Furt

Sentinţă penală 26 din 02.04.2018


Judecătoria Orşova – sentinţa din 02.04.2018

Prin rechizitoriul nr. xxx/P/xxxx din 28.11.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul X. pentru săvârşirea în concurs  formal, a infracţiunilor de furt de energie electrică, faptă prevăzută de art.228 alin.(l) şi (3) C. penal, şi executarea sau folosirea de instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice livrate, faptă prevăzută de art.92 alin.(2) din Lg.nr.123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările ulterioare,  cu aplicarea art.38 alin.(2) C. penal.

În fapt, s-a reţinut că la locuinţa sa, situată în O., str.C., jud.M., inculpatul s-a racordat la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie folosindu-se de o instalaţie electrică clandestină şi improvizată, sigiliul de la firida de branşament tip BMPM fiind găsit tăiat, iar conductoarele coloanei de utilizare a imobilului au fost găsite racordate pe direct în firidă, fără să existe aparat de măsură, contractul de furnizare a energiei electrice fiind reziliat. În acest mod, energia electrică consumată de receptoarele din imobil nu era înregistrată şi nici facturată, inculpatul X sustrăgând în acest fel energie electrică, şi creând un prejudiciu persoanei vătămate SC D  SA, stabilit de către aceasta la suma totală de 7668, 71 lei.

Situaţia de fapt a fost probată cu următoarele mijloace de probă: Nota de constatare DOI xxxxx din 15.02.2017, Bon de mişcare/resigilare contor/grup de măsură/firidă/BMP, Fişa de calcul a consumului de energie electrică corectat/stabilit conform Ordinului xxx/29.07.2015, declaraţia martorului A., declaraţia martorului B, declaraţia suspectului/inculpatului X., Raportul de expertiză tehnică judiciară electroenergetică, şi celelalte înscrisuri depuse la dosar.

La primul termen de judecată din 19.02.2018, inculpatul  a solicitat ca judecata să se facă în procedură recunoaşterii învinuirii, conform dispoziţiilor art. 375 Cod  proc. penală.

Instanţa a procedat la audierea inculpatului care a arătat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu, cunoaşte probele administrate în faza de urmărire penală şi le însuşeşte, şi a solicitat ca judecata să aibă loc doar în baza acestor probe.

În raport de aceste aspecte, văzând şi dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, apreciind că din probele administrate fapta este stabilită şi sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatei pentru a stabili o pedeapsă, instanţa  a apreciat că cererea inculpatului de judecată în temeiul art.374 alin.(4) Cod proc. penală este legală şi a încuviinţat-o.

Analizând coroborat probele administrate în faza de urmărire penală, instanţa reţine următoarele:

În fapt,

Inculpatul X şi-a racordat locuinţa  situată în O.,  la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie persoană vătămată SC D. SA, folosind o instalaţie electrică clandestină improvizată, sigiliul de la firida de branşament tip BMPM fiind găsit tăiat, iar conductoarele coloanei de utilizare a imobilului  racordate pe direct în firidă, fără să existe aparat de măsură, contractul de furnizare a energiei electrice fiind reziliat în urmă cu mai multă vreme.

În acest mod, energia electrică consumată de receptoarele din imobil nu era înregistrată şi facturată, inculpatul X sustrăgând energie electrică, şi creând un prejudiciu persoanei vătămate SC D. . SA, stabilit de către aceasta la suma totală de 7668, 71 lei.

În drept,

Fapta inculpatului X., care la locuinţa proprietate personală, situată în O.,  a folosit o instalaţie electrică clandestină şi improvizată, racordată direct la reţeaua electrică de distribuţie stradală a operatorului de distribuţie, persoană vătămată-parte civilă SC D. SA, fără a exista contor electric, în urma unei intervenţii neautorizate, prin intermediul unui cablu - branşament ( fază şi nul) - racordat la tabloul electric din interiorul casei, consumând astfel energie electrică fără să fie înregistrată şi facturată, cauzând persoanei vătămate-parte civilă SC D. SA  un prejudiciu  în sumă de 7668, 71 lei, întruneşte elementele constitutive ale săvârşirii, în concurs formal, a infracţiunilor de furt de energie electrică,  prevăzută de art.228 alin.(1) şi (3) Cod penal, şi folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea, prevăzută de art.92 alin.(2) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale.

Acţiunea inculpatului deşi este una singură, din cauza împrejurărilor în care a avut loc realizează în acelaşi timp conţinutul celor două infracţiuni mai sus amintite, instanţa reţinând existenţa unui concurs formal de infracţiuni, urmând să facă aplicarea art. 38 alin.(2) Cod penal.

Vinovăţia inculpatului este dovedită cu certitudine din coroborarea probelor administrate în cauză, în cursul urmăririi penale, respectiv: Nota de constatare xxxxxxxx din 15.02.2017 (filele 16-23 dosar u.p.), Bon de mişcare/resigilare contor/grup de măsură/firidă/BMP, Fişa de calcul a consumului de energie electrică corectat/stabilit conform Ordinului xxx/29.07.2015, declaraţia martorului A (fila 60 dosar u.p.), declaraţia martorului B ( filele 63-64 dosar u.p.), declaraţia suspectului X., declaraţia inculpatului X (filele 32-33, 35-37 dosar u p.), Raportul de expertiză tehnică judiciară electroenergetică (filele 38-50 dosar u p.), şi restul înscrisurilor depuse la dosar.

Din declaraţiile date de inculpat în faza de urmărire penală şi în faţa instanţei, rezultă că aceasta a folosit o instalaţie electrică clandestină şi improvizată – sub forma unui cablu branşat (fază şi nul) la tabloul electric din interiorul casei - racordată direct la reţeaua electrică de distribuţie stradală a operatorului de distribuţie, consumând astfel energie electrică fără să fie înregistrată şi facturată.

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunile au fost săvârşite cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, deoarece inculpatul X a prevăzut rezultatul faptelor sale – furtul de energie electrică - şi a urmărit producerea lui,  prin săvârşirea acestora.

Din fişa de cazier a inculpatului  reiese că aceasta nu are antecedente penale (fila 30 dosar u.p.).

În faza de judecată, inculpatul a avut o atitudine sinceră recunoscând şi regretând faptele comise, prezentându-se în instanţă unde a dat declaraţie privind modalitatea de săvârşire a infracţiunilor (f.9 dosar ).

În vederea stabilirii pedepselor, la individualizarea judiciară a fiecărei infracţiuni instanţa va avea în vedere pericolul social redus al faptelor, împrejurarea că inculpatul din cauza stării de sărăcie s-a racordat într-o formă simplă şi empirică cu un cablu improvizat, neconform, la reţeaua electrică stradală pentru a produce lumină în locuinţă, aşa cum probează procesul verbal nr.xxxxxxxxx/03.03.2017 de constatare a stării de neconformitate tehnică a instalaţiei electrice întocmit de către reprezentanţii persoanei vătămate (f.24 dosar urmărire penală).

Instanţa va ţine seama la individualizarea pedepselor şi de persoana inculpatului, care nu are antecedente penale, are un nivel redus de educaţie, are o situaţie familială şi socială deosebită, fiind pensionar – persoana cu grad de handicap accentuat (aşa cum rezultă din certificatul de încadrare în grad de handicap nr.xxxx/28.03.2013- fila 17 dosar), neavând alte surse de venit în afară de pensie, urmând a face aplicarea  dispoziţiile art. 396 alin.(10) Cod proc. penală, anume reducerea limitelor pedepsei prevăzute de lege cu o treime pentru pedeapsa închisorii.

În raport de aceste considerente instanţa va stabili faţă de inculpatul X. pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de furt prevăzută de art.228 alin.(1) şi (3) Cod penal.

De asemene va stabili faţă de inculpatul X pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de  folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţeaua electrică, prevăzută de art.92 alin.(2) din Legea nr.123/2012.

Faţă de faptul că cele două infracţiuni au fost comise în concurs formal, în temeiul art. 38 alin.(2) raportat la art. 39 alin.(1) lit.b) Cod penal, urmează să stabilească faţă de inculpatul X  pedeapsa principală de 1 an şi 2 luni  închisoare, rezultată din pedeapsa cea mai grea de 1 an, şi 1/3, respectiv 2 luni, din pedeapsa de 6 luni aplicată pentru a doua infracţiune.

Probele mai sus menţionate susţin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 396 alin.(4) din Cod de procedură penală – faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat, în condiţiile art.83-90 din Codul penal, în sensul că pedeapsa stabilită este 1 an şi 2 luni, inculpatul nu a mai fost condamnată anterior la pedeapsa închisorii, acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, declarând în faţa instanţei că în situaţia în care prin soluţia ce se va da vor fi luate asupra sa măsuri de supraveghere şi obligaţii prevăzute de Codul penal, şi-a arătat disponibilitatea să le îndeplinească, iar în raport de persoana acestuia, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, urmând a se dispune amânarea aplicării pedepsei.

Faţă de considerentele expuse, în temeiul art. 396 alin. (4) Cod proc. penală raportat la art. 83 alin.(1), art.94 alin.(1) Cod penal, urmează să amâne aplicarea pedepsei de  1 an şi 2 luni închisoare, stabilită de instanţă faţă de inculpatul X  pentru infracţiunile de furt de energie electrică,  prevăzută de art.228 alin.(1) şi (3) Cod penal, respectiv de folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţeaua electrică, prevăzută de art.92 alin.(2) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, în concurs formal potrivit art.38 alin.(2) Cod penal.

În temeiul art. 84 alin.(2), art. 85 alin. (1) Cod penal, va impune inculpatului X pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune M., la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art.85  alin.(2) lit.b) Cod penal, va obliga inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de  60 zile, munca urmând să fie desfăşurată pe lângă Primăria O., sau în cadrul unei unităţi din structura Inspectoratului Şcolar Judeţean M..

În temeiul art.86 alin.(1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art.85 alin.(1) Cod penal vor fi comunicate de inculpat Serviciului de Probaţiune M.

În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. penală, art. 83 alin.(4) Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra revocării amânării şi executarea pedepsei dacă va comite o nouă infracţiune, sau cu rea - credinţă nu va respecta măsurile de supraveghere, ori nu va executa obligaţia  impusă,  pe durata termenului de supraveghere.

Cu privire la acţiunea  civilă exercitată de persoana vătămată SC D. SA  pentru repararea unui prejudiciu  în sumă de 7.668,71 lei, instanţa constată că aceasta în termen legal s-a constituit parte civilă prin adresa din 26.04.2017 (filele 10-14d.u.p), împotriva inculpatului X., pentru plata contravalorii energiei electrice consumate şi neînregistrate, calculată estimativ pentru 3 ani anterior întocmirii notei de constatare.

Astfel, apreciază că în raport de probele administrate, sunt întrunite în mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale, în sensul că partea civilă a dovedit existenţa prejudiciului său, constând în paguba produsă prin faptele inculpatului – neplata consumului de energie electrică - s-a dovedit fapta ilicită a inculpatului prin nerespectarea dispoziţiilor art. art.92 alin.(2) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, respectiv art.228 alin.(1) şi (3) Cod penal, fapte ce au fost săvârşite din culpă cu prevedere, cât şi a legăturii de cauzalitate dintre faptele ilicite şi prejudiciu.

Analizând răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie a inculpatului, instanţa constată că sunt întrunite cumulativ condiţiile art. 1349 alin.(1), (2) şi art.1357 Cod civil, respectiv existenţa unei  fapte ilicite, vinovăţia inculpatului, prejudiciul şi existenţa legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, urmând să dispună repararea acestuia de către  inculpat.

Raportat la consumul de energie electrică de 18.000 kwh, valoare determinată temeinic, în sistem pauşal, în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul energiei electrice (potrivit concluziilor raportului de expertiză întocmit în cauză –fila 44 d.u.p.), raportat la calculul consumului pe o perioada de 3 ani, termen general de prescripţie, conform art.2517 Cod civil, instanţa va reţine ca dovedit prejudiciul şi va admite acţiunea civilă a persoanei vătămate – parte civilă D. S.A., urmând să oblige inculpatul la plata sumei de 7.668,71 lei către aceasta, reprezentând contravaloarea de energie electrică consumată fraudulos.

Fiind dovedit prejudiciul creat persoanei vătămate, acesta trebuie reparat de persoana răspunzătoare, respectiv inculpatul X, potrivit art.1357 alin.(1) Cod civil.

Deoarece inculpatul a fost găsită vinovat în proces, a comis infracţiunile de furt de energie electrică, respectiv de folosirea de instalaţii clandestine pentru racordarea directă la reţeaua electrică, fiind sancţionat şi obligat la repararea prejudiciului, instanţa îl va obliga la plata sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 250 lei în faza de urmărire penală.

În temeiul art.375 alin.(1) Cod proc. penală, instanţa va admite cererea inculpatului X de judecată în condiţiile recunoaşterii învinuirii, potrivit art.374 alin.(4) Cod proc. penală.

 În temeiul art. 396 alin.(4), alin.(10) Cod proc. penală, art.228 alin.(1) şi (3) Cod penal, va stabili pedeapsa de 1 an închisoare faţă de inculpatul X, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

În temeiul art. 396 alin.(4), alin.(10) Cod proc. penală, art.92 alin.(2) din Legea nr.123/2012, art.38 alin.(2) Cod penal, va stabili pedeapsa de 6 luni închisoare faţă de acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţeaua electrică.

În temeiul art.39 alin.(1) lit.b) Cod penal, va stabili pedeapsa principală de 1 an şi 2 luni închisoare faţă de inculpatul X

În temeiul art.83 alin.(1), art.84 alin.(1) Cod penal, va amâna aplicarea pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare şi stabileşte termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În temeiul art. 84 alin.(2), art. 85 alin. (1) Cod penal, va impune inculpatului X pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune M., la datele fixate de acesta;

-să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art.85  alin.(2) lit.b) Cod penal, va obliga inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de  60 zile, munca urmând să fie desfăşurată pe lângă Primăria mun.O., sau în cadrul unei unităţi din structura Inspectoratului Şcolar Judeţean M.

În temeiul art.86 alin.(1) Cod penal,

Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art.85 alin.(1) Cod penal vor fi comunicate de inculpată Serviciului de Probaţiune M.

În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. penală, art. 83 alin.(4) Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra revocării amânării şi executarea pedepsei dacă va comite o nouă infracţiune, sau cu rea - credinţă nu va respecta măsurile de supraveghere, ori nu va executa obligaţia  impusă,  pe durata termenului de supraveghere.

În temeiul  art.397 alin.(1), art.25 alin.(1) Cod proc. penală, şi art. 1357 Cod civil,  va admite acţiunea persoanei vătămate – parte civilă S.C D. S.A.

Obligă inculpatul X la plata sumei de 7.668,71 lei către partea civilă S.C D.  S.A.

În temeiul art.398, art.274 alin. (1) Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 250 lei în faza de urmărire penală.

Această hotărâre a rămas definitivă prin neapelare.