Constatare nulitate act juridic – tranzacţie

Decizie 1440/A/2017 din 25.10.2017


Pe rol fiind pronunţarea asupra cererii de apel formulată de apelantul pârât ………, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi ………. în calitate de moştenitori ai intimatului-pârât ………, decedat în timpul procesului, împotriva sentinţei civile nr. …….. pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul având ca obiect constatare nulitate act juridic - tranzacţie.

TRIBUNALUL

Asupra apelului de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ……. Judecătoria Vaslui a admis acţiunea formulată de reclamanţii ……, în contradictoriu cu pârâţii ……... A constatat nulă absolut sentinţa civilă nr. ….. pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul ……, sentinţă ce consfinţeşte tranzacţia  încheiată între ……………..

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. …. pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul ….. a fost admisă acţiunea de ieşire din indiviziune formulată de reclamantul ……. în contradictoriu cu pârâta …. şi pronunţată o hotărâre de  expedient, luând act de  tranzacţia  intervenită între cele două părţi în legătură cu suprafaţa de 8,27 ha inclusă în două titluri de proprietate, nr.  ……. A reţinut instanţa de judecată că cele două titluri de proprietate au fost emise pe numele ……. De asemenea, s-a reţinut că ….. a  decedat la 12.06.2006 iar unica moştenitoare a acesteia, în calitate de descendentă de gradul I este ………….

Într-adevăr, potrivit certificatului  de deces depus .. prezentul dosar, ……. a decedat la 12.06.2006 însă moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas  nu doar …… (în prezent decedată, pârâţii …. având calitatea de fii) ci şi reclamanţii  din prezenta cauză ….., potrivit actelor de stare civilă depuse ….. dosar.

Conform prevederilor art. 730 Cod civil (1864), ieşirea din indiviziune nu se poate  dispune decât dacă toţi moştenitorii (majori şi minori) sunt prezenţi.

Potrivit prevederilor art.797 Cod civil (1864) „este nulă împărţeala în care nu s-au cuprins toţi copiii în viaţă la deschiderea moştenirii şi descendenţii fiilor predecedaţi. Acţiunea în nulitate se poate exercita de toţi erezii fără distincţie.”

Sentinţa nr. …., pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul …. a consfinţit  un partaj la care nu au luat parte  toţi moştenitorii.

Reclamanţii ….., în calitate de descendenţi ai defunctei  ….. nu au fost chemaţi în judecată.

Având în vedere prevederile art. 797 Cod civil (1864) convenţia consfinţită prin  sentinţa civilă  13/C/2008 este lovită de  nulitate absolută.

În consecinţă, instanţa a admis acţiunea în constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei, constatând-o întemeiată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul ……..,

Analizând apelul declarat, prin prisma motivelor de apel invocate şi a dispoziţiilor legale incidente, instanţa de control judiciar constată că apelul este neîntemeiat din următoarele considerente:

Obiectul cauzei finalizate prin pronunţarea hotărârii de expedient a constat în ieşirea din indiviziune asupra terenurilor din  titlurile de proprietate nr. ………..

Aşa cum rezultă din titlurile de proprietate nr. …, acestea au fost emise pe numele …….

Intimaţii reclamanţi, au făcut dovada cu acte de stare civilă că sunt descendenţii defunctei …., cea care apare înscrisă pe ambele titluri de proprietate.

În calitate de descendenţi ai persoanei înscrise pe titlurile de proprietate au acţionat cei doi reclamanţi, justificându-şi calitatea procesuală în promovarea cererii, interesul urmărit fiind acela de a participa, în calitate descendenţi, la ieşirea din indiviziune asupra terenurilor ce au aparţinut autoarei.

În mod corect a fost respinsă şi inadmisibilitatea cererii, intimaţii reclamanţi nu au invocat motive de nulitate absolută a convenţiei dintre părţi, consfinţită prin tranzacţia de care a luat act instanţa.

Cererea acestora a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 797 vechiul cod civil, potrivit cărora: Este nulă împărţeala în care nu s-au cuprins toţi copiii în viaţă la deschiderea moştenirii şi descendenţii fiilor premuriţi. Actiunea de nulitate se poate exercita de toţi erezii fără distincţie.

Dispoziţiile art.797 Cod civil, stabilesc o nulitate absolută ce face partajul în care nu s-au cuprins toţi moştenitorii, inexistent.

Soluţia se justifică pentru ca o împărţeală care se face fără participarea tuturor celor interesati, nu poate fi decât nulă, deoarece celor care nu au participat nu li se poate opune o asemenea împărţeală, ei aflându-se tot în stare de indiviziune, astfel că pot oricând să ceară facerea unei noi împărţeli.

O astfel de nulitate poate fi invocată de oricare dintre moştenitori, fie până la finalizarea partajului, fie pe cale separată, printr-o acţiune de constatare a nulităţii prevăzută expres de lege, precum în cauza de faţă.

Având în vedere aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art. 480 CPC, instanţa va respinge apelul ca fiind neîntemeiat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul declarat de apelantul ….. împotriva sentinţei civile nr. …., pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul nr. …….., pe care o păstrează.

Definitivă.