Prescripţie executare

Sentinţă penală 161 din 17.03.2017


Deliberând asupra cauzei penale  de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 27 decembrie 2016, sub nr. ...../333/2016, Biroul Executări Penale a sesizat Judecătoria Vaslui, în baza art 15 lit c din Legea nr. 253/2013, art 554 alin 2 Cod procedură penală rap. la art. 598 alin 1 lit d şi art 132 alin 1 Cod penal cu privire la prescripţia executării măsurii educative a obligării inculpatului A. Laurenţiu Sorin de a participa la un stagiu de formare civică, cu o durată de cel mult 4 luni, stabilită prin sentinţa penală nr. ...../05.12.2014 a Judecătoriei Vaslui, definitivă prin neapelare la 23.12.2014.

În motivarea sesizării, s-a arătat că pentru punerea în executare a sentinţei penale, a fost citat inculpatul cu mandat de aducere şi s-au făcut adrese părţilor responsabile civilmente şi Serviciului de Probaţiune  Vaslui să se prezinte la judecătorul delegat de la Biroul de  executări penale al Judecătoriei Vaslui pentru termenele din 09.01.2015, 20.01.2015, 10.02.2015, 23.06.2015, 17.11.2015, 05.01.2016, 17.02.2016, 24.05.2016, 13.09.2016 şi 27.09.2016- date la care au fost încheiate procese verbale  de imposibilitate a punerii în executare a sentinţei penale având în vedere lipsa inculpatului şi faptul că din procesele verbale încheieate de lucrătorii de poliţie cu ocazia executării mandatelor de aducere a rezultat faptul că acesta este plecat la muncă în Spania şi nu i se cunoaşte adresa.

La sesizare, a fost atașată sentinţa penală nr. ...../2014 a Judecătoriei Vaslui, procesele verbale întocmite cu privire la imposibilitatea punerii în executare a măsurii educative.

Persoana condamnată a fost citată cu mandat de aducere şi în faţa instanţei, din procesul verbal de executare a mandatului rezultând că aceasta este plecat în Spania şi nu a mai revenit la domiciliu.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. ..... din 05.12.2014 a Judecătoriei Vaslui, definitivă prin neapelare  la 23.12.2014, s-a dispus:

“În baza art. 114 alin.1, art. 115 alin.1 lit.a şi art. 117 alin. 1 Noul Cod penal, aplică inculpatului major (minor la data săvârşirii faptei) A. LAURENȚIU SORIN , fiul lui Viorel și Tinca, născut la data de ………., CNP ……………. în mun. Vaslui, jud. Vaslui, cu domiciliul în sat/com. …………, jud. Vaslui, elev, fără antecedente penale, cetățean român,  măsura educativă a obligării inculpatului la a participa la un stagiu de formare civică, cu o durată de cel mult 4 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe,  prev. de art. 193 alin.2 Noul Cod penal, cu aplicarea art. 113 alin.3 Noul Cod penal şi cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal (vechea reglementare art. 180 alin.2 Cod penal din 1968, cu aplicarea 99 alin.3,  art. 74 alin.1 lit.a,c  Cod penal din 1968)- constatând că în mod global, legea penală nouă este mai favorabilă.

În baza art. 404 alin.2 teza finală Cod pr.pen. rap. la art. 117 alin.2 Noul Cod penal, organizarea, asigurarea participării şi supravegherea inculpatului minor la data săvârşirii faptei  A. LAURENȚIU SORIN pe durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Vaslui, fără a afecta programul şcolar sau profesional al inculpatului.

Copie după dispozitivul prezentei hotărâri urmează a fi comunicată şi la Serviciul de Probaţiune Vaslui.

În baza art. 397 alin.1 Noul Cod de procedură penală raportat la art. 19 alin.1 Noul Cod de procedură penală şi art. 998 şi urm. vechiul Cod civil, art. 1003 vechiul Cod civil, art. 313 alin.1 din Legea nr.65/2006 modificată prin OUG nr. 72/2006, admite acțiunile civile promovate de părțile civile I. Cristinel și Spitalul Județean de Urgență Vaslui și obligă pe inculpatul A. Laurențiu Sorin, în solidar cu părțile responsabile civilmente A. Viorel și A. Tinca, să achite părţii civile I. CRISTINEL, domiciliat în sat ……., com. …….., jud. Vaslui, suma de 3.000 lei cu titlu de despăgubiri civile constând în daune morale și către partea civilă SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI, suma de 2302 lei, reprezentând despăgubiri civile.

În baza art. 272, 274 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul major (minor la data săvârşirii faptei) A. Laurențiu Sorin, în solidar cu părțile responsabile civilmente A. Viorel și A. Tinca, la plata către stat a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (400 lei la urmărirea penală şi 600 lei la instanţă).

Suma de 200 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu la urmărirea penală  se va avansa din fondurile Ministerului Public.

Suma de 200 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu la instanţă (avocat T. C. conform împuternicirii avocaţiale nr. …../2014) se va avansa din fondurile Ministerului Justiției.”

Conform art 132 alin 1 Cod penal, măsurile educative neprivative de libertate  se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive  a hotărârii prin care au fost luate.

Aşa cum reiese din dispozitivul sentinţei penale nr. ...../2014 a Judecătoriei Vaslui, inculpatului minor A. Laurenţiu Sorin i-a fost aplicată o măsură educativă neprivativă de libertate, şi anume cea prevăzută de art. 115 alin 1 lit a Cod penal (stagiu de formare civivă), hotărârea rămânând definitivă la data de 23.12.2014.

Din actele ataşate la dosar, reiese că s-au depus eforturi susţinute pentru punerea în executare a măsurii educative, minorul fiind citat cu mandate de aducere în faţa judecătorului de executări penale, nefiind posibilă executarea hotârârii întrucât acesta este plecat din ţară şi nu se cunoaşte adresa la care domicilează.

Având în vedere că de la data de 23.12.2014 (data rămânerii definitive a hotărârii judecoreşti), au trecut mai mult de 2 ani, fără ca hotărârea să fie pusă în executare instanţa constată întemeiată sesizarea Biroului de executări penale.

Prin urmare, în temeiul art 598 alin 1 lit d Cod procedură penală, art 132 alin 1 Cod penal, admite sesizarea Biroului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Vaslui.

Constată prescipţia executării măsurii educative a obligării de a participa la un stagiu de formare civică, pe o durată de cel mult 4 luni, dispusă prin sentinţa penală nr. ..... din 05.12.2014 a Judecătoriei Vaslui, definitivă prin neapelare la 23.12.2014, cu privire la inculpatul major (minor la data săvârşirii faptei) A. LAURENȚIU .

În temeiul ar 275 alin 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Suma de 130 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu (av.C.M., delegaţie nr. ……/2016) se avansează din fondul special alocat de Ministerul Justiţiei.