.

Sentinţă comercială 2437 din 27.10.2017


Prin sentinţa nr. 2437 din data de 27 octombrie 2017, Tribunalul Prahova - Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulata de reclamanţii N.C. şi  N.C., în contradictoriu cu pârâtul … Ploieşti, a anulat Deciziile nr.317/5.12.2016, nr. 410333/13.09.2016 şi nr. 410332/13.09.2016, a obligat pârâtul la recalcularea impozitului pentru anul 2016, prin încadrarea ca rezidenţial a imobilului din str. ..., municipiul Ploieşti, a obligat pârâtul să restituie reclamanţilor suma de 5.400 lei şi a obligat pârâtul să plătească reclamanţilor cheltuieli de judecata în suma de 1935 lei.

Pentru a dispune astfel, instanţa a avut în vedere următoarele:

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. 16/105/2017, reclamanții N.C. şi  N.C. au solicitat, în contradictoriu cu pârâtul … Ploiești, anularea Deciziei nr. 317/05.12.2016 a pârâtului … Ploiești, prin care s-a soluționat contestația împotriva Deciziilor de impunere nr. 410333/13.09.2016 și nr. 410332/13.09.2016; anularea Deciziilor de impunere nr. 410333/13.09.2016 și nr. 410332/13.09.2016; obligarea pârâtei la recalcularea impozitului pentru anul 2016 prin încadrarea imobilului la categoria rezidențial; restituirea sumelor ce vor fi achitate de reclamanți în baza celor două decizii din 13.09.2016, până la momentul pronunțării în prezenta lege; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanții au arătat că sunt proprietarii unui imobil situat în …mun. Ploiești, jud. Prahova şi că ocietatea C.S. S.R.L. are sediul social înregistrat la aceeași adresă, conform certificatului constatator anexat emis de O.R.C., cheltuielile cu utilitățile nefiind înregistrate în sarcina C.S. S.R.L.

Cu toate acestea, pârâtul le-a solicitat prin adresa 46381/21.04.2016 să depună documente justificative din care să reiasă delimitarea suprafeței pe care se desfășoară activitatea economică a societății, specificând că, în cauza în care nu depun documente justificative, impozitul pe întregul apartament va fi calculat ca pentru clădirile nerezidențiale.

Reclamanții au comunicat pârâtei că, potrivit legii, nu sunt obligați să plătească impozit doar pentru clădire rezidențiale, deoarece firma nu-și deduce cheltuielile cu utilitățile. Prin adresa nr. 69864/24.05.2016, pârâta le-a comunicat reclamanților același răspuns, în sensul că impozitul pe întregul apartament va fi calculat ca pentru clădirile nerezidențiale.

Pârâta a emis Deciziile de impunere nr. 410333/13.09.2016 și nr. 410332/13.09.2016, prin care s-au stabilit obligații de plată datorate bugetului local al Mun. Ploiești în valoare de 2.674 lei pentru reclamantul N.C. și 2.674 lei pentru N.C., sume reprezentând impozit pe clădire.

Reclamanții au depus contestație împotriva acestor decizii și au primit Decizia de soluționare a contestației nr. 317/05.12.2016.

Au mai arătat reclamanții că inclusiv în situația în care se desfășoară activitate economică la adresă, dar nu există cheltuieli cu utilitățile înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Codul fiscal pentru clădiri rezidențiale.

Criteriul de care depinde încadrarea imobilului ca rezidențial sau nerezidențial este suportarea /deducerea de către societatea care folosește spațiul a cheltuielilor cu utilitățile, indiferent dacă aceasta desfășoară sau nu activitate economică la adresă.

În drept, reclamanții au mai invocat art. 46 indice 1 din HG nr. 1/2016, art. 457 din Codul fiscal.

Pârâtul … Ploiești a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În motivare, pârâtul a arătat, în esență, că la sediul social situat în Ploiești …, se desfășoară activități de testări și analize tehnice, activități de inginerie și consultanță tehnică, prelucrarea datelor (…) și că, potrivit mențiunilor din contractul de comodat, obiectul acestuia îl reprezintă obținerea folosinței imobilului situat în Ploiești …, pentru stabilire sediu social.

A fost administrată proba cu înscrisuri.

Considerentele instanţei au fost următoarele:

Reclamanții N.C. sunt proprietarii imobilului din str. …, mun. Ploiești, jud. Prahova.

Societatea C.S. S.R.L. are sediul social înregistrat la aceeași adresă, conform certificatului constatator emis de O.R.C. (fila 11).

Cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina C.S. S.R.L.

Pârâtul a emis Deciziile de impunere nr. 410333/13.09.2016 și nr. 410332/13.09.2016, prin care s-au stabilit obligații de plată datorate bugetului local al al Mun. Ploiești în valoare de 2.674 lei pentru reclamantul N.C. și 2.674 lei pentru reclamanta N.C., sume reprezentând impozit pe clădire.

Reclamanții au depus contestație împotriva acestor decizii, ce le-a fost respinsă prin Decizia de soluționare a contestației nr. 317/05.12.2016.

Potrivit art. 459 din Lg. nr. 227/2015 alin. 3, în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,(3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

Conform art. 46 indice 1 din Normele metodologice de aplicare a art. 459 alin. 3 din Lg. nr. 227/2015, aprobate prin HG nr. 1/2016, în aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial nu sunt evidențiate distinct, impozitul se calculează conform art. 458 din Codul fiscal dacă există cheltuieli cu utilitățile înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică. În cazul în care nu există cheltuieli cu utilitățile înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul se calculează conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal.

(2) Prin sintagma «cheltuieli cu utilitățile» se înțelege: cheltuieli comune aferente imobilului, cheltuieli cu energia electrică, gazele naturale, cheltuieli de termoficare, apă și canalizare.

Cum în prezența cauză sunt incidente prevederile art. 459 alin. 3 din Lg. nr. 227/2015 și art. 46 indice 1 din Normele metodologice de aplicare a art. 459 alin. 3 din Lg. nr. 227/2015, aprobate prin HG nr. 1/2016, instanța a constatat că impozitul datorat de reclamanți pentru imobilul respectiv, se calculează conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, respectiv pentru clădiri rezidențiale.

În consecință, apreciind prezenta acțiune întemeiată, instanța a admis-o şi a anulat Deciziile nr.317/5.12.2016, nr.410333/13.09.2016 si nr. 410332/13.09.2016.

În temeiul art. 453 CPC a obliga pârâtul să plătească reclamanților cheltuieli de judecată.