Pensii

Sentinţă civilă 233 din 13.12.2018


Nevalorificarea de către Casa Judeţeană de Pensii a perioadei de grupa a II a de muncă, atestată  prin adeverinţă emisă de fostul angajator, pe motiv că activitatea desfăşurată de reclamantă, în meseriile de telefonistă, statistician şi primitor distribuitor nu presupun lucru efectiv alături de personalul muncitor de bază în condiţiile de şantier conform HG 1223/1990. În situaţia în care pârâta ar fi avut suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării  activităţii  în grupele I şi II de muncă, puteau uza de dispoziţiile alin.6 ale art.158 din Legea 263/2010, având obligaţia să solicite documentele pe baza cărora s-a eliberat adeverinţa de la fostul angajator şi numai în ipoteza în care s-ar fi constatat încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţei, perioada respectivă să fie valorificată ca stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă, aşa cum prevăd dispoziţiile alin.7 ale art.158 din acelaşi act normativ. 

Tribunalul Mehedinţi-sentinţa din 13.12.2018

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 21.08.2018 şi înregistrată sub nr. …../101/2018  reclamanta V. Gh. a chemat în judecată pe pârâtele C. T. de P. M.  şi C. N. de P. P. C. C. de C., solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea deciziei nr……./05.02.2018 privind acordarea pensiei anticipate parţiale emisă de C. T. de P. M. şi obligarea acesteia să emisă o nouă decizie de pensionare cu luarea în considerare a stagiului de cotizare realizat în grupa a II a de muncă în procent de 100%, totalizând … ani …. luni şi …. zile, în perioada 06.01.1983-16.01.1994, 01.04.1994-05.01.1997 şi 13.02.1997-31.03.2001, prin valorificarea adeverinţei nr……/01.10.2010 emisă de SC E. SA precum şi plata diferenţelor de pensie stabilite în urma valorificării perioadelor de cotizare în grupa a II a de muncă, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamanta a arătat că, la data de 05.02.2018 C. T. de P. M. i-a emis Decizia nr…… privind acordarea pensiei anticipate parţiale, prin care i s-a stabilit punctajul şi drepturile de pensie fără a i se valorifica stagiul de cotizare realizat în grupa a II a de muncă în procent de 100% pentru perioadele 06.01.1983-16.01.1994, 01.04.1994-05.01.1997 şi 13.02.1997-31.03.2001 aşa cum rezultă din adeverinţa nr…../01.10.2010 emisă de SC E. SA, depusă la întocmirea dosarului.

A arătat că, în temeiul dispoziţiilor art.149 alin.1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a formulat contestaţie împotriva deciziei de pensie la data de 01.03.2018, fără a primi răspuns în termen legal.

A susţinut că, a revenit cu o cerere la pârâtă, cu confirmare de primire în data de 27.06.2018, prin care a solicitat să i se comunice modul de soluţionare a contestaţie depuse, fără a primi un răspuns.

A precizat că, susţinerea pârâtei că meseriile de telefonistă şi statistician nu se încadrează în grupa superioară de muncă, este neîntemeiată întrucât, potrivit dispoziţiilor art.1 din HG 1223/1990 privind încadrarea în grupa a II a de muncă, în vederea pensionării, a unor locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj, „personalul care este în activitate şi care a lucrat la locurile de muncă sau activităţile cu condiţii de muncă nocive, grele sau periculoase de pe şantierele de contrucţii-montaj, grupurile de şantiere şi întreprinderile şantier, inclusiv unităţile de deservire ale acestora, bazele de producţie, depozitele, laboratoarele, unităţile de mecanizare, se încadrează în grupa a II a de muncă în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrată după 18 martie 1969”, iar conform dispoziţiilor art.2, „nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II a de muncă, se face de consiliile de administraţie împreună cu sindicatele libere din unităţi.

În acest sens, C. de A. din cadrul SC E. SA B. împreună cu F. S. E., prin procesul-verbal nr…../18.12.1990, având în vedere condiţiile prevăzute, în data de 19.12.1990 a hotărât că, începând cu data de 18.03.1969 se încadrează în grupa a II a de muncă, în vederea pensionării, toţi salariaţii din societate de la unităţile subordonate şantiere(brigăzi), grupuri de şantier(antreprise), unităţi de mecanizare şi unităţi de deservire a acestora, indiferent de funcţia avută.

A menţionat că, şi-a desfăşurat activitatea în condiţii de şantier, aşa cum au fost descrise prin H. C. de A. şi S. din data de 19.12.1990, angajatorul emiţând adeverinţa nr……./01.10.2010, în care se precizează în mod expres perioadele în care a fost încadrată în grupa a II a de muncă şi procentul, conform nominalizării efectuate prin Procesul-verbal nr…../18.12.1990, H. C. de A. şi S. din data de 19.12.1990 şi Anexa 3 la Contractele colective de muncă la nivel de societate, valabile pentru perioada respectivă.

A mai precizat că, temeiul juridic al încadrării în grupa a II a de muncă îl reprezintă Ordinul 50/1990 şi HG 1223/1990, iar adeverinţa s-a eliberat în baza documentelor verificabile aflate în arhiva societăţii pentru care angajatorul poartă întreaga răspundere.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.149-151 din Legea 263/2010, HG 1223/1990, Ordinul 50/1990, art.148-151 şi art.451-453 C.pr.civ.

În susţinerea celor arătate a depus la dosar în copie: carte de identitate, cupon de pensie, decizia nr……/05.02.2018, şi anexa la aceasta, contestaţia formulată la data de 27.02.2018 şi confirmarea de primire, adeverinţa nr……/01.10.2010 emisă de SC E. SA, H. C. de A. din data de 19.12.1990, cererea din data de 21.06.2018 şi confirmarea de primire şi carnet de muncă.

La data de 09.10.2018 pârâta C. J. de P. M. a formulat şi depus la dosar cerere de suspendare a cauzei în temeiul art.411 alin.1 pct.1 C.pr.civ. având în vedere că dosarul administrativ împreună cu contestaţia nr……/01.03.2018 au fost înaintate C. C. de C. spre competentă soluţionare, depunând în acest sens adresa de înaintare nr……./09.03.2018 şi nota de prezentare nr……../09.03.2018.

Prin încheierea de şedinţă din data de 18.10.2018 instanţa a respins cererea de suspendare a cauzei depusă de pârâta C. J.de P. M., având în vedere că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.411 alin.1 pct.1 C.pr.civ.

Pentru termenul din data de 22.11.2018, pârâta CNPP-C. C. de C. a răspuns relaţiilor solicitate de instanţă depunând la dosar Hotărârea nr……/07.11.2018.

Reclamantul a formulat şi depus la dosar precizare de acţiune  prin care înţelege să conteste şi Hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii nr……/07.11.2018, solicitând anularea acesteia, reiterând susţinerile din cererea introductivă.

La data de 20.11.2018, pârâta C. J. de P. M. a formulat şi depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi menţinerea ca temeinică şi legală a Hotărârii nr……/2018 şi a deciziei nr…../2018.

A susţinut că, prin Hotărârea nr……/2018, C. C. de C. a respins contestaţia reclamantei în ce priveşte perioada 1990-2001 şi totodată a constatat că nici pentru perioada 1986-1990 cât reclamanta a lucrat ca laborantă în cadrul aceleiaşi întreprinderi nu poate fi valorificată grupa a II a de muncă, dispunând revizuirea deciziei contestate prin eliminarea grupei a II a de muncă şi pentru perioada 1986-1990.

În ceea ce priveşte adeverinţa nr…../2010 cât reclamanta a lucrat ca telefonistă, statistician şi primitor distribuitor, pârâta a susţinut că, perioada respectivă nu poate fi valorificată în grupa a II a de muncă având în vedere temeiul legal în baza căruia a fost emisă, respectiv HG 1223/1990.

A precizat că, HG 1223/1990 face trimitere exclusiv la personalul muncitor care lucrează în condiţii de şantier de construcţii-montaj, conferind grupa a II a de muncă doar personalului care a lucrat după anul 1969 în locurile de muncă nocive, grele sau periculoase de pe şantierele de construcţii montaj, grupurile de şantiere şi întreprinderile şantier inclus în bazele de producţie sau mecanizare a şantierelor.

Prin urmare, scopul acestui act normativ, este acela de a încadra în grupa a II a de muncă personalul din şantierele de construcţii montaj care a lucrat în condiţii deosebite ce presupun efort fizic mare, lucru în aer liber sub influenţa intemperiilor, lucru la înălţimi mari pe schelă, săpături deschise, etc..

A susţinut că, funcţiile de telefonistă, statistician şi primitor distribuitor, nu pot fi valorificate ca perioadă lucrată în grupa a II a de muncă întrucât, activitatea nu a fost desfăşurată nemijlocit în şantiere de construcţii-montaj, în condiţii specifice de şantier, iar reclamanta nu a lucrat cel puţin 70% din programul de lucru în condiţii specifice de şantier.

Referitor la perioada 1986-1990 privind grupa a II a de muncă eliminată din oficiu de comisie dispunând revizuirea în acest sens a deciziei, pârâta a menţionat că, nici funcţia de laborant înscrisă în aceeaşi adeverinţă nu conferă grupa a II a de muncă pentru aceleaşi motive dezvoltate în motivarea hotărârii, urmând să fie valorificată ca perioadă lucrată în condiţii normale de muncă.

Pentru termenul din data de 06.12.2018 pârâta C. J. de P. M. a depus la dosar relaţiile solicitate de instanţă, respectiv dosarul de pensionare al reclamantei ce cuprinde şi documentaţia care a stat la baza emiterii Hotărârii nr……/07.11.2018.

Pentru termenul din data de 13.12.2018 reclamanta prin apărător a formulat şi depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost precizată, anularea Hotărârii C. C. de C. nr…../07.11.2018 şi a deciziei nr. …./05.02.2018 ca fiind netemeinice şi nelegale şi obligarea pârâtei C. T. de P. M. să emită o nouă decizie de pensionare cu luarea în calcul a stagiului de cotizare realizat în grupa a II a de muncă în procent de 100% prin valorificarea Adeverinţei nr……/01.10.2010 emisă de SC E. SA precum şi plata diferenţelor de pensie stabilite în urma valorificării perioadelor de cotizare în grupa a II a de muncă, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei până la data plăţii efective.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Reclamanta V. Gh. a chemat în judecată pe pârâta  C. T. de P. M. solicitând anularea  deciziei nr…../05.02.2018 privind acordarea pensiei anticipate parţiale, emisă de aceasta şi pe pârâta C. C. de C., pentru anularea H.otărârii nr……/07.11.2018, dată în rezolvarea contestaţiei reclamantei împotriva deciziei de pensie, ambele ca fiind nelegale şi netemeinice.

 Urmare a cererii de înscriere la pensie nr…../14.11.2017 formulată de către reclamantă şi depusă la C. J. de P. M., a fost emisă decizia nr……/05.02.2018, prin care  i s-a acordat pensie anticipată parţial începând cu data de 14.11.2017, având în vedere un punctaj mediu anual de 1,17885 puncte, un stagiu total de cotizare realizat de 35 ani 11 luni şi un cuantum al pensiei de …. lei.

În cuprinsul deciziei s-a motivat că, pentru punerea în plată a dosarului de pensionare să se prezinte desfacerea contractului de muncă, iar referitor la adeverinţa nr…../01.10.2010, funcţia de telefonistă, statistician, nu se încadrează în grupa superioară de muncă conform HG 1223/1990, adeverinţa nr……/22.10.2015 deoarece nu s-a prezentat act de vechime conform art.124 din HG 257/2011.

Împotriva acestei decizii, în temeiul art.149 alin.1 din Legea 263/2010, reclamanta a formulat contestaţie la data de ….,  invocând faptul că, la emiterea deciziei contestate nu s-au luat în calcul anii de vechime(17 ani 10 luni şi 17 zile) lucraţi în grupa a II a de muncă conform adeverinţei nr…../01.10.201 eliberată de SC E. SA B..

 Contestaţia reclamantei împreună cu dosarul administrativ de pensionare a fost înaintată spre soluţionare C. C. de C., care, în cursul procesului a emis Hotărârea nr…../07.11.2018, contestată de asemenea de reclamantă.

Prin Hotărârea mai sus menţionată, pârâta C. C. de C. a respins  contestaţia reclamantei ca neîntemeiată şi având în vedere dispoziţiile art.13 din Regulamentul C., a dispus C. J. de P. M. revizuirea Deciziei nr……./05.02.2018, sub aspectul valorificării perioadei 01.06.1986-21.05.1990 în condiţii normale de muncă, dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri nu se prezintă documente întocmite în această perioadă din care să rezulte că şi-a desfăşurat activitatea la Laboratoare încercări betoane în aceleaşi condiţii cu personalul prevăzut de HG 1223/1990(fişa postului, decizii interne, actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupa a II a de muncă).

Pentru a se pronunţa astfel, C. C. de C. a reţinut că, activitatea desfăşurată de reclamantă în perioada 21.05.1990-31.03.2001, în meseriile de telefonistă, statistician şi primitor distribuitor la SC E. B. SA, în mod corect nu a fost valorificată în grupa a II a de muncă, potrivit prevederilor HG 1223/1990, în baza înscrierilor din Adeverinţa nr…../01.10.2010, întrucât prin natura atribuţiilor de serviciu, meseriile de telefonistă, statistician şi primitor distribuitor nu presupun lucru efectiv alături de personalul muncitor de bază în condiţii de şantier şi de asemenea, din documentele anexate la dosar nu se face dovada că reclamanta şi-a desfăşurat activitatea efectiv alături de personalul muncitor în condiţii de şantier.

Totodată, s-a mai reţinut că, în mod eronat, activitatea desfăşurată de reclamantă, în perioada 01.06.1986-21.05.1990, în funcţia de laborantă la SC E. B. SA, a fost valorificată în grupa a II a de muncă, potrivit prevederilor HG 1223/1990, în baza înscrierilor din Adeverinţa nr……/01.10.2010, întrucât prin natura atribuţiilor de serviciu, meseria de laborant nu presupune lucru efectiv alături de personalul muncitor de bază în condiţii de şantier şi de asemenea, din documentele anexate la dosar nu se face dovada că reclamanta şi-a desfăşurat activitatea la Laboratoare încercări betoane în aceleaşi condiţii cu personalul prevăzut de HG 1223/1990.

 Analizând atât decizia C. J. de P. M., cât şi hotărârea C. C. de C., a căror anulare se solicită, prin prisma dispoziţiilor legale incidente în cauză, instanţa apreciază că acestea sunt nelegale.

Astfel, în analiza adeverinţei nr…../01.10.201 emisă de SC E. SA B.(fila 11 dosar), instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 158 alin. (4) din Legea 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi /sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 01 aprilie 2001.

De asemenea, potrivit art. 126 din HG 257/2011 privind Normele de Aplicare ale Legii 263/2010, aceste adeverinţe se întocmesc conform modelului în Anexa 14, numai pe baza documentelor verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhivă.

Comparând cuprinsul adeverinţelor în cauză cu modelul prevăzut  în anexa 14, dar şi cu disp. art. 158 alin. (1) menţionat mai sus şi alin. (2), care explică, în sens larg, ce se înţelege prin documente verificabile, instanţa constată că adeverinţa este întocmită conform legii, în sensul că aceasta cuprinde: meseria deţinută de reclamantă, aceea de laborant, telefonistă, statistician, perioada încadrată în grupa a II-a de muncă – 06.01.1983-16.01.1994, 01.04.1994-05.01.1997 şi 13.02.1997-31.03.2001, procent de 100% timp, actul de nominalizare intern – Proces Verbal nr. …/18.12.1990, Hotărârea C. de A. şi S. din data de 19.12.1990 şi Anexa 3 la Contractele Colective de Muncă la nivel de Societate, valabile în perioada respectivă, cu privire la încadrarea în grupa a II a de muncă în vederea pensionării, a unor locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj, temeiul juridic al încadrării în grupă - Ordinul 50/1990 şi HG 1223/20.11.1990.

De asemenea, se mai menţionează că, adeverinţa s-a eliberat în baza documentelor verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile art.288 şi 289 C.penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Prin Hotărârea nr…../12.1990, C. de A. din cadrul SC E. SA B., a hotărât că începând cu data de 18 martie 1969 se încadrează în grupa a II a de muncă, în vederea pensionării, toţi salariaţii din societate de la unităţile subordonate şantiere(brigăzi), grupuri de şantiere(antreprise), unităţi de mecanizare şi unităţi de deservire a acestora, indiferent de funcţia avută, având în vedere că, întreg personalul din şantierele societăţii îşi desfăşoară activitatea în condiţii de, grad de poluare peste nivelul minim admis, determinat prin buletinele de determinare a noxelor existente la beneficiarii lucrărilor pe care le execută, cazarea în condiţii de şantier sau naveta zilnică de la şantier la domiciliu, lucru în program prelungit, activitatea desfăşurată de personalul din compartimentele de deservire este prestată în condiţii de şantier la punctele de lucru şi în spaţii special amenajate, inclusiv personalul societăţii care efectuează aceste activităţi în cuantum de 70%. 

De asemenea, se concluzionează în acest înscris emis de fostul angajator, că încadrarea în grupa a II-a  de muncă s-a făcut prin raportare la locul de muncă unde şi-a desfăşurat activitatea reclamanta, şi nu la meserie deţinută de aceasta.

Pe de altă parte, în situaţia în care pârâtele ar fi avut suspiciuni  cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi a II-a de muncă, puteau uza de dispoziţiile alin. (6) ale art. 158 din Legea 263/2010, potrivit cărora aveau obligaţia să solicite documentele pe baza cărora s-a eliberat adeverinţa de la fostul angajator, şi numai în ipoteza în care s-ar fi constatat  încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupă sau nu sunt prezentate documentele ce au stat la baza  eliberării adeverinţei, perioada respectivă  este valorificată ca stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă, aşa cum prevăd disp. alin. (7) ale art. 158 din acelaşi act normativ.

Pe cale de consecinţă, nefăcându-se verificările  prevăzute de lege şi nefiind solicitate documentele care au stat la baza  eliberării adeverinţei în cauză, pârâtele, în mod nejustificat şi nelegal, nu le-au valorificat.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa va admite contestaţia şi va dispune anularea Hotărârii nr…./07.11.2018 a C. C. de C. – C. N. de P. P. şi în parte decizia nr……/05.02.2018 emisă de C.J. de P. M..

Va obliga pârâta C. J. de P. M. să valorifice perioadele de grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, respectiv 06.01.1983 - 16.01.1994, 01.04.1994 - 05.01.1997, 13.02.1997 - 31.03.2001, conform Adeverinţei nr……/01.10.2010 emisă de S.C E. S.A.

Va obliga pârâta C. J. de P. M. să emită o nouă decizie de pensionare anticipată parţială pe numele reclamantei, începând cu data de 14.11.2017, luând în calcul stagiul de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă de 17 ani, 10 luni şi 17 zile menţionat mai sus.

Va obliga pârâta C. J. de P. M. să plătească diferenţele de pensie cuvenite în urma valorificării perioadelor de cotizare în grupa a II-a de muncă, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei până la data plăţii efective.

Văzând şi prevederile art.453 alin.1 C.pr.civilă va obliga pârâtele să achite reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de …. lei.