Contesţie la tabel preliminar de creanţe

Sentinţă civilă 2616/sind din 27.11.2012


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A-II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2616/sind

Şedinţa publică din data de  27 noiembrie  2012

Completul compus din:

JUDECĂTOR SINDIC: A O

Grefier : M. F

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării contestaţiilor împotriva tabelul preliminar al creanţelor debitoarei  SC O. SRL formulată de către creditorii – contestatori SC T.A. SRL şi SC K. SRL , în baza Legii nr.85/2006.

Procedura legal îndeplinită.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Dezbaterile în cauză au avut loc la data de 06 noiembrie 2012, când  administratorul judiciar  a pus concluzii în sensul celor menţionate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea la data de 13 noiembrie  2012, apoi la data de 20  noiembrie 2012, apoi la data de 27 noiembrie 2012.

JUDECĂTORUL SINDIC,

Constată următoarele:

1.La data de 12.06.2012 creditoarea SC K. SRL  a formulat contestaţie la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC O. S.R.L., cu privire la cuantumul propriei creanţe înscrise în tabel.

Solicită creditoarea rectificarea tabelului preliminar de creanţe şi înscrierea sa la masa credală cu suma de 9.451,79 lei, compusă din:

-9331,49 lei, reprezentând debit neachitat, conform fişei cont a clentului SC O. SRL;

-120,03 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

În motivarea contestaţiei creditoarea arată că, deşi a dovedit cuantumul creanţei datorate de debitoare cu înscrisurile ataşate declaraţiei de creanţă, respectiv facturi necontestate de debitoare, administratorul judiciar a înscris-o pe creditoare în tabel doar cu suma de 5749,92 lei, întrucât acesta este soldul debitor existent în evidenţele contabile ale debitoarei la data deschiderii procedurii insolvenţei.

Mai arată creditoarea că  creanţa sa a luat naştere anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, facturile fiscale fiind emise anterior acestei date şi devenind scadente ulterior.

În drept, se invocă se invocă dispoziţiile art.3 pct.16,art.72 alin.1 şi art.73 alin.1 şi 2 din Legea nr.85/2006.(filele 8-10)

Contestaţia a fost legal timbrată.(filele 8,11)

2.La data de 11.06.2012 creditoarea SC T. A. SRL  a formulat contestaţie la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC O. S.R.L., cu privire la respingerea propriei creanţe de către administratorul judiciar.

Solicită creditoarea rectificarea tabelului preliminar de creanţe şi înscrierea sa la masa credală cu suma de 13.176,61 lei.

În motivarea contestaţiei creditoarea arată că, prin declaraţia de creanţă, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 13.176,61 lei, constituită din:

A.9500,83 lei, reprezentând contravaloarea reparaţiilor executate de creditoare la autoturismul debitoarei, sumă ce rezultă din sentinţa civilă nr.12624/31.10.2011, pronunţată de Judecătoria Braşov, definitivă şi irevocabilă;

B.3633,78 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de reparaţii prestate de creditoare, pentru care au fost emise facturile fiscale nr.165931/14.04.2010 şi nr.165932/14.04.2010.

Obligaţia de plată a acestor facturi revine utilizatorului SC O. SRL, în calitate de beneficiar al lucrărilor de reparaţii.

Administratorul judiciar în mod nejustificat a respins declaraţia de creanţă, fără să ţină cont de dispoziţiile art.10 lit.e din OG nr.51/1997, conform cărăra utilizatorul se obligă să suporte cheltuielile de întreţinere, precum şi orice alte cheltuieli aferente bunului sau din contractul de leasing.

C.42 lei, reprezentând cheltuieli de judecată obţinute prin sentinţa civilă nr.12624/31.10.2011, pronunţată de Judecătoria Braşov, definitivă şi irevocabilă.

În drept, se invocă se invocă dispoziţiile Legii nr.85/2006.(filele 14-16)

Contestaţia a fost legal timbrată.(fila 17)

Contestatoarea a depus la dosar înscrisuri în susţinerea contestaţiei.(filele 17-37)

Administratorul judiciar T. E. SPRL  a depus la dosar întâmpinare faţă de contestaţiile formulate de creditoarele SC K. SRL  şi SC T. A. SRL, prin care a arătat următoarele:

A.Cu privire la contestaţia formulată de creditoarea SC K. SRL, administratorul judiciar solicită respingerea acesteia deoarece, aşa cum rezultă din fişa analitică de partener, aflată în evidenţa contabilă a debitoarei, cât şi din extrasul de cont din data de 08.02.2012, debitul a fost achitat parţial cu biletul la ordin nr.495317/07.02.2012, în sumă de 6379,24 lei.

Suma totală rămasă de plată către creditoarea contestatoare la data de 19.03.2012 este de 5749,92 lei + 120,30 lei, cheltuielile de judecată.

B.Cu privire la contestaţia formulată de creditoarea SC T. A. SRL, administratorul judiciar arată că se impune admiterea în parte a acesteia, pentru o creanţă totală în cuantum de 9542,83 lei.

Pentru creanţa în cuantum de 3633,78 lei, reprezentând contravaloarea facturilor nr. 165931/14.04.2010 şi nr.165932/14.04.2010, administratorul judiciar consideră că se impune ca creditoarea SC T. A. SRL să facă dovada remiterii lor către debitor; în plus, arată că cele două facturi sunt emise pe numele SC T.L. IFN S.A.

Debitoarea SC O. SRL nu a formulat întâmpinare în cauză.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 24.05.2012 administratorul judiciar T. E. SPRL a depus la dosarul nr.2299/62/2012, vol.18, filele 124-144, tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC O. SRL, în care creditoarea  SC K. SRL este înscrisă parţial, cu o creanţă chirografară în cuantum de 5870,22 lei.

Creanţa creditoarei contestatoare SC T. A. SRL, în sumă de 13.176,61 lei, nu a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC O. SRL, fiind respinsă de către administratorul judiciar.

1.Verificând declaraţia de creanţă a creditoarei SC K. SRL şi actele anexă, aflate în dosarul nr.2299/62/2012, vol.12, filele 30-42, instanţa constată următoarele:

Creditoarea a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei SC O. SRL cu suma de 9.451,79 lei, compusă din:

-9331,49 lei, reprezentând debit neachitat;

-120,30 lei, reprezentând cheltuieli de judecată:taxă judiciară de timbru de 120 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

În susţinerea declaraţiei de creanţă, creditoarea a depus la dosar contractul de vânzare-cumpărare comercial nr.14 din data de 23.02.2009 şi facturile nr.0105198/15.03.2012, în valoare de 1969,70 lei, nr.0104594/23.02.2012, în valoare de 1777,14 lei,  nr.0104490/17.02.2012, în valoare de 5730,50 lei, acceptate prin semnătură de către debitoare.

Debitoarea nu a făcut dovada achitării contravalorii acestor facturi, astfel încât creditoarea deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în valoare de 9331,49 lei.

Susţinerea administratorului judiciar potrivit căreia s-ar fi achitat suma de 3581,57 lei nu este dovedită, fiind depuse la dosar doar situaţii financiare ce emană de la debitoare, nu însă şi proba efectuării plăţii parţiale efective a contravalorii facturilor susmenţionate.(chitanţe,ordine de plată etc.)

Suma de 120,30 lei solicitată de creditoare nu este o creanţă născută anterior deschiderii procedurii insolvenţei.Această sumă reprezintă contravaloarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, achitate de creditoare la data formulării declatraţiei de creanţă, deci după data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare.

Ca urmare, suma de 120,30 lei are caracterul unei creanţe curente, conform prevederilor art.64 alin.6 din Legea nr.85/29006, ce se va plăti conform documentelor din care rezultă aceasta, nefiind necesară înscrierea ei în tabelul preliminar de creanţe.

În consecinţă, instanţa urmează să admită în parte contestaţia formulată de creditoarea SC K. SRL şi să dispună ca administratorul judiciar să rectifice tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC O. SRL, în sensul de a înscrie pe această creditoare în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 9331,49 lei.

Contestatoarea nu a solicitat cheltuieli de judecată.

2. Verificând declaraţia de creanţă a creditoarei SC T.A. SRL şi actele anexă, aflate în dosarul nr.2299/62/2012, vol.10, filele 18-43, instanţa constată următoarele:

Creditoarea a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei SC O. SRL cu suma de 13.176,61 lei, reprezentând:

-9500,83 lei, contravaloarea reparaţiilor efectuate la autoturismul BV-99-BIC, pentru care a fost emisă factura fiscală nr.155901/07.10.2008 şi contravaloarea dobânzii legale, aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr.12624/31.10.2011 a Judecătoriei Braşov;

-3633,78 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de reparaţii pentru care au fost emise facturile fiscale nr.165931/14.04.2010 şi nr.165932/14.04.2010;

-42 lei, reprezentând cheltuieli de judecată conform sentinţei civile nr.12624/31.10.2011 a Judecătoriei Braşov.

În susţinerea declaraţiei de creanţă, creditoarea a depus la dosar sentinţa civilă nr. 12624/31.10.2011, pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul nr.27816/197/2011, facturi fiscale şi devize de lucrări.

Debitoarea nu a făcut dovada achitării sumei de 9500,83 lei şi a sumei de 42 lei, ce rezultă din sentinţa civilă nr. 12624/31.10.2011, pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul nr.27816/197/2011, definitivă şi irevocabilă.

Instanţa constată astfel că creditoarea SC T. A. SRL deţine împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în cuantum de 9542,83 lei.

Suma de 3633,78 lei, solicitată de creditoare  ca şi contravaloare a lucrărilor de reparaţii, nu reprezintă o creanţă certă faţă de debitoarea SC O. SRL, întrucât acest cuantum rezultă din facturile nr.165931/14.04.2010 şi nr.165932/14.04.2010, cumpărător fiind SC T. L. IFN SA, şi nu debitoarea.

În consecinţă, instanţa urmează să admită în parte contestaţia formulată de creditoarea SC T.A. SRL şi să dispună ca administratorul judiciar să rectifice tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC O. SRL, în sensul de a înscrie pe această creditoare în categoria creanţelor chirografare, suma de 9542,83 lei.

Contestatoarea nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

1.Admite în parte contestaţia formulată de creditoarea SC K. SRL, cu sediul în mun.O., str. U. nr.XX, jud. B., împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei SC O. S.R.L., întocmit la data de 24.05.2012 de către administratorul judiciar T. E. SPRL, şi în consecinţă:

Dispune ca administratorul judiciar să rectifice tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC O. SRL, în sensul de a înscrie pe creditoarea SC K. SRL în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 9331,49 lei.

2.Admite în parte contestaţia formulată de creditoarea SC T.A. SRL R.SA , cu sediul în mun.Bucureşti, B-dul X nr.X,Clădirea X, sector X, împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei SC O. S.R.L., întocmit la data de 24.05.2012 de către administratorul judiciar T. E. SPRL, şi în consecinţă:

Dispune ca administratorul judiciar să rectifice tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC O. SRL, în sensul de a înscrie pe creditoarea SC T. A. SRL în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 9542,83 lei.

Respinge restul pretenţiilor contestatoarelor.

Fără cheltuieli de judecată.

Definitivă şi executorie.

Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.11.2012.

JUDECĂTORUL SINDIC,GREFIER,

A. O.M. F.

Red.A.O./27.11.2012

Dact.M.F./27.11.2012

Ex.5