Comunicare informatii de interes public

Sentinţă civilă 166 din 14.02.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Olt – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal la nr. X/104/2016, reclamantul G M, în baza art. 31 din Constituţia României, art.22 alin. l din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, a formulat plângere, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată pârâta Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Marius O să-i furnizeze informaţiile de interes public solicitate si sa fie obligată aceasta instituţie la plata de daune morale in suma de 1 leu, având in vedere ca i-a fost încălcat dreptul la informaţie prevăzut in art.31 din Constituţia României.

În fapt, se  arată că pârâta Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului O a refuzat sa-i comunice informaţii de interes public pe care le-a cerut prin solicitarea pe care a formulat-o prin poşta electronica la data de 10.11.2016, respectiv:

- cine este proprietar al apartamentului situat in mun.S, , jud.O;

- ce fel de activitate se desfăşoară in acest apartament;

- sa-i comunice daca este înregistrată Casa de tip familial "Sf. V" situata în mun. S, , jud. O în regim de componente funcţionale ale Direcţiei Generale de Asistenta  Sociala si Protecţia Copilului O, care funcţionează in regim de servicii de tip rezidenţial care aparţin autorităţilor administraţiei publice prin care se asigura protecţia, creşterea si îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi cu următoarea activitate: Servicii combinate de îngrijire medicala si asistenta sociala cu cazare (cod CAEN 8790 Alte activităţi de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.) .

- dacă aceasta casa de tip familial funcţionează după un regulament de ordine interioara;

- dacă este prevăzut un anumit program de odihna si de respectare a liniştii publice pe care aceşti beneficiari ai casei de tip familial trebuie sa-1 respecte in interiorul căsuţei;

- daca aceşti beneficiari ai casei de tip familial au un supraveghetor permanent;

- daca aceşti beneficiari si totodată angajaţii acestei case de tip familial au obligaţia sa respecte regulamentul de ordine interioara si celelalte legi care reglementează norme de convieţuire sociala;

- ce fel de activităţi desfăşoară angajaţii acestei case de tip familial;

Totodată, a solicitat sa i se comunice  o copie de pe Regulamentul de ordine interioara după care funcţionează Casa de tip familial "Sf.V" situata in mun. S, jud. O.

Se arată in continuare că a solicitat toate aceste informaţii, deoarece intenţionează să formuleze  o plângere către instanţa de judecata împotriva acestei instituţii pentru încălcarea dreptului de proprietate privata, prevăzut in art. 44 alin. 1 din Constituţia României, unde in acelaşi articol, la alin.7, se menţionează faptul ca "dreptul de proprietate obligă respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului , revin proprietarului" , pentru încălcarea prevederilor articolului 603 din Noul Codul Civil, care menţionează aceleaşi prevederi, si pentru încălcarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Precizează ca nu i s-a transmis un răspuns in termen de 10 zile, asa cum este prevăzut in art. 7 alin. l din Legea 544/2001, din partea Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului O cu privire la cele solicitate si nu i s-a comunicat in termen de 5 zile asa cum este prevăzut in acelaşi articol, alin.2, refuzul comunicării informaţiilor solicitate.

In acest sens, a anexat solicitarea pe care a făcut-o prin posta electronica Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului O.

Pârâta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului O a depus la dosar întâmpinare, în termen legal, solicitând  respingerea plângerii reclamantului  G M.

În fapt, prin acţiunea formulată, reclamantul arată că a solicitat Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului O o serie de informaţii de interes public prin solicitarea formulată prin poşta electronică la data de 10.11.2016.

Solicitarea a fost înregistrată la DGASPC O cu nr. X/10.11.2016, iar răspunsul i-a fost comunicat petentului prin adresa nr.X/SMCC/16.11.2016.

Prin răspunsul înregistrat la DGASPC O cu nr. X/SMCC/16.11.2016 i s-au comunicat reclamantului următoarele:

  -Proprietar al apartamentului din S, Judeţul O este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului O;

-Serviciul social, Casele de tip familial ,,SF. V" S, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementate de Legea 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului asistenţei sociale;

  -Casele de tip familial ,,Sf. V" S funcţionează conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentului de Ordine Interioară aferente acestora, fiind un serviciu licenţiat conform legii;

-Regulamentul de Ordine Interioară al Caselor de tip familial ,,Sf. V" S poate fi comunicat numai instanţei de judecată, fiind un document intern al caselor.

Faţă de solicitările petentului şi răspunsurile DGASPC O, reclamantul a considerat că nu i s-a răspuns la toate solicitările sale. DGASPC O i-a comunicat prin răspunsul nr. X/SMCC/16.11.2016, date şi informaţii cu caracter public, iar alte date solicitate le consideră ca fiind numai de aplicare internă (Regulamentul de Ordine Interioară al Caselor de tip familial ,,Sf. V" S).

Mai mult, restul datelor şi informaţiilor care nu i-au fost comunicate sunt publice fiind publicate pe site-ul DGASPC O şi al Consiliului Judeţean O.

De asemenea, petentul arată că nu i s-a răspuns în termen de 10 zile.

Pârâta precizează că petiţia a fost înregistrată în data de 10.11.2016, iar răspunsul i-a fost comunicat prin poştă în data de 22.11.2016, adică după 12 zile în condiţiile în care art.7, alin. 1 din Legea 544/2001 prevede termenul de 10 zile, dar şi un termen mai mare de 30 zile de la înregistrarea solicitării, prin urmare observăm că direcţia i-a comunicat răspunsul într-un termen rezonabil de 12 zile (conform borderoului poştă data 22.11.2016).

De asemenea, se solicită să se respingă solicitările având ca obiect plata daune morale.

DGASPC O consideră că petentul, prin modul în care a formulat acţiunea, dă dovadă de rea- credinţă, întrucât „războiul" pornit de acesta cu DGASPC O îşi are începutul din anul 2015 (anul în care au început ,,să curgă" petiţiile acestuia  adresate atât direcţiei, cât şi altor autorităţi şi instituţii publice).

Arată, totodată, că petentul în acelaşi interval de timp 2015-2016 a intrat în audienţă la Directorul General al DGASPC O şi la Directorii Generali Adjuncţi ai DGASPC O, precum şi la Preşedintele Consiliului Judeţean O de nenumărate ori, ocazii cu care i s-au comunicat date şi informaţii cu caracter public referitoare la organizarea şi funcţionarea Casetelor de tip familial „Sf. V" S, beneficiarii caselor, serviciile furnizate acestora, etc.

Cu ocazia nenumăratelor audienţe (săptămânal şi chiar de mai multe ori pe săptămână) petentul a avut ca obiectiv, pe care şi l-a exprimat şi verbal şi scris, dorinţa acestuia de a fi închisă casa de tip familial din structura Caselor de tip familial ,.Sf. V" S, aflată în Judeţul O.

Menţionează şi faptul că petentul a trimis zeci de SMS-uri şi mail -uri în care îşi exprimă nemulţumirea cu privire la funcţionarea casei de tip familial ,,Sf. V" S din locaţia Judeţul O, pe telefoanele directorului general al DGASPC O, şefului de centru şi psihologului din locaţia „Sf. V." S, inclusiv în timpul nopţii sau în weekend.

Pentru a demonstra că DGASPC O a trimis petentului toate datele şi informaţiile pe care le-a solicitat prin zecile de petiţii, audienţe SMS-uri,şi mail -uri mai puţin Regulamentul de Ordine Interioară al Caselor de tip familial „Sf. V" S pârâta a făcut şi un scurt istoric al acestora.

Având în vedere cele de mai sus, s-a solicitat  respingerea plângerii reclamantului G M, ca fiind netemeinică şi nelegală.

În conformitate cu prevederile art.223 Noul C.proc.civ., s-a solicitat judecarea chiar şi în lipsă.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art.205 -208 din N. C.proc.civ.

Reclamantul a depus la dosar raspuns la intâmpinare prin care a arătat că i-au fost comunicate parţial informaţiile solicitate , iar  referitor la termenul de comunicare, a solicitat să se constate că în art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 se specifică faptul că autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau , după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea volumului lucrărilor documentare şi de urgenţă a solicitării, însă există obligaţia încunoştinţării solicitantului în scris despre cea de a doua situaţie, în speţă, pârâta comunicând răspunsul peste  termenul prevăzut de lege.

Reclamantul  a solicitat să se ia act că susţine în continuarea plângerea formulată în sensul de a fi obligată pârâta la furnizarea informaţiilor solicitate, dar nu mai solicită obligarea acesteia  la plata de daune morale.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de susţinerile părţilor şi de dispoziţiile incidente, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul locuieşte în acelaşi imobil în care se află şi Casa de tip familial „Sf. V” din Municipiul S jud. O, aceasta fiind un serviciu de tip social ce intră în organizarea activităţii pârâtei D.G.A.S.P.C. O,  şi nemulţumit de faptul că nu se  respectă programul de odihnă şi de recuperare a liniştii publice pe care beneficiarii casei de tip familial trebuie să-l respecte în interiorul căsuţei, a  adresat pârâtei Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului O numeroase solicitări prin care a solicitat să i se comunice  date în legătură cu activitatea Casei de tip familial, ultima solicitare fiind formulată la data de 10.11.2016 , prin care a urmărit obţinerea unor informaţii pe care ulterior să le valorifice în cadrul unei acţiuni în instanţă împotriva instituţiei pârâte pentru încălcarea  dreptului de proprietate privată prevăzut în art. 44 alin. 1 din Constituţia României.

Astfel, reclamantul a cerut comunicarea următoarelor informaţii:

-cine este proprietar al apartamentului situat in mun.S, jud.O;

-ce fel de activitate se desfăşoară in acest apartament;

-sa-i comunice daca este înregistrată Casa de tip familial "Sf.V" situata în mun. S, jud. O în regim de componente funcţionale ale Direcţiei Generale de Asistenta  Sociala si Protecţia Copilului O, care funcţionează in regim de servicii de tip rezidenţial care aparţin autorităţilor administraţiei publice prin care se asigura protecţia, creşterea si îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi cu următoarea activitate: Servicii combinate de îngrijire medicala si asistenta sociala cu cazare (cod CAEN 8790 Alte activităţi de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.) .

-daca aceasta casa de tip familial funcţionează după un regulament de ordine interioara;

-daca este prevăzut un anumit program de odihna si de respectare a liniştii publice pe care aceşti beneficiari ai casei de tip familial trebuie sa-1 respecte in interiorul căsuţei;

-daca aceşti beneficiari ai casei de tip familial au un supraveghetor permanent;

-daca aceşti beneficiari si totodată angajaţii acestei case de tip familial au obligaţia sa respecte regulamentul de ordine interioara si celelalte legi care reglementează norme de convieţuire sociala;

-ce fel de activităţi desfăşoară angajaţii acestei case de tip familial;

Pârâta i-a comunicat reclamantului , prin adresa  nr. X/SMCC/16.11.2016,  următoarele:

-Proprietar al apartamentului din S, Judeţul O este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului O;

-Serviciul social, Casele de tip familial ,,SF. V" S, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementate de Legea 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului asistenţei sociale;

-Casele de tip familial ,,Sf. V" S funcţionează conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentului de Ordine Interioară aferente acestora, fiind un serviciu licenţiat conform legii;

-Regulamentul de Ordine Interioară al Caselor de tip familial ,,Sf. V" S poate fi comunicat numai instanţei de judecată, fiind un document intern al caselor.

De asemenea, instanţa constată că reclamantului i-au fost comunicate date în legătură cu aceleaşi aspecte solicitate şi în cadrul prezentei plângeri atât ca urmare a unor solicitări directe adresate acesteia, cât şi ca urmare a unor repetate sesizări către Consiliul Judeţean O, instituţia Avocatului Poporului, Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Instituţiei Prefectului, etc…

În conformitate cu prevederile art. 5  alin  (1) din Legea nr. 544/2001 cu modificările ulterioare, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

În art. 7  alin.  (1) din lege, se prevede că autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

  Instanţa apreciază că pârâta i-a comunicat reclamantului  datele  şi informaţiile  cu caracter public solicitate, iar în legătură cu Casele de tip familial ,,Sf. V" S,  i s-a adus la cunoştinţă faptul că  Regulamentul de Ordine Interioară al Caselor de tip familial „Sf.V” S este un document intern al caselor, ce poate fi comunicat doar instantei de judecată.

Verificând  aspectele susţinute de pârâtă în apărare ,  în sensul că majoritatea informaţiilor solicitate de reclamant prin numeroasele sesizări făcute de acesta se află pe site-ul oficial al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului O, instanţa constată că, într-adevăr, pe site-ul instituţiei în cauză există date şi informaţii cu caracter public referitoare la modul de organizare al acestei entităţi şi sunt prezentate unităţile pentru copii, printre care se regăsesc şi Casele de tip familial “Sf. V”, iar pe pagina aferentă acestor căsuţe sunt prezentate date cu privire la persoana de contact, principiile care stau la baza acordării serviciului de asistenţă socială, beneficiarii acestui serviciu şi activităţile şi funcţiile din cadrul serviciului.

 Se constată, aşadar, că scopul serviciului social „Casele de tip familial “Sf. V” S”este de a asigura copiilor/tinerilor cu măsură de protecţie specială servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia, constând în:

1. cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecţie ;

2. îngrijire personală ;

3. educare ;

4. dezvoltarea abilităţii de viaţă independentă ;

5. consiliere psihosocială şi suport emoţional ;

6. supraveghere ;

7. reintegrare familială si comunitară ;

8. socializare si activităţi culturale ;

9. masă, inclusiv preparare hrană caldă;

10. curăţenie ;

11. alte activităţi: consiliere şi informare, orientare vocaţională, menaj şi alte activităţi administrative.

Chiar dacă Regulamentul de Ordine Interioară al acestui serviciu social nu are caracter public, instanţa reţine că informaţiile susmenţionate şi care se regăsesc pe pagina oficială a pârâtei oferă date concludente despre activitatea serviciului, iar raportat la motivele invocate de către reclamant privind solicitarea de a-i fi comunicat acest regulament, instanţa reţine că  nu i s-a produs o vătămare într-un drept prevăzut de lege prin faptul netransmiterii acestuia.

Din înscrisurile depuse de pârâtă la dosar, reiese că reclamantului i s-au comunicat date în legătură cu persoanele care beneficiază de Căsuţa de tip familial, privind  modul în care sunt supravegheaţi copiii care locuiesc la adresa de înregistrare a Căsuţei de tip familial şi în legătură cu programul de odihnă şi de respectarea liniştii publice al acestora, situaţie în care nu se mai justifică interesul acestuia de a formula  cereri repetate către instituţia pârâtă pentru a i se răspunde la diverse solicitări care vizează, în esenţă, aceleaşi informaţii.

Mai mult, instanţa reţine că în cauză nu există un refuz al pârâtei de a-i comunica  reclamantului date şi informaţii cu caracter public şi nici un refuz de a-i furniza datele necesare conform solicitării formulate de  acesta , având în vedere că DGASPC O i-a trimis petentului toate datele şi informaţiile pe care acesta le-a solicitat prin numeroasele  petiţii, audienţe, SMS-uri şi mail –uri, conform înscrisurilor depuse de  pârâtă  la dosar, şi i-a fost comunicat şi motivul pentru care Regulamentul de Ordine Interioară al Căsuţei de tip familial nu-i poate fi transmis.

Pentru  aceste considerente, instanţa apreciază cererea formulată ca fiind  neîntemeiată sub aspectul solicitării de obligare la furnizarea informaţiilor de interes public , iar în ceea ce priveşte capătul de cerere constând în obligarea pârâtei la plata de daune morale în sumă de 1 leu, reclamantul a precizat că renunţă la acest capăt de cerere prin  răspunsul la întâmpinarea formulată de pârâtă,  la data de 03.01.2017.

Data publicarii pe portal:01.02.2018