Art. 104 din Legea 254/2013

Sentinţă penală 1077 din 19.07.2017


Sub nr. .............../13.03.2017 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei ................... contestaţia formulată de persoana privată de libertate ............. împotriva Încheierii pronunţată de judecătorul de supraveghere la Penitenciar .............

Se arată în contestaţie că vrea să fie chemat în instanţă pentru a-şi susţine nemulţumirea faţă de decizia judecătorului de supraveghere şi a comisiei de disciplină.

În vederea soluţionării contestaţiei a fost ataşat dosarul cu nr. 98/2017 al judecătorului de supraveghere.

Asupra contestaţiei:

Prin Încheierea cu nr. ............./2017 pronunţată de judecătorul de supraveghere a executării pedepselor la Penitenciar Tulcea a fost respinsă ca nefondată plângerea formulată de ................. împotriva hotărârii de sancţionare disciplinară a sa.

Judecătorul de supraveghere şi-a întemeiat soluţia pe înscrisurile din dosar din care a concluzionat că deţinutul şi-a încălcat obligaţiile ce le avea, a săvârşit o abatere disciplinară şi i-a fost aplicată o sancţiune legală şi temeinică.

Reexaminând înscrisurile de la dosar , instanţa va respinge contestaţia formulată ca nefondată.

Se reţine ca stare de fapt că ................... , în timp ce era la Penitenciar .............., la 16.01.2017, a spart oblinda din grupul sanitar al camerei şi a ameninţat că se va automutila dacă va fi transferat.

Pentru aceste fapte a fost aplicată sancţiunea suspendării dreptului de a primi vizite timp de 2 luni.

În privinţa existenţei faptei se reţine că despre aceasta se face vorbire în Raport ul de incident precum şi în 6 Note raport întocmite de agenţi supraveghetori.

În fiecare dintre acestea se consemnează că .......................... este deţinutul care la 16.01.2017 a spart oglinda din baia camerei de deţinere.

Susţinerile contestatarului făcute în faţa judecătorului de supraveghere în sensul că un alt deţinut a spart oglinda nu pot fi reţinute întrucât din înscrisurile de la dosar rezultă că, la acel moment, ............... era singura persoană cazată în acea cameră.

Prin urmare, fapta există şi a fost săvârşită de .................

Conform art 82 lit h din Legea privind executarea pedepselor privative de libertate, persoanelor condamnate le este interzisă sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori aparţinând penitenciarului, personalului, persoanelor care execută activităţi în penitenciar sau se află în vizită, precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane, inclusiv celor condamnate.

Raportând aceste dispoziţii legale la starea de fapt este calificată fapta lui ...................... ca abatere disciplinară pentru că art 100 alin 1 din Legea nr. 254/2013 menţionează acest lucru.

Sancţiunea aplicată este una dintre cele prevăzute de art 217 din Regulamentul de aplicare a Legii 254/2013.

Se constată astfel că, aşa cum şi judecătorul de supraveghere a arătat, .................. a săvârşit abaterea disciplinară reţinută în sarcina sa, că abaterea a fost săvârşită cu vinovăţie iar sancţiunea aplicată este legală şi temeinică mai ales prin prisma faptului că deţinutul nu este la prima abatere ci la cea cu nr. 9.

Cum Încheierea judecătorului de supraveghere este legală şi temeinică, contestaţia prezentă va fi respinsă ca nefondată , contestatarul urmând a suporta cheltuielile judiciare în cuantum de 80 de lei.