Pretenţii - Admite apelul

Decizie 215 din 07.03.2018


Dosar nr.......................

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

DECIZIE Nr.........................

Şedinţa publică de la 07 Martie 2018

Completul compus din:

Pe rol soluţionarea apelului formulat de apelanta-reclamantă ....................împotriva sentinţei civile nr..............................pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. ........................ în contradictoriu cu intimatul-pârât ......................, având ca obiect pretenţii.

INSTANŢA

Deliberând asupra apelului constată următoarele:

Prin sentinţa nr.......................pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. .......................instanţa de fond a respins acţiunea formulată de reclamanta ..................... în contradictoriu cu pârâtul ............................................

Pentru a se pronunţa astfel a reţinut că la data de 07.04.2015 au fost efectuate verificări ale instalaţiei de alimentare şi măsurare a energiei electrice, la locul de consum din .............................. şi s-au constatat următoarele nereguli: s-a găsit un şunt între bornele unu şi trei ale contorului, fapt ce face ca energia tranzitată prin contor să fie înregistrată în totalitate şi nici facturată de furnizor.

S-a întocmit nota de constatare nr. ...................., ataşată cererii şi s-a înlocuit aparatul de măsurare conform Bonului de mişcare cu nr.................................

Verificările asupra instalaţiei au fost făcute în prezenţa numitului ............................. în calitate de nepot al proprietarului, nota de constatare fiind însuşită prin semnătură de către acesta în calitate de consumator.

Concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză demonstrează că a existat o intervenţie neautorizată asupra contorului electric, nefiind confirmat faptul că pârâtul ......................... este cel care a sustras fraudulos energie electrică.

Pârâtul nu a avut la data întocmirii Notei de constatare şi a emiterii facturilor calitatea de parte contractantă într-un raport contractual de furnizare energie electrică încheiat cu reclamanta pentru imobilul mai sus menţionat.

Acesta a devenit consumator de energie electrica incepind cu data de 23.07.2015 conform contractului de furnizare a energiei electrice(fila 122).

De altfel in nota de constatare lipsesc menţiunile  privind  proprietarul imobilului în paza căruia se află unitatea de măsura a energiei electrice.

Potrivit art. 1357 alin. 1 C. civ. "Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare".

Textul legal mentionat consacră raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie si stabileste implicit conditiile care trebuie intrunite pentru ca aceasta sa poata fi angajata: existenta unui prejudiciu, existenta unei fapte ilicite, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, precum si existenta vinovatiei celui care a cauzat prejudiciul .

În cauza nu sunt indeplinite  conditiile raspunderii civile delictuale, respectiv existenta unei fapte ilicite, a unui prejudiciu, a legaturii de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu, precum si a vinovatiei paratului.

Referitor la conditia privind fapta culpabilă a paratului, instanta a reţinut că .............................nu avea incheiat contract cu furnizorul pentru locul de consum din str. Paşcani la data intocmirii notei de constatare, nefiind dovedit că acesta a intervenit asupra contorului electric pentru a instala dispozitive de natura sa conduca la inregistrarea unei cantitati de energie electrica inferioare celei consumate in realitate.

 Deoarece nu s-a făcut dovada existenţei elementelor răspunderii civile delictuale, pe care îşi întemeiază cererea reclamata, în sensul că nu s-a făcut dovada faptei ilicite şi a culpei pârâtului constând in actiunea  de a interveni in mod fraudulos la contorul electric, instanţa a respins acţiunea reclamantei ca neîntemeiată.

Împotriva sentinţei a formulat apel ......................... solicitând admiterea apelului, modificarea sentinţei apelate şi admiterea cererii de chemare în judecată.

În motivare a arătat că soluţia instanţei se bazează pe o evidentă eroare de studiere a înscrisurilor aflate la dosarul cauzei.

În cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile contractuale având în vedere concluziile raportuli de experitză electroenergetică întocmit ce au confirmat existenţa unui consum de energie necontorizat, cauzat de intervenţia neautorizată a pârâtului asupra instalaţiei electrice de alimentare şi contorizare.

În dovedire a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Intimatul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare.

Examinând sentința apelată prin prisma motivelor de apel invocate, in temeiul dispoziţiilor. art. 476 si următoarele din Codul de Procedură Civilă , raportat la actele si lucrările dosarului, Tribunalul constată că apelul este fondat pentru următoarele considerente:

În prealabil trebuie subliniat faptul că, în conformitate cu dispozițiile  art. 476 din Codul de procedură civilă, apelul  exercitat în termen are caracter devolutiv, adică provoacă o nouă judecată asupra fondului, fiind readuse în fața instanței de control judiciar toate problemele de fapt și de drept care au făcut obiectul dezbaterilor în primă instanță.

Acest caracter devolutiv însă, este limitat conform dispozițiilor art. 477 și art. 478 din Codul de procedură civilă prin care sunt instituite două norme de procedură în apel și anume: instanța de apel este ținută  să judece în limitele criticilor formulate prin motivele de apel și că în apel nu se poate modifica cadrul procesual.

În acest sens, rejudecând, Tribunalul constată că prima instanţă a reţinut greşit situaţia de fapt, ceea ce a condus la pronunţarea unei soluţii netemeinice.

Astfel, în baza principiului rolului activ al instanţei, principiu ce garantează procesul civil, conform art. 22 alin 2 din CPC instanţa trebuie să stabilească, administrând tot probatoriul necesar, dacă există o suprapunere faptică sau scriptică rezultată din actele depuse la dosar de către părţi.

În cauză, Tribunalul reţine că prima instanţă a greşit când a concluzionat că între părţi nu există un contract de furnizare a energiei electrice, ignorând contractul nr........................... în care figurează „......................... eliberat la data de ...................... în care figurează şi celelalte date de identificare – locul naşterii şi domiciliul.

Toate aceste date de identificare ale pârâtului-intimat confirmă faptul că este vorba de aceeaşi persoană – ....................fiind numele de familie la data încheierii contractului de furnizare a energiei electrice indicat mai sus şi ...........................fiind numele de familie schimbat, celelalte date fiind aceleaşi şi după schimbarea numelui de familie.

În concluzie, Tribunalul constată că între părţi a existat un contract în formă scrisă în temeiul căruia apelantul-reclamant s-a angajat să furnizeze intimatului-pârât energie electrică, iar în urma controlului efectuat de către împuterniciții ........................ prin  mandatarul ........................... concretizat în nota de consum nr......................... semnată de către .........................nepotul pârâtului intimat.

Conform celor reţinut de către persoanele autorizate să efectueze controlul, în nota de constatare s-a reținut faptul că între bornele unu şi trei ale contorului s-a constatat modificări care determină ca nu toată energia electrică tranzitată prin contor să fie înregistrată şi implicit facturată de către furnizor.

Prin urmare, Tribunalul constată că factura emisă în baza notei de constatare întocmită la data de 07.04.2015 respectă ca modalitate de calcul prevederile art. 142 din HG nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, respectiv că „Consumul de energie electrică se stabileşte în sistem pausal, în situaţiile în care acest consum nu poate fi determinat prin măsurare” iar „In cazul consumului fraudulos perioada de recalculare va fi de un an pentru consumatorii casnici şi de 6 luni pentru ceilalţi consumatori”

De asemenea art. 90 alin 2 din HG nr. 1007/2004 defineşte consumul fraudulos ca fiind „conectarea oricărui receptor sau a instalației de utilizare înainte de grupul de măsurare”

Conform art. 1357 din Codul Civil „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.”

În considerarea temeiul juridic indicat, pentru antrenarea răspunderii civile delictuale este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui prejudiciu, existenta unei legături de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia autorului faptei ilicite.

În cauza de faţă, Tribunalul reţine că sunt întrunite cumulativ condiţiile pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtului întrucât există fapta ilicită a acestuia constând în intervenirea la bornele contorului electric astfel încât energia electrică să nu fie înregistrată, situaţia încadrându-se în noţiunea de consum fraudulos prevăzută de art. 90 alin 2 lit a din HG nr. 1007/2004.

De asemenea, există şi un prejudiciu pricinuit reclamantei constând în suma de 9354,07 lei reprezentând contravaloarea energiei electrice neînregistrată şi neachitată de către pârât.

Între fapta ilicită a pârâtului şi prejudiciul produs există legătură directă de cauzalitate, consumul de energie electrică neînregistrat datorându-se faptei pârâtului iar pârâtul a săvârşit fapta cu forma de vinovăţie a intenţiei directe.

Starea de fapt expusă anterior a fost confirmată şi prin concluziile raportului de expertiză tehnică specialitatea electroenergetică efectuat în cauză de către expert ......................... atât în legătură cu verificarea metrologică şi constatarea tehnică asupra contorului electric confirmându-se faptul că s-au făcut intervenţii neautorizate astfel încât energia electrică a fost înregistrat parţial din consumul real de la locul de consum al pârâtului cât şi în ceea ce priveşte modul de calcul al energiei neînregistrate.

Raportat la starea de fapt expusă şi considerentele de drept arătate, Tribunalul constată că sentinţa apelată este nelegală şi netemeinică şi în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin 2 din CPC va admite apelul şi va schimba în totalitate sentinţa apelată în sensul că va admite cererea de chemare în judecată.

În consecinţă, având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, instanţa va admite acţiunea şi va obliga pârâtul la plata sumei de 9354,07 lei reprezentând contravaloare energie electrică consumată şi neînregistrată, conform facturilor emise de către reclamantă.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de către reclamantă, având în vedere că pârâtul a căzut în pretenţii, urmare a soluţiei de admitere a cererii de chemare în judecată, în temeiul dispoziţiilor art. 453 din CPC instanţa va obliga pârâtul la plata sumei de 2059,05 lei cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate la fond şi apel, constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu pentru expert dovedite cu chitanţele depuse la dosar (filele 44 şi 113 dosar fond şi 28 dosar apel).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul formulat de apelanta-reclamantă ......................împotriva sentinţei civile nr. ........................ pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. ....................... în contradictoriu cu intimatul-pârât .......................................

Schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că admite cererea de chemare în judecată formulată de .................................

Obligă pârâtul la plata sumei de 9354,07 lei reprezentând contravaloarea facturilor nr. ................................ către reclamantă.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de ......................... lei cheltuieli de judecată fond şi apel

Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Dolj.