Contestaţie la executare

Hotărâre 210 din 19.03.2018


Titlu: Contestaţie la executare

Domeniu asociat: Contestaţie la executare

Dosar nr. xxxx/267/2017 Nr. Operator 3923

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

JUDEŢUL GORJ

ÎNCHEIEREA NR. xx

Şedinţa publică de la 19 Martie 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE: XX

Grefier:  XX

Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare, formulată de contestatorul XX, domiciliat în oraşul XX, str. XX, nr. XX, Judeţul Gorj, împotriva titlului executoriu nr. 6523, în contradictoriu cu intimata XX reprezentată prin primar Dr. ing. XX, cu sediul în oraşul XX, Judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, contestatorul fiind reprezentat de avocat XX, iar intimata de consilier juridic XX.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că la data de 14 martie 2018, intimata XX, a înaintat la dosar întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii somaţiei şi titlului executoriu nr. XX/13.07.2017. Totodată, prin adresa de înaintare, intimata a solicitat instanţei să constate că acţiunea contestatorului este tardiv formulată, în raport de prevederile art.260 şi 261 din Legea nr. 207/2015, înţelegând să invoce excepţia tardivităţii şi respingerea cererii pentru acest considerent, după care:

Instanţa pune în discuţie excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, invocată de intimată.

Avocat XX pentru contestator, solicită  respingerea excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei, întrucât contestaţia a fost formulată în termenul prevăzut de lege şi anularea titlului executoriu.

Consilier juridic X pentru intimată, solicită instanţei să constate că acţiunea contestatorului este tardiv formulată, în raport de prevederile art.260 şi 261 din Legea nr. 207/2015, având în vedere că, contestatorul a primit somaţia şi titlul executoriu contestate în data de 13.07.2017, iar contestaţia la executare a fost întocmită în data de 05.10.2017 şi pe cale de consecinţă să fie admisă excepţia tardivităţii şi respingerea cererii pentru acest considerent

Instanţa rămâne în pronunţare pe excepţia  tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei  civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 05.10.2017 sub nr. dosar xxx/267/2017, contestatorul XX, a formulat contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nr. 6523 al intimatei XX reprezentată prin primar Dr. ing. XX, solicitând anularea titlului executoriu întrucât a intervenit prescripţia.

În motivare, contestatorul a arătat că în fapt, figurează ca debitor cu amenzi de circulaţie în sumă de 2605 lei din 2003 până în 2009, şi deşi perioada de prescripţie a acestor debite s-a împlinit, Unitatea Administrativ Teritorială a Primăriei refuză să ia act de acest aspect legal, el fiind în imposibilitatea de a-şi achita impozitele pe clădiri şi alte bunuri pe care le deţine.

De asemenea, a precizat că a încercat să stingă prezentul litigiu pe cale amiabilă, prin faptul că a discutat pe aspectul că majoritatea dintre aceste amenzi contravenţionale le-a achitat, însă nu a păstrat dovada de achitare în copie, iar pârâta a refuzat radierea din baza de date a acestor amenzi contravenţionale.

A precizat de asemenea, că solicită instanţei constatarea prescripţiei extinctive a acestor amenzi contravenţionale.

În drept, contestaţia a fost întemeiată pe disp. art. 711-717 C.p.civ. şi art.2500 – 2517 Cod civil.

În dovedirea contestaţiei, a fost solicitată proba cu înscrisuri.

A anexat la prezenta contestaţie următoarele înscrisuri: copia cărţii de identitate, somaţia şi titlul executoriu nr. XX al intimatei Unitatea Administrativ Teritorială a Primăriei XX.

Prin rezoluţia instanţei, s-a pus în vedere contestatorului să timbreze acţiunea cu 187 lei taxă timbru.

Faţă de aceasta, contestatorul a formulat cerere de acordare ajutor public judiciar.

Prin încheierea  nr. 81 din 05 februarie 2017 a fost admisă cererea de ajutor public judiciar formulată de contestator şi s-a dispus scutirea în întregime a contestatorului de plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 187 lei.

Prin încheierea de şedinţă din data de 12 februarie 2018, s-a dispus emiterea unei adrese către UAT XX, pentru a înainta documentaţia care a stat la baza emiterii titlului executoriu contestat, înscrisurile solicitate fiind înaintate la dosar la data de 14 martie 2018.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, a celor arătate în întâmpinarea formulată, precum şi a dispoziţiilor legale incidente în materie, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 05.10.2017, sub nr. dosar xxxx/267/2017, contestatorul XX, a formulat contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nr. 6523 al intimatei Unitatea Administrativ Teritorială a Primăriei XX reprezentată prin primar Dr. ing. XX, solicitând anularea titlului executoriu întrucât a intervenit prescripţia.

Prin dispoziţiile art. 712 alin.1 Cod proc. civ. s-a statuat că ,,împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”, la alin.3 al aceluiaşi articol fiind prevăzut că după începerea executării, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare,  anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.

Contestaţia la executare reprezintă aşadar mijlocul procedural prin intermediul căreia oricare dintre părţile interesate, debitor, creditor sau terţ vătămat, pot cere şi obţine desfiinţarea măsurilor ilegale de urmărire silită.

Potrivit art. 715 alin. (1) Cod Procedură Civilă prevede că: „(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

1.contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă;

2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi.  Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie”.

Analizând cu prioritate excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei la executare, în baza dispoziţiilor art. 248 Cod proc. civ,  instanţa  reţine următoarele: 

În cauză, din actele şi lucrările dosarului, rezultă că, contestatorul a primit titlul executoriu contestat în data de 13.07.2017, iar contestaţia la executare a fost înregistrată la data de 05.10.2017 pe rolul Judecătoriei Novaci, fiind formulată cu depăşirea termenului legal imperativ, instituit prin dispoziţiile art.715 alin.1 Noul C.pr.civ.,  astfel că instanţa nu mai poate analiza aspectele invocate de contestator în cadrul contestaţiei.

În consecinţă, pentru motivele ce preced, considerând întemeiată excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei la executare, prin depăşirea termenului de 15 zile de introducere a contestaţiei  la executare, instanţa o va admite, urmând a respinge ca tardiv formulată contestaţia la executare formulată de contestator.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE :

Admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei invocată în cauză de către intimată.

 Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul XX, domiciliat în oraşul XX, str. XX, nr. XX, Judeţul Gorj, împotriva titlului executoriu nr. 6523, în contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ Teritorială a Primăriei XX reprezentată prin primar Dr. ing. XX, cu sediul în XX, Judeţul Gorj.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 19/03/2018.

PREŞEDINTE

XX

GREFIER

XX