Pensii

Sentinţă civilă 17 din 06.02.2018


-Contestaţie decizie de revizuire pensie şi hotărâre comisie; în lipsa unei dovezi certe de comunicare a deciziei de revizuire pensie nu se poate considera că este tardiv introdusă contestaţia, întrucât orice dubiu nu poate fi interpretat decât în favoarea celui pentru care este prevăzut textul de lege, în speţă, contestatorul; - trecerea la pensie pentru limită de vârstă cu luarea în considerare a unui certificat de încadrare în grad de handicap din care reiese că handicapul este preexistent calităţii de asigurat, conform dispoziţiilor art.58 lit.b din Legea sistemului unitar de pensii publice nr.263/2010 potrivit cărora „persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr.5, în funcţie de gradul de handicap, cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare”; la data formulării cererii de trecere la pensie pentru limită de vârstă contestatorul a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale sus menţionate, situaţie în care în mod greşit i-au fost revizuite drepturile de pensie stabilite prin decizia de acordare a pensiei pentru limită de vârstă.

Tribunalul Mehedinţi – sentinţa din 06.02.2018

La data de 05.10.2017 s-a înregistrat la această instanţă contestaţia formulată de  contestatorul BG împotriva hotărârii nr. 21164/04.09.2017 emisă de CNPP, prin care a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea acestei hotărâri prin care i s-a respins contestaţia nr.26384/24.10.2016 împotriva deciziei nr.157274/29.06.2016 emisă de CJP M; de asemenea, a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, contestatorul a arătat că prin contestaţia nr. 26384/24.10.2016, adresată CNPP - CCC a înţeles să conteste decizia nr. 157274/29.06.2016, decizie de revenire a CJP M, ci nu decizia nr. 157274/24.06.2016, cum greşit a înţeles aceasta.

Prin decizia nr.157274/29.06.2016 CJP M a revenit asupra deciziei nr. 157274/ 12.06.2015 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, iar prin decizia nr. 157274/ 24.06.20l6 s-a constituit în sarcina sa un debit în sumă totală de 5.532 lei, reprezentând sume încasate necuvenit în perioada 01.10.2014-30.06.2016, menţionându-se că plata necuvenită a fost generată de faptul că trecerea la limită de vârstă s-a făcut cu aplicarea eronată a dispoziţiilor art.58 din Legea 263/2010, fără însă a se arăta în ce constă această aplicare eronată a articolului sus menţionat şi care ar fi aplicarea corectă.

Contestatorul a susţinut că hotărârea nr. 21164/04.09.2017 emisă de CNPP - CCC este netemeinică şi nelegală deoarece face confuzie între decizia de revenire nr. 157274/ 29.06.2016 a CJP M, decizie contestată de contestator şi decizia nr. 157274/24.06.2016 prin care s-a constituit în sarcina sa un debit în sumă totală de 5.532 lei, reprezentând sume încasate necuvenit în perioada 01.10.2014-30.06.2016, decizie pe care a contestat-o la data de 02.08.2016 şi care formează obiectul dosarului nr. 2901/101/2016, aflat pe rolul TM.

A mai arătat că este adevărat că nu se putea emite decizia nr.157274/24.06.2016 înaintea deciziei nr. 157274/ 29.06.2016, întrucât numai după ce se revenea asupra deciziei privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă se putea stabili un prejudiciu, însă aceste aspecte formează obiectul unui alt dosar.

În aceste condiţii, CNPP - CCC, nu a mai trecut la analiza pe fond a contestaţiei sale, considerând-o tardivă, neobservând însă că nu i-a fost comunicată decizia contestată şi că a luat cunoştinţă de existenţa ei odată cu întâmpinarea depusă de CJP M, în dosarul aflat pe rolul TM şi remisă prin plic la data de 07.10.2016.

În ceea ce priveşte afirmaţia CJP M cu privire la neacordarea pensiei pentru limită de vârstă, pe motiv că handicapul nu este preexistent calităţii de asigurat, aşa cum prevăd imperativ dispoziţiile art. 58 lit. c din Legea 263/2010, contestatorul a susţinut că intimata se află în eroare deoarece potrivit certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 467/06.02.2015 al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap DTS data dobândirii handicapului este 13.11.1957, adică handicapul este preexistent, aşa cum prevăd si normele legale.

Contestatorul a menţionat că suma de 5.532 lei constituită ca debit în sarcina sa este nelegală, deoarece trebuia să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă, aşa cum i-a fost calculată iniţial prin decizia nr. 157274/12.06.2015 şi nu de pensie anticipată parţial.

În drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 151 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În dovedirea contestaţiei s-au depus la dosar în copie următoarele înscrisuri: buletin de identitate, hotărârea CCC nr.21164/04.09.2017, copia plicului remis de CNPP, deciziile nr.157274/28.11.2011 privind acordarea pensiei anticipate parţial, 157274/12.06.2015 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, foaie de observaţie clinică nr.11182/1957, decizia de debit nr. 157274/24.06.2016, decizia de revizuire, certificatele de încadrare în grad de handicap nr. 467/06.02.2015 şi 6839/18.12.2013, contestaţia nr. 26384/24.10.2016, contestaţia la executare, răspuns la întâmpinare şi copia plicului din data de 18.07.2016.

În baza art.201 alin.1 Cod procedură civilă acţiunea însoţită de actele doveditoare anexate au fost comunicate intimatei CNPP - CCC.

CJP M cu atribuţii de reprezentare a CNPP –CCC a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

 A arătat că asupra activităţii CJP M a fost efectuat un control din partea CNPP, iar prin procesul verbal al Corpului de control au fost consemnate măsuri privind emiterea unor decizii de revizuire pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în baza Legii nr.263/2010, de la beneficiari.

Contestatorul, beneficiar al unei pensii anticipate parţial încă din anul 2011, a devenit beneficarul unei pensii pentru limită de vârstă în baza certificatului de handicap nr. 467/06.02.2015, fiind emisă astfel decizia pentru limită de vârstă nr. 157274/12.06.2015. Urmare a cererii de recalculare a pensiei în baza certificatului de handicap pensia i-a fost recalculată prin aplicarea eronată a dispoziţiilor art. 58 lit.c, precum şi a art. 107 din Legea nr. 263/2010, prin trecerea mai devreme la pensie pentru limită de vârstă.

Pentru aplicarea prevederilor art. 58 lit.c din Legea 263/2010, punctajul mediu anual a devenit 0,90936 puncte faţă de cel determinat anterior, prin decizia de pensie anticipată parţială, de 0,81195 puncte, astfel că prin recalcularea pensiei punctajul mediu anual a crescut la 0, 90936 puncte.

Au fost invocate de către intimată dispoziţiile art. 58, 107 din Legea nr.263/2010 şi 134 din HG nr.257/2011, menţionându-se că contestatorul a devenit beneficiar al unei pensii anticipate parţiale prin decizia nr.157274/28.11.2011, iar prin cererea nr.25695/20.12.2013 a solicitat trecerea la pensie pentru limită de vârstă în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr.6839/18.12.2013. Prin adresa nr.157274/25695/20.02.2014 a CP M i s-a explicat contestatorului că motivul pentru care nu i se acordă pensie pentru limită de vârstă constă în aceea că handicapul nu este preexistent calităţii de asigurat, aşa cum prevăd imperativ dispoziţiile art. 58 lit.c din Legea 263/2010 (handicapul dobândit la 25.11.1970, iar activitatea a început-o la data de 01.01.1968).

Prin cererea nr.3373/10.02.2016 contestatorul a revenit la casa de pensii cu solicitarea de a i se acorda pensia pentru limită de vârstă în baza altui certificat de handicap nr. 467/06.02.2015, iar prin decizia nr.157274/12.06.2015 i s-a acordat pensie pentru limită de vârstă, drepturile de pensie cuvenindu-i-se începând cu data 01.03.2015.

A mai arătat că prin decizia nr.157274/24.06.2016 s-a trecut  la revizuirea deciziei de limită de vârstă în sensul revenirii la pensia anticipată parţială, întrucât în mod eronat trecerea la limită de vârstă s-a realizat în baza art. 58 lit.c din Legea 263/2010, recalcularea pensiilor fiind expres prevăzută de art. 107 din Legea 263/2010, certificatul de handicap neconstituind act de vechime/stagiu de cotizare, în vederea recalculării pensiei. Decizia de revizuire putea fi contestată de reclamant la CCC în baza art. 149 alin.1 din Legea 263/2010, astfel că această decizie a devenit definitivă în baza art. 149 alin.4 din Legea 263/2010. În ceea ce priveşte decizia de constituire a debitului nr.157274/24.06.2016, s-a menţionat că este o consecinţă a revizuirii pensiei, debitul reprezentând diferenţele de pensie încasate necuvenit în perioada 01.03.2015-30.06.2016.

Intimata a susţinut că atât decizia de revizuire a pensiei, cât şi decizia de constituire a debitului au fost expediate contestatorului în acelaţi plic în data de 22.07.2016, iar în data de 25.07.2016 contestatorul s-a prezentat la CJP M, moment în care i s-au comunicat motivele constituirii deciziei de debit datorate revizurii, situaţie în care contestatorul a semnat acordul nr.17744/25.07.2016 prin care înţelegea să achite lunar suma de 26 lei pentru recuperarea debitului.

În ceea ce priveşte contestaţia depusă la data de 24.10.2016 de contestator, s-a menţionat că aceasta este introdusă tardiv, întrucât decizia de revizuire nr. 157274/24.06.2016 a fost comunicată contestatorului împreună cu decizia de debit în data de 22.07.2016, conform borderoului de expediere.

Şi prin hotărârea CCC, contestaţia a fost respinsă ca tardiv introdusă, astfel că nu poate fi primită susţinerea contestatorului potrivit căreia nu avea cunoştinţă de decizia de revizuire a pensiei sale cât timp s-a prezentat la CJP M şi a fost de acord cu achitarea debitului.

S-a mai arătat că în prezent contestatorul este beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă, iar prin decizia nr.157274/27.10.2016 i s-au acordat aceste drepturi începând cu data de 21.06.2016.

În dovedirea susţinerilor din întâmpinare s-au anexat la dosar în copie următoarele înscrisuri: decizia nr. 157274/27.10.2016 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, acordul nr.17744/25.07.2016, talon de confirmare, decizia de debit nr. 157474/24.06.2016, deciziile nr.157274/29.06.2016, 157274/12.06.2015 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, cererea înregistrată sub nr.3373/10.02.2015, certificat de încadrare în grad de handiap nr.467/06.02.2015, adresa nr. 157274/25695/20.02.2014, cererea nr. 25695/ 20.12.2013, certificat de încadrare în grad de handicap nr.6869/18.12.2013, decizia nr. 157274/28.11.2011 privind acordarea pensiei anticipate parţiale.

În şedinţa publică din data de 28.11.2017, faţă de precizarea contestatorului că înţelege să conteste şi decizia de revizuire nr.157274/24.06.2016 şi că solicită introducerea în cauză a CJP M, s-a dispus introducerea în cauză în calitate de intimată şi a CJP M.

La termenul de judecată din data de 09.01.2018 s-a pus în vedere reprezentantei intimatelor să depună la dosar borderoul de expediere a deciziei de revizuire contestate, nota de prezentare a cazului întocmită de CJP M şi înaintată către CNPP odată cu contestaţia formulată împotriva deciziei de revizuire, precum şi să formuleze note scrise cu privire la data emiterii deciziei de revizuire.

Analizând contestaţia în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în materie, instanţa constată şi reţine următoarele:

Contestatorul BG a fost beneficiarul unei pensii anticipate parţiale, drepturile de pensie fiindu-i stabilite începând cu data de 29.06.2011, conform deciziei nr. 157274/28.11.2011 emisă de CJP M (fila 10 dosar).

Prin cererea înregistrată la CJP M sub nr. 3373/10.02.2015, contestatorul a solicitat trecerea la pensie pentru limită de vârstă, anexând la cerere certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 467/06.02.2015 (fila 42 dosar).

Urmare a cererii contestatorului, intimata CJP M a emis decizia nr.157274/12.06.2015 prin care s-a admis cererea contestatorului şi s-a acordat acestuia pensie pentru limită de vârstă, plata  drepturilor de pensie stabilindu-se începând cu data de 01.03.2015, avându-se în vedere un stagiu complet de cotizare de 35 ani şi 0 luni şi un  punctaj mediu anual de 0,90936 puncte.

Prin decizia nr.157274/24.06.2016 s-au revizuit drepturile de pensie ale contestatorului stabilite prin decizia nr. 157274/12.06.2015, menţionându-se în cuprinsul deciziei că trecerea la limită de vârstă s-a făcut cu aplicarea eronată a dispoziţiilor art. 58 din Legea 263/2010.

Totodată, prin decizia nr. 157274/24.06.2016 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale s-a dispus constituirea în sarcina contestatorului a unui debit în sumă de 5532, reprezentând drepturi încasate necuvenit pe perioada 01.10.2014-30.06.2016.

 Împotriva deciziei de revizuire nr.157274/24.06.2016 contestatorul a formulat contestaţie ce a fost înregistrată la CJP M sub nr. 26384/24.10. 2016 şi înaintată CNPP-CCC cu adresa nr. 30276/08.12.2016.

Prin hotărârea nr.21164/04.09.2017 emisă de CCC, s-a respins contestaţia formulată de contestatorul BG împotriva deciziei nr. 157274/24.06.2016 emisă de CJP M, reţinându-se în cuprinsul hotărârii că decizia de pensie nr.157274/24.06.2016 a fost comunicată până la data de 02.08.2016 şi contestată la data de 24.10.2016, cu depăşirea termenului legal de 30 de zile de la comunicare.

Prin contestaţia dedusă judecăţii, astfel cum a fost precizată, se solicită anularea hotărârii nr. 21164/04.09.2017 emisă de CNPP – CCC şi a deciziei nr. 157274/24.06.2016 emisă de CJP M, contestatorul susţinând că în mod eronat a fost considerată ca tardiv formulată contestaţia împotriva deciziei de revizuire, decizie pe care o consideră nelegală, având în vedere că din actele medicale reiese că handicapul este preexistent calităţii de asigurat. 

Examinând solicitările contestatorului în raport de probele administrate în cauză, instanţa constată următoarele:

În ceea ce priveşte susţinerea contestatorului potrivit căreia contestaţia împotriva deciziei de revizuire emisă de CJP M a fost formulată în termenul prevăzut de lege, instanţa constată că este întemeiată.

În acest sens, se reţine că din registrul de comunicare a deciziilor de pensii din data de 14.07.2016, depus la dosar de intimata CTP M (fila 66), reiese că la acea dată i-a fost comunicată contestatorului decizia nr.157274/24.06.2016 de recuperare sume debit, nu şi decizia de revizuire a drepturilor de pensie.

Deşi, CJP M susţine că atât decizia de revizuire a pensiei nr.157274/24.06.2016, cât şi decizia de constituire a debitului nr.157274/24.06.2016 au fost expediate contestatorului în acelaşi plic în data de 22.07.2016, potrivit talonului privind expedierea, intimata nu a făcut nici o dovadă în acest sens.

Astfel, talonul de expediere la care face referire intimata şi care se află la fila 38 dosar este de fapt o confirmare de primire care poartă într-adevăr numele contestatorului şi ştampila poştei din data de 22.07.2016, precum şi menţiunea „confirm primirea…..azi, data de 21.07.2016”, dar care nu reprezintă o dovadă a faptului că în plicul primit de către contestator se afla decizia de revizuire nr.157274/24.06.2016, atât timp cât din registrul de comunicare a deciziilor de pensii depus de CJP M rezultă că la data de 14.07.2016 a fost expediată contestatorului doar decizia nr.157274/24.06.2016 de recuperare sume debit.

De asemenea, nu poate fi primită nici apărarea intimatei potrivit căreia la data de 25.07.2016 contestatorul s-a prezentat la CJP M, ocazie cu care i s-au comunicat motivele constituirii deciziei de debit datorate revizuirii, iar acesta a semnat acordul nr.17744/25.07.2016 prin care înţelege să achite lunar suma de 26 lei pentru recuperarea debitului.

Astfel, faptul că la data de 25.07.2016, contestatorul a completat un consimţământ/acord prin care a consimţit să se reţină lunar din pensie o anumită sumă de bani nu înseamnă că acea dată echivalează cu data la care s-a comunicat decizia de revizuire şi de la care curge termenul de contestare a acestei decizii, atât timp cât art. 149 alin.1 din Legea 263/2010 prevede clar că decizia de pensie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare.

Or, din actele depuse la dosar nu rezultă că intimata i-a comunicat contestatorului decizia de revizuire nr.157274/24.06.2016, situaţie în care nu poate fi primită nici susţinerea acesteia că decizia de revizuire a devenit definitivă în baza art. 149 alin.4 din Legea nr. 263/2010.

Totodată, instanţa reţine că în mod greşit CCC a constatat că decizia de pensie nr.157274/24.06.2016 a fost comunicată contestatorului până la data de 02.08.2016 şi contestată la data de 24.10.2016, cu depăşirea termenului legal de 30 de zile de la comunicare, reţinându-se în preambulul hotărârii că la data de 02.08.2016 a fost înregistrată pe rolul TM contestaţia formulată de contestator împotriva deciziei nr.157274/24.06.2016, astfel încât contestaţia nr.26384/24.10.2016 nu a fost depusă în termen legal.

Prin urmare, faptul că la data de 02.08.2016 s-a înregistrat pe rolul TM contestaţia la executare formulată de contestatorul BG împotriva deciziei de debit nr. 157274/24.06.2016 emisă de CJP M nu reprezintă o dovadă a faptului că până la acea dată i-a fost comunicată contestatorului şi decizia de revizuire nr.157274/24.10.2016, atât timp cât din registrul de comunicare a deciziilor de pensii din 14.07.2016 rezultă că acestuia i-a fost comunicată doar decizia de recuperare sume debit împotriva căreia contestatorul a formulat contestaţie la data de 02.08.2016.

De altfel, şi în contestaţia înregistrată la CJP M sub nr.  26384/24.10.2016 şi adresată CCC prin care a contestat decizia de revizuire contestatorul a menţionat că această decizie nu i-a fost comunicată şi că a luat cunoştinţă de existenţa ei odată cu întâmpinarea depusă de CJP M în dosarul nr... aflat pe rolul TM şi care i-a fost comunicată prin poştă la data de 07.10.2016.

De asemenea, în răspunsul la întâmpinare depus la dosar la data de 17.03.2016 (fila 23 dosar) contestatorul a arătat că decizia de revizuire nu i-a fost comunicată şi că a luat cunoştinţă de ea odată cu întâmpinarea depusă de CJP M în acel dosar.

Având în vedere că intimatele nu au făcut dovada că au comunicat decizia de revizuire contestatorului, instanţa apreciază că nu poate fi primită susţinerea acestora potrivit căreia decizia de revizuire a devenit definitivă în baza dispoziţiilor art. 149 alin.4 din Legea nr. 263/2010.

De asemenea, se constată că în raport de data de 07.10.2016 când contestatorului i-a fost comunicată întâmpinarea din dosarul aflat pe rolul instanţei la care a fost ataşată şi decizia de revizuire, conform susţinerilor acestuia, susţineri care nu au fost combătute de intimate, contestaţia înregistrată la CJP M sub nr. 26384/24.10.2016 împotriva deciziei de revizuire a fost formulată în termenul de 30 de zile prevăzut de art.149 alin.1 din Legea nr. 263/2010.

Referitor la data emiterii deciziei de revizuire se constată că decizia depusă de CJP M odată cu notele de şedinţă şi aflată la fila 40 dosar poartă o dată neclară, care poate fi interpretată ca fiind data de 29.06.2016 sau 21.06.2016, însă în hotărârea CCC nr. 21164/04.09.2017 prin care s-a respins ca tardiv formulată contestaţia formulată de contestator împotriva deciziei de revizuire, se face referire la data de 24.06.2016, ca dată a emiterii acestei decizii.

De asemenea, în şedinţa publică din 30.01.2018, reprezentanta intimatelor a arătat că data emiterii deciziei este 24.06.2016, menţionând că în registrul de comunicare a deciziilor de pensie este specificată doar decizia de recuperare a debitului şi nu se menţionează decizia de revizuire pentru că, de obicei, se introduc în plic toate deciziile emise în perioadă scurtă de timp şi se transmit pensionarilor acele decizii care poartă data la care avut loc şedinţa.

Faţă de cele expuse, instanţa apreciază că în mod greşit a fost respinsă ca tardiv introdusă contestaţia formulată de contestator împotriva deciziei de revizuire nr. 157274/24.06.2016 emisă de CJP M.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa constată că potrivit dispoziţiilor art. 58 lit.b din Legea sistemului unitar de pensii publice nr. 263/2010 „Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr.5, în funcţie de gradul de handicap, cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 43 alin.1 din HG nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice „Reducerea prevăzută la art. 58 din lege se aplică persoanelor cu handicap care la data solicitării pensiei, fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap, emis în condiţiile legii”.

Din interpretarea dispoziţiilor legale susmenţionate, reiese că în situaţia în care o persoană cu handicap accentuat a realizat un stagiu de cotizare în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, în raport de gradul de handicap, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, dacă la data solicitării pensiei face dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap.

Raportând dispoziţiile legale susmenţionate la speţa dedusă judecăţii, instanţa constată că prin decizia de revizuire nr.157274/24.06.2016 emisă de CJP M, s-a dispus revizuirea pensiei contestatorului, menţionându-se în cuprinsul deciziei că trecerea la limită de vârstă s-a făcut cu aplicarea eronată a art. 58 din Legea nr.263/2010, fără a se arăta în ce constă eroarea.

Din notele de şedinţă depuse la dosar de intimate (fila 48) reiese că art. 58 din Legea 263/2010 se referă la persoanele care urmează să se pensioneze la limită de vârstă, ci nu la persoanele deja pensionate cum este cazul contestatorului, că dispoziţiile art. 58 prevăd facilităţi pentru persoanele cu handicap pentru pensionare la limită de vârstă mai devreme, cu condiţia să facă dovada la solicitarea pensiei pentru limită de vârstă că handicapul este preexistent calităţii de asigurat, că certificatul de handicap nu constituie act de vechime/stagiu de cotizare, în vederea recalculării pensiei.

Or, în speţă, contestatorul a formulat cererea înregistrată la CJP M sub nr. 3373/10.02.2015 prin care a solicitat trecerea la pensie pentru limită de vârstă, conform certificatului de handicap nr.467/06.02.2015.

Din cuprinsul certificatului de handicap nr.467/06.02.2015 eliberat de CE a persoanelor adulte cu handicap (fila 43) reiese că data dobândirii handicapului este 13.11.1957, din foaia de observaţie clinică nr.11182 (fila 12 dosar) reiese că data internării contestatorului este 13.11.1957, iar din adresa nr.157274/2569/20.02.2014 depusă chiar de CJP M (fila 34) rezultă că data începerii activităţii contestatorului este 01.01.1968.

Prin urmare, la data formulării cererii de trecere la pensie pentru limită de vârstă contestatorul a făcut dovada cu certificatul nr.467/06.02.2015 că handicapul este preexistent calităţii de asigurat, aşa cum prevăd dispoziţiilor art. 58 din Legea nr.263/2010.

Este adevărat că la data de 20.12.2013 contestatorul mai formulase o cerere de trecere la limită de vârstă, cerere care a fost înregistrată la CJP M sub nr. 25695/20.12.2013 (fila 45) la care a ataşat certificatul de handicap nr.6839/18.12.2013 şi din care reiese că data dobândirii handicapului este 25.11.1970.

La această cerere contestatorul a primit răspunsul nr.157274/25695/20.02.2014 emis de CJP M prin care i s-a comunicat că data dobândirii handicapului este 25.11.1970 şi că a început activitatea la data de 01.01.1968, înainte de dobândirea handicapului, astfel că nu poate să beneficieze de prevederile art. 58 lit.c din Legea nr.263/2010, însă la data de 10.02.2015, contestatorul a depus o altă cerere înregistrată sub nr.3373/10.02.2015 la CJP M, cerere la care a ataşat certificatul de handicap nr.467/06.02.2015 din care reiese că data dobândirii handicapului este 13.11.1957.

Aşa fiind, se reţine că în mod nelegal prin decizia nr.157274/24.10.2016 s-au revizuit drepturile de pensie ale contestatorului stabilite prin decizia nr.157274/12.06.2015, prin care se admisese cererea acestuia şi se acordase pensie pentru limită de vârstă, reţinându-se în decizia de revizuire că trecerea la limită de vârstă s-a făcut cu aplicarea eronată a art. 58 din Legea nr.263/2010, deşi erau îndeplinite condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale, întrucât handicapul era preexistent calităţii de asigurat.

În ceea ce priveşte susţinerea intimatelor potrivit cărora recalcularea pensiilor este prevăzută expres de art.107 din Legea 263/2010, iar certificatul de handicap nu constituie act de vechime/stagiu de cotizare în vederea recalculării pensiei, instanţa constată, de asemenea, că este neîntemeiată, având în vedere că prin cererea nr.3373/10.02.2015 contestatorul nu a solicitat recalcularea pensiei, ci trecerea la limită de vârstă în baza certificatului de handicap nr. 467/06.02.2015 eliberat de CE a persoanelor adulte cu handicap.

Prin urmare, instanţa constată că decizia de revizuire nr.157274/24.06.2016 prin care s-au revizuit drepturile de pensie ale contestatorului stabilite prin decizia nr. 157274/12.06.2015 şi hotărârea nr. 21164/04.09.2017 prin care s-a respins ca tardiv introdusă contestaţia formulată de contestator împotriva deciziei de revizuire sunt nelegale.

Având în vedere considerentele în fapt şi în drept anterior expuse, urmează a se admite contestaţia precizată, contestaţie formulată de contestatorul BG, a se anula hotărârea nr. 21164/04.09.2017 emisă de intimata CNPP - CCC şi decizia de revizuire nr. 157274/24.06.2016 emisă de CTP M şi a se dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Această sentinţă a rămas definitivă prin decizia nr.1597/30.05.2018 pronunţată de Curtea de Apel Craiova prin care a fost respins ca nefondat apelul declarat de intimate.