Constatare nulitate absoluta act juridic . Legea 10/2001.

Sentinţă civilă 10538 din 30.10.2009


TIP SPETA: SENTINTA CIVILA

AUTOR: JUDECATORIA IASI

DOMENIU ASOCIAT: ACTIUNE IN ANULARE.

Dosar nr. 8596/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 10538 din 30.10.2009

TITLU:  Constatare nulitate absoluta act juridic .  Legea 10/2001.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. 2014/99/2008 din

21.04.2008 , reclamanta  F E  a solicitat în contradictoriu cu pârâtii C V, Primaria

Municipiului Iasi, Primarul Municipiului Iasi sa se constate nulitatea absoluta  a

dispozitiei nr. 673 din 22.03.2006 a Primarului Municipiului Iasi si restituirea

integrala a imobilului situat în Iasi, Sos. Nationala, nr. 180-182 în suprafata de 2179,64

mp teren ce face obiectul dispozitiei.

In motivarea cererii s-a aratat ca  reclamanta este unica mostenitoare a

defunctului C Gh, conform testamentului autentificat sub nr. 2636 din 1991 si a

certificatului de calitate de mostenitor nr. 18 din 1995. C V, tatal lui C Gh a cumparat

acest teren prin actele de vânzare cumparare  autentificate  sub nr. 1171 din 1915 ,

respectiv nr. 2956 din 1921. Terenul a trecut în proprietatea fiului sau, C Gh de la

care a fost preluat de stat în 1964. Dispozitia atacata a fost emisa fraudulos, cu

încalcarea legii. Pârâtul C V a declarat ca terenul a apartinut bunicului sau - C V, ca

acesta a fost expropriat si ca el este singurul mostenitor, iar defunctul C Gh - unchiul

sau , nu a avut mostenitori, desi stia de testament si de certificatul de mostenitor. Si

ceilalti pârâti au procedat ilegal în deplina cunostinta de cauza, acestuia trebuind sa

solutioneze notificarea  pârâtului împreuna cu cererea  reclamantei, adresata

primariei prin care cerea restituirea terenului. Nu au fost analizate actele depuse de

C V si au fost înlaturate cele depuse de reclamanta.

În drept s-au invocat prevederile Legii nr. 10 din  2001.

Pârâtul Primarul Municipiului Iasi  a formulat întâmpinare, invocând 

tardivitatea introducerii actiunii, lipsa calitatii procesuale active a reclamantei, lipsa

calitatii procesual pasive a Primariei Municipiului Iasi, lipsa competentei materiale a

Tribunalului Iasi. S-a aratat ca  nu s-a respectat termenul de 30 de zile de la

comunicare  prev. De Legea nr. 10 din 2001,  reclamanta nu a uzat de prevederile

Legii nr. 10 din 2001,  primaria este  o structura organizatorica fara personalitate

juridica,  procedura derogatorie de la dreptul comun a fost instituita  numai cu

privire la persoanele care au depus notificari.

Pe fond pârâta a  aratat ca numitul C V a fost singurul mostenitor al fostului

proprietar al imobilului care a uzat de  prevederile Legii nr. 10 din 2001 depunând

notificare, potrivit art. 4  din lege, de cotele mostenitorilor legali sau testamentari

care nu au urmat procedura prevazuta de lege profitând  ceilalti mostenitori care au

depus cerere de restituire. Reclamanta nu a depus notificare, iar potrivit art. 22 din

lege, nerespectarea termenului de 6 luni  prevazut pentru trimiterea notificarii atrage

pierderea dreptului de a solicita în justitie masuri reparatorii în natura sau prin

echivalent.

Alaturat s-au depus copie dupa documentatia care a stat la baza  dispozitiei

atacate.

Pârâtul C V a formulat concluzii scrise, aratând ca  este de acord cu exceptiile

tardivitatii si lipsei calitatii procesuale active  a reclamantei. Astfel reclamanta îsi

întemeiaza actiunea pe doua acte juridice  testamentul autentificat  din 1991  si

certificatul de mostenitor  nr. 18 din 1995,  care nu fac dovada ca este mostenitoarea

lui C G.  Faptul ca se afla în posesia unui certificat de mostenitor, nu dovedeste ca si-

a exercitat dreptul de optiune succesorala în cele  6 luni de la data deschiderii

succesiunii. Pe fond, se arata ca  autorul C Gh nu avea posibilitatea de a transmite

prin mostenire întreaga suprafata  de teren situata în Iasi,  Sos. Nationala, deoarece

acesta mai avea frati iar între el si tatal sau nu a intervenit nici un act translativ  de

proprietate. La redactarea testamentului prin care reclamanta a fost instituita legatar

universal, testatorul s-a prevalat de un proces verbal  de predare primire, care act nu

confera vreun drept de proprietate, ci a fost întocmit cu ocazia predarii imobilului,

C Gh fiind doar  reprezentant din familia  decedatului  C V. V. Predarea primirea se

refera la imobilul casa de locuit nu la teren. Solicita pârâtul obligarea reclamantei la

plata cheltuielilor de judecata si respingerea actiunii.

.

Cauza a fost solutionata la 26.11.2008 de catre tribunal, iar la 25.02.2009,

Curtea de Apel Iasi a dispus casarea sentintei pronuntate de tribunal si trimiterea

cauzei spre  rejudecare Judecatoriei Iasi, spre legala competenta de solutionare.

Pe rolul Judecatoriei Iasi, cauza a fost înregistrata sub nr. 8596/245/2009 din 

16.04.2009.

Interpelate, partile au aratat ca îsi mentin apararile formulate în dosarul  ce s-a

aflat pe rolul tribunalului.

Reclamanta a depus copii dupa înscrisuri noi:  adresa nr. 55484 din 19.08.2009, 

adresa nr. 36768 din 17.10.2008  emise de Compartimentul Aplicare Legea nr. 18 Iasi, 

cerere reclamanta din 18.04.2008,  sentinta civila nr. 11963 din 27.10.2008.

 Instanta a încuviintat partilor proba cu înscrisuri, alte probe nemaifiind

solicitate.

Instanta s-a pronuntat , cu prioritate, asupra exceptiilor  în conformitate  cu

prevederile art. 137 din CPC.

Exceptia tardivitatii a fost respinsa, reclamantei nefiindu-i  aplicabile

prevederile art. 26 al. 3 din Legea nr. 10 din 2001 republicata, acest termen fiind

aplicabil doar persoanei la solicitarea careia s-a emis dispozitia.

Exceptia lipsei de interes  a fost de asemenea respinsa, reclamanta  aratând ca

este mostenitoare a defunctului C Gh, succesor al lui C V, autor comun cu al

pârâtului C V, persoana în favoarea caruia  s-a emis dispozitia atacata.

Exceptia lipsei calitatii procesuale active  a fost  respinsa, reclamanta dovedind

ca a urmat procedura Legii nr. 18 din 1991, solicitând reconstituirea dreptului de

proprietate asupra terenului intravilan Iasi, în suprafata de  2200 mp  situat pe Sos

Nationala, nr. 180 -182. În acest fel, reclamanta a dovedit ca este titulara dreptului

afirmat, în sensul ca a solicitat la rândul sau prin valorificarea drepturilor conferite

de una din legile de reparatie , retrocedarea terenului în litigiu.

Exceptia lipsei calitatii procesuale a Primariei Mun. Iasi  a fost admisa, aceasta

structura organizatorica nefiind nici emitenta actului atacat, neavând nici atributii pe

linia aplicarii dispozitiilor  din material fondului funciar sau restituirea proprietatilor

preluate abuziv de catre stat, cu consecinta  respingerii actiunii în contradictoriu cu

aceasta pârâta.

Pe fondul cauzei, analizând înscrisurile depuse si sustinerile partilor, raportat

la normele legale aplicabile, instanta  a retinut:

 Reclamanta  F E a pretins ca este mostenitoarea defunctului C Gh,  acesta din

urma fiind succesor al lui C Gh. V, proprietarul în patrimoniul caruia s-a aflat terenul 

a carui restituire se cere. În aceasta calitate, a dovedit ca a formulat  cerere de

reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului de 2200 mp situat în  Iasi,

Sos. Nationala , nr. 180 - 182, cerere înregistrata sub nr. 3610 din 1998 întemeiata pe

Legea nr. 169 din 1997 si nesolutionata la  data intrarii în vigoare a Legii nr. 10 din

2001. Aspectul în cauza este dovedit cu sentinta civila nr. 11963 din 27.10.2008 a

Judecatoriei Iasi, pronuntata în dosar nr. 18880/245/2008,  prin care s-a dispus

obligarea  Comisiei Locale de Fond Funciar Iasi sa solutioneze  cererea reclamantei 

înregistrata sub nr. 3610 din 1998, sa întocmeasca documentatia necesara cu

propunere de validare sau invalidare si sa o trimita prefectului.

La  data de 19.08.2009, reclamantei i se comunica  de catre Serviciul Juridic

Compartimentul de Aplicare a Legii nr. 18 Iasi, faptul ca  propunerea comisiei

municipale a fost de respingere a cererii privind reconstituirea  dreptului de

proprietate pentru suprafata de teren situata în Iasi, Sos. Nationala , nr. 180-182,

întrucât terenul de 2179,64 mp  nu este în administrarea  Consiliului Local , ci este

proprietate privata, conform dispozitiei nr. 673 din 2005, adica tocmai a dispozitiei

contestate prin actiunea de fata de catre reclamanta. În cuprinsul raspunsului se face

referire la temeiul cererii de reconstituire, art. 36 al. 5 din Legea nr. 18 din 1991, în

cuprinsul caruia se arata ca: terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii

aprobate, potrivit legii, din intravilanul localitatilor, aflate in administrarea consiliilor locale,

considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor

acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz,

la cerere.

Prin urmare, reclamanta a solicitat reconstituirea aceluiasi teren anterior

notificarii depuse de pârât C V, cerere ce nu a fost solutionata în timp util, instantele

stabilind si o culpa autoritatii desemnate  de lege pentru  a da curs procedurii

speciale. Mai mult, într-o prima faza, conform adresei de la fila 208 din dosarul

tribunalului, reclamantei i s-a comunicat faptul ca pe acelasi teren s-a emis un titlu de

proprietate  în baza Legii nr. 18 din 1991 numitului B O, titlu ce a fost apoi anulat.

Fara ca între timp sa fie solutionata cererea reclamantei, preferential si fara nici o

justificare legala, este analizata temeinicia notificarii depuse în baza Legii nr. 10 din

2001 de catre pârâtul  C V, cererea acestuia fiind admisa. Ulterior, Comisia Locala Iasi

analizeaza iar cererea reclamantei pentru care , în cele din urma, propune

respingerea, motivat de aceasta data de faptul ca terenul nu mai este la dispozitia

Consiliului Local ci  retrocedat  pârâtului mentionat.

În ce priveste solicitarea reclamantei de a se restitui terenul solicitat de aceasta

în baza legilor de fond funciar, instanta retine ca nu este în masura a face o analiza a

acestei cereri, întrucât reclamanta este obligata sa parcurga  procedura  speciala: sa

conteste propunerea comisiei locale, în caz de nemultumire,  contestatie ce urmeaza a

fi solutionata de comisia judeteana si, în final, sa se adreseze instantei pe calea

plângerii la Legea nr. 18 din 1991. Pentru solutionarea unei astfel de cereri,

competenta va apartine unei instante specializate pe  cauze de fond funciar, astfel

cum se arata în prevederile Legii nr. 247 din 2005.

În consecinta, instanta va admite  în parte actiunea, va  constata nulitatea 

absoluta a dispozitiei nr. 673 din 2005 emise pe numele pârâtului C V, însa va

respinge cererea de restituire integrala a terenului solicitat de reclamanta, în caz

contrar eludându-se prevederile Legii nr. 18 din 1991.