Încetare şi reducere pensie

Sentinţă civilă 7944 din 30.10.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR.7944/ 30.10.2009

Încetare şi reducere pensie

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.03.2009, reclamantul TGAS a chemat în judecată pe pârâţii TOA şi TFC, solicitând ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună: reducerea pensiei de întreţinere stabilită în favoarea copiilor săi majori.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, prin decizia civilă nr.1939/20.11.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti- Secţia a IV-a civilă în dosarul nr……/303/2006 a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere lunare de câte 1100 lei în favoarea copiilor săi majori (total 2200lei/lună).Reclamantul arată că mai are în întreţinere un copil minor şi veniturile sale s-au diminuat drastic, astfel că solicită să se dispună reducerea pensiei de întreţinere până la cuantumul de 530 de lei, pentru fiecare dintre cei doi copii majori, celălalt copil al său minor fiind în întreţinerea sa.

În drept au fost invocate disp.art.94.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar următoarele înscrisuri: adeverinţă de venit nr.317/29.01.2009; adeverinţa nr.25/627/05.02.2009; ordinul nr.68/23.01.2009 privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”; anexă la OMTI nr.68 din 23.01.2009; copie încheierea de înfiinţare a popririi din data de 23.03.2007, emisă de către Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, copie sentinţă civilă nr.5154/21.08.2007- pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti; copie certificat de naştere a minorului TGR.

Prin serviciul registratură, la data de 11.03.2009 –pârâţii au depus la dosar întâmpinare prin care au solicitat: respingerea acţiunii formulate, ca nefondată şi netemeinică, pentru suma de bani ce le revine reprezentând pensia de întreţinere, stabilită de instanţele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, şi, faţă de hotărârile investite cu formula „definitivă şi irevocabilă” să se dispună executarea silită pe bunul imobil al tatălui lor, situat în sector 1 –Bucureşti, cu intabularea pe numele lor  a imobilului; admiterea excepţiei „autorităţii de lucru judecat” ţinând cont de faptul că atât Hotărârea din dosarul nr……./303/2006 cât şi sentinţa civilă nr.5154 din 21.08.2007, au fost învestite cu dispoziţie de poprire. Mai mult, aşa cum reiese din probele din dosar sentinţa civilă nr.5154/21.08.2007 a fost învestită cu formulă „definitivă  şi irevocabilă” şi să se dispună solicitarea adeverinţelor de venit pe ultimele şase luni atât de la Compania Naţională de Căi Ferate CFR- SA, de la CEMAFER, de la S.A.ROSIMBA PREDEAL şi de la VIA STAR, pe lângă salariul realizat la Ministerul Transportului reclamantul, fiind reprezentant al Ministrului în Consiliul de Administraţie şi AGA realizează venituri din indemnizaţiile lunare, iar numirea sa este pe o perioadă de 4 ani, toate veniturile acestuia au caracter de confidenţialitate, acesta fiind directorul de protocol al unui demnitar; să se dispună de asemenea obţinerea de relaţii privind veniturile reclamantului de la Direcţia Economică a Ministerului Infrastructurii şi Transporturilor a somaţiei plăţilor, reprezentând plata „pensiei de întreţinere” de către TAS-; pârâţii arată că cererea lui TGAS este tardivă; să se admită excepţia lipsei calităţii de petent în acest caz, al lui TGAS şi, pe cale de consecinţă respingerea acţiunii ca formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Mai precizează pârâţii că motivele întâmpinării lor sunt următoarele: deşi în prezent sunt majori- au dreptul legal de întreţinere fiind studenţi la forma de învăţământ „zi” conform Dispoziţiei Tribunalului Suprem nr. 2/1972 precum şi Dispoziţia Tribunalului Argeş, care stipulează dreptul copilului aflat în continuarea studiilor până la terminarea acestora, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani- art. 101 C.fam. stipulează obligaţia ca întreţinerea al ambilor părinţi, reclamantul având din anul 2002 o legătură extraconjugală de notorietate, ei fiind încredinţaţi în urma pronunţării divorţului, mamei, prin sentinţa civilă nr.3624/303/2003, iar TAS a fost obligat la plata întreţinerii către ei:Pârâţii mai arată că reclamantul a plătit parţial această pensie de întreţinere. Au mai arătat pârâţii că,  faptul că reclamantul mai are un copil în întreţinere, din altă relaţie, nu-l absolvă de obligaţia de plată faţă ei. Pârâţii susţin faptul că deşi reclamantul le datorează o sumă foarte mare de bani, reprezentând pensia lor de întreţinere, stabilită prin hotărârii definitive şi irevocabile nu s-a jenat să înstrăineze în lipsă şi fără cunoştinţa lor a locuinţei familiei lor, imobilul fiind în prezent revendicat de unii proprietari; deşi nu s-a achitat de obligaţiile părinteşti, la care a fost obligat de instanţe, reclamantul şi-a constituit o vilă, motiv pentru care solicită ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună „executarea silită” pe bunul imobil construit în  sector 1, proprietate personală al  lui TAS; de asemenea invocă excepţia lipsei calităţii de petent a lui TGAS, numele său fiind TAS, aşa cum rezultă din certificatele lor de naştere; de asemenea invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului urmând ca acceptând această excepţie să se respingă acţiunea ca fiind formulată de către o persoană fără calitate procesuală pasivă.

La data de 16.03.2009 s-a depus prin serviciul registratură cerere formulată de către reclamant prin care solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi au fost depuse şi următoarele înscrisuri:  adeverinţa de salariu – cu veniturile realizate de către reclamant, respectiv Adeverinţa nr.25/1119/10.03.2009; decizia civilă nr.1939/20.11.2006 a Tribunalului Bucureşti- Secţia a-IV- a Civilă.

La termenul de judecată din data de 17.03.2009 s-a depus de către pârâţi precizări  prin care se arată că nevoile lor în prezent sunt foarte mari, având în vedere preocupările şi activităţile lor extraşcolare deosebite, care necesită  un efort suplimentar din partea lor, o alimentaţie deosebită şi o anumită ţinută, şi că în acest moment se află într-o situaţie cu totul deosebită, în prezent nu au un domiciliu, casa fiind vândută, noii proprietari revendicându-şi casa.

În susţinerea acestor precizări pârâţii au depus la dosar, următoarele înscrisuri : copie dovada act identitate, extras dintr-un cotidian prin care s-a publicat ştiri despre pârâta TO, copie diplomă „Şcoala Vedetelor” primită de către TO, copie diplomă Festivalul Naţional de Teatru pentru Elevi „George Constantin” ediţia a VI-a acordată pârâtei TO, Diplomă onorifică de absolvire emisă de către Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din data de 05.06.2006, caracterizare a pârâtei TOA adeverinţă nr.2080/02.08.2006; adeverinţă nr.628/03.09.2008, adeverinţă nr.1751/04.03.2009; copie certificat de naştere a pârâtului TAS, adeverinţă medicală emisă de către Cabinetul Medical nr.1 al Scolii nr.1 „Sfiinţii Voievozi” din data de 29.11.2009; copie certificat de naştere a pârâtului TAS; adeverinţă nr.670/19.02.2009-emisă de Universitatea „Politehnică”Bucureşti; adeverinţă nr.175/18.02.2009 –emisă de Grup Şcolar Industrial Trasporturi Căi Ferate; adeverinţa nr.609/15.07.2008- emisă de către Univ. Spiru Haret; copie diplomă „Şcoala de Schi din Staţiunea Predeal” din data de 04.04.1996, copie caracterizare a pârâtului TFC- emisă de către „Liceul Teoretic Nicolae Iorga”, copie adeverinţă medicală emisă de către cabinet medical al Şcolii nr.1 „Sfiinţii Voievozii” emisă pentru pârâtul TFC”, copie a răspunsului la adresa solicitată de către doamna TD solicitată de la Ministerul Trasporturilor Direcţia Generală Economică şi –Buget, fişă de calcul cu privire la sumele cuvenite pârâţilor, copie după paginii din revista „Tir Magazin”, copie contract de vânzare-cumpărare- autentificat sub nr.142 din data de 04.02.2006, copie după cererea de chemare în judecată a reclamanţilor GI şi GS formulată împotriva mamei pârâţilor – PD, copie a sentinţei civile nr.8387/15.12.2008, copie certificat de căsătorie, copie certificat de concediu medical , bilete de trimitere pentru consultaţii în ambulatoriu de specialitate pe numele mamei pârâţilor TD, fişe electocardiograme.

În data de 16.03.2009- pârâţii au depus prin serviciul registratură cerere formulată de către aceştia prin care solicită amânarea cauzei în vederea angajării unui apărător şi de asemenea solicită emiterea de către instanţă a unor adrese în urma cărora să se obţină adeverinţe de venit atât de la Ministerul Trasporturilor şi Infrastructurii”, cât şi de la Compania Naţională de Căi Ferate CFR- SA, Bulevardul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti, de la CEMATER, S.C.Neptum- Olimp S.A, de la SC Robinson – Predeal SA privind pe reclamant, iar dacă se va judecat cauza în lipsă, solicită ca prin hotărârea prin care se va pronunţa să se dispună: obligarea la plata unei pensii de întreţinere în favoarea pârâţilor, conform legislaţiei în vigoare, respectiv art. 94 lain 3, c.procedură civilă, potrivit căruia „când un părinte datorează întreţinerea, aceasta se stabileşte, până la 1/3 pentru doi copii din venitul total realizat”, aşa cum au arătat în „întâmpinarea lor” reclamantul a beneficiat în ultimele şase luni pe lângă salariul de la Ministerul Infrastructurii şi Transporturior, se surse de venit legale de la Compania Naţională de Căi Ferate-CFR, dela Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Ferovială de la S.C. Olimp- Neptum S.A. şi de la S.C.Robinsom –Predeal.

La termenul din data de 27.03.2009 s-a depus prin serviciul registratură adeverinţa de venit nr.25/1381/25.03.2009 privind veniturile realizate de către reclamant –emisă de către Ministerul Trasporturilor şi Infrastructurii.

La data de 06.04.2009 s-a depus prin serviciul registratură o nouă cerere de amânare a judecării cauzei şi precizarea că au împuternicit-o pe mama lor – TD să-i reprezinte în instanţa, însă aceasta se află în imposibilitatea de a se prezenta fiind în concediu medical, în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale, starea sănătăţii acesteia fiind foarte gravă, anexând acestei cereri şi certificat de concediu medical seria CC, MAB nr.6267394 din data de 04.04.2009, bilet de internare- cardiologie, adeverinţă medicală nr./06.04.2009 emisă pentru pârâta TOA şi cerere reconvenţională prin care solicită executarea silită pe bunul imobil din sector 1, Bucureşti, pentru suma de bani pe care TAS(devenit GTAS) le-o datorează conform hotărârilor judecătoreşti, unele învestite deja cu formulă definitivă şi irevocabilă, cu intabularea în cartea funciară a pârâţilor, ca proprietari ai imobilului din sector 1 Bucureşti; atribuirea în natură a cotei părţi ce le revin legal din imobilul situat în sector 1, Bucureşti pentru suma de bani reprezentând valoarea pensiilor de întreţinere pe care TGAS, fost TAS le datorează pe baza hotărârilor definitive şi irevocabile: sentinţa civilă nr.5154/21.08.2007- în dosarul nr………./303/2007, încheiere din camera de consiliu de la 23.03.2007; dosar nr……../303/20069- sentinţa civilă nr.5172/10.08.2006; în dosarul nr……../303/2006- capătul de cerere privind pensia de întreţinere a pârâtei TOA pentru perioada 03.08.2005-19.05.2006, obligându-l astfel pe reclamant la plata datoriilor materiale părinteşti, respectiv a sumei de bani pe care acesta o datorează şi la care a fost obligat conform Hotărârilor definitive şi Irevocabile, hotărâri ce nu pot fi atacate, deoarece intră sub incidenţa „autorităţii de lucru judecat”; suma rămasă de reţinut se datorează faptului că TAS nu s-a achitat de obligaţiile legale şi nu a plătit lunar cuantumul pensiei stabilită de instanţă, parte a sumei, pensiei de întreţinere rămase de reţinut reclamantului de către Ministerul Trasporturilor o dovedesc cu adeverinţa nr.25/2421/28.05.2008- pe care a au anexat-o şi prezentei cereri, suma de bani reprezentând pensia lor de întreţinere, pe care reclamantul le-o datorează este în prezent mult mai mare şi solicită Direcţiei Generală Economica şi Buget a Ministerului Infrastructurii şi Transporturilor emiterea unui act oficiat cu valoare reactualizată; obligarea reclamantului la o „Declaraţie” prin care să menţioneze toate veniturile lunare legale ce i-au revenit pe  ultimele şase luni atât de la Ministerul Transporturilor” cât şi ca reprezentant al Ministerului Transporturilor, cât şi ca reprezentant al Ministerului Transporturilor în organele de conducere ale unităţilor din subordinea ministerului; au solicitat de asemenea să se dispună Direcţiei Generale Juridica şi de Resurse Umane a Ministerului Infrastructurii şi Transporturilor- a unei adrese prin care să se comunice toate funcţiile de reprezentare în organele de conducere ale unităţilor din subordinea ministerului deţinute, deoarece Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României este modificată conform OUG /2009; actele depuse în dosarul nr……./303/2009, ce însoţesc cererea reclamantului au fost depuse într-un moment de reorganizare al Ministerului Infrastructurii şi Transporturilor; întrucât dispoziţiile art. 94 alin 3 C.fam sunt clare şi dispun procentul de 1/3 din venitul total lunar realizat, ca şi, cuantum legal al pensiei de întreţinere, astfel că solicită să se stabilească o pensie de întreţinere reprezentând 1/3 din veniturile totale lunare-legale realizate în ultimele şase luni de către reclamant, aşa cum este prevăzut în Dispoziţia Tribunalului Suprem /Decizia de îndrumare nr.2/1973.

Prin serviciul registratură s-a depus la data de 16.04.2009, adeverinţă venit nr.3/4.2/288/2009 – emisă de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. De asemenea s-au mai depus următoarele adeverinţe de venit:  adeverinţa privind veniturile reclamantului nr.539/18.05.2009 –emisă de Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti-SA, adeverinţă nr.683/19.05.2009-emisă de către Clubul Sportiv Rapid Bucureşti; la data de 09.06.2009, adeverinţa nr.939/27.05.2009-emisă de către SC PRO TV SA- privind veniturile realizate de către pârâta TOA, adeverinţa nr.185/18.06.2009 –emisă de către Universitatea Bucureşti-Facultatea de Administraţie şi Afaceri; adeverinţă nr.20684/21.07.2009-emisă de către Autoritatea Rutieră Română A.R.R.- privind adeverinţă de venit privind pe reclamant; adeverinţa nr.238/01.09.2009 –emisă de Universitatea din Bucureşti-Facultatea de Administraţie şi Afaceri- privind pe pârâta TOA.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi interogatoriu.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantul este tatăl celor doi pârâţi, astfel cum rezultă din certificatele de naştere ale acestora, filele 39 şi 42 din dosar. Se reţine că prin decizia civilă nr.1939/20.11.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti- Secţia a IV-a civilă în dosarul nr……./303/2006 reclamantul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere lunare de câte 1100 lei în favoarea copiilor săi majori (total 2200lei/lună).Se mai reţine de instanţă că reclamantul mai are în întreţinere un copil minor, astfel cum rezultă din certificatul de naştere depus la fila 11 din dosar.

Pentru a exista obligaţia de întreţinere, trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii, atât în persoana creditorului obligaţiei, cât şi în persoana debitorului.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 86, alin. 1 şi 2 din Codul familiei, există obligaţia de întreţinere între părinţi şi copii, având drept la întreţinere numai acela care se află în nevoie, neavând putinţa unui câştig din muncă, din cauza incapacităţii de a munci.

De asemenea, potrivit art. 101 din Codul familiei, părinţii sunt datori să îngrijească de copil. Ei sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însuşirile lui.

Incapacitatea de muncă este considerată că există nu numai atunci când se datorează unor cauze fiziologice, dar şi atunci când provine din cauze de ordin social, printre aceste cauze numărându-se şi continuarea studiilor de către elevi şi studenţi.

Sub acest aspect, instanţa va da eficienţă principiului conform căruia întreţinerea este datorată, în măsura în care este cerută, pe tot parcursul studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea vârstei maxime, instanţa va avea în vedere  dispoziţiile art. 66 lit.b din Legea nr. 19/2000, care prevăd dreptul copilului la pensie de urmaş până la vârsta de 16 ani, iar dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; în mod similar, prin art. 19, alin. 2 din OUG nr. 26/1997, astfel cum a fost modificată, precum şi prin art. 51 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia copilului aflat în dificultate, se reglementează dreptul copilului de a beneficia în continuare de protecţie specială şi după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă îşi continuă studiile, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Interpretând sistematic şi echitabil aceste dispoziţii legale şi pe cele ale art. 86 alin. 1 din Codul familiei, se impune concluzia că nu există nici un motiv pentru care copilul major ai cărui părinţi sunt în viaţă ar trebui să se afle într-o situaţie inferioară în raport cu cea a copilului ai cărui părinţi au decedat sau faţă de care s-au luat măsuri speciale de ocrotire.

În ceea ce priveşte debitorul obligaţiei de întreţinere, potrivit dispoziţiilor art. 89 şi art. 94 alin. 1 din Codul familiei, acesta trebuie să fie obligat la plata pensiei de întreţinere şi să aibă mijloacele necesare.

Din adeverinţa nr25/4531/07.09.2009 emisă de Ministerul Transporturilor  şi Infrastructurii fila 407 din dosar rezultă că pârâtul are un venit mediu net obţinut pe ultimele 6 luni în sumă de 3289 lei/lunar la care se mai adaugă lunar indemnizaţiile obţinute de la Aeroportul Henri Coandă-67 lei/lunar, (fila 167 din dosar) şi de  47 lei/lunar, indemnizaţie primită ca membru în Consiliul de Conducere al Autorităţii Române ARR..(fila 170 din dosar).

În cauză, instanţa constată că situaţia reclamantului a suferit modificări faţă de cea avută în vedere la data pronunţării deciziei mai sus menţionată, în sensul că, în prezent reclamantul mai are un minor în întreţinere, iar veniturile sale au scăzut comparabil cu cele avute în vedere, ceea ce conduce la modificarea masurilor privind drepturile şi obligaţiile personale sau patrimoniale între parinţii divorţaţi şi copii.

În ce priveşte pârâta majoră, TOA care,aşa cum rezultă din demersurile întreprinse de instanţă, este studentă la zi, dar are venituri în cuantum de 2000 lei/lunar, aceasta nu a făcut dovada că s-ar afla în stare de nevoie care să necesite o prestaţie din partea unuia dintre părinţi sau chiar a amândorura, menită să acopere anumite nevoi, astfel că, în ceea ce o priveşte pe aceasta şi, raportat la situaţia materială a reclamantului, instanţa, va dispune sistarea pensiei de întreţinere ce se acorda de către reclamant în favoarea sa.

Cu privire la cel de-al doilea pârât cum, acesta se află şi el în continuarea studiilor, dar fără a avea posibilităţile materiale de a se întreţine singur şi cum contribuţia mamei sale nu este suficientă pentru acoperirea nevoilor sale raportate la vârstă, instanţa va dispune obligarea reclamantului în continuare la o prestaţie lunară, însă redusă,  cu titlu de pensie de întreţinere, raportată la veniturile obţinute de către reclamant, în acest moment urmând să se ţină cont că acesta mai are în întreţinere un minor din cea de-a doua căsătorie şi că veniturile reclamantului au suferit modificări.

Potrivit art. 94 alin. 3 C.fam. când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime  din câştigul sau din munca pentru un copil şi o treime pentru doi copii  minori.

Instanţa apreciază că, fiind îndeplinite cerinţele art.94 alin.2 Codul familiei, în ceea ce priveşte cererea reclamantului de reducere a pensiei de întreţinere, plafonul prev.de art.94 alin.3 Codul familiei reprezintă limita maximă până la care se poate stabili  pensia de întreţinere raportat la  veniturile concrete obţinute de debitorul obligaţiei de întreţinere, şi anume reclamantul TGAS

La stabilirea în concret a acestei obligaţii, instanţa, făcând aplicarea criteriilor mai sus menţionate, urmează a avea în vedere şi natura complexă a obligaţiei de întreţinere care operează în sarcina părinţilor şi este prevăzută în art.101 Codul fam. raportat la art.86 C.fam., dar şi cuantumul actual al mediei veniturilor reclamantului, respectiv 3289 lei/lunar la care se mai adaugă lunar indemnizaţiile obţinute de la Aeroportul Henri Coandă-67 lei/lunar, (fila 167 din dosar) şi de  47 lei/lunar, indemnizaţie primită ca membru în Consiliul de Conducere al Autorităţii Române ARR..(fila 170 din dosar).

Faţă  de cele de mai sus, instanţa va dispune  reducerea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina reclamantului prin decizia  civilă nr.1939/20.11.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a IV a în dosarul nr…../303/2006 şi în favoarea pârâtului TFC de la 1100 lei la 617 lei începând cu data pronunţării prezentei sentinţe şi până la terminarea studiilor de către pârât, dar nu mai mult de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului instanţa urmează a o respinge pentru următoarele considerente.

Calitatea procesuala consta in identitatea intre persoana reclamantului si cel care este titular al dreptului. Or, dacă pârâţii recunosc şi pretind că reclamantul le prestează o pensie de întreţinere, faptul că acesta s-a căsătorit, adăugând la numele de familie şi numele actualei soţii nu determină pierderea calităţii procesuale, oricare ar fi aceasta, activă sau pasivă.

Cu privire la excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâţi cu referire la decizia  civilă nr.1939/20.11.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a IV a în dosarul nr…./303/2006 şi la sentinţa civilă nr.5154/21.08.2007, instanţa urmează a o respinge, ca neîntemeiată, deoarece în situaţie pensiilor de întreţinere nu se poate reţine autoritatea de lucru judecat, cuantificarea pensie fiind analizată funcţie de factorii avuţi în vedere la momentul stabilirii acesteia, respectiv nevoile celui ce reclamă întreţinere şi posibilităţile celui ce prestează întreţinerea.

Referitor la cerere de executare silită formulată de către pârâţi în cadrul procesului de faţă, instanţa urmează a o respinge ca inadmisibilă, dat fiind faptul că pentru a porni o executare silită trebuie îndepliniţi câţiva paşi prealabili, obligatorii, respectiv, investirea sentinţei, depunerea unei cereri de deschidere a unui dosar de executare la unul dintre executorii judecătoreşti competenţi, promovarea de către acesta din urmă a unei cereri către instanţa de executare pentru încuviinţarea executării silite şi abia apoi executarea propriu-zisă.

Cum, în cauză  nu s-a solicitat în cauză cheltuieli de judecată de către reclamant urmează a dispune în consecinţă.

Cu privire la cererea de cheltuieli de judecată formulată de către pârâţi, reţinând că cererea reconvenţională a fost respinsă, potrivit art,1169 C.civ., urmează a respinge cererea acestora, ca neîntemeiată.

Domenii speta