Obiect pretentii

Sentinţă civilă 145/A din 14.02.2018


Pe rol se află judecarea cererii de apel formulată de apelanta-reclamantă COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE (CNCIR) SA în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC M SA, împotriva sentinţei civile nr. 680/31.03.2017 pronunţată de Judecătoria Vaslui în cauza având ca obiect pretenţii.

…………………………………………………………….

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra apelului de faţă, constată următoarele:

I.Procedura în faţa primei instanţe

1.Cadrul procesual

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui, reclamanta C.N.C.I.R. S.A. a chemat în judecată pârâta M S.A. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 1.116 lei, reprezentând contravaloarea servicii inspecție tehnică prestate şi neachitate, a sumei de 162,34 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată pentru debitul arătat, a sumei de 33,86 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată pentru achitarea cu întârziere a facturilor ……………, precum şi la obligarea pârâtei la plata dobânzilor penalizatoare calculate în continuare, până la plata efectivă a facturilor ……………... Cu cheltuieli de judecată.

…………………………………………………..

2. Soluţia instanţei

Prin Încheierea pronunţată la data de 15.09.2017, Judecătoria Vaslui a respins ca neîntemeiată cererea de îndreptare a erorii materiale, reţinând următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 680/2017 din 31.03.2017, pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul nr. 8244/333/2016, instanţa a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1.116 lei, reprezentând contravaloare servicii, a sumei de 196,2 lei reprezentând dobânda legală şi a sumei de 123 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

II.Soluţia instanţei de apel

Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art.477 şi art.479 alin.(1) Cod procedură civilă, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor legale incidente în cauză, Tribunalul constată următoarele:

Din perspectiva situaţiei de fapt, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui, reclamanta C.N.C.I.R. S.A. a solicitat obligarea pârâtei M S.A. la plata sumei de 1.116 lei, reprezentând contravaloarea servicii inspecție tehnică prestate şi neachitate, a sumei de 162,34 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată pentru debitul arătat, a sumei de 33,86 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată pentru achitarea cu întârziere a facturilor ………, precum şi la obligarea pârâtei la plata dobânzilor penalizatoare calculate în continuare, până la plata efectivă a facturilor …………….. Cu cheltuieli de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 680/31.03.2017, Judecătoria Vaslui a admis acţiunea reclamantei Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR) SA, în contradictoriu cu  pârâta SC M SA.

A obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 1.116 lei, reprezentând contravaloare servicii, a sumei de 196,2 lei reprezentând dobândă legală şi a sumei de 123 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Apelul formulat de CNCIR SA este nefondat, pentru considerentele ce succed:

Nepronunţarea asupra unui capăt de cerere accesoriu, astfel cum îl reprezintă cererea de obligarea a pârâtei la plata dobânzilor penalizatoare calculate în continuare, până la plata efectivă a facturilor ………….., reprezintă în termeni procedurali un caz de minus petita, iar nu o eroare materială.

Pentru această situaţie, legea prevede un remediu procesual specific, şi anume procedura de completare a hotărârii, prevăzută de art.444 Cod procedură civilă. Nu există un drept de opţiune între această procedură şi cea a îndreptării de eroare materială, pentru că, aşa cum s-a arătat nepronunţarea asupra unui capăt de cerere nu poate fi considerată o omisiune de consemnare a unui aspect, atâta vreme cât nu rezultă că asupra sa s-a apreciat şi s-a înfăptuit actul de justiţie.

Prin urmare, Tribunalul constată că hotărârea primei instanţe este legală şi temeinică sub aspectul criticilor formulate astfel încât, în temeiul art.480 alin.(1) Cod procedură civilă, va respinge apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul formulat de Compania Naţională pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune SA împotriva încheierii din data de 15.09.2017 a Judecătoriei Vaslui pe care o păstrează.

Cu recurs în 30 de zile de la comunicare.