Acţiune în constatare. Competenţa materială.

Sentinţă civilă 32 din 08.02.2018


Cod de procedură civilă: art.125,

 Decizia nr.32/2008 ÎCCJ (RIL).

Întrucât dreptul subiectiv material constituie fundamentul acţiunii, fiind factorul configurator al acesteia, el impune şi toate consecinţele ce decurg de aici: calificarea acţiunii, determinarea competentei, alcătuirea completului, determinarea căii de atac.

 Ca atare, se poate afirma ca dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat în justiţie "transferă" caracterul său patrimonial sau nepatrimonial litigiului însuşi si, astfel, procesul va putea fi evaluabil în bani, ori de cate ori în structura raportului juridic de drept substanţial, dedus judecăţii, intra un drept patrimonial, real sau de creanţă.

Secţia I Civilă - Sentinţa civilă nr.32/08  februarie 2018.

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Sibiu la data de 19.06.2017 sub dosar nr.(…), formulată de reclamanta S.C. M.I.S. S.R.L. în contradictoriu  cu  pârâții  L.M., I.M., I.A., s-a solicitat instanței ca prin sentința ce se va pronunța să se constate că reclamanta și-a îndeplinit în totalitate și la termen obligația de plată a prețului, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (….) încheiat cu pârâţii.

În drept: art.35, 453 Cod de procedură civilă.

Prin sentinţa civilă nr.(…)  din 7.11.2017 pronunţată de Judecătoria Sibiu s-a admis excepţia necompetenţei materiale a instanţei şi în consecinţă s-a declinat competenţa de soluţionarea a cererii de faţă în favoarea Secţiei I Civilă din cadrul Tribunalului Sibiu.

Pentru a hotărî, astfel, Judecătoria, a reţinut următoarele:

Față de dispozițiile art.35 Cod de procedură civilă, invocate chiar de reclamantă prin acțiunea sa ca temei de drept al cererii sale, față de motivele de fapt expuse în acțiune, se constată că reclamanta a investit instanța cu o acțiune în constatarea inexistenței dreptului de creanță al pârâților cumpărători, în contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.  (…), pentru plata diferențelor de preț conform acestor contracte, ca urmare a consemnării de către reclamantă la CEC Bank a sumelor de 2.689.076,55 lei și respectiv de 4.321.588,84 lei, prin recipisele nr.(…), pe numele pârâților și la  dispoziția DNA-S.T.

În mod evident cererea reclamantei are un caracter patrimonial, indiferent de susținerile reclamantei în sensul că hotărârea judecătorească ce se urmărește a se obține pe această cale nu ar afecta raporturile contractuale dintre părți, ci, doar va constitui o dovadă în raporturile contractuale ale reclamantei cu instituțiile bancare, față de care pârâții sunt terți.

În aceste condiții, valoarea obiectului cererii de față îl reprezintă diferențele de preț stabilite în sarcina reclamantei cumpărătoare prin contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.(…) încheiate cu pârâții vânzători, respectiv sumele de 1.571.568,74 lei și 2.750.020 lei față de pârâții I.M. şi I.A  și suma de 2.689.876,55 lei față de pârâtul L.M. fiecare dintre aceste valori depășind suma de 200.000 lei.

Potrivit  art.94 pct.1 lit. k și respectiv art.95 pct. 1 Cod procedură civilă,  judecătoriile judecă orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, iar  tribunalele judecă în primă instanță toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe, astfel că, în baza acestor prevederi, cu aplicarea art.132 alin.1 și 3 Cod procedură civilă, se va admite excepția necompetenței materiale a instanței invocată de pârâți și se va declina competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Sibiu – Secția I Civilă, căreia i se va trimite dosarul.

Prin sentinţa civilă nr.(…) din data de 23 ianuarie 2018 a Tribunalului Sibiu  a fost admisă  excepţia  necompetenţei  materiale a Tribunalului şi s-a declinat competenţa de soluţionarea a cauzei în favoarea Judecătoriei Sibiu, motivându-se faptul că obiectul acţiunii îl reprezintă o obligaţie de a face, neevaluabilă în bani, ce se circumscrie categoriei reglementate la art.94 pct.1 lit.h) Cod procedură civilă iar, competenţa de soluţionare a acesteia revine judecătoriei în conformitate cu dispoziţiile acestui text de lege.

În baza art.134 Cod procedură civilă s-a suspendat judecarea cauzei şi s-a înaintat prezentul dosar Curţii de Apel Alba Iulia, pentru soluţionarea conflictului de competenţă.

La Curtea de Apel Alba Iulia conflictul de competenţă s-a înregistrat sub dosar nr…/…/2017/a1.

CURTEA, în soluţionarea conform  art.135, 136 din Noul Cod de procedură civilă a prezentului conflict negativ de competenţă, reţine următoarele:

Potrivit art.125 Cod de procedură civilă în cererile pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept, competenţa instanţei se determină după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea dreptului.

Întrucât dreptul subiectiv material constituie fundamentul acţiunii, fiind factorul configurator al acesteia, el impune şi toate consecinţele ce decurg de aici: calificarea acţiunii, determinarea competentei, alcătuirea completului, determinarea căii de atac.

Ca atare, se poate afirma ca dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat în justiţie "transferă" caracterul său patrimonial sau nepatrimonial litigiului însuşi si, astfel, procesul va putea fi evaluabil în bani, ori de câte ori în structura raportului juridic de drept substanţial, dedus judecăţii, intră un drept patrimonial, real sau de creanţă.

În consecinţa, ori de cate ori pe calea acţiunii in justiţie se tinde a se proteja un drept patrimonial,evaluarea obiectului litigiului este posibilă şi necesară.

În aceste condiţii trebuie considerate acţiuni patrimoniale, în care valoarea obiectului cererii determină competenta materiala sau căile de atac, între altele, acţiunea prin care reclamantul solicită obligarea pârâtului să-i întocmească act de vânzare-cumpărare, cererea de raport, acţiunea în reducţiune testamentară, acţiunile în constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept, în măsura în care se refera la bunuri evaluabile în bani, acţiunile în constatarea simulaţiei unui contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil sau mobil, acţiunile în regres şi în revocare.

În acest sens, Decizia nr.32/2008 a Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie-dată în soluţionarea recursului în interesul legii - publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008  prin care s-a statuat că: dispoziţiile  art.1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) si b) si art. 282 indice 1 alin.1 din vechiul Codul de procedură civilă se interpretează în sensul că, în vederea determinării competentei materiale de soluţionare în primă instanţă şi în căile de atac, sunt evaluabile în bani litigiile civile si comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, indiferent dacă este formulat petitul accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare.

Raţionamentul Înaltei Curţi, complex și detaliat în această decizie, se centrează pe ideea ca acţiunile neevaluabile în bani se referă la drepturi personale nepatrimoniale, adică la drepturi strâns legate de persoana titularului, cum ar fi dreptul la viaţă, la sănătate, la libertate, la domiciliu etc. Prin urmare, ori de cate ori anularea/nulitatea, rezoluţiunea/rezilierea se referă la acte juridice având în conţinutul lor drepturi patrimoniale, acestea drepturi vor imprima acelaşi caracter şi acţiunii in justiţie menţionate.

 Înalta Curte a mai arătat ca nu se poate susţine cu temei ca admiterea acţiunilor respective, inclusiv a acţiunilor privind constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, nu produce consecinţe patrimoniale pentru titularul ei, chiar daca hotărârea obţinută nu se poate pune în executare silita.

În fine, Înalta Curte a arătat ca problema timbrajului, astfel cum este reglementată de Legea nr.146/1997 (actual OUG nr.80/2013), nu trebuie confundată cu chestiunea competenţei reglementate de Codul de procedură civilă, având în vedere că timbrajul este o obligaţie aflată în conţinutul unui raport juridice fiscal, regulile stipulate de Legea privind taxele de timbru fiind aplicabile doar în materia specială a timbrajului.

În acest context, în speţă, vorbim de o acţiune patrimonială, deoarece aşa cum a fost formulată prin cererea introductivă, în constatarea inexistenţei dreptului de creanță al pârâților cumpărători, în contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.(…), pentru plata diferențelor de preț conform acestor contracte, ca urmare a consemnării de către reclamantă la CEC Bank a sumelor de 2.689.076,55 lei și respectiv de 4.321.588,84 lei, prin recipisele nr. (…), pe numele pârâților și la dispoziția DNA- S.T., urmăreşte ocrotirea unui drept care are un evident caracter economic, evaluabil în bani, ceea ce conferă şi acţiunii, ca mijloc de protejare a dreptului, un caracter patrimonial, evaluabil în bani, şi care va atrage, astfel, competenta de atribuţiune a instanţelor în funcţie de valoarea obiectului litigiului, după distincţiile stabilite de art. 94 pct. 1 lit. k) si art. 95 pct. 1 Cod procedură civilă.

Astfel, potrivit art.94 pct. 1 Cod de procedură civilă -  Judecătoriile judecă: 1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: (…) lit.k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti;

Potrivit art.95 punct 1 Cod de procedură civilă - Tribunalele judecă: 1. în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe;

Cum valoarea obiectului cererii de față, reprezentând diferențele de preț stabilite în sarcina reclamantei cumpărătoare prin contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.  (…) încheiate cu pârâții vânzători, depăşeşte suma de 200.000 lei, competenţa materială în judecarea cererii, în primă instanţă, revine potrivit normelor de procedură civilă susenunţate Tribunalului.

Faţă de cele mai sus expuse, CURTEA, în temeiul art.135 Noul Cod de procedură civilă, va stabili competenţa de soluţionare a cauzei de faţă în favoarea Tribunalului Sibiu.