Contract de asociere. Autorităţi publice locale. Neexecutarea obligaţiilor. Acţiune în despăgubire. Legalitea cererii.

Sentinţă civilă 8 din 18.01.2018


Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestui Tribunal la data de  XXXXX sub nr. XXXXX, Judeţul XXXXX prin Consiliul Judeţean XXXXX reprezentată de Preşedintele Consiliul Judeţean XXXXX a chemat în judecată pârâta Unitatea Administrativ teritorială Comuna XXXXX prin Consiliul Local reprezentat de primar ,solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 2356 lei  cu titlu de despăgubiri şi  daune interese calculate de la data introducerii acţiunii şi până la data plăţii efective.

Motivând în fapt acţiunea, reclamantul susţine că prin hotărârea nr. XXXXX,  Consiliul Judeţean XXXXX a hotărât aprobarea Programului privind măsurile de protecţie a mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul XXXXX în perioada  2011 – 2020 , în urma căruia a încheiat cu pârâta contractul de asociere nr. XXXXX,pentru o durată de 5 ani ,în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de mediu prin extinderea suprafeţei împădurite în judeţul XXXXX.

Conform prevederilor art.6-7 din contract, în vederea realizării obiectivului asocierii, asociatul prim - Judeţul XXXXX, se obligă să pună la dispoziţia asociatului secund – comuna XXXXX, cu titlu gratuit, puieţii necesari înfiinţării plantaţiei planificate pe terenurile degradate, stabilite prin acordul comun al părţilor, în timp ce asociatul secund, Comuna XXXXX, se obligă să pună la dispoziţia asociației terenurile degradate în suprafaţă totală de 8 ha, având datele de identificare prevăzute prin Anexele la contract, precum şi să asigure forţa de muncă necesară plantării şi întreţinerii puieţilor.

Obligaţiile asumate de pârât şi prevăzute de art. 8 pct.2 lit. b)-e) din contract, respectiv: 1) să identifice terenurile disponibile pentru împădurire şi să stabilească necesarul de puieţi; 2) să pregătească terenurile destinate împăduririi şi să asigure plantarea puieţilor; 3) să asigure întreţinerea plantaţiei până la încheierea stării de masiv (cca. 5 ani); 4) să colaboreze cu Consiliul Judeţean XXXXX, în vederea asigurării bunei derulări a Programului ,au fost executate defectuos de pârâtă, fiind prejudiciat patrimoniul Judeţului XXXXX cu suma de 2356 lei, reprezentând contravaloarea a 20.000 puieţi forestieri salcâm, achiziţionaţi de la furnizorul autorizat SC XXXXX SRL conform facturii fiscale nr. XXXXX şi predaţi pârâtei, conform Procesului - Verbal de recepţie nr. XXXXX.

Susţine reclamantul că la data întocmirii Procesul - Verbal de control nr. XXXXX puieţii de salcâm plantaţi pe suprafaţa de 4 ha în anul 2012 s-au uscat în totalitate  din cauza executării defectuoase a lucrărilor de plantare de către pârâtă ,acestea fiind executate în regie proprie de Primăria XXXXX,fără a folosi personal specializat şi fără a întocmi în prealabil un Proiect tehnic de execuţie a lucrărilor.

Susţine reclamanta că în cauză sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de lege: pentru angajarea răspunderii civile a pârâtului Comuna XXXXX pentru prejudiciul cauzat prin neexecutarea contractului de asociere nr. XXXXX, prejudiciu care constă în  costurile de achiziţie a puieţilor de salcâm pe care pârâta avea obligaţia să-i planteze şi să îi îngrijească ulterior pe toată durata executării contractului, până la atingerea stării de masiv, al cărui cuantum este dovedit prin factura fiscală nr. XXXXX, coroborată cu Procesului - Verbal de recepţie nr. XXXXX.

În drept, cererea de  chemare în judecată este întemeiată pe dispoziţiile art.1350 Cod civil  şi OG nr.13/2011 privind dobânda legală şi penalizatoare pentru obligaţiile băneşti şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale în domeniul bancar.

Reclamanta anexează cererii de  chemare în judecată în xerocopie, înscrisurile de la fila 7-25.

 La data de XXXXX a formulat întâmpinare UAT Comuna XXXXX prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ,ca nefondată.

 Susţine pârâta, în justificarea acestei poziţii procesuale, că reclamantul, în primul rând, nu dovedeşte o neexecutare a unei obligaţii contractuale.

Conform clauzelor contractuale, pentru realizarea obiectivului asociaţiei, UAT XXXXX a identificat terenurile disponibile pentru împădurire ,în suprafaţă de 7,50 ha, iar reclamantul a pus la dispoziţie puieţii necesari înfiinţării plantaţiei. Primăria XXXXX s-a preocupat de pregătirea terenurilor în vederea plantării puieţilor prin executarea de lucrări specifice însă, din cauza secetei prelungite, puieţii de salcâm s-au uscat în proporție de 50%.

 În apărare pârâta a depus înscrisurile de la filele 29 - 45.

 Examinând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine:

La data de XXXXX între Judeţul XXXXX prin Consiliul judeţean XXXXX şi Comuna XXXXX prin  Consiliul Local al  Comunei XXXXX s-a încheiat  Contractul de asociere  nr. XXXXX având ca obiect împădurirea terenurilor în suprafaţă de 8 ha situate pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale Comuna XXXXX, cu datele de identificare prevăzute în tabelul  şi planul de încadrare anexat – parte integrantă din acest contract.

Puieții forestieri au fost achiziţionaţi de Consiliul Județean XXXXX de la SC XXXXX SRL, astfel cum rezultă din factura fiscală nr. XXXXX.

Prin procesul verbal de recepţie nr. XXXXX (f 21)  încheiat în temeiul art.8 din  contractul de furnizare nr. XXXXX între Consiliul Judeţean  (predator) şi Consiliul Local al comunei XXXXX (primitor) s-a procedat la predarea - primirea  prin recepţia cantitativă şi calitativă a 40.000  puieţi de salcâm care corespund specificaţiilor tehnice  din caietul de sarcini prin intermediul furnizorului SC XXXXX SRL pentru  împădurirea terenului în suprafaţă totală de 8 ha.

Pe parcursul derulării contractului, a fost întocmit la data de XXXXX, proces verbal de control ce atestă faptul că a fost împădurită suprafaţa de 7,50 ha şi că puieţii de salcâm plantaţi s-au uscat pe suprafaţa de 4 ha ,având un grad de prindere de 90% pentru suprafaţa de 3,5 ha (f 16).

Tribunalul  reţine că în conformitate cu art. 8 alin. 2 pct 1 lit c  şi d capitolul 5 din contractul de asociere, pârâta s-a obligat să pregătească terenurile destinate împăduririi şi la plantarea puieților, respectiv să asigure întreţinerea plantaţiei.

Art. 1350 din  Codul civil prevede  la alin. (1): "orice persoană trebuie să își execute obligaţiile pe care le-a contractat", iar la alin. (2) se prevede că: "atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte aceasta îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudicial cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii".

 Prin urmare, atunci când părțile încheie un act juridic sinalagmatic, ce cuprinde obligații pentru fiecare dintre părţi, acestea sunt ținute să respecte obligațiile contractuale la care s-au obligat.

Așadar, în cauză nu sunt incidente dispozițiile legale referitoare la răspunderea civilă pentru fapta ilicită, ci dispozițiile referitoare la răspunderea contractuală, ce au fost citate mai sus.

Ca atare, partea ce nu respectă obligațiile contractuale este obligată la repararea prejudiciului cauzat celeilalte părți, fără să fie necesară dovedirea unei fapte ilicite sau a legăturii de cauzalitate între faptă și prejudiciu. Potrivit art. 1350 cod civil, simpla nerespectare a obligațiilor asumate prin contract, atrage răspunderea contractuală a părții aflate în culpă pentru prejudiciul cauzat.

Din această perspectivă, este lipsită de relevanță împrejurarea invocată de pârâtă prin întâmpinare, în sensul că nu există faptă ilicită. De reținut că pârâta s-a obligat, potrivit cap. V din contract, la asigurarea terenurilor degradate constituite în perimetrul de ameliorare, libere de sarcini, fără litigii, identificarea terenurilor disponibile, stabilirea necesarului de puieţi, pregătirea terenurilor destinate împăduririi şi plantarea puieţilor, întreţinerea plantaţiilor.

Este cert că există o obligație contractuală  neexecutată, neavând relevanță în cauză motivele neîndeplinirii ei. Astfel, în condițiile în care pârâta a obținut încheierea contractului de asociere, prin asumarea unor obligații (inclusiv cea de pregătire a terenului în suprafață de 10 ha), pe care nu și le-a respectat, este evident că a intervenit răspunderea contractuală a acesteia pentru sumele de bani solicitate pe calea prezentei acțiuni.

Pentru toate aceste considerente, Tribunalul apreciază ca fiind întemeiate pretenţiile  reclamantului astfel că,va admite cererea de chemare în judecată, așa cum a fost formulată.

Pe cale de consecință, va fi obligată pârâta la plata sumei de 2356 lei şi a dobânzii legale calculate de la data introducerii acţiunii.