Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 549/2018 din 02.02.2018


Cod ECLI ECLI:RO:JDTGJ:2018:019.000549

Dosar nr. xxxx

Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă nr.549

Şedinţa publică de la 02 Februarie 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.A.S.

Grefier L.N.

Pe rol fiind judecarea plângerii contravenţionale formulată de petentul C.D.I. împotriva procesului-verbal de contravenţie seria PGJX nr. xxx încheiat de S.R.G., în contradictoriu cu intimatul I.P.J.G.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns petentul, lipsă fiind reprezentantul legal al intimatului.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că s-a înaintat la dosar răspunsul solicitat de la intimat, prin adresa nr. xxxx, la care s-au anexat, în copie, comunicatul de presă nr.xxx, adresa nr.xxx, adresa nr.xxx emisă de S.D.N.T.J. şi jurnalul de activitate, după care, nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Petentul pune concluzii de admitere a cererii aşa cum a fost formulată.

INSTANŢA

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu – Jiu sub nr.xxx, petentul C.D.I. a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa în contradictoriu cu intimatul I.P.J.G., să dispună în principal, anularea procesului-verbal de contravenţie seria PGJX nr.xxx încheiat de S.R.G., exonerarea de la plata amenzii contravenţionale şi anularea sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 60 de zile, iar în subsidiar, înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că la data de 30.06.2017, în timp ce conducea autoturismul cu numărul de înmatriculare XXX, pe direcţia S.– T.J., a fost oprit de către un echipaj de poliţie şi sancţionat contravenţional, întrucât pe acea porţiune de drum ar fi fost restricţionată temporar circulaţia, respectiv între orele 12:00 – 20:00.

A mai arătat petentul că nu a avut cunoştinţă de restricţia de circulaţie respectivă, pe sectorul de drum în cauză neobservând niciun indicator care să interzică temporar circulaţia şi, mai mult, şi-a dat seama că este restricţie temporară de circulaţie doar în momentul în care a observat mai multe maşini staţionate în parcarea de la Dr., fapt ce l-a determinat să caute un loc de parcare, însă fără rezultat, fiind oprit de către echipajul de poliţie.

În drept, petentul şi-a întemeiat plângerea contravenţională pe dispoziţiile O.G. 2/2001.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar originalul procesului-verbal contestat şi, în copie conformă cu originalul, cartea sa de identitate.

Plângerea contravenţională a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.

Intimatul I.P.J.G. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea procesului-verbal de contravenţie ca fiind temeinic şi legal, arătând că a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de OG 2/2001.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205 C.p.civ., iar în temeiul art. 411 alin.1 pct. 2 C.p.civ., intimatul a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

În contraprobă, intimatul a înaintat la dosar raportul agentului constatator din xxx, comunicatul de presă nr.xxx, adresa Direcţiei Rutiere nr.xxx.

Prin încheierea de şedinţă din data de 08.12.2017 instanţa a dispus emiterea unei adrese către I.P.J.G.–S.R., pentru a comunica modul în care s-a adus la cunoştinţa participanţilor la trafic restricţia temporară de circulaţie şi dacă restricţia a fost semnalizată, în caz afirmativ să înainteze dovezi în acest sens, răspunsul fiind comunicat prin adresa nr.xxx, la care s-au anexat, în copie, comunicatul de presă nr.xxx, adresa nr.xxx, adresa nr.xxx emisă de S.D.N.T.J. şi jurnalul de activitate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, se reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de XXX, petentului i s-a întocmit procesul –verbal de contravenţie seria PGJX nr.xxx de către S.R.G., reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prev. de art. 101 alin.3 lit.b din OUG 195/2002 R, pentru care a fost sancţionat cu 6 puncte amendă în cuantum de 870 lei şi măsura complementară a reținerii permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de-a conduce pentru o perioadă de 60 de zile.

Din cuprinsul procesului – verbal de contravenţie, rezultă că în data de xxx ora 14:23, pe DN 67 localitatea Dr., petentul a condus autoutilitara marca Iveco cu nr. de înmatriculare xxx, având MTMA = 18.000 kg, ce tracta semiremorca cu nr. de înmatriculare xxx, având 34.500 kg, din direcţia S., către T.J., fără a respecta restricţia temporară de circulaţie pentru autovehiculele cu o masă mai mare de 7,5 tone, între orele 1200-2000.

Din ansamblul materialului probator existent la dosarul cauzei, se reţine că plângerea formulată de petent este neîntemeiată, urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Contravenţia  reprezintă o faptă săvârşită cu  vinovăţie, cu  un grad  de pericol social mai  redus decât infracţiunea, însă  potrivit  jurisprudenţei CEDO, contravenţia este  asimilată  acuzaţiilor în materie  penală, astfel că fiecărui contravenient îi sunt  recunoscute garanţiile ce decurg din dreptul la un proces  echitabil.

Între garanţiile instituite de art. 6 din CEDO, se numără şi prezumţia de nevinovăţie a celui bănuit de săvârşirea faptei. Această prezumţie, fiind relativă, conduce la răsturnarea sarcinii probei, astfel că, în cadrul plângerilor contravenţionale, cel care trebuie să facă dovada existenţei faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia este organul constatator.

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată şi de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolut, astfel că  procesul verbal de contravenţie, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exerciţiul funcţiunii, beneficiază de o prezumţie relativă de veridicitate şi autenticitate, permisă de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, cât timp petentului i se asigură de către instanţă, condiţiile specifice de exercitare efectivă a dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil.

La data de 29.06.2017, din cuprinsul informaţiilor publicate pe site-ul CNADNR, reiese că începând cu data de 30.06.2017, între orele 12:00-20:00, vor fi introduse restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu o masă autorizată mai mare de 7,5 tone pentru judeţul G, iar la data de 30.06.2017, din cuprinsul informaţiilor publicate pe site-ul CNADNR, reiese că, pentru data de 01.07.2017, între orele 10:00-21:00, vor fi introduse restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu o masă autorizată mai mare de 7,5 tone pentru judeţul G.

În cauza de faţă se constată că restricţia de circulaţie care a fost instituită pentru data de 30.06.2017 a început la ora 12:00 iar fapta reţinută în sarcina petentului prin procesul verbal de contravenţie a fost constatată la ora 14:23.

În privinţa probaţiunii, este de remarcat că petentul ar trebui să facă dovada contrarie celor consemnate în procesul-verbal doar în situaţia în care probele administrate de organul constatator pot convinge instanţa în privinţa vinovăţiei „acuzatului” dincolo de orice îndoiala rezonabilă. Aşadar, orice îndoiala profită persoanei acuzate de săvârşirea contravenţiei potrivit principiului in dubio pro reo.

Instanţa apreciază că în cauza dedusă judecăţii s-a făcut dovada cu privire la semnalizarea temporară a restricţiei de circulaţie pe DN 67 în data de 30.06.2017.

Astfel, din adresa nr.xxx emisă de Serviciul rutier din cadrul IPJG, ataşată la fila 30 din dosar rezultă că semnalizarea rutieră specifică pe DN 6 a fost instituită de Secţia de Drumuri Naționale T.J. la km 86+800 Dr., 99+700 S., 114+000 B. şi 135+060 P., iar din înscrisul ataşat la fila 34 din dosar emis de S.D.N.T.J. privind jurnalul de activitate pentru data de 30.06.2017 rezultă că s-au montat pe DN 67 restricţii de tonaj (7,5T) şi adiţionale cu orele (12:00-20:00) la km 86+800 Dr., 99+700 S., 114+000 B. şi 135+060 P.).

Pe lângă informarea realizată de către CNADNR prin publicarea comunicatului privind restricţia temporară pe site-ul acestei instituţii, participanţii care deja se aflau în  trafic, cum este cazul petentului, trebuiau informaţi şi prin alte mijloace, respectiv prin semnalizarea temporară a restricţiei, aspect ce rezultă că a fost îndeplinit la data de 30.06.2017, aşa cum rezultă din coroborarea adresei nr. XXX emisă de Serviciul rutier din cadrul IPJG, ataşată la fila 30 din dosar şi din înscrisul ataşat la fila 34 din dosar emis de SDNTJ privind jurnalul de activitate pentru data de 30.06.2017.

Reținând că petentul nu a administrat în cauză nicio altă probă din care să rezulte că în realitate restricţia temporară instituită pentru data de 30.06.2017 nu a fost semnalizată corespunzător şi în atare situație participanţii la trafic nu au putut să cunoască instituirea acesteia, se apreciază de către instanţă că petentul nu a răsturnat prezumţia relativă de veridicitate şi autenticitate de care se bucură un proces verbal de contravenţie încheiat de un funcţionar al statului aflat în exercitarea atribuţiilor şi care a constatat în mod direct fapta contravenţională reţinută în sarcina petentului prin procesul verbal de contravenţie ce face obiectul plângerii de faţă.

Pentru considerentele expuse, instanţa, văzând disp. art.34 din OG 2/2001, urmează să respingă plângerea formulată de petent ca fiind neîntemeiată, să menţină procesul verbal de contravenţie şi implicit sancţiunea aplicată în baza acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul C.D.I., împotriva procesului-verbal de contravenţie seria PGJX nr. XXX încheiat de S.R.G., în contradictoriu cu intimatul I.P.J.G.

Cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Târgu-Jiu.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 02 Februarie 2018, la Judecătoria Tg-Jiu.

PREŞEDINTE

 M.A.S

Grefier L.N.

Red.M.A.S./4 ex.

Tehn. L.N. 27 Februarie 2018