Contestație la executare-suspendare executare

Sentinţă civilă 3633 din 23.01.2011


Pe rol, la ordine fiind, s-a luat spre soluţionare cauza civilă având ca obiect contestaţie la executare şi suspendare executare, formulată de contestatorii B. M. şi B. D., ambii domiciliaţi în Roman, jud. Neamţ în contradictoriu cu intimata C. V., domiciliată în Roman, jud. Neamţ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă contestatorii personal şi av. A.  pentru intimata lipsă. 

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care av. A.  arată că nu s-a achitat de contestatori ceea ce li s-a pus în vedere.

Contestatorii solicită amânarea judecăţii pentru a vinde apartamentul la un preţ rezonabil.

Contestatorul B. M. solicită anularea formelor de executare, în timp ce contestatoarea B. D. solicită amânarea cauzei la un termen de judecată scurt pentru a face rost de bani, cu menţiunea că se contestă şi onorariul apărătorului intimatei.

Instanţa aduce la cunoştinţa părţilor că apartamentul este deja vândut, şi respinge solicitarea contestatorilor privind acordarea unui nou termen de judecată.

Contestatorii şi av. A.  nu mai au alte cereri.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat, cauza fiind în stare de judecată s-a dat cuvântul la fond, când:

Debitorii contestatori arată că nu au fost în măsură să achite creanţa intimatei,  cu menţiunea că insistă în contestaţie, aşa cum a fost formulată.

Av. A. , pentru intimată, solicită respingerea contestaţiei, întrucât perioada pentru achitarea debitului de către contestatori a fost una lungă, debitorii fiind şi notificaţi în acest sens. Având în vedere neîndeplinirea obligaţiei de către contestatori, solicită respingerea contestaţiei la executare.

În condiţiile art. 150 CPC, instanţa a declarat dezbaterile închise şi a reţinut cauza în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 5286/27.10.2011, contestatorii B. M. şi B. D., ambii domiciliaţi în municipiul Roman, jud. Neamţ, au solicitat în contradictoriu cu intimata C. V., domiciliată în aceeaşi localitate, în calitate de procurator al adjudecatarei P.M. anularea Procesului verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei imobiliare, urmată de adjudecarea imobilului încheiat la data de 17.10.2011 de Biroul Executorului Judecătoresc din municipiul Roman în dosarul de executare nr.255/2011, ca şi suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei propriu-zise.

În motivarea contestaţiei, contestatorii arată în esenţă că în cadrul procedurii de executare silită imobiliară declanşată de BEJ din municipiul Roman în dosarul nr.255/2011, s-a acceptat contrar prevederilor art.510 cod.proc.civ. crearea aparenţei existenţei a doi licitatori pentru adjudecarea sub valoarea de 75% a imobilului proprietatea lor, situat în municipiul Roman, jud. Neamţ. Astfel, contestatorii susţin că la termenul de adjudecare s-au prezentat la licitaţie, creditoarea C. V., în calitate de procurator al adjudecatarei P.M. (fiica sa), împreună cu numitul C.A., domiciliat în municipiul Bucureşti, care se pare că este prietenul şi viitorul soţ al creditoarei-procuratoare. Ori, prin aceasta, s-au încălcat prevederile art.509, alin.5 Cod proc. civ., licitatorii neavând atitudine concurenţială şi determinând vânzarea la un preţ sub cel la care a început licitaţia. Faptul că cei doi participanţi la licitaţie au fost de conivenţă, rezultă şi din plata simultană a garanţiilor de participare la licitaţie, înregistrate la CEC Roman în aceeaşi zi, sub numerele 768183/1 şi 768186/1, ambele din 12.10.2011. De asemenea, contestatorii susţin că şi distribuirea preţului s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.562 cod.proc.civ. în sensul că, deşi creanţa totală este de 69.477 lei, adjudecarea s-a făcut doar la preţul de 51.880 lei. În acelaşi sens, contestatorii invocă faptul că participarea lor la licitaţie a fost doar ca prezenţă fizică, executorul judecătoresc încălcând prevederile art.388, pct.8 cod.proc.civ. privind consemnarea obiecţiunilor lor, iar datele de identificare ale procuratoarei au fost eronate, menţionându-se nr. cărţii sale de identitate ca fiind 392012 în loc de 329012, cum era corect. De asemenea, contestatorii şi-au exprimat dubiile lor cu privire la autenticitatea procurii reprezentantului adjudecatarei şi, în condiţiile art.449 cod.proc.civ., au solicitat desfiinţarea vânzării pe considerentul că în fapt adjudecatarul este însăşi creditoarea.

În dovedirea contestaţiei, contestatorii au solicitat ataşarea dosarului de executare silită nr.255/2011 al Biroului Executorului Judecătoresc din municipiul Roman.

Contestaţia a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.388, pct.8, art.449, art.509, alin.5 art.510, art.562 cod.proc.civ.şi art.1 din Protocolul 1 la CEDO şi a fost legal timbrată cu chitanţa nr.042990021/26.10.2011 în valoare de 194 lei şi timbre judiciare mobile în valoare de 1,5 lei (f.5).

La solicitarea instanţei, cu adresa nr.255/11.11.2011, BEJ a înaintat spre ataşare la prezentul, dosarul de executare nr.255/2011, în copie certificată.

Prin precizările ulterioare (f.17-22), contestatorii şi-au menţinut în esenţă motivarea iniţială, cu unele adăugiri referitoare la modul de distribuire a preţului, înainte de întocmirea actului de adjudecare, fără consemnarea obiecţiunilor lor, stabilirea unor onorarii exorbitante pentru executor şi avocatul părţii, nerespectarea ordinii de preferinţă la împărţirea sumelor etc. În acest sens, au solicitat audierea ca martori a participantului la licitaţie C.A., audierea intimatei C. V. şi prezentarea înregistrării video de la sediul BEJ, în timpul şedinţelor din 12.08.2011 şi 17.10.2011.  De asemenea, contestatorii au solicitat obligarea participanţilor la licitaţie, ca şi obligarea executorului judecătoresc alăturat acestora în baza principiului răspunderii sale civile, la plata debitului integral, ca şi la plata de daune morale în sumă de 10.500 de euro cu o dobândă de 1% pe zi, începând cu data de 26.10.2011, conform prevederilor art.4 şi 58 din codul civil. În dovedire, au depus în continuare diverse înscrisuri extrajudiciare, cum ar fi o cerere de chemare în judecată făcută de intimata C. V. împotriva pârâţilor A.L.şi A.V. (f.23-24), declaraţia numitei A.L.(f.25) o listă de martori depusă în dosarul nr.1757/2006 (f.26) şi declaraţia martorului M., dată în această cauză (f.27), Sent. civ. nr. /2006 pronunţată de Judecătoria Roman în dosarul nr. diferite înscrisuri din dosarul de executare prezumtiv adăugate de executor (f.31-34) şi copia încheierii de şedinţă din  XX.XX.2011, pronunţată de Judecătoria Roman în dosarul nr. /2011 prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare a executării în prezenta (f.35-36). 

Prezentă personal în şedinţă publică, intimata C. V. asistată de apărătorul său ales, a solicitat respingerea contestaţiei debitorilor săi şi menţinerea formelor de executare silită întocmite în cauză spre a-şi produce efectele. Intimata a susţinut verbal că, pe toată durata executării, contestatorii au avut o poziţie conciliabilă, urmărind în esenţă plata preţului pentru achitarea creanţelor lor, iar după adjudecare au găsit că întreaga procedură este viciată, solicitând anularea sa. Mai mult ca atât, intimata a arătat că fiica sa P.M., pe care a reprezentat-o în cauză, a achitat deja suma de aproximativ 12.000 de euro, de utilizarea căreia ar fi împiedicată prin anularea formelor de executare. Intimata a susţinut că debitorii contestatori sunt plini de datorii şi prezenta executare le-a profitat prin distribuirea preţului, atitudinea lor fiind una culpabilă pe toată durata executării, când nu au făcut niciun act de opoziţie.

Analizând susţinerile părţilor în raport de probele administrate în cauză, instanţa reţine în fapt că, prin Sent. civ. nr. /2010, pronunţată de Judecătoria Roman în dosarul nr. /2010, definitivă şi irevocabilă prin Dec.civ.nr. a Trib. Neamţ, contestatorii-pârâţi B. M. şi B. D. au fost obligaţi la plata către intimata-reclamantă C. V. a sumei de 5.000 de euro în echivalentul său în moneda naţională. Prin cererea înregistrată pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc din municipiul Roman sub nr., creditoarea C. V. a solicitat executarea silită a creanţei sale rezultată din hotărârea judecătorească menţionată mai sus. În baza cererii creditoarei, executorul a întocmit dosarul de executare nr. şi după încuviinţarea executării silite date prin încheierea de şedinţă nr., dată de Judecătoria Roman în dosarul nr. a procedat la întocmirea procesului verbal de stabilire a debitului şi cheltuielilor executării şi înaintarea somaţiei de executare nr. debitorilor spre executare benevolă. Cum, acest lucru nu s-a întâmplat, executorul judecătoresc a înaintat adresa nr.. Direcţiei de venituri bugetare a municipiului Roman pentru identificarea bunurilor debitorului în vederea executării. Ca răspuns la somaţia executorului, debitorul a comunicat BEJ răspuns prin care confirmă debitul supus executării, dar cu privire la rambursarea sa acceptă doar plata în rate lunare, fie direct, fie prin poprirea veniturilor sale la casa de pensii militare. Având în vedere faptul că intimata s-a opus expres prin adresă scrisă încasării defalcate a creanţei sale, BEJ.a întocmit procesul verbal de consemnate a poziţiei părţilor la data de... şi în baza adresei imobiliare nr. a procedat la continuarea executării asupra bunului imobil proprietatea debitorilor reprezentat de apartamentul nr. din blocul  de pe strada din municipiul Roman. În acest sens, a întocmit procesul verbal de situaţie nr......, înaintând o nouă somaţie de executare debitorilor, însă fără rezultat. După efectuarea procedurilor de indisponibilizare la vânzare a bunului prin înscrierea executării în evidenţele de carte funciară, s-a procedat la declanşarea vânzării la licitaţie a bunului.  Prin procesul verbal din data de ........... întocmit de BEJ, s-a încercat chiar şi stabilirea preţului pe cale amiabilă, debitorii menţionând prin adresă expresă la data de 20.07.2011 că acceptă vânzarea la preţul de 30.000 de euro. Ulterior, a fost întocmit tabloul creditorilor şi la data de ............a avut loc prima licitaţie, la care nu în lipsă de eventuali licitatori, termenul a fost amânat cu diminuarea corespunzătoare a preţului de pornire cu 25%. Ulterior, la dosarul de executare au fost depuse două cereri de participare la licitaţie din partea fiicei creditoarei C. V., respectiv P.M. şi din partea numitului C.A. din municipiul Bucureşti. Astfel, la următoarea licitaţie, desfăşurată potrivit procesului verbal încheiat la data de ........., s-au prezentat cei doi licitatori, P.M., fiind reprezentată de mama sa, intimata C. V., în baza procurii de reprezentare autentificată sub nr................ la BNP.Tănase Adrian-Alin din municipiul Roman. Aceasta a şi adjudecat bunul la preţul de 51.880 lei.

Cum, debitorii B. M. şi B. D. au formulat la data de 27.10.2011 prezenta contestaţie la executare şi, ulterior, la data de 01.11.2011 şi cerere de suspendare provizorie a executării admisă prin încheierea de şedinţă din 14.11.2011, toate formele de executare au fost sistate.

În raport de susţinerile părţilor şi de starea de fapt reţinută mai sus, instanţa constată că prezenta contestaţie este neîntemeiată şi în consecinţă va fi respinsă pe următoarele considerente:

În primul rând, din cele relatate mai sus, instanţa constată că în speţă au fost respectate toate condiţiile de fond şi formă pentru validitatea executării şi a adjudecării bunului.

În acest sens, instanţa constată că au fost respectate toate procedurile privind investirea cu formulă executorie a hotărârii judecătoreşti supusă executării, încuviinţarea executării silite, întocmirea proceselor verbale de situaţie, comunicarea somaţiilor, consemnarea garanţiilor şi procedura de licitare în sine asupra bunului.

Susţinerile contestatorilor privind existenţa unei stări de conivenţă între licitatori, nelegalitatea procurii intimatei C. V., existenţa unor relaţii de prietenie între aceasta şi numitul C.A., greşita distribuire a preţului, sunt simple supoziţii lipsite de orice suport probatoriu.

Participanţii la licitaţie au fost fiica creditoarei, reprezentată de aceasta şi numitul C.A., cu care nu există alte relaţii de rudenie şi ori de căsătorie. Cei doi au îndeplinit condiţia prevăzută de art.4391Cod.proc.civ. potrivit căreia „Poate participa la licitaţie orice persoană care, cel mai târziu până la începerea vânzării la licitaţie publică, a consemnat la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, la dispoziţia executorului judecătoresc, cel puţin 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere”. Fiecare dintre cei doi au achitat la CEC Bank- Agenţia Roman cu recipisele nr. şi nr. , ambele din 12.10.2011 sumele de câte 12.736 lei garanţie de participare şi faptul că cele două recipise au numere aproape succesive nu confirmă sub nici o formă existenţa unei înţelegeri neconcurenţiale între cei doi. De asemenea, participarea intimatei C. V. la licitaţie în calitate de procuratoare a fiicei sale, P.M., nu atrage aplicarea dispoziţiilor art.510, alin.2 cod.proc.civ. potrivit cărora „În toate cazurile, creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat”. În cazul de faţă, creditoarea–intimată C. V. a reprezentat-o pe fiica sa, în calitate de procurator, conform procurii autentice nr.837/24.04.2008, astfel că, în cauză, vânzarea a fost posibilă în condiţiile art.510, alin.1 cod.proc.civ. potrivit căruia „Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitaţie, a oferit preţul de vânzare potrivit dispoziţiilor art. 509, adică …„Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei, la acelaşi termen bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit…”. Codul nu face nici o referire la persoane cu acelaşi interes ori la condiţii de reală concurenţialitate, ci stabileşte condiţiile de participare şi de adjudecare în ipostazele menţionate anterior.

Referitor la procura de reprezentare a adjudecatarei, cea care poate să-i conteste valabilitatea este tocmai aceasta, în condiţiile în care ar fi fost folosită peste voinţa sa şi i-ar fi lezate drepturile.

Instanţa nu poate să constate drept motive de nulitate a actelor de executare silită supoziţiile contestatorilor privind starea de prietenie dintre licitatori, inversarea a două cifre în menţionarea numărului actului de identitate al procuratoarei, participarea lor fictivă, „doar fizică”, la şedinţa de desfăşurare a licitaţiei, stabilirea valorii de schimb inexactă a monedei naţionale, la un curs care nu corespundea exact momentului licitaţiei, imparţialitatea executorului, cuantumul onorariului acestuia ca şi cel al onorariului avocatului intimatei, etc.

Este îndeobşte cunoscut faptul că la îndeplinirea procedurii de executare silită, debitorii caută prin diferite tertipuri procedurale să îngreuneze această procedură, invocând o multitudine de aspecte prin care să tergiverseze finalizarea sa. Şi, în cazul de faţă, instanţa a acordat contestatorilor un termen pentru achitarea creanţei pusă în executare, însă fără rezultat. Deşi recunosc existenţa debitului, aceştia refuză însă plata lui, respingând totodată şi executarea silită asupra bunurilor lor. Debitorii au cunoştinţă de mult timp de datoria care le incumbă faţă de creditoare şi puteau lesne să-şi înstrăineze ei apartamentul la un preţ mai bun, dar nu au făcut acest lucru, deoarece bunul este grevat de sarcina unei ipoteci bancare. Este, de asemenea, de notorietate faptul că adjudecatarii vizează, de regulă, coborârea cât mai mult a preţului de adjudecare, executarea silită fiind păguboasă datornicului executat. În speţă, s-au îndeplinit regulamentar publicaţiile de vânzare, dar bunul fiind unul neatractiv, licitatorii nu s-au prezentat, astfel că preţul a putut foarte mult fi coborât.

Ori, pentru toate considerentele de mai sus, instanţa, constatând neîntemeiată contestaţia, va dispune respingerea ei, menţinând toate actele de executare întocmite până în prezent spre a-şi produce efectele şi pentru a permite finalizarea executării.