Anularea incidentelor de plata privind biletele la ordin

Sentinţă civilă 875 din 15.11.2017


Prin sentinţa nr. X din 20.09.2017 pronunţată de Judecătoria C în dosar nr. X/207/2017, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei C, invocată de instanţă din oficiu şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea  Tribunalului Olt – Secţia de Contencios Administrativ.

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătoria a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei C sub nr. X/207/2017, la data de 22.06.2017, contestatoarea SC D SRL ,cu sediul în D- O a solicitat instanţei să dispună în contradictoriu cu intimatele Banca T- Sucursala S  şi BNR – Centrala incidentelor de plăţi cu sediul în B , anularea  incidentelor de plata privind biletele la ordin nr. BX emis la data de 15 mai 2017 cu data scadenta la 19 iunie 2017 in valoare de 453,93 lei înregistrat la CIP cu nr.X din 19 iunie 2017 şi nr. BY emis la data de 4 mai 2017 cu data scadenta la 19 iunie 2017 in valoare de 2121,21 lei înregistrat la CIP cu nr. Y din 19 iunie 2017 si pe cale de consecinţa sa se dispună si anularea interdicţiei bancare de a emite bilete la ordin.

În fapt, contestatoarea  a precizat ca la data de 4 mai si respectiv, la data de 15 mai 2017 au fost prezentate Băncii T Sucursala S spre decontare două bilete la ordin emise de reclamanta S.C. D SRL C, astfel:

- nr. HTRL3HS X emis la data de 15 mai 2017 , refuzat la plată în data de 19 iunie .2017 „pe motivul lipsei parţiala de disponibil în cazul prezentării la plata la termen " în valoare de 453,93 lei cu scadenţa la data de 19.06.2017;

- nr. HTRL3HS Y emis la data de 4 mai 2017 refuzai la plată în data de 19 iunie 2017 „pe motivul lipsei totale de disponibil, în cazul prezentării la plata la termen" în valoare de 2121,21 lei cu scadenţa la data de 19 iunie 2017.

SC S N S.RL si S.C E F S.R.L.  în calitate de beneficiari  au introdus la plată aceste bilete la ordin, care au fost refuzare pe motivul lipsei disponibil.

In acest context, banca, fiind în situaţia de a nu putea onora plata biletului la ordin, a anunţat Centrala Incidentelor de Plăţi din cadrul B.N.R.

Menţioneaza contestatoarea ca la data de 20 iunie 2017 am achitat cu ordinul de plata nr.3 prin Banca T -Sucursala S suma de 453,93 lei beneficiarei S.C. S N S.R. L si la aceeaşi data a achiat cu ordinul de plata nr.4 prin Banca T -Sucursala S suma de 2.121,21 lei beneficiarei S.C E F S.R.L. 

Se mai arata ca reprezentantul reclamantei a depus toate diligentele pentru a intra in legalitate, achitând sumele datorate, considerandu-se astfel ca lipsa de disponibil in cont la un anumit moment si pentru o suma minima nu poate fi considerata ca o culpa grava a reclamantei care sa aiba consecinţe de natura înscrierii incidentului de plata si emiterii unei interdicţii bancare de a emite bilete la ordin.

Apreciază  ca dispoziţiile art. 2 lit. b din Regulamentul nr. BNR nu sunt incidente, astfel incat vazand si dispoziţiile Regulamentului nr.3/200, s-a solicitat admiterea acţiunii si sa dispună anularea inscrierilor in Centrala Incidentelor de Plata a incidentului bancar si pe cale de consecinţa sa dispuneţi si anularea interdicţiei bancare de a emite bilete la ordin. .

In drept, a  invocat disp. art. 94 lit h c.p.c , Legea 312/2004, Regulamentul 1/200l-BNR, art. 1351 alin. 3 cod civil

In dovedire, s-a solicitat  proba cu înscrisuri.

Cererea  a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 20 lei .

La data de 24.07.2017, intimata Banca Naţională a României a formulat întâmpinare, împotriva acţiunii promovate solicitand respingerea cererii, ca nefondată, invocand excepţia lipsei afirmării unei pretenţii în acţiunea civilă formulată împotriva sa.

Potrivit art 32 alin. 2 Cod procedură civilă, condiţiile de exercitare a acţiunii civile sunt: capacitatea procesuală, calitatea  procesuală, formularea unei pretenţii si interesul.

Cât priveşte condiţia formulării unei pretenţii, art. 30 alin. 1 Cod procedură civilă dispune că oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea in justiţie a unei situaţii juridice are dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competente.

Analizând cererea de chemare în judecata, astfel cum a fost formulata se concluzionează ca împotriva BNR nu s-a formulat nicio pretentie.

Intimata a mai invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Băncii Naţionale a României, arătând că exista o practica îndelungata a instantelor de judecata, potrivit careia  în litigiile privind anularea incidentelor de plată înregistrate la Centrala incidentelor de plăţi a fost admisa aceasta exceptie.

Totodată, în soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Băncii Naţionale a României, urmează ca instanţa să facă aplicarea dispoziţiilor articolului 248 din Codul de procedură civilă care reglementează procedura de soluţionare a excepţiilor procesuale.

Faţă de raportul juridic dedus judecăţii, consideră că pentru soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive este suficientă o analiză apriorică a înscrisurilor anexate cererii de chemare în judecată, nefiind util a se administra un probatoriu complex care apare ca necesar pentru soluţionarea fondului cauzei, aflându-ne aşadar în situaţia reglementată de dispoziţiile articolului 248 Cod Procedură Civilă.

Faţă de cele de mai sus, s-a solicitat admiterea excepţiilor invocate, iar pe fondul cauzei să fie respinsă acţiunea ca neîntemeiată.

În  drept, se invoca dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012, articolul 205 şi următoarele din Noul Cod de Procedură Civilă.

La termenul de judecata din 22.09.2017, instanţa a pus în discuţie excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei C invocată din oficiu.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma excepţiei invocate, instanţa a reţinut următoarele:

 Contestatoarea SC D SRL ,cu sediul în D- Olt a solicitat instanţei să dispună în contradictoriu cu intimatele Banca T- Suc.S  şi BNR – Centrala incidentelor de plăţi cu sediul în B , anularea  incidentelor de plata privind biletele la ordin nr. BX emis la data de 15 mai 2017 cu data scadenta la 19 iunie 2017 in valoare de 453,93 lei înregistrat la CIP cu nr.X din 19 iunie 2017 şi nr. BY emis la data de 4 mai 2017 cu data scadenta la 19 iunie 2017 in valoare de 2121,21 lei înregistrat la CIP cu nr. Y din 19 iunie 2017 si pe cale de consecinţa sa se dispună si anularea interdicţiei bancare de a emite bilete la ordin.

Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin. 1 Cpc, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Potrivit art. 130 alin. 2 Cpc, necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică trebuie invocată de părţi ori de către judecător la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe.

Dispoziţiile art. 132 alin. 1 Cpc prevăd că atunci când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicţională competent, iar la alin. 3 se stipulează că dacă instanţa se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanţei judecătoreşti competente sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicţională competent.

 În consecinţă, instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiei de necompetenţă materiale , invocată din oficiu.

Potrivit art. 95 alin. 1 pct. 1 Cpc, tribunalele judecă  în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe.

Coroborând aceste disp. cu legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi Regulamentul 1 /2001 al BNR, instanţa apreciaza ca in cauza competenţa materială apartine Tribunalului Olt.

Conform disp. art.  2  lit.  b  din  Regulamentul  nr.  1/2001 privind  organizarea  si  functionarea  la  Banca  Nationala  a  Romaniei  a Centralei  Incidentelor de Plati, incidentul de plata reprezinta "neindeplinirea  intocmai  si  la  timp  a obligatiilor participantilor, inaintea sau in timpul procesului de decontare a  instrumentului,  obligatii rezultate din efectul legii si/sau al contractului care le reglementeaza,  a caror neindeplinire  este  adusa  la  cunostinta  CIP  de  catre  persoanele declarante, pentru apararea interesului public."

 Instanta sesizata  cu  anularea  unui incident de plata, iar nu a biletului la ordin, trebuie sa  verifice  si  sa constate  daca  "obligatiile  rezultate  prin  efectul  legii  si/  sau al

contractului care le reglementeaza" au  fost  respectate  sau  nu.

Actiunea in anularea incidentului de plata nu se poate confunda  cu  o eventuala actiune in anularea titlului.  Chestiunea  raportului  fundamental si a raportului cambial trebuie privita, in acest caz,  prin  raportarea  la definitia incidentului de plata.

In sprijinul celor mai sus expuse vin si prev. art.  36  alin.  2  din Regulament, conform carora "(2) Anularea informatiilor  privind  incidentele de plati inregistrate in G. si in G.  se  poate  face  numai  de  persoanele declarante,  din  proprie  initiativa sau la solicitarea instantelor judecatoresti,  in  baza  unei  cereri  de  anulare,  conform formularului prezentat in anexa nr. 8A, 8B sau 8C, dupa caz, transmisa la CIP in  aceeasi zi bancara".

În aceste condiţii, instanţa constată că nu este competentă din punct de vedere material să soluţioneze anularea incidentului de plată privind biletele la ordin, competenţa materială aparţinând în acest caz  tribunalului,  motiv pentru care va admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei C invocată din oficiu, dispunându-se declinarea cauzei în favoarea Tribunalului Olt,  ca instanţă competentă material.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Olt – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ  şi Fiscal sub nr. X/207/2017.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Cu privire la excepţia lipsei lipsei calităţii procesuale pasive a Băncii Naţionale a României, instanţa reţine că este întemeiată şi va fi admisă, cu consecinţa respinge cererea formualtă împotriva BNR ca fiind formulată  împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă, având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 2 din legea nr. 312/2004 coroborate cu dispoziţiile art. 15 din Regulamentul nr. 1/2001 al BNR.

Pe fond, instanţa reţine că contestatoarea SC D SRL ,cu sediul în D- Olt a solicitat instanţei să dispună în contradictoriu cu intimatele Banca T- Sucursala S  şi BNR – Centrala incidentelor de plăţi cu sediul în B , anularea  incidentelor de plata privind biletele la ordin nr. BX emis la data de 15 mai 2017 cu data scadenta la 19 iunie 2017 in valoare de 453,93 lei înregistrat la CIP cu nr.X din 19 iunie 2017 şi nr. BY emis la data de 4 mai 2017 cu data scadenta la 19 iunie 2017 in valoare de 2121,21 lei înregistrat la CIP cu nr. Y din 19 iunie 2017 si pe cale de consecinţa sa se dispună si anularea interdicţiei bancare de a emite bilete la ordin.

În fapt, contestatoarea  a precizat ca la data de 4 mai si respectiv, la data de 15 mai 2017 au fost prezentate Băncii T Sucursala S spre decontare două bilete la ordin emise de reclamanta S.C. D SRL C, astfel:

- nr. HTRL3HS X emis la data de 15 mai 2017 , refuzat la plată în data de 19 iunie .2017 „pe motivul lipsei parţiala de disponibil în cazul prezentării la plata la termen " în valoare de 453,93 lei cu scadenţa la data de 19.06.2017;

- nr. HTRL3HS Y emis la data de 4 mai 2017 refuzai la plată în data de 19 iunie 2017 „pe motivul lipsei totale de disponibil, în cazul prezentării la plata la termen" în valoare de 2121,21 lei cu scadenţa la data de 19 iunie 2017.

SC S N S.RL si S.C E F S.R.L.  în calitate de beneficiari  au introdus la plată aceste bilete la ordin, care au fost refuzare pe motivul lipsei disponibil.

In acest context, banca, fiind în situaţia de a nu putea onora plata biletului la ordin, a anunţat Centrala Incidentelor de Plăţi din cadrul B.N.R.

Instanţa  reţine că, potrivit  art. 2 pct.1 din Regulamentul nr. 1/2001 al BNR,  incidentul de plată este neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligaţii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa CIP de către persoanele declarante .

În art. 13 se prevede: „(1) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora.

(2) Anularea incidentelor de plăţi cu cecuri, cambii sau bilete la ordin din baza de date a CIP se realizează prin utilizarea "Formularului de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6).

(3) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a hotărârii judecătoreşti executorii, prin care se dispune anularea acestora. Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6. Persoana declarantă nu este ţinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti care nu i-au fost comunicate”.

Raportat la dispoziţiile legale mai sus citate, precum şi la împrejurarea că, la data de 20 iunie 2017, contestatoarea a achitat cu ordinul de plata nr.3 prin Banca T -Sucursala S suma de 453,93 lei beneficiarei S.C. S N S.R. L si la aceeaşi data a achitat cu ordinul de plata nr.4 prin Banca T -Sucursala S suma de 2.121,21 lei beneficiarei S.C E F S.R.L. , se reţine că reclamanta a depus toate diligentele pentru a intra in legalitate, achitând sumele datorate, considerandu-se astfel ca lipsa de disponibil in cont la un anumit moment si pentru o suma minima nu poate fi considerata ca o culpa grava a reclamantei care sa aiba consecinţe de natura înscrierii incidentului de plata si emiterii unei interdicţii bancare de a emite bilete la ordin.

Faţă de aceste considerente, instanța va admite cererea formulată de reclamanta SC D SRL, în contradictoriu cu pârâta Banca T şi va dispune radierea incidentului de plată privind pe SC D  SRL  din Centrala Incidentelor de Plăţi(CIP) din cadrul Băncii Naţionale a României referitor la biletele la ordin nr.BTRL3BS X/15.05.2017 şi nr. BTRL3BS Y/04.05.2017.

Data publicarii pe portal: 12.03.2018