Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Omitere prelungire valabilitate permis de port armă. Predarea armei de către inculpată din proprie initiativă anterior sesizării organelor de urmărire penală. Aplicarea sanctiunii avertismentului.

Decizie 992/P din 19.10.2017


Referitor la individualizarea sancţiunii, potrivit criteriilor prevăzute de art.74 cod penal, printre care şi pericolul social concret în cauză al faptei, dat de circumstanţele comiterii faptei, predarea armei din proprie iniţiativă, anterior sesizării organelor de urmărire penală, nefolosirea armei în perioada scurtă de la încetarea valabilităţii permisului de armă, atingerea minimă adusă relaţiilor sociale ocrotite, respectiv regimului legal de deţinere a armelor şi muniţiei aferente, nepunând în pericol real relaţiile de bună convieţuire, aplicarea unei pedepse, chiar în cuantum minim este prea aspră, fiind justificată renunţarea la aplicarea pedepsei în condiţiile art. 80 cod penal; faţă de circumstanţele personale inculpatei [...] - la primul contact cu legea penală, tânără, cu 2 copii minori în întreţinere, asigurându-şi mijloacele de existenţă prin desfăşurarea unei activităţi licite, sancţiunea „avertismentului” este suficientă şi de natură să asigure prevenţia generală, atenţionarea inculpatei cu privire la respectarea legilor în vigoare.

Art.342 alin.(6) Cod penal

1. Sesizarea Curţii

În termenul legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi inculpata [...] au declarat apel împotriva sentinţei penale nr. 796 din data de 9 iunie 2017, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. …/212/2017, privind săvârşirea infracţiunii de “nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prev. de art. 342 alin.(6) cod penal.

2. Circumstanţele cauzei

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa nr. 8998/P/2016 din data de 19.12.2016, inculpata [...] a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de “nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prev. de art. 342 alin. (6) cod penal prin aceea că nu a depus arma letală de vânătoare, marca Krupp, cu seria [...], cal.16, în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, şi anume până la data de 04.06.2013, arma fiind depusă la data de 30.06.2016 în custodie la SC [...] SRL.

3. Judecata în primă instanţă

31. Procedura în camera preliminară

Dosarul s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa  sub nr. …/212/2017.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 06.03.2017 pronunţată în dosarul nr. …/212/2017/a1 al Judecătoriei Constanţa, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

32. procedura în fond

Inculpata nu a recunoscut săvârşirea faptei, în sensul că nu a recunoscut latura subiectivă, astfel încât instanţa a aplicat procedura de drept comun.

33. Hotărârea primei instanţe

Prin sentinţa penală nr.796 pronunţată la data de 9 iunie 2017, în dosarul penal nr. …/212/2017, Judecătoria  Constanţa  a hotărât:

„Stabileşte pentru inculpata [...], pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prev. de art.342 alin.(6) Cod penal, pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În baza art.83 cod penal, dispune amânarea aplicării pedepsei.

În baza art.84 cod penal, termenul de supraveghere este de 2 ani.

În baza art.85 alin.(1) cod penal, obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Potrivit art.85 alin.(2) lit.b) cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la una din următoarele  unităţi: Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii sau Primăria Consiliul Local Ovidiu,  pe o perioadă de 30 zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În baza art.83 alin.(4) cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.88 cod penal.

În baza art.272 raportat la art.274 alin.(1) cod procedură penală, obligă inculpata la plata către stat a sumei de 1200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare (800 de lei din faza de urmărire penală şi 400 de lei din faza de judecată).”

Pentru  pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a stabilit în fapt şi în drept:

Din procesul-verbal de sesizare din oficiu reiese că la data de 14.07.2016, organele de poliţie judiciară s-au sesizat din oficiu că inculpata [...] nu a depus arma şi muniţia la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea permisului de armă seria B nr. [...] eliberat de I.P.J. Constanţa cu valabilitate până la data de 04.06.2013.

De asemenea, din verificările efectuate în aplicaţia Registrul Naţional al Armelor Integrat (RNAI) a rezultat că inculpata [...] a fost deţinător legal în perioada 04.06.2008 - 04.06.2013 al permisului port armă seria B nr. [...] eliberat de IPJ Constanţa, pentru o armă letală de vânătoare, marca KRUPP seria [...], calibru 16.

În timpul procesului penal, inculpata [...] a recunoscut fapta săvârşită, dar a precizat că nu a ştiut care este perioada de valabilitate a permisului de port armă şi că pe autorizaţie nu scria data expirării; inculpata a mai arătat că arma reprezintă o moştenire de familie şi a omis să prelungească valabilitatea permisului deoarece are o viaţă foarte aglomerată, are 2 copii mici.

Nu se poate reţine eroarea asupra antijuridicităţii - cauză de neimputabilitate ce constă în eroarea invincibilă asupra caracterului ilegal al faptei, în sensul că inculpata a deţinut arma după ce perioada de 5 ani privind valabilitatea permisului de port armă a expirat, astfel încât nici nu a depus-o în termen de 10 zile după expirarea valabilităţii la un armurier autorizat.

Potrivit art.30 alin.(5) cod penal „nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată”.

Eroarea asupra antijuridicităţii este vincibilă, deoarece legislaţia privind perioada de 5 ani reprezentând valabilitatea unui permis de port armă este în vigoare şi neschimbată din anul 2004. Prin urmare, atât în anul 2008, moment în care inculpata a obţinut permisul de port armă cât şi în anul 2013, normele legale erau accesibile şi previzibile pentru orice persoană, iar inculpata a avut în mod obiectiv posibilitatea să aibă cunoştinţă de prevederile Legii nr. 295/2004.

De asemenea, apărarea inculpatei, în sensul că a omis să prelungească valabilitatea permisului, nu poate fi primită deoarece obligaţia pe care inculpata a încălcat-o este una de diligenţă, reiese din lege, iar aceasta nu a oferit temeiuri serioase pentru care a omis timp de 3 ani să intre în legalitate.

În drept:

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art.342 alin.(6) cod penal, elementul material constă în nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă.

Acţiunea inculpatei care nu a depus în termen de 10 zile, începând cu data de 04.06.2013, arma constând în armă letală de vânătoare, marca KRUPP seria [...], calibru 16, până la data de 30.06.2016, realizează elementul material al infracţiunii de ”nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, urmarea imediată constând în atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile făcute în legătură cu diferite categorii de arme şi muniţii”.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă în cauză din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei indirecte, conform dispoziţiilor art.16 alin.(3) lit. b) cod penal întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui prin săvârşirea faptei.

4. Apelul,  cale de atac exercitată împotriva sentinţei instanţei de fond

În susţinerea apelului formulat în termenul legal, scris şi oral, procurorul a criticat aplicarea pedepsei sub minimul prevăzut de textul incriminator deşi nu s-au reţinut circumstanţe atenuante, solicitând stabilirea cuantumului în limite legale.

 Apelul inculpatei [...] a vizat reindividualizarea sancţiunii în sensul aplicării art. 80 cod penal privind renunţarea la aplicarea pedepsei deoarece nu a folosit respectiva armă, urmare a constatărilor că i-a expirat permisul s-a prezentat la [...] pentru a preda arma în custodia acestora şi, ulterior, cu înscrisul eliberat de aceştia s-a prezentat la organele de poliţie care s-au sesizat, este integrată în societate, are un loc de muncă respectabil, cu o anumită pregătire şcolară, conduce o unitate hotelieră în staţiunea Mamaia, are doi copii minori în creştere şi întreţinere, este căsătorită.

5. Aprecierea Curţii

Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, prin prisma criticilor formulate de procuror, apelanta inculpată [...] şi din oficiu în limitele art.417 cod procedură penală, Curtea constată următoarele:

Conform art.396 cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat; însă, pentru pronunţarea condamnării, este necesar ca fapta să nu fi fost comisă în condiţiile art. 80-82, respectiv art. 83-90 cod penal.

În cauză, inculpata [...] a dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, a beneficiat de asistenţă juridică calificată în cursul judecăţii (fond, apel) şi a avut efectiv posibilitatea administrării pe parcursul procesului, în şedinţe publice, atât a probelor acuzării - înscrisuri, cât şi a probelor apărării-audierea sa, înscrisuri în circumstanţiere, respectându-i-se garanţiile şi drepturile procesuale; în apel, s-a luat act de manifestarea de voinţă a apelantei de a uza de dreptul la tăcere, rezumându-se la ultimul cuvânt.

Sub aspectul acţiunii penale, pe baza probelor administrate în condiţii de legalitate pe tot parcursul procesului penal - proces-verbal de constatare, raport RNAI, cerere radiere, permis armă, declaraţiile inculpatei, rezultă că la data de 30.06.2016, inculpata [...] a predat în custodie  la SC [...] SRL o armă de vânătoare cu alice, marca Krupp, seria [...], cal.16, după expirarea termenului de 10 zile de la încetarea valabilittăţii permisului de armă - 04.06.2013, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de “nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prev. de art. 342 alin.(6) cod penal, fiind stabilite în mod corect de către prima instanţă situaţia de fapt şi încadrarea juridică corespunzătoare.

Referitor la individualizarea sancţiunii, potrivit criteriilor prevăzute de art.74 cod penal, printre care şi pericolul social concret în cauză al faptei, dat de circumstanţele comiterii faptei, predarea armei din proprie iniţiativă, anterior sesizării organelor de urmărire penală, nefolosirea armei în perioada scurtă de la încetarea valabilităţii permisului de armă, atingerea minimă adusă relaţiilor sociale ocrotite, respectiv regimului legal de deţinere a armelor şi muniţiei aferente, nepunând în pericol real relaţiile de bună convieţuire, aplicarea unei pedepse, chiar în cuantum minim este prea aspră, fiind justificată renunţarea la aplicarea pedepsei în condiţiile art.80 cod penal; faţă de circumstanţele personale inculpatei [...] - la primul contact cu legea penală, tânără, cu 2 copii minori în întreţinere, asigurându-şi mijloacele de existenţă prin desfăşurarea unei activităţi licite, sancţiunea „avertismentului” este suficientă şi de natură să asigure prevenţia generală, atenţionarea inculpatei cu privire la respectarea legilor în vigoare.

Prin urmare, critica formulată de către apărare cu privire la sancţiunea aplicabilă fiind întemeiată, apelul este fondat şi, în baza art.421 pct.2. lit.a) cod procedură penală, va fi admis; desfiinţând sentinţa primei instanţe, văzând dispoziţiile art.396 alin.(3) cod procedură penală raportat la art.80 cod penal, constatând că dincolo de orice îndoială rezonabilă fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpată, se va renunţa la aplicarea pedepsei şi se va dispune, conform art.81 cod penal, aplicarea unui „avertisment”, pentru infracţiunea de “nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prev. de art.342 alin.(6) cod penal.

Se vor înlătura dispoziţiile referitoare la stabilirea şi amânarea aplicării pedepsei.

Se vor menţine celelalte dispozi?ii în măsura în care nu contravin prezentei.

În legătură cu apelul Parchetului, cum, procurorul nu a indicat, nu a probat apariţia de la pronunţarea hotărârii a unor date, împrejurări care să agraveze periculozitatea faptei sau inculpatei, neimpunându-se aplicarea unei pedepse faţă de considerentele anterior expuse, pe cale de consecinţă, nu este necesară reindividualizarea pedepsei în sensul majorării cuantumului pedepsei stabilită de prima instanţă; criticile formulate de către procuror nefiind admisibile, apelul este nefondat şi, în baza art. 421 pct.1. lit.b) cod procedură penală, va fi respins.