Hotărâre care să ţină loc de act autentic.

Sentinţă civilă 1066 din 14.11.2018


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1066

Şedinţa publică din 14.11.2018

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamanta M.S, în contradictoriu cu pârâţii B.H, B.E şi W.I, având ca obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă, pentru reclamantă, av. Luca Marian Leontin, lipsă fiind pârâții.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanța, constatând că pricina se află la primul termen de judecată, la care părțile sunt legal citate, în temeiul art. 131 alin. 1 Cod procedură civilă, procedează din oficiu la verificarea propriei competenței, iar în baza art. 94 din acelaşi cod, stabileşte că este competentă general, material şi teritorial să judece pricina de faţă.

Se constată depuse la dosar, de către reclamantă, în data de 10.10.2018, note scrise, la care a fost atașată dovada acceptării de către pârâți a succesiunii după autorul B.I.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, în baza art. 244 Cod procedură civilă instanţa constată terminată cercetarea judecătorească, iar în temeiul art. 392 din acelaşi cod declară deschise dezbaterile în fond.

Reclamanta, prin reprezentant, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost ea formulată,  pentru motivele detaliate în scris, fără cheltuieli de judecată.

În temeiul art. 394 Cod procedură civilă, considerând pricina lămurită, instanţa declară închise dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Sânnicolau Mare în data de … sub dosar nr… reclamanta M.S, în contradictoriu cu pârâţii B.H, B.Eşi W.I, a solicitat instanței să constate că pârâții sunt moștenitorii defunctului B.I, decedat la data de 01.06.2006, în calitate de descendenți, care au acceptat succesiunea, că pârâții, în calitate de moștenitori, au vândut reclamantei întregul imobil înscris în CF nr. … …, nr. cad. …, căruia în natură îi corespunde teren în suprafaţă de 4.134 mp şi construcţiile înscrise la nr. cadastrale …, …, …, …, … şi …, iar ulterior să pronunțe o sentință care să țină loc de contract de vânzare în formă autentică privitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra acestui imobil și să dispună întabularea dreptului său real în cartea funciară, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii formulate reclamanta a arătat că a cumpărat de la pârâți, în data de 05.10.2017, dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF nr. …, nr. cad. …, căruia în natură îi corespunde teren în suprafaţă de 4.134 mp şi construcţiile înscrise la nr. cadastrale ..., ..., …, …, … şi …, pentru prețul de 14.300 euro, preț pe care l-a achitat pârâților cu ocazia semnării înscrisului sub semnătură privată anexat acțiunii, dată la care a preluat și posesia asupra acestui imobil. A convenit cu pârâții să încheie întreaga documentație necesară pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică până la data de 30.11.2017, însă aceștia nu au înțeles să respecte termenul convenit, sens în care a fost nevoită să formuleze prezenta acțiune. Văzând refuzul pârâților și dispozițiile Legii nr. 247/2005, precum și cele ale Codului civil, consideră că cererea sa de chemare în judecată este întemeiată.

În drept, a invocat dispozițiile art. 1279 Cod civil și Legea nr. 247/2005.

Prin întâmpinare pârâții B.H, B.Eşi W.I au arătat că sunt moștenitorii defunctului B.J, decedat la data de 01.06.2006, în calitate de descendenți, și urmare acceptării succesiunii au vândut reclamantei imobilul în litigiu, încasând prețul convenit, astfel că sunt de acord cu admiterii cererii de chemare în judecată.

Instanța, analizând actele și lucrările de la dosar, apreciază că acțiunea civilă a reclamantei este întemeiată, motiv pentru care o va admite ca atare, având în vedere următoarele considerente:

La data de 05.10.2017 între părți a intervenit un antecontract de vânzare-cumpărare pentru imobilul înscris în CF nr. … …, nr. cad. …, căruia în natură îi corespunde teren în suprafaţă de … şi construcţiile înscrise la nr. cadastrale …, prețul vânzării, negociat la suma de 14.300 euro, fiind achitat integral de către promitenta cumpărătoare, aspect recunoscut, de altfel, de către pârâți prin întâmpinare. Această convenție, încheiată în baza art. 1270 şi 1273 din noul Cod civil, conţine obligaţia proprietarului promitent de a vinde și obligaţia cumpărătorului beneficiar al promisiunii de a cumpăra (reprezentând obligaţii de a face) și este valabil încheiată sub forma înscrisului sub semnătură privată.

Ca urmare a decesului numitului B.I, care a avut loc în data de 01.06.2006, Tribunalul de Primă Instanță … (Judecătoria succesorală), în dosarul nr. …, a dezbătut succesiunea acestei persoane, eliberând în acest sens certificatul de moştenitor din data de …, potrivit căruia moştenitorii defunctului sunt pârâții B.H, B.Eşi W.I, alături de mama acestora, M.B, decedată, la rândul ei, în data de 20.05.2017, potrivit certificatului de deces nr. …  eliberat de Oficiul de stare civilă din loc. …

Având în vedere că şi imobilul în litigiu a aparţinut defunctului B.I (de fapt, pe numele acestuia este înscris imobilul litigios în cartea funciară), iar mai apoi, în cotă parte de 1/2, defunctei M.B, este fără putinţă de tăgadă că respectivul bun face parte din masa succesorală lăsată de cei doi defuncți, iar întrucât pârâții sunt succesorii acestora imobilul le revine în totalitate.

Cu toate acestea, în mod nejustificat pârâții au refuzat încheierea în formă autentică a actului de vânzare-cumpărare, împrejurare care rezultă din expirarea termenului convenit expres de părți pentru a perfectarea actului autentic de vânzare-cumpărare, respectiv data de 30.11.2017.

Față de cele arătate mai sus, instanţa reţine că antecontractul din 05.10.2017 încheiat între părţi are forţa obligatorie a oricărui contract sinalagmatic, în conformitate cu dispozițiile art. 1270 Cod civil, în baza art. 1516 din același cod (aplicabile în speţă raportat la data încheierii actului juridic), reclamanta având dreptul la îndeplinirea exactă a obligaţiei, adică la încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la imobilul mai sus identificat.

Prin urmare, în temeiul prevederilor art. 1516 și 1528 din Codul civil, raportat la art. 888 din același cod (pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea reclamantei, cu titlu de cumpărare), având în vedere și poziția procesuală a pârâților, care s-au declarat de acord cu admiterea cererii de chemare în judecată, acţiunea formulată de reclamantă se constată a fi întemeiată, astfel ca ea va fi admisă.

Văzând că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta M.S, CNP …., cu domiciliul procesual ales la Cabinet Individual de Avocat …, în loc. …, str. …, în contradictoriu cu pârâţii B.H, identficat cu act seria …, domiciliat în …

Constată deschisă succesiunea după defunctul B.I, decedat la data de 01.06.2006 şi că pârâţii sunt succesorii acestuia, în calitate de descendenţi de gradul întâi.

Constată că reclamanta a dobândit, prin cumpărare, de la pârâţi dreptul de proprietate asupra întregului imobil înscris în CF nr. …, nr. cad. …, căruia în natură îi corespunde teren în suprafaţă de 4.134 mp şi construcţiile înscrise la nr. cadastrale …, prezenta hotărâre judecătorească ținând loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Dispune înscrierea în cartea funciară a reclamantei asupra imobilului tabular mai sus individualizat, cu titlu de „drept dobândit prin cumpărare”.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sânnicolau Mare.

Pronunțată în ședință publică azi, 14.11.2018.