Cerere anulare hotărâre adunare creditori. Temeiuri de desfiinţare în cazul desemnării practicianului în insolvenţă şi stabilirea onorariului. Majoritate de cel puţin 50%.

Decizie 1142 din 13.11.2018


Judecătorul sindic poate desfiinţa o hotărâre a adunării creditorilor pentru nelegalitate, temeiurile de desfiinţare fiind cele referitoare la încălcarea dispoziţiilor  Legii nr. 85/2014 şi/sau încălcarea procedurii obligatorii prevăzute de art. 47, 48 şi 49 din lege, deci motive de nelegalitate, şi nu de netemeinicie.

În cazul în care ordinea de zi a adunării creditorilor cuprinde desemnarea administratorului/lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia se adaugă temeiurilor de desfiinţare şi încălcarea dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 85/2014 coroborate cu cele ale art. 45, art. 73 şi art. 145 din Legea nr. 85/2014.

Din interpretarea textelor art. 57, art. 45 alin.1 lit. d, art. 73 şi art. 145 alin.2 lit. b din Legea nr. 85/2014  rezultă că, în toate cazurile, fie că este vorba de procedură generală, procedură simplificată sau procedură de faliment ulterior intrării în procedura generală, judecătorul sindic numeşte provizoriu practicianul în insolvenţă până la confirmarea de către adunarea creditorilor şi, totodată, stabileşte provizoriu onorariul.

În concepţia legiuitorului Legii nr. 85/2014 desemnarea/ confirmarea de către judecătorul sindic a administratorului/lichidatorului şi stabilirea onorariului au caracter provizoriu, fiind condiţionate de validarea sau invalidarea ulterioară de către Adunarea Creditorilor. Legiuitorul a dat, deci,  prioritate în materia desemnării practicianului în insolvenţă şi stabilirii onorariului acestuia voinţei creditorilor care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, ci nu 30%, aşa cum prevede  art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Prin sentinţa nr. 304 din data de 10.09.2018, Tribunalul Gorj –Secţia a II-a Civilă a respins ca nefondată contestaţia formulată de creditorul-contestator ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ împotriva Procesului verbal al Adunării creditorilor debitorului LADIVAMAR SRL întocmit de administartorul judiciar CONSULTING COMPANY IPURL.

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic, analizând contestația formulată prin prisma  dispozițiilor legale incidente în materie - art. 48 - 49 raportat la art. 57 din Legea nr. 85/2014, a constatat și a reținut că aceasta este nefondată și a  respins-o, pentru următoarele considerente:

Din examinarea înscrisurilor depuse la dosar, rezultă că prin voturile exprimate de creditori pentru punctul III de pe ordinea de zi, s-a hotărât cu votul favorabil a 62,16% din total valoare creanţe cu drept de vot, confirmarea administratorului judiciar CONSULTING COMPANY IPURL, iar cu votul favorabil a 57,70 % din total creanțe care au confirmat administratorul judiciar s-a aprobat onorariu lunar de 700 lei, exclusiv TVA, stabilit prin Încheierea nr. 12 din data de 05.03.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 629/95/2018 și un onorariu de succes de 5%, inclusiv TVA din sumele încasate în procedura generală a insolvenței rezultate din vânzare bunuri și recuperare creanțe. Raportat la prevederile art. 57, alin. (2) din Legea nr. 85/2014, respectiv ,,În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, creditorii care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot pot decide desemnarea unui administrator judiciar, stabilindu-i şi onorariul”, prin procesul verbal al adunării creditorilor din data de 07.05.2018 la pct. III de pe ordinea de zi, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile legale de confirmare a administratorului judiciar și s-a aprobat onorariul.

Creditorii care au confirmat administratorul judiciar Consulting Company IPURL reprezintă un procent de 62,16% din total masă credală, deci mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot,  iar dintre aceștia 57,70 % au aprobat și onorariul propus, fiind astfel respectate prevederile legale la adoptarea hotărârii de către creditori.

Concluzia instanței în sensul respingerii  contestației are în vedere aspectul esențial că deși practicianul în insolvență depune oferte din care comisia de selecție a creditorilor alege oferta cea mai convenabilă la o dată anterioară deschiderii procedurii, aceasta nu echivalează cu menținerea onorariului propus prin ofertă, confirmarea practicianului și onorariul fiind supuse confirmării adunării creditorilor, perioada scursă între deschiderea procedurii și adunarea creditorilor  permițând o evaluare a complexității procedurii și implicit solicitarea unui onorariu mai mare.

Efectuarea actelor de administrare a unei proceduri de insolvență este o activitate complexă,  presupune acte și fapte specifice atât domeniului juridic, cât și economic, nefiind posibilă acoperirea cheltuielilor de procedură în limita onorariului propus la data selecției de oferte, tocmai de aceea legiuitorul a prevăzut ca procedura de confirmare să fie lăsată în sarcina adunării creditorilor.

În considerarea argumentelor de fapt și de drept, contestația creditorului a fost respinsă ca nefondată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel creditoarea AJFPG, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivele de apel, apelanta creditoare a invocat încălcarea dispoziţiilor art. 49 alin.1 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar, care, la calcularea majorităţii cu care a fost adoptată decizia referitoare la stabilirea cuantumului onorariului practicianului în insolvenţă, nu a avut în vedere corect voturile exprimate în adunarea generală din data de 07.05.2018.

Apelanta creditoare a precizat că, deşi a fost de acord cu confirmarea administratorului judiciar, nu a fost de acord cu onorariul propus pentru acesta, iar creditorii SCHPSRL şi BCR au votat împotriva confirmării administratorului judiciar şi implicit  a onorariului propus, precum şi că în acest context creditorii cu creanţe reprezentând 63,22% din totalul acestora au votat împotriva onorariului propus pentru practician.

În drept şi-a întemeiat  apelul pe dispoziţiile art. 466 şi următoarele Cod procedură civilă şi art. 43 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

La data de 23.10.2018 intimatul administrator judiciar CCIPURL a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelul ca nefondat.

În cuprinsul întâmpinării administratorul judiciar a arătat că apelanta creditoare AJFPG a confirmat administratorul judiciar, însă nu a fost de acord cu onorariul fix în cuantum de 700 lei lunar şi cu cel de succes de 5%, creditorul SCHPSRL nu a confirmat administratorul judiciar, creditorii LM, BSSSRL şi SCGDSRL au confirmat administratorul şi au fost de acord cu onorariul propus, iar BCR nu a confirmat administratorul judiciar CC IPURL,  solicitând numirea unui alt administrator judiciar.

În opinia intimatului administrator judiciar pentru aprobarea onorariului lunar de 700 lei şi a onorariului de succes de 5% şi-au exprimat votul „pentru” 57,70% din totalul creanţelor.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză, Curtea a constatat că acesta este fondat.

Potrivit art. 48 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 hotărârile adunării creditorilor sunt supuse controlului judecătorului sindic la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii şi au solicitat ca votul negativ să se consemneze în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţă sau ale căror voturi nu au fost consemnate în procesul verbal întocmit.

Judecătorul sindic poate desfiinţa o hotărâre a adunării creditorilor pentru nelegalitate, temeiurile de desfiinţare fiind cele referitoare la încălcarea dispoziţiilor  Legii nr. 85/2014 şi/sau încălcarea procedurii obligatorii prevăzute de art. 47, 48 şi 49 din lege, deci motive de nelegalitate, şi nu de netemeinicie.

În cazul în care ordinea de zi a adunării creditorilor cuprinde desemnarea administratorului/lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia se adaugă temeiurilor de desfiinţare şi încălcarea dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 85/2014 coroborate cu cele ale art. 45, art. 73 şi art. 145 din Legea nr. 85/2014.

Potrivit art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în forma în vigoare la data promovării cererii de deschidere a procedurii privind debitorul LSRL, practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv la care vor anexa dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. În ofertă, practicianul interesat va arăta disponibilitatea de timp şi de resurse umane, precum şi experienţa  generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. În cazul în care debitorul, respectiv creditorii nu au formulat propuneri şi nu sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.

Alin. 2 al art. 57 prevede că în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, creditorii care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot pot decide desemnarea unui administrator judiciar, stabilindu-i şi onorariul. În cazul în care onorariul se va achita din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. 4, acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar desemnat provizoriu, stabilindu-i onorariul. În această din urmă situaţie nu va mai fi necesară confirmarea judecătorului-sindic. Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia.

Art. 45 alin 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 stabileşte desemnarea motivată, după verificarea eventualelor incompatibilităţi, prin sentinţa de deschidere a procedurii, după caz, a administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul care a depus cererea de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparţine acestuia. În lipsa unei astfel de propuneri făcute de către debitor sau de către oricare dintre creditori, desemnarea se va face dintre practicienii în insolvenţă înscrişi în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, care şi-au depus ofertă la dosar. Dacă nu s-a depus nicio ofertă, va desemna aleatoriu pe oricare dintre practicienii în insolvenţă înscrişi în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. În cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar/lichidator judiciar va avea prevalenţă cererea creditorului. Dacă creditorii solicită a fi desemnaţi administratori judiciari/lichidatori judiciari diferiţi, judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuşi de aceştia. Desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în condiţiile legii. Totodată, judecătorul-sindic va fixa onorariul în conformitate cu criteriile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă.

Prevederile art. 73 din Legea nr. 85/2014 reglementează că prin sentinţa de deschidere a procedurii generale, judecătorul-sindic desemnează un administrator judiciar provizoriu, iar, în cazul deschiderii procedurii simplificate desemnează un lichidator judiciar provizoriu, dispunând efectuarea notificărilor prevăzute la art. 100. Desemnarea se face potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1).

Potrivit art. 145 alin. 2 lit. b din Legea nr. 85/2014 prin hotărârea de trecere la faliment judecătorul sindic va pronunţa dizolvarea debitorului persoană juridică şi va dispune, în cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator judiciar provizoriu, precum şi stabilirea atribuţiilor şi a onorariului acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin legea de organizare a profesiei.

Din interpretarea textelor art. 57, art. 45 alin.1 lit. d, art. 73 şi art. 145 alin.2 lit. b din Legea nr. 85/2014  rezultă că, în toate cazurile, fie că este vorba de procedură generală, procedură simplificată sau procedură de faliment ulterior intrării în procedura generală, judecătorul sindic numeşte provizoriu practicianul în insolvenţă până la confirmarea de către adunarea creditorilor şi totodată stabileşte provizoriu onorariul.

În concepţia legiuitorului Legii nr. 85/2014 desemnarea/ confirmarea de către judecătorul sindic a administratorului/lichidatorului şi stabilirea onorariului au caracter provizoriu, fiind condiţionate de validarea sau invalidarea ulterioară de către Adunarea Creditorilor. Legiuitorul a dat, deci,  prioritate în materia desemnării practicianului în insolvenţă şi stabilirii onorariului acestuia voinţei creditorilor care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, ci nu 30%, aşa cum prevede  art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Ca urmare, s-a impus verificarea cvorumului şi majorităţii cu care a fost adoptată hotărârea privind stabilirea onorariului administratorului judiciar.

Din procesul verbal al adunării creditorilor rezultă că AJFPG (creanţă de 44.978 lei) a exprimat un vot împotriva onorariului propus pentru practicianul în insolvenţă, SCHPSRL (creanţa de 3.978 lei) nu a confirmat administratorul propus, BCR (creanţă de 53.572 lei) a votat împotriva administratorului propus, solicitând numirea în calitate de administrator judiciar a CIITL, LM (creanţă de 20.690 lei)  a votat pentru aprobarea onorariului propus, BSSSRL (creanţă de 27.887 lei) a exprimat un vot pentru onorariul propus cu menţiunea de excludere a TVA în cazul onorariului lunar şi cu menţiunea de includere a TVA în onorariul de succes de 5% din sumele încasate în procedura generală a insolvenţei rezultate din vânzare bunuri şi recuperare creanţe, SCGDSRL (creanţă de 11.075 lei) a votat pentru onorariu fix de 700 lei exclusiv tva şi 5% onorariu de succes.

Raportând votul pentru stabilirea onorariului, la valoarea totală a creanţelor, 162.180 lei, rezultă că numai 36,78% din valoarea totală a creanţelor au exprimat un vot pentru stabilirea onorariului administratorului judiciar în cuantum de 700 lei onorariu fix şi 5% onorariu de succes (LM - creanţă de 20.690 lei, BSSSRL - creanţă de 27.887 lei, SCGDSRL - creanţă de 11.075 lei). 

Pentru considerentele expuse, în contextul în care hotărârea adunării creditorilor din data de 07.05.2018 cu privire la stabilirea onorariului practicianului în insolvenţă nu a fost adoptată cu majoritatea prevăzută de lege de cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, având în vedere dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă, Curtea a admis apelul, a schimbat sentinţa în sensul că a admis cererea de anulare a hotărârii adunării creditorilor din 07.05.2018 cu privire la punctul 3 al ordinii de zi numai în ceea ce priveşte onorariul practicianului şi a dispus convocarea de către acesta a unei noi adunări în acest sens.