Cerere de suspendare provizorie a executării silite. Excepţia netimbrării

Hotărâre 0 din 11.10.2018


Deliberând asupra cererii de suspendare provizorie, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, sub nr. XX/299/2018, contestatorul A a formulat, în contradictoriu cu intimaţii, contestaţie la executarea ce face obiectul dosarului de executare nr. B/2018 al BEJ X, solicitând suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare din cadrul contestaţiei la executare. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 719 şi urm. C.pr.civ.

În susţinerea cererii, contestatoarea a depus înscrisuri.

Analizând cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. 1 C.pr.civ., excepţia netimbrării cererii, faţă de fondul cauzei, o constată întemeiată pentru următoarele motive:

Potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse taxelor judiciare de timbru, iar conform art. 10 alin. 1 lit. b,  cererea de suspendare a executării silite se timbrează cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 lei.

Prin rezoluţia din data de XX.XX.2018, instanţa a dispus comunicarea către contestator a obligaţiei de a depune până la termen dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 lei pentru suspendarea provizorie şi dovada consemnării la dispoziţia instanţei a cauţiunii în cuantumul prevăzut de art. 719 alin. 2 C.proc.civ. Instanţa constată că acesta au fost citaţi cu privire la necesitatea achitării taxei judiciare de timbru şi prin fax.

Aşa cum rezultă din art. 197 C.pr.civ., în cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii, iar netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii.

Analizând înscrisurile depuse la dosar, instanţa constată că contestatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 50 lei pentru suspendarea provizorie, motiv pentru care va admite excepţia invocată şi va anula cererea formulată, ca netimbrată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite excepţia netimbrării cererii de suspendare provizorie.

Anulează cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de contestatorul A cu sediul în … , în contradictoriu cu intimaţii B,C,D,  , ca netimbrată.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, xx.xx.2018.