Deducere tva

Hotărâre 1481 din 29.03.2017


Dosar nr. .........

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA Nr. 1481/2017

Şedinţa publică de la 29 Martie 2017

Instanţa constituită  din:

PREŞEDINTE ..........

Pe rol pronunţarea asupra cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamant ...........în contradictoriu cu pârâtele  ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ şi  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA, având ca obiect anulare act administrativ .

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 22.03.2017, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj la data de  06.10.2017, sub nr. .........reclamanta  .......... în contradictoriu cu pârâta ADMINISTRAŢIA  JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ şi GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA, a formulat acţiune solicitând  ca prin sentinţa ce urmează să o pronunţaţă să se dispună admiterea  cererii iar în consecinţă:

- anularea deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale tare de plată ......... emisă în baza raportului de ie fiscală ..... pentru suma de . lei TVA din care ... lei reprezentând TVA respins la rambursare şi 262.494 lei TVA suplimentar;

- anularea deciziei nr. .... din ... reprezentând decizia de soluţionare a contestaţiei prealabile formulată de către subscrisă împotriva administrative mai sus indicate.

 În motivare arătat că reclamanta a încheiat acordul cadru .... cu MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, aceasta din urmă având calitatea de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competivităţii Economice”, societatea având calitatea de membru al Polului  de competitivitate  ".........".

De asemenea, a fost încheiat- contractul de finanţare  ....... cu MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului ........ intitulat "Cercetări în vederea implementării unui sistem de mentenanța avansată pentru industria de automotive în scopul creșterii  gradului de competitivitate.

Perioada de implementare a proiectului a fost stabilită de părţi la 21 luni, activitatea începând să se desfăşoare din trimestrul IV 2014.

A fost încheiat Acordul de Parteneriat pentru Proiecte, părțile acestuia fiind reclamanta, .................

Se precizează că  în cuprinsul raportului de inspecție  fiscală că societatea a estimat că  va realiza venituri din vânzarea platformelor de pregătire învăţământ şi din vânzarea curriculelor preuniversitare şi universitare în procent de 81, 82 %, iar din vânzarea pachetelor software pentru mentenanţă litre industria constructoare de maşini în procent de 18, 18 %, deşi aceste procente  sunt nesustinute de documente, ori de un algoritm de calcul al organului fiscal.

Societatea este plătitoare de TVA la încasare, iar la data efectuării inspecției fiscale a figurat cu TVA neexigibil, întrucât au existat facturi neîncasate  de la clienţi.

În perioada vizată de control, 01.07.2015 - 31.12.2015, către reclamantă  au fost prestate servicii de cercetare în sumă de 1.118.154 lei, TVA aferent în cuantum de 347.557 lei fiind emise facturi în acest sens de ...............

In vederea verificării realizării tranzacţiilor s-a dispus suspendarea inspecţiei  fiscale, fiind astfel efectuate controale încrucişate la partenerii menţionaţi.

Pentru a stabili suplimentar obligațiile fiscale indicate în petitul contestaţiei echipa de inspecție fiscală a considerat societățile partenere nu ar fi desfășurat activitate de cercetare, rezultatul, materializat în serviciile prestate sau documentațiile întocmite nu constituie muncă de cercetare, nu ar rezulta cunoștințe noi care să fie recunoscute ca atare, astfel cum aceasta este definită de art. 145 din OMF 1802/2014.

În concluzie, aceste servicii au fost reîncadrate ca fiind activitate pentru formare profesională şi pentru activitatea de învățământ, care potrivit art. 141 alin. 1 lit. f Cod fiscal sunt scutite de TVA - ”activitate de învăţământ..., formare profesională a adulților, precum şi prestările de servicii şi livrările de bunuri strâns legate de aceste activități efectuate de instituţii publice sau de alte entităţi autorizate”.

Prin contestaţia prealabilă, a înţeles să critice actele administrative emise de către AJFP DOLJ.

Analizând decizia de soluţionare a contestaţiei prealabile, observă că sunt preluate în mod fidel toate argumentele invocate de către echipa de inspecţie fiscală în cuprinsul raportului contestat, chiar si în ceea ce priveşte eventualele răspunsuri concrete cu privire la  motivaţiile, acestea din urmă nereprezentând altceva decât reformularea considerentelor avute în vedere la momentul impunerii suplimentare.

Toate plățile efectuate de către reclamantă în temeiului contractului de finanțare au fost recunoscute conform mențiunile anterioare de către Autoritatea de Management POS CEE, Ministerul Fondurilor Europene, ca fiind încadrate în activitate de cercetare- dezvoltare.

Așadar, pe întreg parcursul derulării proiectului autoritatea cu atribuții de management în domeniu a considerat atât în fază inițială cât şi ulterior toate aceste cheltuieli ca fiind cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

Mai arată că însăși autoritatea fiscală devine contradictorie în ceea ce priveşte calificarea naturii cheltuielilor făcute de reclamantă, în condiţiile în care pe perioadele anterioare nu s-au putut identifica neconcordanțe sub acest aspect.

Mai exact, a fost întocmit raportul de inspecţie fiscală din data de 27.08.2015 cu privire la suma de 124.432 lei vizând perioada 01.01.2015 - 30.06.2015conform decontului nr. ........... cu control anticipat. Deşi controlul a vizat o altă perioadă, acesta din urmă este singurul element ce diferă faţă de starea de fapt cu relevanţă pe plan fiscal ce a făcut obiectul verificării actuale.

Aceeaşi este situaţia şi soluţia adoptată în ceea ce priveşte decontul de TVA nr. .......... cu control anticipat, constatările fiind cuprinse în raportul de inspecţie fiscală din data de 05.06.2015.

În fine, pentru perioada 01.07.2009-31.12.2014 a fost acceptat decontul .......... din 26.01.2015 încasat la data de 04.05.2015 cu control ulterior.

Mai mult decât atât. anterior controlului contestat au existat un număr de 14 cereri de rambursare a acestor cheltuieli aprobate de Autoritatea de Management, de asemenea fiind avizat Raportul Final al Proiectului, eligibilitatea cheltuielilor constatată de specialiști fiind elementul care ar fi trebuit să confirme susţinerea potrivit cărora cheltuielile facturate sunt cheltuieli cu servicii de cercetare.

În practica sa constantă Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că în domeniile ce cad sub incidenţa dreptului comunitar (în speță de faţă atât raporturile subscrisei derulate în temeiul contractului de finanțare, cât şi raporturile de drept material fiscal, având ca obiect TVA cad sub sfera reglementării europene) şi care produc efecte financiare faţă de contribuabil, principiul încrederii legitime presupune ca prin actele sale o autoritate de stat să nu acorde unui contribuabil percepția rezonabilă cu privire la o anumită soluţie pentru ca ulterior să fie adoptată o soluţie contrară ori diferită, (a se vedea în acest sens în special Hotărârea Gemeente Leusden şi Holin Groep.

În mod neîntemeiat s-au încadrat de către echipa de inspecţie fiscală aceste servicii ca fiind unele de formare profesională, în raport de următoarele considerente:

În acest context, mai face precizarea că au fost încheiate convenții de colaborare cu instituții din domeniul automotive, convenții în baza cărora vor fi generate venituri incluse în sfera de aplicare TVA.

În fine, deşi se afirmă că serviciile prestate de către colaboratorii în proiect nu prezintă caracter de noutate trebuie făcută observaţia că platformele ce reprezintă rezultatul proiectului pentru mentenanţă liniilor deraţie sunt exemplare unice în România ca si modalitate de repere, noutate, flexibilitate, interoperabilitate, modularitate.

Pe de altă parte, în măsura în care în soluţia adoptată echipa de inspecţie fiscală ar fi avut în vedere calitatea unui anume partener (îndeosebi UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA) consideră că în această ipoteză ne aflăm sub incidenţa excepţiei reglementată de pct. 23 ind.i din HG 44/2004-”scutirea prevăzută de art. 141 alin. 1 lit. f Cod fiscal nu se aplică pentru studiile sau cercetarea efectuată cu plată de şcoli, universităţi sau orice altă instituţie de învăţământ pentru alte persoane. In acest sens a fost pronunţată hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cazul C-287/00”.

Practic, în momentul în care se refuză dreptul de deducere pentru cheltuielile efectuate de către reclamantă în această situaţie în raport de calitatea prestatorului, calitatea sa fiind cea de beneficiar al operaţiunii considerate ca fiind scutite.

Evident, niciun partener din contract nu are calitatea de subiect ce ar putea face obiectul scutirii prevăzută de art. 141 alin. 1 lit. f Cod fiscal, mai puţin ...........

Cu privire la suma de 524.910 lei la care s-a calculat TVA în cuantum de 125.978 lei, facturată de către ........., în raport de care s-a apreciat că nu au fost prezentate documente justificative arată că în mod neîntemeiat au fost înlăturate înscrisurile prezentate de societatea.

Faţă de cele invocate în cuprinsul deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile, aducem următoarele precizări:

a) Cu privire la suma de 123.978 lei reprezentând TVA pentru care echipa de inspecţie fiscală a înţeles să refuze dreptul de deducere al societăţii,  susţine că reclamanta nu probează cu documente justificative că achiziţia de la ....... ar fi fost realizată în folosul operaţiunilor impozabile.

Aşa cum se reţine inclusiv în cuprinsul deciziei de soluţionare (pagina 16), pârâtelor le-au fost prezentate atât documentele ce au stat la baza înregistrării operaţiunii în contabilitatea reclamantei, vizând raportul exclusiv .........., cât şi factura iniţială emisă de către .......... către ......

Anexat acestor documente au fost depuse note de recepţie şi bon de consum, astfel probându-se realizarea efectivă a prestaţiilor în temeiul raporturilor contractuale.

Argumentul invocat de către organul fiscal este unul extrem de superifical, lapidar, anume că aceste documente (deşi singurele prevăzute de lege) nu ar fi relevante întrucât ar privi alte operaţiuni.

Trebuie arătat în raport de motivele mai sus invocate că, potrivit art. 73 alin. 2 C.pr.fisc., ”organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative fiscale emise pe bază de probe”. b)Neîntemeiate sunt şi argumentele ce vizează recalificarea cheltuielilor efectuate de societate ca fiind cheltuieli cu formarea profesională în aprinsul paginii 20 a deciziei de soluţionare a contestaţiei.

În opinia reclamantei, nu se poate reţine, astfel cum o face organul fiscal, că de fapt societatea ar fi de acord cu rezultatul controalelor încrucişate şi că din acest punct de vedere nu a înţeles să depunem înscrisuri suplimentare.

În primul rând, prin simplul fapt că subscrisa a înţeles să formuleze contestaţie împotriva actelor administrativ fiscale, este criticată întreaga modalitate de efectuare a controlului, implicit şi rezultatul constatărilor/impunerea suplimentară.

Se mai observă că organul fiscal înţelege să îşi menţină poziţia şi referitor la argumentele potrivit cărora acesta era obligat să ţină cont, ori cel puţin să solicite relaţii şi lămuriri de la Ministerul Fondurilor Europene cu privire la calificarea dată de către acesta cheltuielilor efectuate de reclamantă, având în vedere calitatea acestuia de Autoritate de Management.

De asemenea, sunt ignorate cu o motivare succintă punctele de vedere ale ADR SV OLTENIA şi AUTORITĂŢII PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INVOCARE.

Se invocă faptul că modul în care Ministerul Fondurilor Europene a calificat cheltuielile nu are relevanţă, întrucât un astfel de aspect vizează modalitatea de finanţare si nu tratamentul fiscal.

În aceeaşi ordine de idei, cu referire la punctele de vedere anterior menţionate se arată că ele nu stabilesc de fapt încadrarea cheltuielilor.

Or, aşa cum a arătat în cuprinsul cererii de chemare în judecată (petele 2. a şi b) chiar dacă se optează pentru ignorarea competenţelor şi atribuţiilor Ministerului Fondurilor Europene, astfel cum rezultă ele din cuprinsul art. 3 din HG 43/2013, consideră că nu se poate ignora faptul că Prin Ordinul comun MFP 385/2012 şi MECMA nr. 372/2012 a fost aprobată lista de cheltuieli eligibile pentru programele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competivităţii economice.

În fine, criticabil sub acest aspect este şi răspunsul dat prin decizia de soluţionare a contestaţiei prealabile (pagina 21) potrivit căruia nu se poate reţine obiectivele indicate de societatea noastră, practic finalitatea proiectului nu poate fi atinsă prin prisma echipamentelor şi cunoştinţelor rezultate în urma derulării proiectului.

În drept, prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004, art. 145 OMF 1802/2014, art. 141 alin. 1 lit. f Cod fiscal, art. 4 Ordin MECMA 363/2012, Ordin comun MFP 385/2012 MECMA 372/2012, art. 3 HG 43/2013, art. 2 alin. 85 REGULAMENT UE 651/2014 AL COMISIEI EUROPENE, art. 21 OG 129/200 pct. 25 ind. 1 HG 44/2004.

În dovedire, înţelege să se folosească  de proba cu înscrisuri pe care le depune alăturat, solicitându-vă totodată să se constate necesitatea efectuării de adrese către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi către Ministerul Fondurilor Europene (ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”) pentru ca aceste instituţii să precizeze dacă activităţile derulate în cadrul proiectului verificat şi la care se face vorbire în actul contestat sunt servicii de cercetare sau servicii de formare profesională; de asemenea, solicită a se pune în vedere pârâtelor să depună la dosar toate înscrisurile care au stat la baza emiterii actelor contestate, urmând ca după observarea acestora să puneți în discuția părţilor necesitatea efectuării unei expertize fiscale care să se pronunţe asupra corectitudinii impunerii suplimentare.

Pârâta  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova,  a formulat întâmpinare prin solicită respingerea acţiunii formulată de ......, având în vedere următoarele motive:

...... a făcut demersuri pentru implementarea proiectului asumat prin Contractul ......., încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) CIF 20897750, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Obiectul contractului il reprezintă acordarea finanțării nerambursabile in baza Cereri de finanţare ............ pentru proiectul avand cod SMIS 50138 intitulat: “Cercetări in vederea implementării unui sistem de mentenanta avansata pentru industria de automotive in scopul creşterii gradului de competivitate“.

In cadrul Contractului de finanţare mai sus menţionat, conform anexei XIV -Acord de parteneriat, părţile contractante sunt: ............

Finanţarea contractului este asigurata in proporţie de 80 % din fonduri europene ( FEDR 84 % /16% Bugetul National) si 20 % cofinantare, contribuţie proprie .........

Perioada de implementare a Proiectului este de 21 luni, cu posibilitatea de a fi prelungit cel mult pana la data de 31 decembrie 2015. Proiectul a fost finalizat la 31.12.2015, conform raport final al proiectului.

In timpul inspecţiei fiscale la ......, organele de inspecţie fiscala au constatat ca .......... au facturat in perioada 01.07.2015 - 31.12.2015, către .......... servicii de cercetare in suma totala de 1.118.154 lei cu TVA aferenta in suma de 347.557 lei.

Pentru verificarea realitatii si legalităţii serviciilor facturate de respectivii furnizori, organele de inspecţie fiscala au suspendat inspecţia fiscala la ......., începând cu data de 03.03.2016, conform deciziei de suspendare nr. 2/02.03.2016, in vederea efectuării de controale încrucişate la furnizorii susmenţionaţi.

Concluzia acestui control a constat în faptul că nu rezulta ca ........... a efectuat cercetare in domeniul mentenanței si logisticii pentru industria automotive.

Materialul prezentat, provine din surse didactice si nu este produsul unei cercetări, nu rezulta cunoştinţe noi, cunoştinţe care sa fie recunoscute ca atare pe plan internaţional, asa cum este definita activitatea de cercetare, ci este destinat pregătirii profesionale.

Universitatea Craiova ..., conform solicitării de control încrucişat nr. ...., emisa de A.J.F.P. Dolj, organele de inspecţie ale A.J.F.P. Dolj au efectuat un control, in urma caruia a fost încheiat Procesul-verbal nr. ...

Universitatea Craiova D.P.A.N.D. a încheiat cu ... un contract de furnizare servicii profesionale de cercetare nr. ........., avand o valoare de 815.950 lei cu TVA aferenta in suma 195.828 TVA, termen de implementare a proiectului fiind 31.12.2015.

Din materialul prezentat de Universitatea Craiova D.P.A.N.D ca justificare a facturilor emise către ........., nu rezulta ca Universitatea Craiova D.P.A.N.D. a efectuat numai cercetare in domeniul mentenanței si logisticii pentru industria automotive. Materialul prezentat provine in mare parte din surse didactice si nu este doar produsul unei cercetări, nu rezulta cunoștințe noi, cunoștințe care sa fie recunoscute, asa cum este definita activitatea de cercetare in art. 145 din OMF 1802/2014, ci este destinat si pregătirii profesionale.

......., ...., conform solicitării de control încrucişat nr. ......., emisa de A.J.F.P. Dolj, organele de control ale A.J.F.P. Dolj au efectuat un control, in urma caruia a fost încheiat Procesul-verbal nr. ... .

....... a încheiat cu ...... un contract de furnizare servicii profesionale de cercetare nr. 4a/01.04.2014, avand o valoare de 1.751.446 lei fara TVA, termen de implementare a proiectului fiind 31.12.2015.

In concluzie, din materialul prezentat de ......, ca justificare a facturilor emise către SC ......., nu rezulta ca .......... a efectuat cercetare in domeniul mentenantei si logisticii pentru industria automotive. Materialul prezentat, provine din surse didactice si nu este produsul unei cercetări, nu rezulta cunoştinţe noi, cunoştinţe care sa fie recunoscute, asa cum este definita activitatea de cercetare in art. 145 din OMF 1802/2014, ci este destinat pregătirii profesionale.

Prin urmare, în urma controalelor încrucișate, organele de inspecţie fiscala au constatat ca, societățile partenere în cadrul proiectului menţionat în prezentul act nu au efectuat cercetare în domeniul mentenantei si logisticii pentru industria automotive.

Facturile emise de parteneri au fost înregistrate în evidenta contabila în contul .„Alte cheltuieli cu servicii execuate de terti” -cont 628.

Organele de inspecţie fiscala constata ca ........ a înregistrat în evidenta contabila facturi emise de furnizori, care reprezintă în fapt prestări servicii legate de activitati pentru formarea profesionala si pentru activitatea de învatamant. Menţionează ca si în planul de afaceri prezentat de .......... pentru o perioada de cinci ani, începând cu anul 2016, se prevede obţinerea de venituri din: vânzarea de platforme de pregătire către instituții de învățământ, venituri din vânzarea curriculei preuniversitare pentru licee si scoli de specialitate si venituri din vânzarea curriculei universitare pentru facultati cu profil tehnic în procent e 81,81% din total venituri operaţionale.

In concluzie, activitatea desfasurata de partenerii din proiect în anul 2015 cat si activitatea previzionata a fi desfasurata în anii viitori se refera la servicii legate de activități pentru formarea profesionala si pentru activitatea de învățământ.

Având în vedere cele menţionate mai sus, pentru aceste operaţiuni se aplica scutirea de TVA, asa cum prevede art. 141, alin. (1), lit. f) din Codul Fiscal si prevederile pct. 25A1, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Aceste operaţiuni sunt scutite si ........ nu avea dreptul sa deducă TVA pentru astfel de operaţiuni.

...... a înregistrat in evidenta Contabila si contravaloare achiziţii pentru care avea drept de deducere, respectiv piese de schimb, materiale consumabile, obiecte de inventar, curierat.

Suma totala de TVA dedusa înregistrata de ......... în evidenta contabila în anul 2015 este de 618.877 lei.

In baza celor prezentate mai sus organele de inspecţie fiscala au constatat ca sunt aplicabile prevederile art. 147 din Codul Fiscal, care se refera la persoanele impozabile care realizează sau urmeaza sa realizeze atât operațiuni care dau drept de deducere, cat si operaţiuni care nu dau drept de deducere, iar aceste persoane sunt persoane impozabile cu regim mixt.

In conformitate cu prevederile art. 147, alin. (5) din Codul Fiscal, achiziţiile pentru care nu se cunoaşte destinaţia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere sau pentru care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporția în care sunt sau vor fi utilizate pentru operațiuni care dau drept de deducere si operațiuni care nu dau drept de deducere se evidenţiază distinct în jurnalul pentru cumpărări, iar taxa deductibila aferenta acestor achiziţii se deduce pe baza de pro-rata.

1. în ceea ce priveşte susţinerea reclamantei referitoare la faptul că pentru suma de 125.978 lei reprezentând TVA pentru care echipa de inspecție fiscală a înţeles să refuze dreptul de deducere al societăţii, cu motivația neprobării cu documente justificative că achiziția ........ar fi fost realizată în folosul operaţiunilor impozabile, formulăm următorul punct de vedere:

A fost respins la deductibilitate TVA in suma de 125.978 lei din factura nr......, in suma de 695.695 lei cu TVA aferenta in suma de 166.966 lei, reprezentând contravaloare servicii de cercetare contractuala, emisa de către ......, in condiţiile in care .... nu probează cu documente justificative ca aceasta achiziţie este in folosul operaţiunilor taxabile.

Reclamanta susţine în acţiunea formulată faptul că pentru serviciile prestate de către partenerul ... au existat facturi emise de către furnizori şi prestatorii partenerului si ca au fost prezentate documente justificative, respectiv: note de intrare si constatare diferente, bonuri de consum, toate aceste documente fiind de natura sa faca dovada oportunității serviciilor testate cat si a realitatii acestora.

Însă, contrar acestor afirmaţii, din actul de control se retine ca pentru exercitarea dreptului de deducerea a taxei prevederile fiscale impun condiția obligatorie ca achizițiile efectuate sa fie in folosul operaţiunilor impozabile ale contribuabilului ce deduce taxa respective, aşa cum stipulează prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare potrivit carora:

(2) „Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni: a) operațiuni taxabile [...].

Fata de cele constatate de inspecția fiscala cu privire la lipsa documentelor justificative care sa faca dovada ca achiziţia efectuata este in scopul operațiunilor taxabile societatea a depus in susţinerea contestaţiei factura nr. 100866/17.12.2015, emisa de ... către ...., in valoare totala de 650.887,61 lei, din care TVA in suma de 125.978,25 lei, anexa factura ....., nota de recepție si constatare de diferențe nr. 130/17.12.2015, întocmită de ... si bon de consum nr.130/17.12.2015, întocmit de .....

Documentele in cauza sunt lipsite de relevanta întrucât nu sunt întocmite pentru si de societatea contestatoare si nu vizeaza serviciile din factura in cauza. Bunurile achiziţionate de ........de ..... nu apar ca fiind facturate către ..... si recepţionate de carte aceasta si, prin urmare, se retine ca societatea contestatoare nu face dovada cu documente a prestării efective a serviciilor achiziționate, astfel ca in mod legal, organele de inspecție fiscala nu au acordat drept de deducere pentru TVA in suma de 125.978 lei din factura nr.19781/29.12.2015, motiv pentru care contestaţia va fi respinsa ca neîntemeiata in ceea ce priveşte aceasta suma.

În ceea ce priveşte criticile reclamantei cu privire la obligaţia stabilita suplimentar privind TVA in suma de 484.668 lei, ca urmare a încadrării de către echipa de inspecție fiscala a serviciilor achiziționate ca fiind unele de formare profesionala, formulăm următorul punct de vedere:

Prin Raportul de inspecție fiscala nr. ....., organele de control au constatat ca, pentru perioada 01.07.2015-31.12.2015, ....... nu avea dreptul de deducere pentru TVA in suma totala de 347.557 lei, întrucât achiziţiile efectuate in cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile intitulat „Cercetări in vederea implementării unui sistem de mentenanța avansata pentru industria de automotive in scopul creşterii gradului de competitivitate” nu intra in baza de impozitare a TVA fiind operaţiuni scutite de TVA, conform art. 141 alin.(1) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Concluziile echipei de control au fost întemeiate pe constatările cu privire la serviciile achiziționate de la partenerii proiectului in baza controalelor încrucișate efectuate la aceştia din care a rezultat ca documentaţia prezentata, care a stat la baza facturilor întocmite către .., provine din surse didactice, nu este produsul unei cercetări, nu rezulta cunoştinţe noi, asa cum este definita activitatea de cercetare, ci este destinata pregătirii profesionale, aşa cum sunt prezentate pe larg în cuprinsul proceselor verbale de control încrucişat nr. 154/31.03.2016 - ...., nr.182/18.04.2016 - Universitatea Craiova DPAND, nr.201/22.04.2016 - ...

Potrivit constatărilor organelor de control, TVA stabilita suplimentar in suma de 484.668 lei, provine urmare a calculării pro-ratei pentru anul 2015 având în vedere achiziţiile in cauza, pentru care nu se cunoaşte destinaţia, respectiv daca vor fi utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere a TVA sau pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata.

S-a apreciat că potrivit dispoziţiilor legale, respectiv art.141 alin.(1) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal:

“ (1) Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă:

f) activitatea de învăţământ prevăzută în Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formarea profesională a adulţilor, precum şi prestările de servicii şi livrările de bunuri strâns legate de aceste activităţi, efectuate de instituțiile publice sau de alte entităţi autorizate;” şi pct. 25A1, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare unde se prevede ca:

,,(3) Scutirea prevăzută la art.141 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal se aplica si pentru livrările de bunuri si prestările de servicii strâns legate de serviciile educaţionale, precum vanzarea de manuale şcolare, organizarea de conferinţe legate de activitatea de invatamant, efectuate de instituţiile publice sau de alte entitati autorizate pentru activitatile de invatamant sau pentru formarea profesionala a adulţilor, prestarea de servicii de examinare in vederea obţinerii accesului la serviciile educaţionale sau de formare profesionala a adulţilor.”

Nu intra in sfera de aplicare a TVA si,- implicit, nu poate fi vorba de exercitarea vreunui drept de deducere pentru taxa aferenta achiziţiilor de operaţiuni privind prestările de servicii ce vizeaza activitatea de formare profesionala si activitatea de invatamant.

Apreciază că sunt aplicabile si prevederile art. 147 Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana parţial impozabila din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare potrivit caruia:

,,(5) Achiziţiile pentru care nu se cunoaşte destinaţia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere sau pentru care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporţia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere si operaţiuni care nu dau drept de deducere se evidenţiază intr-o coloana distinca în jurnalul pentru cumpărări, iar taxa deductibila aferenta acestor achiziţii se deduce pe baza de pro-rata.

(6) Pro-rata prevăzută la alin. (5) sedetermina ca raport intre:

a) suma totala, fara taxa, dar cuprinzând subvențiile legate direct de preţ, a operațiunilor constând in livrări de bunuri si prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numărător; si

b) suma totala, fara taxa, a operaţiunilor prevăzute la lit. a) si a operațiunilor constând in livrări de bunuri si prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate in scopul finanţării operațiunilor scutite fara drept de deducere sau operaţiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a taxei.

(8) Pro-rata definitiva se determina anual, iar calculul acesteia include toate operaţiunile prevăzute la alin. (6), pentru care exigibilitatea taxei ia naştere in timpul anului calendaristic respectiv. Pro-rata definitiva se determina procentual si se rotunjeşte pana la cifra unităţilor imediat următoare. La decontul de taxa prevăzut la art. 156A2, in care s-a efectuat ajustarea prevăzută la alin. (12), se anexeaza un document care prezintă metoda de calcul al pro-rata definitiva.

(11) Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculează definitiv prin înmulţirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv, prevăzută la alin. (5), cu pro-rata definitiva prevăzută la alin. (8), determinata pentru anul respectiv.”

Având in vedere dispoziţiile legale de mai sus, rezulta ca persoana impozabilă care realizează sau urmează să realizeze atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere este denumită persoană impozabilă cu regim mixt, iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de către o persoană impozabilă cu regim mixt se determină pe baza de pro-rata.

3. Referitor la afirmaţia reclamantei potrivit căreia organul fiscal era obligat să solicite relaţii şi lămuriri la Ministerul Fondurilor Europene, cu privire la clarificarea cheltuielilor effectuate de societate, precum şi faptul că sunt ignorate de către echipa de control a punctelor de vedere ale ADR SV Oltenia şi Autirăţii pentru Cercetare Ştiinţifică şi Invocare, înţelege să formulăm următorul punct de vedere:

..... a beneficiat de finanțare nerambursabila în baza contractului de finanțare nr. ...... pentru implementarea proiectului nr.... intitulat „Cercetări in vederea implementării unui sistem de mentenanta avansata pentru industria de automotive in scopul creșterii gradului de competitivitate”.

Pentru derularea activitatii din cadrul proiectului a fost încheiat, in acest sens, Acordul de Parteneriat pentru Proiecte, părţile acestuia fiind ...............

În perioada supusa verificării, partenerii din cadrul proiectului au facturat către ......... servicii, pe baza de documentație care, potrivit susținerilor petentei, au fost încadrate de Autoritatea de Management POS CEE, Ministerul Fondurilor Europene, ca fiind încadrate in activitatea de cercetare- dezvoltare.

Pentru stabilirea corecta a activităţii desfășurate de către părţile din Acordul de Parteneriat pentru Proiecte respectiv, Universitatea Craiova D.P.A.N.D., ..........., inspecţia fiscala a dispus efectuarea de controale încrucişate la aceste societăţi. Din documentaţia prezentata de societăţile in cauza, pentru justificarea serviciilor prestate, rezulta ca aceasta conține fragmente de noţiuni pur teoretice tehnice, care sunt accesibile pe internet, fragmente din manualul softului Moodle, care este destinat instruirii asistata pe calculator, cunoştinţele elementare din materia fizicii, programe de studii de nivel maşter, chestionare adresate mediului de afaceri ce privesc necesarul de competente al absolvenţilor, programe de studii care asigura formarea de competente necesare absolvenţilor, structuri ale programului de pregătire pentru opt calificări.

Conform pct. 145 din Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate:

,,Cercetarea este investigarea originala si planificata întreprinsa in scopul câştigării unor cunoştinţe sau înţelesuri ştiinţifice ori tehnice noi”.

Prin urmare, din documentele existente rezulta ca, in cadrul parteneriatului in vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile, serviciile prestate societăţii contestatoare nu reprezintă cercetare in domeniul mentenantei si logisticii pentru industria automotive, nu imbraca forma unui transfer de experienţa si cunoştinţe cu caracter comercial si industrial, ci constau in materiale provenind din surse didactice care sunt in mare parte destinate pregătirii profesionale.

Invocarea de către contestatara a faptului ca toate plăţile efectuate pentru activitatile realizate in parteneriat au primit finanţare din fonduri europene nerambursabile fiind considerate cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare, eligibile, nu are relevanta intrucat acestea privesc modalitatea de finanţare a proiectelor si nu pot influenta tratamentul fiscal al operaţiunilor realizate in cadrul acestor proiecte.

Tratamentul fiscal de deducere, respectiv de nededucere a taxei pe valoarea adaugata aferenta serviciilor achiziţionate pentru proiectul in cauza are in vedere principiile si regulile fiscale prevăzute de Codul fiscal nefiind relevanta încadrarea cheltuielilor respective, potrivit reglementarilor specifice de bugetare a proiectelor finanţate pe baza unor contracte de împrumut POS CCE.

Prezentarea in susţinerea contestaţiei a adreselor nr.1375/14.05.2015, emisa de Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica si Inovare, in cuprinsul careia este redata definiţia activitatii de cercetare industriala, respectiv a adresei nr.6187/13.05.2016, emisa de către Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, din care rezulta ca instituţia in cauza a avut rolul de Entitate de Management, coordonând activitatile derulate prin acordarea de asistenta tehnica, iar proiectul in cauza a fost considerat de către Autoritatea de Management a POSCCE ca fiind de tip CDI, nu stabilesc încadrarea activitatilor desfăşurate de parteneri din cadrul proiectului ca fiind de cercetare-dezvoltare si inovare. 

4. în ceea ce priveşte afirmaţia societăţii potrivit căreia s-a avut in vedere finalitatea imediata a rezultatelor proiectului prin încheierea de protocoale de colaborare cu 10 agenţi economici, ce operează in domeniul automotive, aceştia fiind beneficiari ai serviciilor de mentenanta, punctul nostru de vedere este următorul:

Învederează că, pe de o parte aceste documente încheiate intre parti reprezintă o promisiune de contract fara sa oblige in vreun fel părţile, iar pe de alta parte obiectul precontractelor încheiate care constau in stabilirea unor strategii pe termen lung si a unui set de masuri pentru a asigura ca erorile vor fi progresiv diminuate si tinute sub control, gasirea celor mai bune practice in mentenanta si fiabilitate, nu poate fi realizat in baza serviciilor achiziţionate din sfera pregătirii profesionale si invatamantului.

Se retine, astfel ca echipa de inspecţie fiscala, pe baza documentaţiei prezentate, ca justificare a facturilor emise către societatea contestatoare a stabilit in mod legal tratamentul fiscal al operaţiunilor in cauza si a procedat in conformitate cu prevederile art. 147, alin. (5) din Codul Fiscal, in sensul ca pentru achiziţiile a căror destinaţie nu se cunoaşte, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere sau pentru care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporţia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere si operaţiuni care nu dau drept de deducere, taxa deductibila aferenta se deduce pe baza de pro-rata.

Prin urmare, s-a procedat la calculul pro-ratei, în conformitate cu prevederile art. 147, alin. (6), alin.(8) si alin.(11) si pe baza datelor din balanţa de verificare a societăţii de la data de 31.12.2015, rezultând astfel o TVA fara drept de deducere in suma de 484.668.

În concluzie, solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată cu consecinţa menţinerii actelor administrativ fiscale ca legale şi temeinice.

În drept, dispoziţiile art. 205 - 208 din Codul procedură civilă.

Solicită judecarea cauzei în condiţiile art. 223 NCPC.

Anexează  la prezenta, actele ce au stat la baza emiterii Deciziei nr. 270/02.09.2016 privind soluţionarea contestaţiei, în temeiul dispoziţiilor art.254 NCPC:

- Decizia de impunere nr.F-DJ 190/05.05.2016 - RIF nr.F-DJ 168/06.03.2016

- Documentul cu rezultatele acţiunii de inspecţie fiscală - Fişă analiză TVA Colectată, TVA deductibilă, a sumei negative de TVA - Aviz inspecţie fiscală, Acord delegare competenţă,

- Decont TVA pe luna decembrie 2015

- Decizie suspendare inspecţie fiscală, Referat suspendare inspecţie fiscală - Solicitările de control încrucişat - Procesul verbal nr.154/31.03.2016 - Procesul verbal nr.182/18.04.2016 - Procesul verbal nr.201/22.04.2016.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Reclamanta a făcut demersuri pentru implementarea proiectului asumat prin Contractul ........., încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) CIF 20897750, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Obiectul contractului il reprezintă acordarea finanțării nerambursabile in baza Cereri de finanţare ..... pentru proiectul avand cod SMIS 50138 intitulat: “Cercetări in vederea implementării unui sistem de mentenanta avansata pentru industria de automotive in scopul creşterii gradului de competivitate“, valoarea totală a proiectului fiind de 5.729.771 lei, din care valoare totală eligibilă 4.503.044 lei  valoarea eligibilă nerambursabilă 3.098 .094, 44 lei, valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul fonduri  publice 3.602.435, 40 lei, cofinanțare eligibilă a beneficiarului 900.608, 60 lei,  respectiv valoare neeligibilă a Proiectului 1.226.727 lei din care  TVA total pentru toţi cei 6 parteneri 811.718,64 lei conform actului adiţional nr.3 la Acordul de parteneriat încheiat în vederea implementării proiectului.

In cadrul Acordului de Parteneriat pentru Proiect, părţile contractante sunt: ...........

Perioada de implementare a Proiectului este de 21 luni, cu posibilitatea de a fi prelungit cel mult pana la data de 31 decembrie 2015. Proiectul a fost finalizat la 31.12.2015, conform raport final al proiectului.

Prin decizia de impunere ......... emisă în baza raportului de inspecţie nr. fiscală F- DJ ......., s-au stabilit, în sarcina reclamantei, obligaţii suplimentare de plată în sumă de 610.646 lei TVA din care 348.152 lei reprezentând TVA respins la rambursare şi 262.494 lei TVA suplimentar.

In timpul inspecţiei fiscale la ......, organele de inspecţie fiscala au constatat ca .......... au facturat in perioada 01.07.2015 - 31.12.2015, către SC Uranus SRL servicii de cercetare în suma totala de 1.118.154 lei cu TVA aferenta in suma de 347.557 lei.

Pentru verificarea realitatii si legalităţii serviciilor facturate de respectivii furnizori, organele de inspecţie fiscala au suspendat inspecţia fiscala la ......., începând cu data de 03.03.2016, conform deciziei de suspendare nr. 2/02.03.2016, in vederea efectuării de controale încrucişate la furnizorii susmenţionaţi.

În urma acestor controale încrucişate, organele de inspecţie fiscală au apreciat că activităţile desfăşurate de societăţile partenere nu  sunt activităţi de cercetare in domeniul mentenanței si logisticii pentru industria automotive având în vedere că materialul prezentat provine din surse didactice si nu este produsul unei cercetări, nu rezulta cunoştinţe noi, cunoştinţe care sa fie recunoscute ca atare pe plan internaţional, asa cum este definita activitatea de cercetare, ci este destinat pregătirii profesionale.

În concluzie, aceste servicii au fost reîncadrate ca fiind activitate pentru formare profesională şi pentru activitatea de învățământ, care potrivit art. 141 alin. 1 lit. f Cod fiscal sunt scutite de TVA - ”activitate de învăţământ..., formare profesională a adulților, precum şi prestările de servicii şi livrările de bunuri strâns legate de aceste activități efectuate de instituţii publice sau de alte entităţi autorizate”.

Instanţa apreciază, însă, că, în mod greşit, organele fiscale au procedat la reîncadrarea activităţilor desfăşurate, atât timp cât autoritatea publică cu atribuţii de management în ceea ce priveşte activitatea desfășurată de către reclamantă, în speţă, Ministerul Fondurilor Europene a calificat aceste cheltuieli ca fiind cheltuieli de cercetare-dezvoltare. Susţinerea pârâtei că nu s-a luat în considerare calificarea făcută de Ministerul Fondurilor Europene, întrucât acesta ’’respectă cu totul alte legi” nu este justificată în vreun fel, legile fiind aceleaşi pentru toate autorităţile statului.

Prin Ordinul MECMA nr. 363/2012 a fost aprobată Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea şi implementarea operațiunii ”Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național şi internațional - Poli de competivitate” din cadrul domeniului major de intervenție 1.3 ”Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operaţional sectorial ’’Creşterea competivităţii economice”.

Potrivit art. 4 al ordinului în cadrul schemei se acordă beneficiarilor (printre care şi subscrisei) diferite tipuri de ajutor - conform lit. d ) - ’ajutoare pentru activități de cercetare şi dezvoltare”.

Prin Ordinul comun MFP 383/2012 şi MECMA nr. 372/2012 a fost aprobată lista de cheltuieli eligibile pentru programele finanțate în cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competivităţii economice.

Potrivit pct. IV.4 - cheltuieli eligibile pentru proiectele de cercetare- dezvoltare-inovare beneficiarul de proiect - subscrisa, a efectuat cheltuieli încadrate potrivit pct. 2.1 lit. d - cheltuieli pentru achiziția de servicii de cercetare.

Astfel, din adresa nr. 9484/28.02.2017 (f. 34 vol. III) rezultă în mod clar că reclamanta a derulat activităţi de cercetare în implementarea proiectului şi că, în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile în baza contractului de finanţare nr. PO9002/1139/31.03.2014, a prezentat Autorităţii de Management documente care au atestat îndeplinirea obiectivelor propuse, respectiv realizarea rezultatelor asumate (studii, soluţii, pachet de programe de mentenanţă).

Or, atât timp cât autoritatea de management a constatat că reclamanta a depus documente care au atestat îndeplinirea activităţilor de cercetare-dezvoltare, instanţa apreciază că organele fiscale nu pot recalifica activităţile desfăşurate ca fiind activităţi de formare profesională.

De asemenea, a fost respins la deductibilitate TVA in suma de 125.978 lei din factura nr. 19781/29.12.2015, in suma de 695.695 lei cu TVA aferenta in suma de 166.966 lei, reprezentând contravaloare servicii de cercetare contractuala, emisa de către SC IPA SA Bucureşti, întrucât reclamanta nu probează cu documente justificative ca aceasta achiziţie este in folosul operaţiunilor taxabile.

Potrivit art. 145 alin. 2 lit. a din Codul fiscal „Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni: a)operaţiuni taxabile, iar art. 146 alin 1 lit. a) din acelaşi act normativ prevede că: "Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155;"

În speţă, organul fiscal nu a invocat vreo culpă a reclamantei şi nu a pretins că documentele fiscale prezentate sunt incorecte sau incomplete ci doar a apreciat că nu s-a făcut dovada că achiziţiile au fost efectuate în vederea desfăşurării de operaţiuni taxabile.

 Or, din adresa nr. 9484/28.02.2017 rezultă că activităţile menţionate în factura nr. 19781/29.12.2015 sunt activităţi de cercetare, fiind evident, astfel, că au fost desfăşurate în scopul operaţiunilor taxabile.

 În această privință, CJUE s-a pronunţat că dreptul persoanelor impozabile de a deduce din TVA ul pe care îl datorează TVA ul datorat sau achitat pentru bunurile achiziționate și serviciile primite anterior de acestea constituie un principiu fundamental al sistemului comun al TVA ului instituit prin legislația Uniunii (a se vedea printre altele Hotărârile Comisia/Italia, punctul 28, Sosnowska, punctul 14, și Enel Maritsa Iztok 3, punctul 31, citate anterior).

Astfel cum a subliniat în mod repetat Curtea, dreptul de deducere menționat face parte integrantă din mecanismul TVA ului și, în principiu, nu poate fi limitat. În special, acest drept se exercită imediat pentru totalitatea taxelor aplicate operațiunilor aferente intrărilor (a se vedea în special Hotărârea din 6 iulie 1995, BP Soupergaz, C 62/93, Rec., p. I 1883, punctul 18, Hotărârea din 30 septembrie 2010, Uszodaépítő, C 392/09, Rep., p. I 8791, punctul 34, și Hotărârea Enel Maritsa Iztok 3, citată anterior, punctul 32).

Pentru aceste considerente, instanţa va admite cererea de chemare în judecată şi va anula Decizia nr. ..emisă de pârâta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA şi Decizia de impunere nr. ..... emisă de pârâta  ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta ......în contradictoriu cu pârâtele ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA........

Dispune anularea deciziei de impunere nr. ...... şi a Deciziei de soluţionare a contestaţiei nr. ..........

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Dolj.

Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Martie 2017.

Red. 5 ex/27.04.2017