Ajutor public judiciar

Sentinţă civilă 3061 din 03.06.2014


Dosar nr. 4173/288/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

SECŢIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 4246

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 3061

Şedinţa publică de la 03 Iunie 2014

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE Bogdan Mateescu

Grefier Carmen Niţoi

Pe rol fiind contestaţia la executare formulată de contestatoarea RFS, CNP 2710416384192, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, cu domiciliul procesual ales la CIA Dinu Elena, în contradictoriu cu intimata SC SC SRL, cu sediul în Bucureşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă av. Dumitrache Stela, pentru intimată, potrivit împuternicirii avocaţiale seria B nr. 1811415/2014 emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr. 1071065/27.05.2014, lipsă fiind contestatoarea.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că pentru acest termen de judecată nu au fost depuse de către contestatoare: completarea cererii cu privire la spaţiile lăsate incomplete; precizare cu privire la Codul aplicabil; cauţiunea în cuantum de 17.000 lei; şi nici dovezile de achitare ale taxelor judiciare de timbru, respectiv, cu 1000 lei pentru contestaţie, 50 lei pentru cererea de suspendare şi câte 54 lei pentru fiecare din capetele de cerere vizând restituirea.

De asemenea învederează că a fost depusă, prin corespondenţă, întâmpinare de către intimată, însoţită de înscrisuri, precum şi împuternicirea avocaţială seria B nr. 1811415/2014 emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr. 1071065/27.05.2014.

Totodată aduce la cunoştinţa instanţei că a fost depusă, prin fax, cerere de strigare a cauzei la sfârşitul şedinţei de judecată, de către intimată.

Instanţa apreciază că cererea de apelare a cauzei la finalul şedinţei de judecată formulată de reprezentantul convenţional al intimatei şi depusă la fila 47 dosar,  a devenit caducă, prin prezenţa reprezentantului desemnat de către Casa de avocatură Boştină & Asociaţii SPRL,  să reprezinte societatea, la apelul nominal făcut în ordinea de pe listă.

După care, pune în discuţie codul civil aplicabil prezentei cauze care are ca obiect contestaţie la executare.

Av. Dumitrache Stela, pentru intimată, arată că, în opinia sa, este vechiul cod de procedură, după cum a precizat şi în întâmpinarea depusă la dosar.

Instanţa reţine că executarea silită a fost începută sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă din 1865, astfel că dispoziţiile acestuia se aplică prezentei contestaţii la executare rationae temporis.

Constată că pe cererea introductivă au fost făcute menţiuni olografe  în dreptul spaţiilor lăsate incomplete, sens în care va dispune cercetări cu privire la persoana care a solicitat dosarul la studiu înainte de începerea şedinţei de judecată, în vederea identificării acesteia.

Av. Dumitrache Stela, pentru intimată, invocă excepţia netimbrării contestaţiei, solicitând admiterea acesteia şi respingerea contestaţiei ca netimbrată.

Solicită instanţei să ia act ca va cere cheltuieli de judecată pe cale separată.

Instanţa reţine cauza pentru a se pronunţa cu privire la excepţia netimbrării contestaţiei, invocată de intimată, prin reprezentant convenţional.

NOTĂ 1 După încheierea dezbaterilor, dar anterior terminării şedinţei de judecată se prezintă avocat Dodu Andra pentru contestatoare,fără delegaţie de substituire depusă anterior la dosar,  care precizează că deţine o astfel de delegaţie de substituire a av. titular Dinu Elena şi care arată, la interpelarea instanţei, că domnia sa a făcut completările olografe pe cererea de chemare în judecată, semnând în dreptul acestora.

Solicită instanţei să-i acorde cuvântul pentru a pune concluzii scurte.

Instanţa îi aduce la cunoştinţă că dezbaterile au fost închise, instanţa reţinând cauza pentru a se pronunţa cu privire la excepţia netimbrării acţiunii, invocată de intimată, iar în situaţia în care i-ar acorda cuvântul nu s-ar respecta principiul contradictorialităţii, care guvernează procesul civil.

NOTĂ 2 Anterior pronunţării, instanţa constată că a fost depusă, prin Serviciul de registratură al instanţei, cerere de acordare a unui nou termen de judecată( repunerea pe rol a cauzei) de către contestatoare, însoţită de cerere de acordare de facilitaţi la plata taxei judiciare de timbru, precum şi înscrisuri.

Constatând faptul că cererea de ajutor public judiciar formulată de către contestatoare nu implică dezbateri contradictorii, fiind o procedură necontencioasă care o priveşte doar pe aceasta, instanţa invocă excepţia tardivităţii acesteia, urmând a se pronunţa prin aceeaşi hotărâre, cu privire la aceasta.

INSTANŢA,

Deliberând asupra procesului civil de faţă, constată următoarele:

1.Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Rm. Vâlcea la data de 9.05.2014, sub nr. 4173/288/2014, contestatoarea RFS a solicitat, în contradictoriu cu intimata SC SC SRL contestaţie la executare solicitând nulitatea/anularea formelor de executare, respectiv a popririi înfiinţate asupra tuturor conturilor debitoarei ( poprire adusa la cunoştinţa prin adresa comunicata la 22.04.2014) precum si a actelor subsecvente încheiate de către B..EJ. Gigoi Emil in dosarul nr. 136/2012. Solicită să se constate perimată executarea derivata din derularea contractului de contratul credit bancar nr.2008600132/14.08.2008 şi contractul de ipoteca nr. 2008600132A/14.08.2008 autentificat sub nr. 1508/14.08.2008 BNP Manea Andreescu Carmen Mirela Solicită să se constate inopozabilitatea contractului de cesiune încheia intre BCR si SC SUPORT COLECT.

Solicită obligarea paratei la restituirea sumei de: -  700 lei - suma încasată cu încalcarea dispoziţiilor art.  409 alin.7 rap. la art. 404 1Cpc din 1865; - restituirea sumei de 700 lei - suma incasata cu incalcarea dispoziţiilor art. 409 alin.7 rap. la art. 404 1Cpc din 1865;

În baza. art. 403, alin. 1, C.prxiv. solicită suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a prezentei contestaţii la executare. Solicită obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea în fapt a cererii, contestatoarea arată că prin contratul de credit bancar nr.2008600132/14.08.2008 şi contractul de ipoteca nr. 2008600132A/14.08.2008 autentificat sub nr.1508/14.08.2008 BNP Manea Andreescu Carmen Mirela, contestatoarea a împrumutat o suma de bani pentru care s-a constituit o garanţie, respectiv ipoteca supra bunului achiziţionat cu banii obţinuţi din contractul de credit.

Susţine că în temeiul titlului de creanţa mai sus menţionat, la cererea creditoarei SC SC SRL, executorul judecătoresc Gigoi Emil a întocmit dosarul de executare nr.136/2012. Iar contestatoarea, fară a fi in prealabil somată, a primit în data de 22..04.2014 o adresa de infanţare a popririi asupra tuturor sumelor de bani, titluri de valoare şi oricare alte bunuri mobile incorporale pentru suma de 34.317,20 EURO lei reprezentând debit, şi 7.482,70 lei la solicitarea creditoarei SC SC SRL.

Apreciază că prin începerea acestei executări in dosarul nr. 136/2012 al B..E.J. Gigoi Emil s-au încălcat normele procedurale ce guvernează acesta instituţie.

În drept invocă art. 711,712 alin2, 718 alin Cpc., iar în probaţiune solicită acte, interogatoriu şi orice mijloc de probă util cauzei şi admis de lege.

Prin întâmpinarea depusă la data de 28.05.2014, intimata a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată şi aplicarea art. 404 Cpc, în sensul amendării contestatorului pentru promovarea cu rea-credinţă a contestaţiei la executare.

În drept a invocat disp. art. 115 şi urm Cpc şi restul textelor legale menţionate în cuprinsul întâmpinării. În dovedire solicită acte/înscrisuri, precum şi orice mijloc de probă a cărui necesitate va reieşi din dezbateri.

La termenul de astăzi, intimata, prin reprezentant convenţional, a invocat din oficiu excepţia netimbrării contestaţiei.

2.După închiderea dezbaterilor asupra excepţiei netimbrării, contestatoarea, prin avocat substituent al avocatului titular, a depus, prin biroul registratură, o cerere de ajutor public judiciar prin care a solicitat acordarea unor facilităţi la plata taxei de timbru.

Întrucât, potrivit legii, cererea de acordare a ajutorului public judiciar se soluţionează, potrivit legii, fără dezbateri contradictoriu, instanţa a reţinut-o spre soluţionare şi o va evoca în prezentul act procesual prealabil dezlegării excepţiei netimbrării, aceasta din urmă depinzând în mod direct de soluţia dată primei cereri.

Din această perspectivă, instanţa reţine, în primul rând, că actul de învestire este guvernat, rationae temporis, de Codul de procedură civilă 1865 (criticându-se o executare silită începută sub imperiul acestui cod), însă în privinţa unor chestiuni extrinseci, legate de formă, respectiv timbraj şi alte împrejurări conexe acestuia – este guvernat de OUG 80/2013, în vigoare la data sesizării instanţei.

Aşadar, sub aspectul obligaţiei legale de a achita taxa de timbru, precum şi cu privire la chestiuni conexe acestuia şi reglementate de lege, OUG 80/2013 este şi rămâne aplicabilă, de altfel taxa de timbru aferentă contestaţiei şi cererii de suspendare, precum şi cu privire la cererile accesorii fiind stabilită în temeiul acestui act normativ, împrejurare necontestată de către contestatoare.

Una dintre chestiunile conexe timbrajului reglementate de actul normativ sus citat este regăsită în materia acordării ajutorului public judiciar sub forma facilităţilor la plata taxei de timbru, respectiv exact în legătură cu cererea depusă de avocatul contestatoare.

Astfel, potrivit art. 42 alin. 1 din OUG 80/2013, persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca element de noutate în această materie, faţă de vechea reglementare, legea specială prevede, prin art. 43, că cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub această formă se poate face în condiţiile art. 33 alin 2 din OUG 80/2013, care prevede că: dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condiţiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă, obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanţei. Prin aceeaşi comunicare instanţa îi pune în vedere reclamantului posibilitatea de a formula, în condiţiile legii, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării (…).

Prin urmare, prin derogare de la regula de drept comun statornicită de art. 12 din OUG 51/2008, legea specială stabileşte şi un termen de formulare a cererii de acordare a ajutorului public judiciar, de 5 zile de la primirea înştiinţării de achitare a taxei de timbru.

În opinia instanţei, termenul de 5 zile este aplicabil în funcţie de  natura cererii, iar nu în funcţie de codul aplicabil, deoarece legea specială nu condiţionează aplicabilitatea sa (timbraj şi chestiuni conexe) de codul aplicabil, iar raţiunea introducerii acestui termen a vizat disciplinarea subiecţilor procesuali care, nesocotind obligaţia de  plată anticipată  a taxei de timbru formulau cereri de acordare a ajutorului public sub această formă pentru a împiedica, în cursul judecăţii, anularea acţiunii.

Modul de reglementare art. 33 alin. 2 din OUG 80/2013, referirea sa la dispoziţiile Codului de procedură civilă 2010, nu reprezintă un argument în sensul că acest articol ar viza numai cererile de facilităţi formulate în legătură cu acţiuni promovate sub imperiul noului cod, întrucât:

- Lex statuit de eo quod plerumque fit, respectiv legea reglementează situaţiile întâlnite în mod obişnuit. Or la momentul adoptării OUG 80/2013, aplicabil era C.p.c aprobat prin legea 134/2010, fiind, astfel, firesc ca actul normativ special să se refere la actul normativ de drept comun în vigoare, iar nu la cel abrogat prin acesta.

- Atât timp cât legea specială conţine repere faţă de care se calculează termenul de decădere de 5 zile, iar acestea se regăsesc şi sub imperiul vechiului cod, rezultă că decăderea funcţionează şi cu privire la cel din urmă. Astfel, înştiinţarea de a se achita taxa de timbru se regăseşte sub imperiul vechiului cod, instanţa punându-i în vedere părţii să achite taxa în cuantumul stabilit, prin citaţie, astfel încât termenul de 5 zile se calculează de la primirea mesajului astfel transmis, fie prin citaţie, conform C.p.c. 1865, fie prin înştiinţarea prev. de art. 200 din C.p.c. 2010.

- Aşa cum s-a arătat, stabilirea unui termen de decădere pentru cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma facilităţilor la plata taxelor de timbru vizează cererile din această materie, organizate, în raport cu reglementarea de drept comun constând în OUG 51/2008, după natura lor, iar nu în funcţie de legea procesuală generală în vigoare. Dacă legea ar fi vrut să deroge în funcţie de codul aplicabil, ar fi făcut-o expres, excepţiile fiind necesar a fi anume reglementate şi de strictă interpretare.

Aceste aspecte fiind lămurite, instanţa constată că citaţia cuprinzând înştiinţarea cu privire la îndeplinirea obligaţiei de plată a taxei de timbru a fost primită de avocatul contestatoarei, la sediul procesual ales, încă din data de 19.05.2014 (fila 13), astfel încât termenul de 5 zile prevăzut de art. 33 alin. 2 din OUG 80/2013 a fost depăşit la data de 3.06.2014.

În consecinţă, în temeiul art. 33 alin. 2 din OUG 80/2013, cererea de acordare a ajutorului public judiciar constând în facilităţi la plata taxei judiciare de timbru urmează a fi respinsă ca tardivă, astfel încât obligaţia de plată a taxelor de timbru a devenit actuală şi irevocabilă în acest litigiu la data de 26.05.2014 (când a expirat termenul de 5 zile), anterior prezentului termen de judecată.

Analizând excepţia netimbrării invocată în acţiunea introductivă, instanţa reţine că, potrivit art. 33 din OUG nr. 80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. Dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Contestatoarea a fost legal citată cu menţiunea de a achita taxa de timbru, fixată în conformitate cu prevederile art. 10 alin1 pct. b şi alin2 din OUG 80/2013, însă nu s-a conformat la termenul fixat, astfel încât excepţia este întemeiată, urmând a fi admisă cu consecinţa anulării cererii, ca netimbrată.

În fine, instanţa apreciază că aplicarea unor texte legale care au raţiunea disciplinării subiecţilor procesuali nu înseamnă îngrădirea accesului lor la justiţie. Faptul că, în cauză, contestatoarea a apelat la serviciile unui avocat la care şi-a ales şi domiciliul procesual, specialist care, însă, nu s-a conformat rigorilor legii pe care se prezumă (relativ) că o cunoaşte,nesocotind interesul clientului într-o cauză ugentă, nu poate determina o altă concluzie, cu atât mai mult cu cât legea materială civilă reglementează angajarea răspunderea profesionistului, inclusiv a avocatului, faţă de clientul său, la cererea acestuia din urmă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia tardivităţii cererii de ajutor public judiciar.

Admite excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată, invocată de intimată.

Respinge cererea de ajutor public judiciar formulată de contestatoarea RFS, ca tardivă.

Anulează cererea de chemare în judecată formulată de contestatoarea RFS, ,  în contradictoriu cu intimata SC SC SRL, ca netimbrată.

Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare sub aspectul soluţiei privind cererea de acordare a ajutorului public judiciar.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia dată excepţiei netimbrării acţiunii.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Iunie 2014.

Preşedinte,

Bogdan Mateescu

Grefier,

Carmen Niţoi

1