Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - Plângerea formulată împotriva încheierilor de carte funciară, conform dispoziţiilor din Legea nr. 7/1996, este o procedură necontencioasă specială, în care Oficiul de Cadast

Hotărâre 2481 din 05.04.2017


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 15.09.2016, sub nr. x/299/2016 pe rolul acestei instanţe, petentul C.M. a formulat plângere împotriva încheierii de reexaminare nr. 74000 pronunţată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti în dosarul nr. 74000/28.07.2016, solicitând admiterea cererii în sensul intabulării în Cartea Funciară a Imobilului cu nr. cadastral 2555, înscris în CF 252916 UAT Bucureşti Sector 1 şi Imobil cu nr. cadastral 2555-C1, înscris în Cartea Funciară 252916-C1 UAT Bucureşti.

În motivare, petentul a arătat că, registratorul şef, în mod absolut abuziv şi încălcând normele legale, a respins cerere sa, făcând referire la persoana dobânditoare a imobilului şi la speţă în sine, respectiv obligaţia de intabulare a construcţiei cu cele două nivele edificate înainte de anul 2000. A precizat că, prin cererea formulată, s-a solicitat actualizarea CF, în sensul că în partea din faţă a construcţiei au fost edificate încă 2 nivele, extindere efectuată în regie proprie, înainte de anul 2000, aplicându-se, în această situaţie, procedura intabulării construcţiilor efectuate fără autorizaţie de construire înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453 astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 121/2011. Potrivit acestei proceduri, în lipsa autorizaţiei de construire, clădirile se vor intabula în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale întocmite pentru construcţie. În cazul în care construcţiile nu sunt înregistrate la autoritatea administraţiei publice competente, aceste clădiri se vor înregistra în evidenţele fiscale sub condiţia achitării impozitului aferent construcţiei pe ultimii 5 ani anterior depunerii declaraţiei fiscale, inclusiv pe anul în curs, aceste dovezi fiind depuse la dosar.

In drept, a invocat dispoziţiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, art. 578 Cod civil, art. 596 Cod civil.

În probaţiune,  a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

Intimata, legal citată, nu  a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat la termen.

Prin precizarea depusă la data de 10.10.2016, petentul a arătat că înţelege să cheme în judecată în calitate de pârât pe Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti. 

La data de 28.10.2016, intimatul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

La termenul din data de 18.01.2017, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Oficiului de Cadastru, pentru motivele consemnate în încheiere, iar la solicitarea petentului, a fost introdus în cauză, în calitate de intimat, Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice.

Legal citat, intimatul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat la termen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea nr. 59230 emisă în dosarul nr. 59230/21.06.2016, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti a respins cererea formulată de către petentul C.M. privind actualizarea informaţiilor tehnice în Cartea Funciară, motivat de faptul că extinderea construcţiei cu cele două nivele, aşa cum arată în documentaţia cadastrală, nu este menţionată în cuprinsul deciziei civile nr. 75/2006 care a stat la baza intabulării dreptului de proprietate conform încheierii nr. 802689/2007. S-a menţionat că imobilul nu este descris în certificatul fiscal cu cele 2 nivele, acestea sunt doar menţionate faptic în cuprinsul procesului-verbal emis de executor, fără a fi menţionate în sentinţa civilă şi nu s-a prezentat titlul de proprietate potrivit art. 888 Cod civil.

Prin încheierea de reexaminare nr. 74000 pronunţată în dosarul nr. 74000/28.07.2016, s-a respins cererea de reexaminare formulată de petent împotriva încheierii nr. 59230, cu menţiunea că dreptul de proprietate a fost constatat prin decizia civilă nr. 75/06.03.2006, dată la care construcţia era compusă din 5 camere, hol, culoar, wc, 2 cămări, bucătărie, camera de serviciu şi pivniţa, fără a se face vreo trimitere la cele două niveluri. Faţă de acest context, s-a menţionat că, petentul nu avea posibilitatea să edifice două etaje în anul 2000 în condiţiile în care a intrat în posesia imobilului în 2006.

Plângerea formulată împotriva încheierilor de carte funciară, conform dispoziţiilor din Legea nr. 7/1996, este o procedură necontencioasă specială, în care Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu are calitate procesuală pasivă, astfel cum a decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în decizia nr.72/2007, prin această procedură exercitându-se un control judecătoresc asupra modului în care registratorul de carte funciară a soluţionat cererea de înscriere.

Având în vedere faptul că, la termenul din data de 18.01.2017, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, instanţa va respinge cererea formulată în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă.

Prin decizia civilă nr. 75/06.03.2006, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. X/2/2005, instanţa a admis acţiunea formulată de către apelantul-reclamant C.M. în contradictoriu cu intimaţii – pârâţi I.L., V.G., CGMB şi S.C. H.N. S.A. şi a obligat pârâtele să lase reclamantului în proprietate şi posesie imobilul situat în Bucureşti, ….. sector 1 compus din 5 camere, hol, culoar, WC, 2 cămări, bucătărie, camera de serviciu şi pivniţe, precum şi cota aferentă de teren 261 mp. De asemenea, instanţa a constatat nulitatea absolută a contractelor de vânzare-cumpărare nr. 2306/29925/18.12.1996 şi 5158/18947/22.10.1997 încheiate de Primăria Municipiului Bucureşti prin S.C. H.N. S.A. cu pârâtele V.G. şi respectiv I.L.. Din analiza deciziei rezultă că apartamentul menţionat a fost confiscat prin sentinţa penală din 1960 pronunţată de Tribunalul Militar al Regiunii Bucureşti de la autorul reclamantului şi deşi sentinţa respectivă a fost desfiinţată, apartamentul nu a mai fost restituit până la pronunţarea deciziei civile din 2006, astfel, reclamantul nu a avut posesia imobilului înainte de pronunţarea acestei decizii.

Cu toate acestea, petentul C.M. a depus cerere la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, prin care a solicitat actualizarea CF, în sensul că în partea din faţă a construcţiei au fost edificate încă două etaje în regie proprie, înainte de anul 2000, însă aceste două etaje nu au fost menţionate în decizia nr. 75/06.03.2006 prin care petentul a obţinut proprietatea şi posesia asupra imobilului situat în Bucureşti, …., fiind evident faptul că acesta nu putea construi cele două etaje înainte de anul 2000.

Din declaraţia autentificată (f. 33), rezultă că petentul acceptă faptul că cele două etaje nu au fost ridicate de către el, lucrarea fiind făcută înainte de pronunţarea deciziei nr. 75/06.03.2006 de către Curtea de Apel Bucureşti, respectiv înainte de data la care a intrat în posesia imobilului. De asemenea, a precizat că lucrarea a fost executată înainte de anul 2000.

Prin art. 4 din Legea nr. 127/2013, au fost modificate dispoziţiile art. 36 alineat 2 din Legea nr. 7/1996, având următorul conţinut: „Construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale.”

Pentru a fi aplicabile aceste dispoziţii, este necesar în primul rând ca petentul să facă dovada anului în care au fost ridicate cele două etaje sau măcar dovada faptului că au fost edificate anterior anului 2001, ceea ce nu s-a dovedit în cauza de faţă, precum şi dovada faptului că acesta are calitate de proprietar şi asupra celor două etaje care au fost ridicate de către fostul proprietar al cărui contract de vânzare-cumpărare a fost anulat.

Astfel, având în vedere faptul că prin decizia civilă nr. 75/2006 nu s-a dispus că reclamantul obţine în deplină proprietate şi posesie şi cele două etaje care nu aparţineau autorului său, solicitarea petentului nu poate fi soluţionată pe calea plângerii de Carte Funciară , fiind necesar ca petentul să dobândească un titlu de proprietate cu privire la cele două etaje, acesta nu poate deveni proprietar pe baza încheierii pronunţate de registrator.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge ca neîntemeiata plângerea formulată de petentul C.M. şi va dispune comunicarea prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, în vederea efectuării formalităţilor de radiere a notării plângerii.