Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

Sentinţă civilă 567 din 11.10.2017


Cuprins pe materii: 

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă  nr. 567/11.10.2017

În baza articolului 663 din Cod de procedură civilă: Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu. Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care oermit stabilirea lui. Creanţa este exigibilă dacî obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Prin cererea înregistrată sub nr. …./2017 la data de 04.05.2017, contestatoarea R  F , a formulat în contradictoriu intimata  C SA, contestaţie împotriva executării silite desfăşurate în dosarul de executare nr …/2017 al BEJ E. P. solicitând anularea actelor de executare  pentru suma de 3149,31 lei şi stabilirea corectă a sumei restante.

În motivarea contestaţie la executare a arătat că  la data de 04.09.2013  a încheiat cu intimata contractul de credit nr. 24…434 pentru suma de 3080 lei.

A arătat că din această sumă a achitat ratele lună de lună, intervenind doar o singură dată o întârziere de 2 luni la plată, dar le-a compensat lunile următoare, prin plata  unei rate majorate. În momentul în care mai avea de plată 250 lei a mers la biroul de creditare şi a întrebat ce sumă mai are de achitat pentru  a stinge creditul,  i s-a comunicat că mai are de achitat 1700 lei şi nu a mai achitat nimic.

În drept a invocat dispoziţiile art. 712  Cod procedură civilă.

Pentru dovedirea susţinerilor sale a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Intimata a depus la data de 13.06.2017 întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi înscrisuri în combaterea contestaţiei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Între părţi s-a încheiat la data de 04.09.2013 un contract de credit având ca obiect acordarea unei linii de credit, cu un card de credit ataşat, ale cărui limite şi condiţii de utilizare sunt reglementate detaliat atât în cuprinsul contractului cât şi în conţinutul anexelor sale.

La data aprobării liniei de credit, contestatoarea a efectuat o tranzacţie în rate fixe din linia de credit acordată, în valoare de 3036,44 lei urmând ca rambursarea să se realizeze în 36 rate fixe cu rata lunară în valoare de 155,96 lei.

La momentul demarării procedurii de executare silită, creanţa intimatei îndeplinea condiţiile prevăzute de art. 662 Cod procedură civilă.

În ceea ce priveşte caracterul cert, existenţa creanţei rezultă din coroborarea documentelor aferente contractului de credit, respectiv extrasele de card emise periodic în care sunt evidenţiate operaţiunile efectuate şi costurile aplicabile; situaţia de tranzacţii şi plăţi în care este evidenţiat istoricul clientului,  de la prima retragere până la data declarării scadenţei anticipate.

Faţă de împrejurarea că temeiul juridic pentru emiterea cardului de credit este reprezentat de contractul de credit nr. 24…..4/04.09.2013, titlul executoriu conform prevederilor art. 52  din Legea nr.  93/2009, recunoscut şi asumat de contestatoare prin semnătură, instanţa constată caracterul cert al creanţei, existenţa acestuia rezultând din titlul  executoriu şi din situaţia de încasări şi plăţi aferentă cardului de credit.

În ceea ce priveşte caracterul lichid al creanţei, aceasta are un cuantum determinat, care a fost calculat potrivit tabelului cuprins în situaţia de încasări şi plăţi.

Dispoziţiile contractului de credit specifică în mod detaliat modul de utilizare a cardului şi liniei de credit, costurile şi modul de calcul al acestora, acestea fiind conforme cu reglementările Regulamentului  BNR nr. 6/2006, precum şi ale OUG nr. 113/2009, sumarizate în situaţia centralizată a cardului de credit, respectiv adeverinţa de confirmare sold (Anexa) din care rezultă, în mod concret, suma pe care contestatoarea trebuie să o achite.

Referitor la exigibilitatea creanţei contestatoarei, în data de 04.01.2017 debitul acesteia a fost declarat scadent anticipat, acesta fiind, prin urmare, momentul care a marcat scadenţa debitului. Această scadenţă a fost notificată lui contestatoarei, prin notificarea de plată nr. 57.382.

În ceea ce priveşte susţinerea contestatoarei în sensul că mai are de achitat doar suma de 1536 lei, instanţa reţine că nu a fost dovedită cu nici un mijloc de probă.

Faţă de considerentele mai sus expuse, instanţa va respinge contestaţia  la executare ca nefondată.