe fiica sa, reclamanta C. O., reclamantul D. O., soțul supraviețuitor păstrând dreptul de uzufruct viager.

Reclamantul B. N. a decedat la data de 27.03.2008, moștenitorii fiind reclamanta B. M., în calitate de soție supraviețuitoare și B. A. M..(f.186, 206,207).

Imobilele din litigiu se află situate din punct de vedere administrativ în ..., Piața ..., nr. ..., azi ..., nr. ...

În temeiul Decretului nr. ... și a Deciziei nr. ... din 09.09.1959 a comitetului executiv al fostului S. P. C., imobilele au trecut în proprietatea S. R., întabulându-se dreptul de proprietate în favoarea statului și dreptul de administrare operativă în favoarea S. P. al orașului ...

Prin intermediul SC C. SA imobilul a fost vândut în temeiul Legii nr.112/1995 persoanelor care aveau calitatea de chiriași ai apartamentelor ce compuneau imobilul.Astfel:

Apartamentul nr. ... din str. ...,  nr. ... a fost cumpărat în baza contractului nr. ... de către B. N., soția sa B. M. și d-na M. R.

M. R. a decedat la data de 26.05.1998 având ca moștenitori pe reclamanta B. A. M., potrivit testamentului  autentificat sub nr. ... de BNP P. F. și certificatului de moștenitor autentificat sub nr. ... de BNP S.-V. B. (f.203-214 dosar).

Prin înscrisurile depuse la filele 101-114 se atestă plata prețului de către reclamanți pentru apartamentele cumpărate.

În baza contractului de vânzare-cumpărare  nr. ... reclamanta M. G. a cumpărat apartamentul nr. ... situat în ..., Piața ..., nr. ... (azi str. ...,  nr. ...)-imobil înscris în CF nr. ... nr top ...(f.13,78 dos.).

În baza contractului de vânzare-cumpărare  nr. ... reclamanta B. M. împreună cu soțul B. N. și cu numita M. R. a cumpărat apartamentul nr. ... situat în ..., Piața ..., nr. ... (azi str. ..., nr. ...)-imobil înscris în CF nr. ..., nr top ...(f.12,205 dos.).

În baza contractului de vânzare-cumpărare  nr. ... reclamanții B. M. și B. C. au cumpărat apartamentul nr. ..., situat în ..., Piața ..., nr. ..., (azi str. ..., nr. ...)-imobil înscris în CF nr. ... nr top ...(f.10,82 dos.).

În baza contractului de vânzare-cumpărare  nr. ... reclamanții I. A. și I. R. au cumpărat apartamentul nr. ... situat în ..., Piața ..., nr. ... (azi str. ..., nr. ...)-imobil înscris în CF nr. ... nr top ... .(f.8,84 dos.).

În baza contractului de vânzare-cumpărare  nr. ... reclamanta U. I. împreună cu soțul său U. A. au cumpărat apartamentul nr. ... situat în ..., Piața ..., nr. ... (azi str. ..., nr. ...)-imobil înscris în CF nr. ... nr top ...(f.20,86 dos.).

În baza contractului de vânzare-cumpărare  nr. ... reclamantul D. O. împreună cu soția sa D. S. au cumpărat apartamentul nr. ... situat în ..., Piața ..., nr. ... (azi str. ..., nr. ...)-imobil înscris în CF nr. ... nr top  ...(f.22,88 dos.).

În baza contractului de vânzare-cumpărare  nr. ... reclamantul S. V. a cumpărat apartamentul nr. ..., situat în ..., Piața ..., nr. ... (azi str. ..., nr. ...)-imobil înscris în CF nr. ... nr top ...(f.18,90  dos.).

În baza contractului de vânzare-cumpărare  nr. ..., reclamanții S. C. și S. D. au cumpărat apartamentul nr. ... situat în ..., Piața ..., nr. ... (azi str. ..., nr. ...)-imobil înscris în CF nr. ... nr top ...(f.16,92  dos.).

Prin Decizia Civilă nr. ... pronunțată în dosarul nr. ... a Curții de Apel Timișoara s-a admis apelul declarat, s-a schimbat sentința nr. ... a Tribunalului Cluj , s-a admis acțiunea și s-a constatat nulitatea absolută a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de părți , printre care și reclamanții din prezenta cauză cu SC C. SA , care în dosarele indicate au avut calitatea de pârâți. Hotărârea a fost menținută prin Decizia nr. ... pronunțată în dosarul nr. ... al Curții de Apel Timișoara. S-a reținut că, atât reclamanții din prezenta cauză, în calitatea de cumpărători , cât și Consiliul Local al mun. ..., în calitate  de vânzător au eludat dispozițiile art.9 și 14 din Legea nr.12/1995 la încheierea contractelor de vânzre-cumpărare.

Potrivit art.50 al.2 din Legea nr.10/2001 proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr.112/1995 , care au fost desființate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile au dreptul la restituirea prețului actualizat plătit în baza acelor contracte.

În speță, contractele de vânzare-cumpărare fiind încheiate de către reclamanți cu eludarea prevederilor Legii nr.112/1995, așa cum s-a reținut Prin Decizia Civilă nr. ... pronunțată în dosarul nr. ... a Curții de Apel Timișoara este întrunită ipoteza prevăzută la art.50 al.2 din Legea nr.10/2001, ce presupune îndreptățirea cumpărătorului exclusiv la restituirea prețului actualizat.

Nulitatea absolută a unui contract de vâzare-cumpărare, încheiat cu încălcarea prevederilor Legii nr.112/1995 constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, are ca efect lipsirea în tot a actului juridic , de efectele în vederea cărora a fost încheiat, din cauza nesocotirii dispozițiilor legale edictate pentru perfectarea sa valabilă. Cum nulitatea operează cu efect retroactiv(ex tunc), principiul restabilirii situației anterioare ce guvernează efectele nulității, impune restituirea prestațiilor efectuate în baza actului desființat.

Se reține că prețul de cumpărare al apartamentelor urmează a fi restituit, fără deducerea comisionului de 1% și  cu aplicarea indicelui de inflație anual calculat de la data plății și până la restituirea integrală.

Cât privește actualizarea prețului plătit de către reclamanți , instanța a avut în vedere că în chiar textul legii se prevede expres acest lucru, iar pe de altă parte, devalorizarea monedei reprezintă un eveniment extern contractelor care au produs prejudicii reclamanților, care în calitate de creditor al obligației, are dreptul la dezdăunarea sa integrală, reprezentând atât repararea pagubei, cât și beneficiul nerealizat, în raport de prevederile art.1073 și 1084 cod civil.

Referitor la comisionul de 1% și acesta trebuie restituit față de dispozițiile art.50 al.3 din Legea nr.10/2001, din economia cărora rezultă că se restituie prețul, iar nu prețul diminuat cu suma rezultată din deducerea comisionului încasat.

Pentru calcularea despăgubirilor, este suficientă mențiunea actualizării cu indicele de inflație anual , nefiind necesară efectuarea unei expertize, iar pe de altă parte, executarea prezentei hotărâri este posibilă, aplicabile fiind dispozițiile art.628 al.2 cod procedură civilă potrivit cărora “în cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalitțí sau alte sume , fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii. ”

 Potrivit art.50 al.3 din Legea nr.10/2001 restituirea se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art.13 al.6 din Legea nr.112/1995 cu modificările ulterioare.

Este adevărat că restituirea prestațiilor reciproce, expresie a principiului restitutio in integrum ce cârmuiește efectele nulității actului juridic civil, potrivit dreptului comun, operează între părțile contractante , însă, potrivit normei anterior citate, legea specială derogă de la această regulă, instituind, prin textul anterior citat, o subrogație legală a persoanei debitorului(vânzătorul obligat la restituire).

În virtutea considerentelor de fapt şi de drept invocate, instanţa va admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii M. G.,  B. M. şi B. A. M., căsătorită W. , B. M., B. C., I. A., I., U. A. şi continuată de U. I., U. A.-D., U. A.-C., U. I.,  D. O., C. O., născută D., S. V., S. D., S. C. în contradictoriu cu pârâtul  M. F. P., D. G. F. P. C.

Se va obliga pârâtul să restituie reclamanţilor preţul pe care aceştia l-au achitat pentru imobilele cumpărate în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr.112/1995 ( fără deducerea comisionului de 1%),  actualizat cu indicele de inflaţie anual, calculat de la data plăţii şi până la  restituirea integrală.

Potrivit art.7 din Decretul  nr.31/1954 capacitatea de folosință a persoanei începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.

Având în vedere că reclamanta D. S. era decedată anterior promovării prezentului litigiu, în tem.art.248 cod procedură civilă , instanța va admite excepția lipsei capacității de folosință a acesteia și va respinge respinge cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul M. F. P., D. G. F. P. C. ca fiind formulată de o persoană lipsită de capacitate de folosinţă.

Se va respinge , ca nedovedită, cererea reclamanţilor privind cheltuielile de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii M. G.,  B. M. şi B. A. M., căsătorită W. , B. M., B. C., I. A., I. R.,  U. A şi continuată de U. I., U. A.-D., U. A.-C., U. I.,  D. O., C. O., născută D., S. V., S. D., S. C., toţi cu domiciliu procesual ales la din ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., în contradictoriu cu pârâtul M. F. P., D. G. F. P. C. cu sediul în mun. ...,  Piaţa  ..., nr. ..., jud. ...

Obligă pe pârât să restituie reclamanţilor preţul pe care aceştia l-au achitat pentru imobilele cumpărate în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr.112/1995 ( fără deducerea comisionului de 1%),  actualizat cu indicele de inflaţie anual, calculat de la data plăţii şi până la  restituirea integrală.

Admite excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a reclamantei D. S. şi respinge cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul M. F. P., D. G. F. P. C. ca fiind formulată de o persoană lipsită de capacitate de folosinţă.

Respinge cererea reclamanţilor privind cheltuielile de judecată.

Decizia este definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 20.11.2014.

 

Preşedinte Judecător

C. V. B. C. A. C.

Grefier

C. G. H.

Red.dact.C.C./C.Ţ.19 ex/30.03.2015