Obiecțiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradicție între considerente și dispozitiv

Decizie 32 din 13.04.2018


Prin dispozitiv judecătorul sindic a respins ca nefondată exceptia tardivității formulării obiecțiunilor, invocată de administratorul judiciar, repunând cauza pe rol în vederea discutării acestora. Prin considerentele încheierii instanța  a constatat însă că excepția tardivității invocată este fondată.

Decizia civilă nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curţii de Apel Galaţi

Prin acțiunea înregistrată sub nr. 1234/121/2012/a3 la Tribunalul Galați la data de 12.02.2018 creditoarea ... a formulat cerere de plată creanţei sale în sumă de 55.632,54 lei.

În motivarea cererii a arătat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.64 al.6 din Legea nr.85/2006, iar documentul din care rezultă creanţa sa este reprezentat de titlul executoriu constând în acordul de împrumut nr. .../21.02.2008, ce a fost ataşat declaraţiei sale de creanţă şi în temeiul căreia aceasta a fost înscrisă în tabel.

Tot la data de 12.02.2018 creditoarea ... a formulat obiecţiuni la raportul nr.27/15.01.2018 cu propunere de închidere a procedurii. A arătat că debitoarea datorează bugetului local suma de 899 lei reprezentând rest de plată la impozitul pe clădiri din 2017 şi majorări aferente obligaţiilor de plată născute în cursul procedurii în sumă de 5.633 lei. A invocat faptul că potrivit art.41 al.3 din lege majorările la obligaţiile născute ulterior deschiderii procedurii se achită conform actelor din care rezultă. Prin urmare, debitoarea nu poate ieşi din procedura de insolvenţă fără achitarea acestora.

În susţinerea cererii a depus înscrisuri.

Administratorul judiciar al debitoarei a invocat excepţia tardivităţii formulării obiecţiunilor.

Prin încheierea din data de 13.02.2018 a Tribunalului Galați s-a respins cererea de plată formulată de ... ca nefondată, s-a respins excepţia tardivităţii formulării obiecţiunilor, invocată de administratorul judiciar al debitoarei, ca nefondată, a fost prorogată pronunţarea cu privire la închiderea procedurii reorganizării, a fost repusă cauza pe rol pentru a se discuta obiecţiunile formulate de creditorul ... S-a fixat termen de judecată in data de 13.03.2018, cu citarea părţilor prin PBI.

S-a reținut în motivarea hotărârii în ceea ce privește cererea de plată a ... că în fapt, prin sent.civ.nr.785/13.05.2013 a Tribunalului Galați a fost confirmat planul de reorganizare, astfel că activitatea debitoarei ... a fost reorganizată pe baza acestuia. În temeiul art.102 din lege, creanţele şi drepturile creditorilor au fost modificate conform planului. Prin sent.civ.nr.84/3.03.2015 planul a fost prelungit cu un an.

În tabelul definitiv al creanţelor debitoarei, ... a fost înscrisă cu o creanţă garantată de 689.486,54 lei, aceasta fiind şi creditorul majoritar, cu o pondere de 85,14% din totalul creanţelor. Cum programul de plăţi al planului de reorganizare prevedea acoperirea integrală a creanţei garantate, creditoarea a votat planul de reorganizare. Din cuprinsul rapoartelor financiare trimestriale, votate de creditoare, rezultă că planul a fost îndeplinit, creditoarea încasându-şi creanţa conform prevederilor acestuia. Planul nu conţine prevederi referitoare la plata altor sume către creditoare.

Procesul-verbal al adunării creditorilor din 9.02.2018 consemnează faptul că debitoarea mai înregistrează doar unele datorii reprezentând impozite la bugetul local şi onorariul administratorului judiciar, iar în raportul cu propunere de închidere a procedurii se arată faptul că obligaţiile asumate prin plan au fost îndeplinite.

Având în vedere această situaţie de fapt, instanţa  a apreciat că suma pretinsă de creditoare nu a fost dovedită, în cauză nefiind incidente dispoziţiile textului de lege menţionat. Art . 64 al.6 are în vedere creanţele curente născute în cursul procedurii, care se plătesc potrivit documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea lor la masa credală.

Creditoarea însă a afirmat că suma de 55.632,54 lei rezultă din contractul de împrumut încheiat cu debitoarea în 2008, inclusă în suma totală înscrisă în tabel şi plătită conform planului. În aceste condiţii, debitoarea nu o datorează întrucât a fost achitată în cadrul planului de reorganizare. De altfel, întreaga creanţă deţinută de ... rezultă din contractul menţionat.

Nefiind în prezenţa unei creanţe curente, de natura celei avute în vedere de art.64 al.6, cererea a fost respinsă ca nefondată.

În ceea ce privește obiecțiunile formulate de ... la raportul nr. 27/15.01.2018 potrivit art.129 din Legea nr.85/2006 lichidatorul judiciar va depune un raport final însoţit de situaţii financiare finale, care vor fi afişate la uşa tribunalului. Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în 30 de zile de la afişarea raportului, iar creditorii pot formula obiecţiuni la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării.

În prezenta cauză, prin încheierea din 16.01.2018  instanţa a dispus convocarea adunării creditorilor pentru a se pune în discuţie închiderea procedurii de reorganizare la data de 13.02.2018.

Raportul contestat, având nr.27/15.01.2018 a fost publicat în BPI din 17.01.2018, potrivit dovezii din vol. IV al dosarului. Având în vedere că obiecţiunile au fost depuse la data de 12.02.2018, termenul de 3 zile de la publicare prevăzut de art.21 a fost în mod evident depăşit. Pe de altă parte, nici termenul de formulare a lor cu cel puţin 5 zile anterior datei adunării creditorilor nu a fost respectat, astfel că excepţia tardivităţii invocată de administratorul judiciar este întemeiată şi urmând a fi admisă.

Împotriva acestei încheieri au declarat recurs debitoarea ... prin administrator judiciar ... şi creditorul ... prin ...

1.Recurenta debitoare ... prin administrator judiciar ... critică modul de soluționare a obiecțiunilor formulate de ... arătând faptul că  deși, prin dispozitiv, instanța a dispus respingerea excepției tardivității formulării obiecțiunilor ca nefondată şi prorogarea pronunțării cu privire la închiderea procedurii insolvenţei, totodată,  a repus cauza pe rol în vederea discutării obiecțiunilor, fixând termen. Prin considerente, instanța a reținut însă că excepția tardivității este fondată, că urmează a fi admisă motivându-si decizia luată în acest sens.

A arătat astfel că dispozitivul hotărârii şi considerentele acesteia cuprind motive contradictorii.  În cauză nu sunt aplicabile dispozițiile art. 132 alin.1 teza a II-a, aceasta făcând referire la raportul final şi situațiile financiare întocmite de lichidator în vederea închiderii procedurii de faliment ca urmare a valorificării bunurilor din averea debitoarei.

Raportul împotriva căruia creditorul ... a formulat obiecțiuni arată propunerea administratorului judiciar de închidere a procedurii reorganizării. În realitate,  aceste obiecțiuni reprezintă a contestație împotriva măsurii administratorului judiciar care poate fi exercitată în termenul prevăzut de art. 21 alin.3 din Legea nr. 85/2006 .

A solicitat potrivit art. 304 pct.7 C.P.Civilă admiterea recursului, modificarea în parte a hotărârii atacate în sensul respingerii ca tardiv formulată a contestației ... împotriva raportului nr. 27/15.01.2018 şi închiderea procedurii de reorganizare.

La dosarul cauzei a depus un set de înscrisuri.

2. Apelantul creditor ... prin ... a arătat că  încheierea este nelegală considerând faptul că judecătorul sindic a admis excepția tardivității invocată de administratorul judiciar potrivit celor reținute în considerente.

Creditorul a arătat că a aprobat raportul 1268/05.10.2017 motivat de faptul că se înregistrează creanțe curente către bugetul local care nu au fost achitate potrivit celor susținute de lichidator. Având în vedere că nu au fost achitate aceste datorii administratorul judiciar trebuia să propună intrarea debitoarei în faliment.

Ultima convocare a fost pentru data de 09.02.2018, dată la care administratorul judiciar putea pune în discuția adunării creditorilor şi oportunitatea deschiderii procedurii falimentului.

Datoriile curente înregistrate către bugetul local sunt în sumă de 899 lei,  reprezentând rest de plată impozit pe clădiri anul 2017 şi majorări aferente născute ulterior deschiderii procedurii de insolvenţă. În drept, invocă prevederile art. 41 alin.3 din Legea nr. 85/2006. Solicită respingerea excepției tardivității invocată de administratorul judiciar, iar pe fond admiterea obiecțiunilor.

Verificând legalitatea încheierii din data de 13.02.2018 a Tribunalului Galați, prin prisma motivelor de recurs invocate, instanța va retine că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

În ceea ce privește strict obiecțiunile formulate de către creditorul ... prin ... în încheierea atacată există contradicție între considerente şi dispozitiv, astfel încât încheierea nu poate fi pusă în executare. Astfel, prin dispozitiv judecătorul sindic a respins ca nefondată excepția tardivității formulării obiecțiunilor, invocată de administratorul judiciar, repunând cauza pe rol în vederea discutării acestora. Prin considerentele încheierii instanța a constatat însă că excepția tardivității invocată este fondată reținându-se că “Raportul contestat, având nr.../15.01.2018 a fost publicat în BPI din 17.01.2018, potrivit dovezii din vol. IV al dosarului. Având în vedere că obiecţiunile au fost depuse la data de 12.02.2018, termenul de 3 zile de la publicare prevăzut de art.21 a fost în mod evident depăşit. Pe de altă parte, nici termenul de formulare a lor cu cel puţin 5 zile anterior datei adunării creditorilor nu a fost respectat”.

Curtea constată că există şi contradicție vădită între dispozitivul încheierii din 13.02.2018 a Tribunalului Galați şi  considerentele acesteia .

Faţă de cele expuse, Curtea reţine că în cauză sunt întrunite dispozițiile art. 304 pct. 7 C.P.Civ., încheierea cuprinzând motive contradictorii faţă de dispozitiv. Se va avea în vedere şi faptul că judecătorul sindic a repus cauza pe rol în vederea discutării obiecțiunilor formulate de ...

Curtea urmează să admită recursul, să caseze în parte încheierea din 13.02.2018 a Tribunalului Galați şi să dispună trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță.