Legea 10/2001 – Legea 165/2013

Hotărâre **** din 27.07.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:****

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A III-A CIVILĂ

Dosar nr. ...............Sentinţa civilă nr. .............

Şedinţa publică din data de 13 iunie 2017

Instanţa constituită din:

Preşedinte : ****

Grefier : ****

Pe rol se află pronunțarea asupra contestaţiei formulată de contestatorii ................ in contradictoriu cu intimata COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR-CNCI, având ca obiect anulare act in temeiul Legii nr. 165/2013.

Dezbaterile şi susţinerile orale ale părţilor au avut loc la termenul de judecată din 15.05.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen, care face parte din prezenta sentinţă, când, tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera, dar şi pentru a da posibilitate părţilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de 30.05.2017, respectiv 13.06.2017, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secția a III-a Civilă, la data de 20.09.2016, sub nr. ..................., contestatorii ......................... în contradictoriu cu intimata COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR-CNCI, au formulat contestație împotriva Deciziei de Validare Parțială nr. .............. emisă de intimată, solicitând să se dispună anularea parțială a deciziei contestate, în ceea ce privește măsura invalidării parțiale a dispoziției Primarului orașului Topoloveni, pentru imobilul compus din teren, în suprafață de ............ m.p. și construcție han cu .......... camere și salon, imobile situate în ............., județul .........; să se constate că reclamanţii sunt persoane îndreptățite la acordarea de măsuri reparatorii pentru toate imobilele cuprinse în dispoziția nr. ............./13.02.2006; să fie obligată intimata să emită o nouă decizie prin care să se acorde măsuri compensatorii în puncte, pentru imobilele menționate.

În motivare, reclamanții au arătat că sunt moștenitorii lui ........... care a deținut imobilul descris anterior, în proprietate, imobil care a fost preluat de statul comunist. Cu toate acestea și, deși dosarul era complet, intimata a dispus doar validarea parțială, fără a avea un temei legal în adoptarea acestei măsuri.

În ceea ce privește motivarea intimatei potrivit căreia nu se regăsesc documente din care să rezulte dovada dreptului de proprietate asupra imobilului, au susținut că din actul dotal din data de 09.05.1940 rezultă că autoarea lor a primit în proprietate terenul de ........... m.p., având pe el un han cu ........ camere plus salon, aspect ce rezultă și din Decizia nr. ............/25.05.1958. De asemenea, prin Sentința civilă nr. ............../10.12.1991 se stabilește existența și întinderea dreptului de proprietate a autoarei lor, care a deținut în proprietate terenuri în suprafață de ............... ha, din acestea, ................ ha împreună cu construcțiile situate pe acesta au intrat sub incidența Legii nr.10/2001.

Au arătat că, din adresa nr. .........../16.09.1967 emisă de Întreprinderea Industrială 1 Mai Găești, rezultă că autoarea lor a fost proprietara imobilelor menționate, precum și preluarea acestora, fără titlu, în baza Decretului nr. 218/1960. De asemenea, din înscrisurile existente la nivelul autorităților locale și din raportul de expertiză rezultă că, n prezent, pe teren există un cămin cultural.

În ceea ce privește inexistența documentelor din care să rezulte descrierea, din punct de vedere arhitectural, a imobilului moară, au arătat că petentul .............. a depus la dispoziția autorităților locale o declarație pe proprie răspundere, nr. ........../25.08.2005, din care rezultă ce cuprindea moara, precum și declarația numitului .............. care confirmă descrierea morii, fiind efectuată și o expertiză tehnică dispusă de Primarul oraşului Topoloveni.

În ceea ce privește susținerea intimatei potrivit căreia, din actul dotal rezultă doar eventuala dobândire, în viitor, a dreptului de proprietate asupra ............ arii împreună cu hanul situat pe acest teren, reclamanți au arătat că autoarea lor a dobândit acest drept chiar la data autentificării actului dotal iar expresia „eventuala inscripție” are în vedere legislația în domeniu, Legea nr. 19/1937 care prevedea posibilitatea înscrierii actelor translative în cărțile funciare. Astfel această expresie se referă la formalități ulterioare dobândirii dreptului și nu la o eventuală dobândire a dreptului de proprietate.

Cu privire la susținerea intimatei potrivit căreia imobilul nu ar fi făcut obiectul notificării nr. ........../2001, au precizat că pe teren nu exista un imobil distinct ci doar hanul compus din salon din ....... camere de locuit.

În drept, art. 35 alin. 1 din Legea nr. 165/2013.

Contestatorii au depus înscrisuri (filele 9-89).

La data de 19.10.2016, intimata a formulat întâmpinare (filele ............), prin care a invocat excepția tardivității formulării contestației, iar pe fondul contestației, a solicitat respingerea acesteia, ca neîntemeiată.

În motivarea excepției, intimata a arătat că decizia a fost comunicată contestatorilor, cu excepția lui .................... la data de 10.08.2016, iar contestatorului ............. la data de 12.08.2016, conform dovezilor de comunicare, iar cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la data de 20.09.2016. A susținut că, potrivit art. 35 alin. 1 din Legea nr. 165/2013 contestația trebuia formulată în 30 de zile de la comunicare, termen pe care contestatorii nu l-au respectat astfel că sunt decăzuți din dreptul de a formula contestație.

Pe fondul contestației, a arătat că imobilul locuință nu a fost notificat în temeiul art. 22 din Legea nr. 10/2001, prin notificarea 170/27.06.2001 ................. a solicitat măsuri reparatorii pentru imobilul din ................., sat ....................., compus din moară cu inventarul și terenul respectiv precum și imobilul compus dintr-un han-salon cu patru camere.

Prin Dispoziția nr. ............./2006, modificată prin Dispoziția nr. ................./10.12.2014, Primarul oraşului Topoloveni a propus acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul situat în orașul .............., sat ...................., jud. .............., compus din teren în suprafață de ................. m.p. și construcțiile situate pe acest teren (moară, han, locuință cu .......... camere și salon), în favoarea lui ................, cota de 1/3, ......................., toți cu o cotă de 1/3, ......................., cu cota de 1/3. Dosarul a fost înregistrat la instituția intimată sub nr. ............/CC.

În ceea ce privește proprietatea, intimata a susținut că, deși în actul dotat este menționat i imobilul în litigiu, prin acest act nu este transmisă proprietatea imobilului ci doar o eventuală dobândire în viitor a acestui drept.

Cu privire la moara notificată, a arătat că prin sentința civilă nr. ............./09.05.1956 instanța a admis acțiunea reclamantei ................. și au fost obligați pârâții Sfatul Popular al comunei Priboieni și Cooperativa Priboieni de a evacua imobilul moară cu inventar și teren, reclamanta a fost obligată să plătească ................. lei reprezentând îmbunătățiri aduse morii cu drept de retenție până la achitarea despăgubirilor. În consecință, a invalidat dispoziția primarului pentru acest imobil.

În ceea ce privește calitățile contestatorilor, intimata arată că la dosar au fost depuse certificate de moștenitor care fac dovada acestei calități.

În ceea ce privește preluarea imobilului de către stat, a susținut că, în afara adresei emise de Întreprinderea 1 Mai Găești, nu există alte documente din care să rezulte preluarea de către stat, motiv pentru care preluarea fără titlu nu există.

Cu privire la situația juridică, a apreciat că in suprafața totală ocupată de căminul cultural, se poate restitui suprafața de ................ m.p., iar în ceea ce privește declarațiile cu privire la totalitatea terenurilor primite după autorul deposedat, există declarațiile contestatorului ..............., celelalte declarații neputând fi avute în vedere întrucât acestea se referă la terenurile primite de autorii lor de la .................... și nu la totalitatea terenurilor lui ................

În ceea ce privește descrierea imobilului, a susținut că la dosar nu există documente din care să rezulte descrierea imobilului, din punct de vedere arhitectural, în afara declarației lui ................. dată cu ocazia întocmirii raportului de expertiză, nefiind susținută de declaraţia unei terțe persoane.

Intimata a arătat modul de calcul în baza căruia s-a ajuns la valoarea măsurilor reparatorii din decizia contestată.

În drept, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 165/2013, art. 205/208 din Codul de procedură civilă.

Intimata a depus înscrisuri (filele 102-105).

La solicitarea instanței a fost depus dosarul administrativ privind reclamanții-contestatori (filele 107-290).

Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul reține următoarele:

Potrivit art. 248 din Codul de procedură civilă, instanța se va pronunţa cu precădere asupra excepției tardivității care face inutilă cercetarea pe fond a cauzei.

La data de 16.06.2016 a fost emisă Decizia de validare parțială nr. .........../16.06.2016 (filele ...............), comunicată contestatorilor, cum corect a arătat intimata, la data de 12.08.2016 către contestatorul ................, respectiv 10.08.2016 către ceilalți contestatori (filele ................).

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București Secţia a III-a Civilă la data de 29.09.2016, însă, din înscrisurile existente la dosar a rezultat că, în speță, contestația a fost depusă la Fan Courier Expres la data de 09.09.2016 (fila ............), or, potrivit art. 183 alin. 1 din Codul de procedură civilă, actul depus la poștă în interiorul termenului de decădere se consideră a fi făcut în termen. Prin urmare, contestația a fost depusă la data de 09.09.2016, în interiorul termenului de 30 de zile calculat de la data comunicării, 10.08.2016, respectiv 12.08.2016,

Față de cele reținute, tribunalul va respinge excepția tardivității, ca neîntemeiată.

Pe fondul contestației, tribunalul reține că, prin notificarea înregistrată sub nr. ............./28.06.2001, .................. a solicitat despăgubiri bănești pentru imobilul situat în Topoloveni, jud. Argeș, compus dintr-o moară cu inventarul și terenul respectiv (............ arii), precum și a unui imobil compus dintr-un han – salon cu patru camere, precizând că în prezent construcţiile sunt demolate (fila ..............).

Prin actul dotal din 09.05.1940, autentificat sub nr. ............./1940 la fostul Tribunal Județean Argeș Secția III (filele ................), ................. a primit, în proprietate cu titlu de donație, între altele, un teren de ................. arii, în vatra satului, având pe el un han cu salon și ............ camere. Contrar susținerilor intimatei, cum corect au arătat contestatorii, „eventuala inscripție” nu privește transmiterea proprietății care, în lipsa altor mențiuni, a avut loc la data autentificării actului dotal, ci formalitățile de publicitate ulterioare care, dacă se vor întocmi, acestea trebuie să aibă în vedere imobilul astfel cum este descris în actul dotal. Prin urmare, prin actul dotal se face dovada transmiterii proprietății de la donatori către donatara .................., pe data autentificării, a tuturor bunurilor cuprinse în acest act autentic, între care figurează un han cu salon și .............. camere, împreună cu terenul aferent de ................ m.p.

Faptul că imobilul a trecut în proprietatea notificatoarei rezultă și din Sentința civilă nr. ................./09.05.1956 pronunțată de Tribunalul Popular al Raionului Topoloveni în dosar nr. .................., care constată, practic, faptul că imobilul, ulterior încheierii actului dotal a intrat în proprietatea acesteia, s-a încheiat un contract de închiriere (fila ...................), care a fost avut în vedere de instanță, la acea dată, reținându-se că prin acel contract, reclamanta a dat în folosință pârâților moara și terenul, proprietatea sa (filele ................).

În ceea ce privește descrierea imobilului-construcție, contrar susținerilor intimatei, declarația pe proprie răspundere dată de contestatorul .................., autentificată sub nr. ........../06.10.2005, la BNP ................... (filele ..............), respectiv declarația acestuia autentificată sub nr. ............/25.08.2005, la același biroul notarial (fila .................), este susținută de declarația unui terț, ........................, conform declarației autentificate sub nr. ............../27.02.2012 (filele ..............), declarație care se află la dosarul administrativ, fiind înaintată de intimată, împreună cu tot dosarul administrativ, la cererea instanței.

Prin urmare, s-a făcut dovada proprietății, a faptului că imobilul ce face obiectul prezentei cauze a fost solicitat prin notificare, precum și a descrierii acestuia.

În ceea ce privește preluarea proprietății, tribunalul reține că datele conținute de adresa nr. ......./16.09.1967 emisă de fosta Întreprindere Industrială 1 Mai Găești este suficientă în dovedirea preluării de către stat, având n vedere că, în mod evident, în prezent, cum rezultă din adeverințele emise de Primăria Topoloveni, construcția han nu mai există, pe acest teren fiind construit un cămin cultural, fapt necontestat de intimată. Prin urmare, conform adeverinței nr. ............/1967, bunurile au fost trecute la stat în temeiul Decretului nr. 218/01.07.1960, iar construcțiile au fost demolate. Neexistând un titlu de preluare, nu se poate face dovada acestei preluări prin înscrisuri, însă această adeverință este un început de dovadă care se completează cu atestările autorităţilor locale potrivit cărora, în prezent, pe locul proprietatea notificatoarei s-a construit un cămin cultural.

În ceea ce privește faptul că, prin notificare se solicită direct despăgubiri, nu constituie motiv de invalidare a dispoziției Primarului mun. Topoloveni câtă vreme notificatoarea avea cunoștință de faptul că imobilul construcție, han, era demolat (aspect arătat chiar în notificare), precum și faptul că în prezent, pe acel teren a fost ridicat un cămin cultural.

În ceea ce privește terenurile care au mai fost retrocedate, în temeiul legilor speciale de reparație, contrar susținerilor intimatei, declarațiile tuturor contestatorilor se coroborează de procesele-verbale de punere în posesie emise de organele locale, care se regăsesc în dosarul administrativ (file ................), adeverința emisă de Primăria Topoloveni (filele .............), Hotărârea nr. .........../2000 emisă de Prefectura Județului Argeș (filele ................).

Cu privire la calitatea de persoane îndreptățite a contestatorilor, tribunalul reține că, ulterior formulării notificării, ............... a decedat, la data de ............... (fila ............), lăsând ca moștenitori, în calitate de fii, cu cote egale de 1/3 pentru fiecare, pe contestatorul .............., cum rezultă din Certificatul de moștenitor nr. ........./25.06.2003 eliberat de BNP ................. (filele ..................).

Ulterior, la data de 23.11.2003 a decedat .............., lăsând ca moștenitori pe ............, soție supraviețuitoare, .................., fiică, ................., fiu, cum rezultă din Certificatul de Moștenitor nr. ............./2004 eliberat de BNP ............... (filele ................), iar la data de 26.07.2007 a decedat și ............., lăsând ca moștenitori pe ......................, cum rezultă din Certificatul de Calitate de moștenitor nr. ............../10.10.2014 eliberat de Biroul Individual Notarial ............. (filele ................).

Prin urmare, contestatorii fac dovada calității de persoane îndreptățite, conform art. 4 din Legea nr. 10/2001, ............... fiind moștenitor al lui ................, în calitate de fiu, ceilalți contestatori au cules dreptul ce li se cuvine, în calitate de moștenitori ai autorilor lor, fiii lui ............, posdecedați acesteia, aspect necontestat de intimată.

De asemenea, contrar susținerilor intimatei, notificarea formulată de .............. include acest imobil, neexistând niciun înscris din care să rezulte că pe teren ar fi existat separat un imobil locuință, acesta fiind inclus în han, potrivit descrierii – salon și ........ camere, descriere care se regăsește în notificare.

În consecință, în mod corect Primarul mun. Topoloveni, analizând înscrisurile depuse la dosarul administrativ constituit în urma notificării formulate de ................, pe baza raportului întocmit de comisia internă de analiză a notificărilor (filele .............), a emis Dispoziția nr. .............../13.02.2006 (filele ................), astfel cum a fost rectificată prin Dispoziția nr. ............./10.12.2014, care poartă și avizul de legalitate al Prefectului Județului Argeș, prin care s-a constatat calitatea de persoane îndreptățite a contestatorilor și a faptului că sunt îndreptățiți la despăgubiri pentru imobilul notificat, preluat de stat fără titlu valabil (filele ..............).

Față de toate cele reținute, având în vedere înscrisurile analizate anterior, tribunalul constată că nu există temeiuri pentru invalidarea, în parte a dispoziției emisă de Primarul mun. Topoloveni, motiv pentru care, în temeiul art. 35 din Legea nr. 165/2013, va admite acțiunea, va anula în parte Decizia nr. .............../16.06.2016 emisă de intimata-pârâtă, în ceea ce priveşte măsura invalidării parţiale a Dispoziţiei Primarului Oraşului Topoloveni pentru imobilul situat în ..........., compus din suprafaţa de .............. m.p. teren şi construcţie han cu .......... camere şi salon; va constata că reclamanţii-contestatori sunt persoane îndreptăţite la acordarea de măsuri compensatorii pentru imobilul menţionat și va dispune intimatei-pârâte să emită o nouă decizie, prin care să acorde reclamanţilor contestatori măsuri compensatorii, în puncte, astfel cum prevăd dispozițiile art. 21 și urm. din Legea nr. 165/2013, pentru imobilul menţionat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepția tardivității formulării acțiunii, ridicată de pârâtă, ca neîntemeiată.

Admite acţiunea formulată de contestatorii ....................... în contradictoriu cu intimata COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR-CNCI, cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 202, sector 1, în consecinţă:

Anulează în parte Decizia nr. ................/16.06.2016 emisă de pârâtă, în ceea ce priveşte măsura invalidării parţiale a Dispoziţiei Primarului Oraşului Topoloveni pentru imobilul situat în .................., compus din suprafaţa de ................... m.p. teren şi construcţie han cu ......... camere şi salon.

Constată că reclamanţii sunt persoane îndreptăţite la acordarea de măsuri compensatorii pentru imobilul menţionat.

Dispune pârâtei să emită o nouă decizie, prin care să acorde reclamanţilor măsuri compensatorii, în puncte, pentru imobilul menţionat.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 13 iunie 2017.

Preşedinte, ****

Grefier,

*****

Red./Tehnored. jud. V.I.I.

9 ex/27.07.2017