Contestaţie la executare. Instanţa a constatat caracterul abuziv al clauzei prezentată la pct.F din contractul de credit, clauză ce prevedea un comision pentru serviciul de gestionare la domiciliu al creditului

Sentinţă civilă 1090 din 04.01.2019


Prin contestația înregistrată sub nr. 1823/329/2018 din data de 225.06.2018 , contestatorul F.V. F. , cu domiciliul in comuna I. - judeţ T. si domiciliu ales in B., în contradictoriu cu U. P. I. SA , cu sediul in L. prin Societatea Civila de Avocaţi C..M. ,P., cu sediul in B., a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat anularea încheierii de înfiinţare a popririi din data de 21.05.2018 instituită de către BEJA C. V. si M. D. , in baza încheierii de încuviinţare a executării silite nr. 612 din 10.05.2018 , pronunţata de J. T. M. , în dosarul nr. 1.162/329/2018 şi  constatarea lipsei calităţii procesuale a paratei U. P. I.,  precum si a reprezentantului ( firma de recuperare ) – D. C. A. SRL şi constatarea unor clauze abuzive ale titlului executoriu - contractului de nr.100809202/26.05.2015.

În motivare a arătat, la data de 11 iunie 2018 ,a încercat să facă o plată din contul bancar deschis la Banca T. şi a  constatat că nu poate efectua plăţi datorită unei adrese de înfiinţare Poprire , emise de BEJA C. V. si M. D. si că  a primit şi un SMS ( mesaj text), prin care îl informa că are contul poprit iar în aceeaşi zi , a trimis o solicitare cate Executorul Judecătoresc, sa-i pună la dispoziţie o copie a dosarului de executare, pentru a avea cunoştinţă despre ce e vorba si pentru a putea să formuleze contestaţie la executare .

A arătat că, i s-a confirmat înregistrarea cererii şi  că în data de 20.06.2018 a achitat contravaloarea copierii dosarului si a intrat în posesie iar  pană la această dată nu a primit nici o informare, notificare sau solicitare din partea nimănui .

A menţionat  că după ce a încheiat contractul de credit cu P. F. R. IFN SA, în anul 2015 , deşi a achitat mai multe rate către creditor a  constat că la dosarul de executare si de asemenea ,nici în cererea de încuviinţare a executării silite nu se face proba - care este cu adevărat cuantumul debitului,cum s-a calculat suma datorata, că lipsesc extrasele de cont, precum si scadenţarul, calculul dobânzilor si al penalităţilor.

A menţionat că nu sunt îndeplinite condiţiile unei creanţe certe , întrucât nu poate fi determinat cu certitudine cuantumul acesteia , fără extras de cont si fără modalitatea de calcul si de asemenea nici nu poate fi considerata exigibilă ,fără a demonstra cu vreun document partea creditoarei ,când a fost declarat scadent titlul executoriu şi că orice susţinere a intimatei legată de înştiinţările cu privire la actele de procedură, comunicări,confirmări de primire, înfiinţări ale popririlor asupra conturilor bancare ,pana la de  20.06.2018 , consideră a fi inopozabile, neavând efectiv , posibilitatea de luare la cunoştinţă a  acestora si de a-l apăra într-un mod echitabil. A invocat de asemenea si dispoziţiile art.58 si ale OUG 52/2016.

A arătat că, faptul că nu i s-a comunicat în nici un mod cesiunea de creanţe din 2017 , încheiată între P. F. R. IFN si U. P. I. SA Luxembourg că astfel este încălcată prevederea din NCC ,art.1578 - cesiunea neproducând efecte asupra debitorului cedat, fără dovada comunicării. În acelaşi sens consideră că prin cesionarea creanţei, contractul de credit îşi

pierde caracterul de titlu executoriu iar contractul de cesiune invocat, nu constituie titlu executoriu, aşa cum rezultă şi din disp. Noului Cod Civil.

De asemenea, consideră că U. P. I. SA, prin  reprezentantul său real - DEBT C. A. SRL , nu cel disimulat in SCA C., M., P., nu are calitate procesuală, invocând dispoziţiile Deciziei nr.9 ale  Înaltei Curţi, disp. art. 664 alin. (2) din Codul de procedură , art. 84 alin. (1) Codul de procedură civilă, precum si Decizia nr.19 în dosarul nr. 3251/1/2017 , pronunţată de aceeaşi ICCJ .

A precizat că D. C. A. - deschis la BCR  are ca sediul procedural  al Societăţii  de avocaţi C.,M. , P. nu este nicidecum în strada B. nr.8, sediul lor este în str. G. C. Budisteanu , nr. 28C, B. ,ci că acolo îsi desfăşoară activitatea de recuperare, având  o confirmare oficiala a faptului ca firma de avocatură cu sediul în str. B., este de fapt D. C. A., care in realitate este reprezentantul cesionarului creanţei, fiind îndeplinite, condiţiile stabilite pentru lipsa calităţii procesuale,în accepţiunea termenilor utilizaţi in cele doua Decizii ale ICCJ , mai sus invocate.

A solicitat să se constate  caracterul vădit abuziv al clauzelor cont de credit  10080902/26.04.2015, respectiv existenta unor comisioane ilegale: - Litera F.- comision unic 2002 lei, litera B. comision de analiza 80 lei, litera D, comision de administrare a creditului 453,27 lei , adunate aceste sume ( A+B+C+D+E), conform literei G , ar trebui sa rezulte un total de 6.186,54 lei si nu aşa cum în mod eronat,apare la litera G – 6720.27 lei.

.

 A mai arătat că, şi calculul dobânzii este eronat, deoarece dacă se aplică dobânda anuală efectivă DAE  70,37% ,la suma acordată  3250 lei si se împarte la 77 săptămâni - durata creditului, va rezulta  săptămânala de 71,9 lei si nu de 87,28 lei ,aşa cum apare în contract.

In raport de art. 722 c.p.civ, a solicitat si întoarcerea executării silite odată cu admiterea primului capăt de cerere, iar prin efectul admiterii primului capăt ,toate actele sunt desfiinţate si astfel sumele încasate pana la momentul soluţionării prezentei cereri, vor trebui restituite.

În susţinerea cererii, a solicitat proba cu înscrisuri.

La data de 20.07.2018, intimata U. P. I. (L.) SA, a formulat întâmpinare prin care prin care solicită respingerea contestaţiei la executare formulate de V. F. F. ca fiind netemeinică si nelegală, iar pe fondul cauzei menţinerea actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 2522/2018, aflat pe rolul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi C. V. si M.-A. D.

A invocat excepţia lipsei de timbraj si, pe cale de consecinţa a solicitat  anularea contestaţiei la executare ca fiind netimbrată.

A invocat excepţia tardivităţii  formulării contestaţiei la executare si decăderea din dreptul de a formula contestaţia la executare conform art. 715 NCPC (Legea 134/2010).

 A arătat că, potrivit art. 715 alin (1) pct. 3 CPC contestaţia trebuia introdusă in termenul de 15 zile de la data când "debitorul care contesta executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării silite sau somaţia ori la data de la care a luat la cunoştinţa de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit încheierea de încuviinţare si nici somaţia sau executarea se face far a somaţie ".

A mai precizat că,  de la momentul comunicării somaţiei si până la înregistrarea contestaţiei la executare pe rolul instanţei, a expirat termenul de 15 zile înăuntrul căruia trebuia formulată acţiunea. Astfel, având in vedere că somaţia a fost comunicata pe data de 22.05.2018 alături de restul actelor, ultima zi a termenului acordat de legiuitor ar fi fost 06.06.2018. Contestaţia la executare este înregistrata pe rolul Judecătoriei T. M. pe data de 27.06.2018, la interval de 21 de zile de la ultima zi in care trebuia depusa acţiunea, astfel rugam instanţa sa constate ca termenul este depăşit, contestaţia fiind tardiv introdusa.

In ceea ce priveşte calitatea procesual activa a menţionat că, U. P. I. (L.) SA,  este reprezentant legal în România prin Avocat A. M., si nu prin avocatul mandatarului şi că între U. P. I. (L.) SA si reprezentantul convenţional, avocat A. M., este depusă împuternicirea avocaţială cu privire la reprezentare ca si creditor, contractul de asistenţă fiind între U. P. I. si avocat în mod direct.

A precizat  ca, U. P. I. (L.) SA, cu sediul in L., înregistrata in registrul comerţului si societăţilor din L. sub nr. B95089, este creditorul cesionar - prin intermediul cesiunii de creanţă (Contestatorul-debitor a fost înştiinţat prin notificarea de cesiune) şi că  aceasta entitate achiziţionează portofolii de credite încadrate în categoria pierdere - devenind titularul dreptului de creanţă - pe care apoi le încredinţează reprezentantului legal pentru gestionarea relaţiei cu debitorii si pentru colectarea creanţelor.

 A menţionat că, în ceea ce priveşte invocarea nelegalităţii încheierii de încuviinţare a executării silite, si a caracterului cert, lichid si exigibil al creditului, cererea de executare a fost formulata de către U. P. I. , L.) SA, reprezentantă legal în România prin Avocat A. M.iar în data de 10.05.2018, Judecătoria T. M. a admis cererea de încuviinţare a executării silite formulate în dosarul de executare nr. 2522/2018 si a dispus încuviinţarea executării silite în dosarul nr. 1162/329/2018 iar în ceea ce priveşte susţinerea debitoarei că creanţa nu este certă, lichidă si exigibilă si că există numeroase inadvertenţe între creanţa cedată de către P. F. R. IFN SA si U. P. I. (L.) SA, precizează că, conform titlului executoriu depus, reiese ca si debit principal cert, lichid si exigibil, suma de 6720.27 lei, sumă ce reprezenta valoarea totală de rambursat, la termenul scadent final al creditului, conform punctului G din contractul de credit. Conform contractului, debitorul V. F. F., i s-a pus la dispoziţie, într-o singură tranşă, suma de 3250 lei, sumă ce trebuia restituită în 77 săptămâni, având rata săptămânală datorată în cuantum de 87.28 lei.

A solicitat să observe faptul că, debitorul V. F. F., a semnat contractul de credit nr. 100809202/26.04.2015, atât pe prima pagină cât si pe pagina a treia, ceea ce demonstrează faptul că acesta a luat la cunoştinţă de clauzele contractuale, precum si faptul ca si le-a asumat.

De asemenea, a arătat că, din contractul de credit reiese că valoarea totala de plată pentru rambursarea creditului, era în cuantum de 6720.27 Lei, suma formata din: suma împrumutată (valoarea totală a creditului) - 3250 Lei (conform pct. A din contractul de credit nr. 100809202/26.04.2015), comision de analiză a dosarului - 80 Lei (conform pct. B si Art. 3 din contractul de credit nr. 100809202/26.04.2015) - art. 3 „Clientul va plaţi un comision de analiza a dosarului, in cuantumul menţionat pe prima pagina la punctul B. Comisionul este datorat la data semnării contractului pentru serviciile de analiza a dosarului Clientului, prestate de Provident, dar va fi inclus in ratele săptămânale ca o facilitate oferite Clientului", dobânda fixă totală - 934.36 Lei (conform pct. C din contractul de credit nr. 100809202/26.04.2015 - reprezentând 35.42 % pe an); comisionul de administrare a creditului - 453.91 Lei (conform pct. D din contractul de credit nr. 100809202/26.04.2015); costul total al creditului fiind in valoare de 1468.27 Lei (B+C+D), echivalent al unei dobânzi anuale efective (D.A.E.) de 70.37 %., comision de gestionare la domiciliu a creditului - 2002.00 Lei (conform pct. F din contractul de credit nr. 100809202/26.04.2015).

Conform contractului, „Clientul" – V. F. F., a optat pentru „serviciul de gestionarea la domiciliu a creditului", având in vedere ca „Provident poate presta clientului un serviciu auxiliar si opţional, constând in înmânarea la domiciliul clientului, in numerar, a sumei împrumutate si încasarea săptămânala la domiciliu a ratelor creditului, (...). Serviciul este acordat în schimbul unui comision unic". De asemenea, intr-o astfel de situaţie, nu se vor mai aplica articolele 4 - 8 si vor fi aplicabile articolele 24-29. "

Menţionează, faptul că, suma cesionata, conform anexei la contractul de cesiune, a fost in cuantum de 5266.27 Lei, suma ce a fost precizata si pe cererea de executare silita, aceasta fiind formata din:credit neachitat - 3250 Lei (reprezintă suma împrumutată. rămasa neachitată din valoarea totală a creditului, care a fost în cuantum de 6720.27 Lei); dobânda contractuala - 2016.27 Lei (reprezentând dobânda fixa totala, neachitata din valoarea totala 2065.27 lei (35.42 % pe an.)

In ceea ce priveşte invocarea lipsei calităţii de titlu executoriu a contractului de credit nr.00809202/26.04.2015 a învederat instanţei ca, in urma cesiunii de creanţe, conform contractului de cesiune creanţa si a notificării cu privire la cesiunea de creanţa, s-a făcut in conformitate cu prevederile in vigoare, respectiv ale art. 1573-1579 N.C.C., privind atât forma cat si modalitatea cesiunii creanţelor, prin urmare, modificarea pârtilor originale ale actului juridic, ce constituie titlul executoriu, nu afectează substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind una de veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel toate drepturile pe care cedentul le avea in legătura cu creanţa.

De asemenea, a precizat că prin art. 120 din OUG 99/2006, aprobata cu modificările si completările prin Legea nr. 227/2007, a caracterului executoriu al contractelor de credit, este impusa pentru a permite executarea silita a unei obligaţii (creanţe), iar nu a unui înscris, acesta fiind doar materializarea izvorului obligaţiei respective. In consecinţa, caracterul execuţional este asociat cu creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare, si atât timp cat legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie, astfel încât atributul executorialităţii nu se constituie într-un aspect de drept procesual, ci a devenit o calitate a creanţei, care se transmite prin cesiune.

 La data de 24.10.2018 intimata P. F. R. IFN SA a depus întâmpinare prin care a solicitat instanţei respingerea tuturor capetelor de cerere faţă de aceasta, arătând că  potrivit prevederilor  art. 52 alineat (1) din Legea 93/ 2009 privind instituţiile financiare nebancare, conform căruia: ,, Contractele de credit încheiate, de o instituţie financiară nebancară, (...) constituie titluri executorii. " Precizam faptul ca caracterul de titlu executoriu nu se pierde odată cu realizarea cesiunii de creanţe. Caracterul de titlu executoriu al titlului este acordat de lege (i.e. legea cadru care reglementează activitatea instituţiilor financiare nebancare) si este un caracter care se păstrează indiferent de titularul creanţei (i.e. de creditorul care deţine la un moment dat creanţa restanta si neachitata).

A mai arătat că la data de 26.04.2015, contestatorul a încheiat cu intimata Contractul de credit nr. 100809202 pentru acordarea sumei de 3,250.00 lei. pe o perioadă de 77 de săptămâni. Rata săptămânală, menţionată la lit. I pe prima pagină este de 87,28 lei, iar valoarea totală de plată menţionată în cuprinsul contractului la lit.G pe prima pagină este de 6720,27 lei, fiind formata din: (1) Suma împrumutată (3250 lei) + (2) Costul total al împrumutului ([...], din care 80 lei-comision de analiza, 934,36 lei- dobânda fixa totala si 453,91 lei- comision de administrare a creditului). Pentru contractul menţionat mai sus, Contestatorul a efectuat plaţi in valoare totala de doar de 1405 lei, neacoperind nici măcar suma împrumutata, ultima plata fiind efectuata in data de 25 lei/ 24.07.2016.

Referitor la pretinsul caracter abuziv al clauzelor contractuale referitoare la costuri,  intimata a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale direct într-o contestaţie la executare.

A cerut instanţei să respingă ca inadmisibilă cererea bazată pe prevederile Legii nr. 193/2000 nefiind întrunite cerinţele legale prevăzute de ari 713 alin. 2 C. proc. civ potrivit cărora " în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.

In privinţa Costurilor aferente Contractului de credit a precizat că potrivit art. 22 din Contractul de credit " Clientul confirmă că, anterior încheierii acestui contract de credit, a fost informat de către Provident cu privire la oferta de credit de consum a Provident, cu privire la termenii şi condiţiile complete ale acestui credit de consum, valoarea fiecărui comision, inclusiv valoarea dobânzii aplicate, cât şi despre toate caracteristicile aferente creditului de consum oferit de Provident, precum şi cu privire la documentele şi informaţiile care trebuie furnizate de Client în vederea încheierii de contracte de credit cu Provident. "

Pentru a avea siguranţa că toate aceste prevederi contractuale privind costurile aplicate sunt asumate şi conştientizate în mod expres de către Reclamantul, în cuprinsul contractului, în acelaşi câmp vizual cu condiţiile financiare ale contractului, Reclamantul a semnat si pe prima pagina unde sunt menţionate Costurile, suplimentar faţă de semnătura de la sfârşitul contractului de credit.

Mai mult decât atât, contractul descrie în detaliu, in termeni simpli, uşor de înţeles, termenii şi condiţiile generale ale împrumutului, valoarea dobânzii, a fiecărui comision, precum şi modalităţile de restituire. Toate costurile datorate conform contractului, inclusiv comisionul de analiza a dosarului, comisionul de administrare a creditului si comisionul unic aferent serviciului opţional de gestionare la domiciliu a creditului, dobânda, rata dobânzii, dobânda anuala efectiva (D.A.E), precum si valoarea totala de plata, au fost comunicate reclamantei si sunt menţionate clar  pe prima pagina a contractului de credit.

Astfel, Contestatorul a avut la dispoziţie toate informaţiile corecte, exacte, într-un mod transparent, astfel încât aceasta a contractat creditul, conştient fiind de toate costurile pe care le implică respectivul credit si în lipsa oricăror comisioane ascunse.

Este de precizat si faptul ca toate costurile aplicabile sunt fixe pe toată perioada contractului, în sensul că valoarea acestora este determinată şi cunoscută clientului de la semnarea contractului, nemodificându-se pe perioada derulării contractului.

Mai mult decât atât, clauzele contestate de către Reclamant se referă la valoarea contraprestaţiei ceea ce este obiectul principal al contractului şi care, conform art. 4 alin.(6) din Legea nr. 193/2000 nu fac obiectul analizei caracterului abuziv, dacă sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.

Raţiunea acestei excluderi rezultă din faptul ca nu există elemente de fapt sau de drept cu privire la care instanţa să fie în măsura să evalueze şi. să aprecieze pentru că preţul este supus regulilor cererii şi ofertei, adică ale pieţei şi. nu este necesar şi nici dezirabil amestecul puterii judecătoreşti în a modifica aceşti parametrii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Prin încheierea nr. 612/10.05.2018 a Judecătoriei T. M.  s-a dispus încuviinţarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de  contract de credit nr. 100809202/26.04.2015, pentru suma de 5315,27 lei  la care se adaugă cheltuielile de executare aferente.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, invocată de intimata U. P. I. SA prin întâmpinare, se constată că acesta este neîntemeiată, deoarece comunicarea actelor de executare silită este lipsită de efect în condiţiile în care  procesul-verbal poartă menţiunea destinatar necunoscut în com. I., jud. T..( fila 170 vol. I)

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de intimata P. F. R. IFN SA prin întâmpinare, instanţa reţine că, relativ la capătul de cerere având ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit nr. 100809202/26.04.2015, calitatea  procesual-pasivă a intimatei P. F. R. IFN SA există, deoarece a fost parte în respectivul contract de credit.

Chiar dacă intimata P. Financial România IFN SA a cesionat creanţa pe care o avea faţă de contestator, constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul emis de către intimată trebuie judecat în contradictoriu şi cu aceasta.

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale direct într-o contestaţie la executare, instanţa va constata posibilitatea invocării caracterului abuziv al clauzelor contractuale printr-o contestaţie la executare propriu-zisă.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive şi inadmisibilităţii, invocate de intimata  Provident Financial România IFN SA prin întâmpinare, ca neîntemeiate.

Contestatorul şi intimata Provident Financial România IFN SA au încheiat contractul de credit nr. 100809202/26.04.2015, care reprezintă titlu executoriu, caracter care nu se pierde prin cesionarea creanţei către intimata Ultimo Portofolio Investment SA.

 Instanţa reţine de asemenea că cesiunea de creanţă dintre cele două intimate a fost comunicată  contestatorului-debitor la adresa din contract.( fila 46 vol. II).

Prin urmare aceste motive de contestaţie sunt neîntemeiate, cesiunea fiind comunicată contestatorului, şi neafectând caracterul de titlu executoriu al contractului de credit nr. 100809202/26.04.2015.

În ceea ce priveşte caracterul abuziv al unor clauze contractuale instanţa reţine că potrivit  art. 4 alin. (1) din  Legea nr. 193/2000, ” O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.”

Instanţa va examina, prin prisma acestor dispoziţii, clauza F din contract, cu privire la care contestatorul a invocat caracterul abuziv, clauză prin care se stabileşte un comision unic în cuantum de 2002 lei, reprezentând contravaloarea serviciului opţional de gestionarea la domiciliu a creditului.

Instanţa constată ca acest comision în cuantum de 2002 lei depăşeşte jumătate din valoarea sumei împrumutate - 3250 Lei, fiind practic dublul dobânzii fixe anuale - 934,36 lei, creând un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorului, în condiţiile în care există prevăzut şi un comision de administrare a creditului.

Instanţa consideră că au fost încălcate, prin stabilirea acestui comision, dispoziţiile imperative, de ordine publică, ale art. 4 din Legea nr.193/2000,  fapt ce atrage nulitatea absolută a clauzei F din contract, acesta fiind una abuzivă.

Legea nr.193/2000 a fost adoptată pentru a transpune în dreptul intern Directiva Comunităţii Europene nr.93/13, privind clauzele abuzive în contractele cu consumatorii, iar România şi-a asumat obligaţia transpunerii şi aplicării efective, în raporturile interindividuale, a legislaţiei comunitare, şi numai o interpretare care să asigure o eficacitate reală a interdicţiei stipulării unor clauze abuzive în contracte încheiate între comercianţi şi consumatori poate asigura atingerea scopului urmărit de legiuitor, şi anume acela de a descuraja stipularea unor clauze dezavantajoase pentru consumator, în cuprinsul unor „condiţii generale” impuse acestora.

În privinţa clauzelor de la pct. B şi pct. D din contract, clauze ce privesc comisionul de analiză a dosarului şi comisionul de administrare a creditului, instanţa consideră că acestea nu sunt abuzive, în condiţiile în care nici contestatorul nu  a motivat caracterul abuziv al acestora.

Instanţa consideră cuantumul celor două comisioane ca fiind unul rezonabil şi care nu creează un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Prin urmare, instanţa va admite în parte contestaţia la executare, va  constata caracterul abuziv al clauzei prevăzute la pct. F din contractul de credit nr. 100809202/26.04.2015, cu privire la comisionul unic în cuantum de 2002 lei şi va anula în parte actele de executare din dosarul de executare nr. 2522/2018 al BEJA C.V. şi M. A. D.,  cu privire la suma de 2002 lei.

Având în vedere caracterul de titlul executoriu al contractul de credit 100809202/26.04.2015  , precum şi faptul că din dosarul de executare nu există dovada încasării vreunei sume de la debitor care ar justifica întoarcerea executării, instanţa va respinge în rest contestaţia la executare ca neîntemeiată.

Domenii speta