Partaj judiciar

Decizie 130 din 25.10.2017


DREPT CIVIL

PARTAJ JUDICIAR

ECLI:RO:TBNMT:2017:020.000130

Dosar nr. XX Partaj judiciar

OPERATOR 3074 – CONFIDENŢIAL

DATE CU CARACTER PERSONAL

R O M A N I A

TRIBUNALUL XX

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ nr. 130

Şedinţa publică din 25.10.2017

Instanţa constituită din:

PreşedinteXXJudecător

XXJudecător

XXjudecător

XXGrefier

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamantul XX (CNP XX) - domiciliat în comuna XX, având domiciliul procedural ales la Cabinet avocat XX, în municipiul XX, împotriva încheierii din data de 30.05.2016 şi împotriva sentinţei civile nr. XX din 10.10.2016 pronunţate de Judecătoria XX în dosarul nr. XX, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX - domiciliaţi în comuna XX, XX - domiciliată în municipiul XX, XX - domiciliat în municipiul XX, XX - domiciliat în comuna XX, XX - domiciliată în municipiul XX, XX, XX - domiciliate în comuna XX, XX - domiciliată în comuna XX, XX - domiciliată în comuna XX şi XX - domiciliat în municipiul XX.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din 18.10.2017, prezenţa şi susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, prin care s-a dispus amânarea pronunţării pentru astăzi, 25.10.2017, când

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată că prin încheierea de admitere în principiu din data de 30.05.2017 Judecătoria XX a admis în principiu, în parte, atât cererea de partaj formulată de reclamantul XX în contradictoriu cu pârâţii XX, XX XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX,  XX (decedat) prin succesibilii XX, XX, XX, XX şi XX, cât şi cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă XX, a luat act de renunţarea reclamantului-pârât XX la judecata petitului având ca obiect dezbaterea succesiunii defunctei XX, şi a stabilit că au calitatea de moştenitori ai defunctului XX următorii: XX, XX, XX, XX şi XX, în calitate de fraţi; XX în calitate de frate, decedat în timpul judecăţii, prin succesibilii XX, XX, XX şi XX; XX – descendentă de gradul I a defunctei XX,  care vine la moştenire prin reprezentare după defuncta XX, soră a defunctului, decedată la data de 16.02.2009; precum şi XX, XX, XX, XX şi XX, descendenţi de gradul I, care vin prin reprezentare după defuncta XX, soră a defunctului, decedată la data de 4.01.1996.

Prin aceeaşi încheiere a stabilit că fiecărei tulpini îi revine o cotă de câte 1/8 din moştenire; că pârâţii XX şi XX nu au vocaţie succesorală după autor şi că masa succesorală se compune din imobilul apartament cu o cameră şi dependinţe precum şi din dreptul de coproprietate forţată şi perpetuă asupra părţilor comune din acest imobil, înscris în CF nr. XX/N/S, în suprafaţă de 37,47 mp, CF colectivă nr. XX/N/S, situat în XX, şi din suma de bani existentă în contul XX, deschis pe numele defunctului.

De asemenea, a respins ca neîntemeiate atât cererea principală având ca obiect reţinerea unui pasiv succesoral cât şi cererea reconvenţională având ca obiect reţinerea restului bunurilor identificate prin cerere în masa succesorală şi a dispus efectuarea unei expertize de lotizare.

Pentru a pronunţa această încheiere prima instanţă a reţinut că prin cererea de chemare în judecată reclamantul XX a solicitat partajarea averii succesorale rămase după defuncta XX, decedată la data de 30.10.1984, arătând că moştenitori sunt părţile din cauză şi defunctul XX. Masa succesorală se compune din suprafeţele de 53 prăjini teren arabil şi curţi construcţii şi de 58 prăjini teren curţi constricţii şi arabil, situate în intravilanul satului XX; o casă din lemn pe fundaţie de piatră situată pe primul din terenurile de mai sus; precum şi suprafeţele de 180 prăjini, de 80 prăjini, de 30 prăjini, de 115 prăjini şi de 100 prăjini teren fâneţe situate în extravilanul comunei XX.

A mai reţinut că la termenul de judecată din data de 28.09.2010 reclamantul şi-a precizat acţiunea în sensul că solicită şi partajarea averii rămase după defunctul frate XX, decedat la data de 05.01.2010, moştenitorii fiind părţile din cauză iar averea succesorală compunându-se din cota de 1/9 din averea defunctei mame, XX, şi dintr-un apartament cu o cameră şi dependinţe precum şi din dreptul de coproprietate forţată şi perpetuă asupra părţilor comune din imobil, înscris în CF nr. XX/N/S, în suprafaţă de 37,47 mp, CF colectivă nr. XX/N/S, situat în XX.

Cauza a fost soluţionată prin sentinţa civilă nr. XX/14.06.2011 prin care a fost încuviinţată tranzacţia încheiată între părţi, însă sentinţa a fost casată cu trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă prin decizia civilă nr. XX/RC din data de 28.05.2013, pronunţată de Tribunalul XX.

În rejudecare cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei XX la data de 31.07.2013 sub nr. XX.

În rejudecare reclamantul şi-a precizat din nou acţiunea în sensul că solicită doar partajarea averii defunctului XX constând în garsoniera situată în municipiul XX, judeţul XX, şi să se constate că această moştenire este grefată de un pasiv succesoral în cuantum de 20.300 lei.

Pârâta XX a formulat cerere reconvenţională, precizată ulterior, prin care a solicitat introducerea în masa de partaj a depozitelor şi conturilor bancare de la CEC Bank şi BRD XX, a contestat pasivul succesoral şi a solicitat includerea în masa de partaj a suprafeţei de 8 prăjini + 100 mp teren situat în satul XX, în valoare de 7000 lei; a casei situate pe acest teren, în valoare de 3000 lei; a bunurilor mobile ce se aflau în garsonieră, în valoare de aproximativ 7000 lei; a ajutorului de înmormântare în cuantum de 1836 lei şi a pensiei pe luna ianuarie 2010 în cuantum de 850 lei; precum şi a soldului conturilor bancare deţinute de defunct la BRD şi CEC Bank la data de 02.01.2010.

De asemenea, a solicitat să se stabilească dacă pârâţii XX, XX şi XX mai au calitate de moştenitor având în vedere renunţarea la succesiunea defunctei XX şi/sau XX potrivit solicitării de la termenul din data de 28.09.2010, cuprinsă în tranzacţia încuviinţată de instanţă.

La termenul din data de 23.03.2015 reclamantul a renunţat la judecarea petitului privind succesiunea defunctei XX.

Aşa fiind, instanţa de rejudecare a luat act de renunţarea reclamantului la judecata acestui petit iar în privinţa celui referitor la dezbaterea succesiunii defunctului XX a reţinut că succesiunea s-a deschis la data de 05.01.2010 în comuna XX, judeţul XX.

În privinţa calităţii de moştenitor după acest defunct a reţinut că, pe cale reconvenţională, pârâta-reclamantă XX a solicitat să se stabilească dacă pârâţii XX, XX şi XX au calitate de moştenitor, având în vedere renunţarea la succesiunea defunctei XX şi/sau XX potrivit solicitării de la termenul din data de 28.09.2010, cuprinsă în tranzacţia încuviinţată de instanţă. În urma verificării tranzacţiei prima instanţă a reţinut că pârâta-reclamantă, prin cererea formulată, îi vizează pe XX, XX, XX, XX XX, XX, XX şi XX.

Din analiza manifestării de voinţă exprimată de aceşti pârâţi în Tranzacţia din data de 28.09.2010 (f 54-55 dosar iniţial) a reţinut că nu reiese că aceste persoane ar fi renunţat la succesiunea defunctului XX, ci doar că au fost de acord cu modalitatea de partajare a bunurilor prin tranzacţie, astfel că nu se poate reţine că ar fi renunţători la moştenirea acestuia.

În consecinţă, instanţa de rejudecare a reţinut că au calitate de moştenitori ai defunctului XX persoanele din clasa a doua de moştenitori, indicate în dispozitiv, cu o cotă de 1/8 din moştenire pe tulpină.

Referitor la compunerea masei succesorale, a reţinut că reclamantul susţine că aceasta este formată din apartamentul cu o cameră şi dependinţe înscris în CF nr. XX/N/S şi din pasivul succesoral în cuantum de 20.300 lei, în timp ce pârâta-reclamantă susţine că din masa succesorală fac parte şi suprafaţa de 8 prăjini + 100 mp teren situat în satul XX, în valoare de 7000 lei; din casa situată pe acest teren, în valoare de 3000 lei; din bunurile mobile ce se aflau în garsonieră (mobilier de epocă, două seturi de tacâmuri şi vase din argint, 50 g bijuterii din aur, seturi vechi de ceramică chinezească, mobilier, covoare şi electrocasnice) în valoare totală de aproximativ 7000 lei; din ajutorul de înmormântare în cuantum de 1836 lei; din pensia pe luna ianuarie 2010 în cuantum de 850 lei, precum şi din soldul conturilor bancare deţinute de defunct la BRD şi CEC Bank la data de 2.01.2010.

Din probele administrate instanţa de rejudecare a reţinut că din masa succesorală face parte imobilul apartament cu o cameră în suprafaţă de 37,47 mp situat în municipiul XX, judeţul XX, cu valoarea de impozitare de 83354,26 lei.

În privinţa bunurilor indicate în cererea reconvenţională a reţinut că s-a dovedit doar că defunctul a avut un cont bancar deschis la BRD cu un sold la data de 2.10.2010 de 502,96 lei, respectiv la data de 31.10.2014 de 500 lei. Pentru restul bunurilor solicitate nu au fost propuse şi administrate dovezi din care să reiasă existenţa acestora în patrimoniul defunctului, motiv pentru care a reţinut în masa succesorală doar suma de 500 lei existentă în contul defunctului la data de 31.10.2014.

Referitor la pasivul succesoral solicitat de reclamantul-pârât, instanţa de rejudecare a reţinut că toate înscrisurile doveditoare (chitanţe, facturi) sunt eliberate pe numele lui XX XX şi PF XX XX, persoană care nu are calitatea de moştenitor după XX şi nicio calitate în prezenta cauză, motiv pentru care cererea privind reţinerea pasivului succesoral solicitat a fost respinsă ca neîntemeiată.

Ulterior, prin sentinţa civilă nr. XX din data de 10.10.2016 instanţa de rejudecare a admis în parte atât acţiunea de partaj formulată de reclamantul XX cât şi cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă XX, şi a atribuit reclamantului imobilul apartament cu o cameră şi dependinţe împreună cu dreptul de coproprietate forţată şi perpetuă asupra părţilor comune din acest imobil înscris în CF nr. XX/N/S.

În consecinţă, a dispus obligarea reclamantului la plata de sulte compensatorii către ceilalţi moştenitori, respectiv câte 10419,28 lei pentru fiecare tulpină.

De asemenea, a dispus atribuirea în cote de câte 1/8 către beneficiarii de sulte a sumei de bani existentă în contul XX, deschis pe numele defunctului XX, precum şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1500 lei către reclamant, potrivit cotelor succesorale.

La pronunţarea acestei sentinţe civile instanţa de rejudecare a reţinut că potrivit art. 6739 din vechiul Cod de procedură civilă „La formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.”

Aplicând aceste criterii la opţiunile formulate de părţi şi reţinând că doar reclamantul a solicitat atribuirea bunului, care nu este comod partajabil în natură, a constatat că se impune sistarea stării de indiviziune prin atribuirea bunului către reclamant, cu obligarea acestuia la plata de sulte către ceilalţi comoştenitori, conform dispozitivului, precum şi atribuirea către aceştia a cotei de câte 1/8, pe ramură, din suma de bani existentă în contul XX, deschis pe numele defunctului XX.

Având în vedere dispoziţiile art. 274 din vechiul Cod de procedură civilă, a dispus obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată suportate de reclamant, potrivit cotelor lor succesorale.

Împotriva încheierii de admitere în principiu din data de 30.05.2017 şi a sentinţei civile nr. XX din data de 10.10.2016, pronunţate de Judecătoria XX în rejudecare, a formulat recurs reclamantul XX, care le-a criticat pentru nereţinerea în masa de partaj a unui pasiv în cuantum de 18.530,53 lei constând în cheltuielile de înmormântare şi pentru pomenirile ulterioare, precum şi în cheltuielile cu taxele, impozitele şi întreţinerea pentru imobilul ce a constituit activul succesoral.

În motivarea cererii de recurs a arătat că soluţia de înlăturare a pasivului nu este, practic, motivată, şi că XX XX este soţia sa, astfel că chitanţele emise pe numele acesteia au fost în mod greşit înlăturate de către instanţa de rejudecare, având în vedere scopul în care s-au cheltuit sumele de bani.

A mai arătat că din martorii audiaţi şi din adeverinţa eliberată de către preotul paroh reiese că a fost singurul moştenitor care s-a ocupat de înmormântarea autorului şi de pomenirile lui ulterioare. În recurs a depus o nouă adeverinţă emisă de preotul paroh al Parohiei XX (f. 143) din care reiese că reclamantul şi soţia lui s-au ocupat de pomenirile de 3, 9 şi 40 zile precum şi de praznicele dintre 1 şi 7 ani pentru pomenirea defunctului.

Cererea de recurs a fost în mod legal timbrată cu 28,50 lei taxă judiciară de timbru şi cu 0,45 lei timbrul judiciar iar în dovedire recurentul a depus înscrisuri.

Intimata XX a depus la dosar memorii (f, 101; 120-122) în care a contestat veridicitatea şi scopul în care au fost cheltuite anumite sume indicate în chitanţele de care se prevalează recurentul.

Analizând recursul din perspectiva argumentelor invocate precum şi din oficiu, potrivit art. 3041 din Codul de procedură civilă, instanţa de control judiciar constată următoarele:

Cheltuielile privind pasivul succesoral, care sunt dovedite cu chitanţe eliberate pe numele lui XX XX şi PF XX XX, nu pot fi înlăturate doar pe motiv că aceasta nu are calitate de moştenitor după XX ori pentru că aceasta nu a avut vreo calitate în cauză deoarece, potrivit art. 30 alin. 1 din Codul familiei, bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi – inclusiv sumele de bani – sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor. De asemenea, potrivit art. 35 din Codul familiei soţii administrează şi folosesc împreună bunurile comune şi dispun tot astfel de ele şi, oricare dintre soţi, exercitând singur aceste drepturi, este socotit că are şi consimţământul celuilalt soţ.

Aşa fiind, cheltuielile care privesc înmormântarea autorului şi pentru pomenirile ulterioare, precum şi cele care privesc taxele, impozitele şi întreţinerea imobilului ce constituie activul succesoral, trebuie luate în consideraţie chiar dacă au fost achitate de soţia reclamantului.

În legătură cu aceste cheltuieli, instanţa de control judiciar le va reţine însă doar pe cele care au fost făcute în mod efectiv pentru înmormântarea şi pomenirile ulterioare a autorului XX, în raport de perioadele când astfel de pomeniri se efectuează potrivit datinilor credinţei ortodoxe, dar şi în raport de produsul achiziţionat.

Sunt, astfel, considerate cheltuieli eligibile cele pentru procurarea sicriului şi a crucii (480 lei), a taxei de concesiune a locului de veci (200 lei), a produselor pentru praznicul de înmormântare (176,64 lei+371,82 lei), pentru praznicele de pomenire la 9 zile (805 lei), la 40 zile (717,50+729,14+391,48 lei), la 6 luni (424 lei), la 9 luni (1805,74 lei), la 1 an (1402,46 lei), la 2 ani (1527,85 lei), la 3 ani (999,65 lei) şi la 5 ani (503,89 lei).

Toate cheltuielile eligibile pentru înmormântarea şi pomenirile ulterioare a autorului însumează 10.535,17 lei.

Nu au fost reţinute ca făcând parte din pasivul succesoral acele cheltuieli care nu au putut fi puse în legătură cu vreuna din pomenirile efectuate pentru defunct şi nici cele care au fost făcute înăuntrul intervalelor obişnuite pentru efectuarea acestor pomeniri.

De asemenea, se reţin în pasivul succesoral cheltuielile făcute pentru plata impozitului pe clădiri şi pentru plata utilităţilor care privesc apartamentul cu o cameră şi dependinţe ce a constituit unicul bun imobil supus partajului, respectiv impozitul aferent perioadei 2010-2017 (100+92+91+95+95+103+95+103 lei), totalizând 774 lei.

Intră în pasivul succesoral şi cheltuielile pentru plata utilităţilor la acest imobil, datorate pentru perioada ulterioară decesului autorului, inclusiv cele pentru reconectarea imobilului la reţeaua de energie electrică, în cuantum de 10+22,32+50+36+120+85+50+100+255,53+15+75,60+80,43+71+59,66+10,60+2,54+31,15 lei,în sumă totală de 1074,83 lei.

Cele două categorii de cheltuieli însumează 12.384 lei  din care trebuie scăzut ajutorul de înmormântare în cuantum de 1702 lei, care a fost încasat de reclamant, astfel că pasivul succesoral se ridică la suma de 10.682 lei, care trebuie suportat de moştenitori – inclusiv de către reclamant – conform cotelor lor succesorale. Cum cota succesorală este de 1/8 pe tulpină, reiese că fiecare tulpină trebuie să suporte câte 1335,25 lei din pasivul succesoral.

Pentru considerentele ce preced în temeiul art. 312 alin. 1 teza I din vechiul Cod de procedură civilă instanţa de control judiciar va admite recursul declarat de către reclamant şi va modifica în parte încheierea şi sentinţa recurată în sensul constatării că moştenirea este grefată de un pasiv succesoral în cuantum de 10.682 lei, precum şi în sensul obligării pârâţilor să îi plătească reclamantului, pe ramură, suma de câte 1335,25 lei cu titlu de pasiv succesoral.

De asemenea, întrucât au crezut în pretenţii, intimaţii-pârâţi vor fi obligaţi, în temeiul art. 274 din noul Cod de procedură civilă ei vor fi obligaţi să îi plătească recurentului-reclamant suma de 940,90 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de reclamantul XX XX (CNP XX) - domiciliat în comuna XX, având domiciliul procedural ales la Cabinet avocat XX, în municipiul XX, împotriva încheierii din data de 30.05.2016 şi împotriva sentinţei civile nr. XX din 10.10.2016 pronunţate de Judecătoria XX în dosarul nr. XX, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX - domiciliaţi în comuna XX, XX - domiciliată în municipiul XX, XX - domiciliat în municipiul XX, XX - domiciliat în comuna XX, XX - domiciliată în municipiul XX, XX, XX - domiciliate în comuna XX, XX - domiciliată în comuna XX, XX - domiciliată în comuna XX şi XX - domiciliat în municipiul XX.

Modifică în parte încheierea de admitere în principiu din data de 30.05.2016 şi a sentinţei recurate, în sensul că:

Constată că activul succesoral este grevat de un pasiv în sumă totală de 10682 lei, care a fost suportat de către reclamantul XX XX.

Obligă fiecare dintre pârâţii XX, XX, XX, XX şi XX să plătească reclamantului XX XX suma de câte 1335,25 lei cu titlu de pasiv succesoral.

Obligă pe pârâţii XX, XX, XX, XX şi XX, în solidar, să plătească reclamantului XX XX suma de câte 1335,25  lei cu titlu de pasiv succesoral. 

Obligă pe pârâţii XX, XX, XX şi XX, în solidar, să plătească reclamantului XX XX suma de câte 1335,25 lei cu titlu de pasiv succesoral. 

Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii şi sentinţei recurate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Obligă intimaţii pârâţi XX, XX, XX, XX, XX,  XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX şi XX, în solidar, să plătească apelantului reclamant XX XX suma de 940,9 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi: 25.10.2017

PreşedinteJudecătoriGrefier

XX XX şi XX  XX

Red. şi thred. XX. 31.10.2017; thred. XX. 02.10.2017; 2 ex; fond: XX