Contestaţie la executare

Hotărâre 4 din 16.07.2018


……………………………..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

DECIZIA PENALĂ NR. 4

Şedinţa publică din data de 16 iulie 2018

PREŞEDINTE :  ……………

GREFIER  :  ………………..

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ………………., din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei formulată de condamnatul P. G. S., împotriva sentinţei penale nr. 78 din 23.05.2018 a Judecătoriei Tg. Secuiesc, pronunţată în dosarul penal nr. …………..

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 al. 1 C.pr.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se prezintă condamnatul P. G. S., asistat de apărătorul desemnat din oficiu, av. ……… în substituirea av. ………...

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Constată că a fost depusă la dosarul instanţei delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie cu nr. 000495/2018.

Întrucât cererea formulată de condamnat este denumită întâmpinare la respingerea cererii  privind reducerea cuantumului pedepsei, instanţa întreabă pe condamnatul P. G. S. dacă îşi precizează cererea ca fiind o contestaţie formulată împotriva sentinţei penale nr. 78 din 23.05.2018, pronunţată de Judecătoria Târgu Secuiesc.

Condamnatul P. G. S., arată că îşi precizează cererea ca fiind o contestaţie împotriva sentinţei penale nr. 78 din 23.05.2018 a Judecătoriei Târgu Secuiesc.

Reprezentanta Ministerului Public şi apărătoarea din oficiu a condamnatului arată că nu au cereri sau excepţii de formulat.

Nemaifiind alte cereri sau excepţii de formulat, instanţa acordă cuvântul asupra contestaţiei.

Apărătoarea din oficiu a condamnatului, av. …….. solicită admiterea contestaţiei formulată de condamnat, în sensul să se constate că sentinţa penală nr. 78 din 23.05.2018 pronunţată de Judecătoria Tg Secuiesc este nelegală şi netemeinică.

 Apreciază că Judecătoria Târgu Secuiesc nu a luat în considerare motivele de contestaţie formulate de condamnat respectiv, că acesta a susţinut că a fost condamnat pe nedrept, că a încheiat un acord de mediere cu persoana vătămată, că a apreciat că a executat deja o mare parte din pedeapsă, că şi-a asumat în integralitate prejudiciul produs pe care-l va achita cu bună credinţă.

 Pentru aceste motive solicită admiterea contestaţiei astfel cum a fost formulată de către condamnat, cu cheltuieli judiciare acordate titularului apărătorului desemnat din oficiu, av. ……..

Reprezentanta Ministerului Public, solicită respingerea contestaţiei formulată de condamnatul P. G. S., ca nefondată, cu menţinerea sentinţei penale nr. 78 din data de 23.05.2018 a Judecătoriei Târgu Secuiesc ca fiind legală şi temeinică, motivele invocate de către acesta, respectiv reducerea cuantumului pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 75/2017 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, definitivă prin decizia penală nr. 850/Ap/03.11.2017 a Curţii de Apel Braşov, întrucât doreşte să-şi continue activitatea la firma a cărei asociat este, soţia sa fiind bolnavă, nu se încadrează în nici unul din cazurile prevăzute la art. 598 C.pr.pen.

Solicită obligarea condamnatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Condamnatul P. G. S., având cuvântul, solicită admiterea contestaţiei astfel cum a fost formulată, desfiinţarea sentinţei penale nr. 78 din data de 23.05.2018 pronunţată de Judecătoria Tg Secuiesc şi rejudecând cauza să se admită contestaţia la executare formulată şi pe cale de consecinţă să se reducă cuantumul pedepsei aplicate.

Consideră că are tot dreptul la înjumătăţirea cuantumului pedepsei deoarece şi-a însuşit pedeapsa, a recunoscut fapta, este un bun plătitor achitându-şi toate taxele şi obligaţiile pe care le-a avut.

 T R I B U N A L U L

Asupra contestaţiei de faţă;

Constată că prin sentinţa penală nr. 78 din 23.05.2018 a Judecătoriei Tg. Secuiesc, a fost respinsă contestaţia la executare formulată de condamnatul P. G. S. împotriva sentinţei penale nr. 75 din 26.06.2017 pronunţată de Judecătoria Tg. Secuiesc în dosarul nr. ……………16.

În baza art. 275 al. 2 C.pr.pen., petentul condamnat a fost obligat să plătească statului suma de 100 lei cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:

În fapt, petentul P. G. – S. (fiul lui G. şi A., născut la data de …….. în mun. …., judeţul …….,  domiciliat în ……………….. şi fără forme legale  în ……………., posesor CI seria … nr….., CNP  ……………, cetăţean român, în vârstă de 46 de ani, divorţat, stagiul militar satisfăcut, fără ocupaţie şi  fără loc de muncă, recidivist postcondamnatoriu, în prezent deţinut în Penitenciarul Codlea) a fost condamnat la pedeapsa de 1 an 7 luni şi 9 zile aplicată prin sentinţa penală nr. 75 din 26.06.2017 pronunţată în dosarul nr. ……. a Judecătoriei Târgu Secuiesc, definitivă prin decizia nr. 850/Ap/03.11.2017 a Curţii de Apel Braşov.

 În continuare, prima instanţă a constatat că în faţa instanţei de fond care a soluţionat cauza (dosarul nr. ……..) nu a intervenit vreo cauză de înlăturare a răspunderii penale, în speţă împăcarea părţilor.

Pe de altă parte, a reţinut împrejurarea că a achitat, ulterior judecării cauzei în fond şi înainte de judecarea apelului, prejudiciul cauzat prin fapta pentru care a fost trimis în judecată,  nu este în măsură sa ducă la achitarea sa sau la revizuirea cuantumului pedepsei pe calea contestaţiei la executare.

Cuantumul pedepsei aplicate definitiv printr-o hotărâre judecătorească nu poate forma obiectul unei contestaţiei la executare, întrucât nu constituie o împrejurare care a intervenit în cursul executării, aceasta fiind cunoscută încă din timpul judecăţii.

În consecinţă,prima instanţă a reţinut că motivul de contestare invocat de petent nu se încadrează în nici unul dintre motivele prevăzute de art. 598 C.pr.pen., motiv pentru care a respins contestaţia la executare formulată de condamnatul P. G. S., ca inadmisibilă.

Împotriva acestei sentinţe, în cursul termenului legal, a declarat contestaţie condamnatul P. G. S. solicitând reducerea la jumătate a cuantumului pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 75  din 26.06.2017 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, motivând că are firmă de construcţii şi nu are cine să i-o administreze, soţia lui fiind bolnavă, astfel că în tot acest timp, începând cu data încarcerării - 4 noiembrie 2017, a pierdut foarte mult.

Analizând contestaţia formulată sub aspectul motivelor invocate, se constată că aceasta este nefondată urmând a fi respinsă, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 598 C.pr.pen., contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

În raport de aceste dispoziţii legale, se constată că în mod corect prima instanţă a reţinut că motivul invocat în contestaţia la executare formulată de condamnatul P. G. S., nu se încadrează în nici unul din cazurile de contestaţie la executare prevăzute de lege, în cauză, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, nu a intervenit o cauză de stingere sau de micşorare a pedepsei.

Acordul de mediere încheiat cu persoana vătămată, a fost invocat de către condamnat ca motiv de apel, iar efectele acestuia au fost analizate în mod definitiv prin decizia penală nr. 850/Ap/3 noiembrie 2018 a Curţii de Apel Braşov, care a intrat în puterea lucrului judecat.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, în baza art. 425/1 al. 7 pct. 1 lit. a C.pr.pen., raportat la art. 597 al. 7 şi 8 C.pr.pen., instanţa va respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de condamnatul P. G. S. CNP …………., aflat în Penitenciarul Codlea, împotriva sentinţei penale nr. 78 din 23.05.2018 a Judecătoriei Tg. Secuiesc, pe care o va menţine.

În baza art. 272 al. 1 şi art. 275 al. 6 C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu (av. ………..) în cuantum de 130 lei se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 al. 2 C.pr.pen., contestatorul condamnat P. G. S. va fi obligat să plătească statului suma de 100 lei cheltuielile judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 425/1 al. 7 pct. 1 lit. a C.pr.pen., raportat la art. 597 al. 7 şi 8 C.pr.pen., respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de condamnatul P. G. S.  CNP …………., aflat în Penitenciarul Codlea, împotriva sentinţei penale nr. 78 din 23.05.2018 a Judecătoriei Tg. Secuiesc, pe care o menţine.

În baza art. 272 al. 1 şi art. 275 al. 6 C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu (av. ……….) în cuantum de 130 lei se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 al. 2 C.pr.pen., obligă contestatorul condamnat P. G. S. să plătească statului suma de 100 lei cheltuielile judiciare.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.07.2018.

PREŞEDINTE GREFIER

…………….……………..