Revendicare/grăniţuire

Sentinţă civilă 310/2016 din 04.05.2016


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta S.C P S.R.L, cu sediul în  municipiul Huşi şi pe pârâţii :M J-C şi  M L, I, PECHEANU GELU şi  P R, , C C şi C C, şi chemaţii în garanţie A I şi A T, , având ca obiect „revendicare imobiliară „.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare,lipsesc părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care arată că, dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 18.04.2016, au fost consemnate în încheierea din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanţa,la cererea formulată de apărătorii părţilor care au solicitat amânarea pronunţării pentru a depune concluzii scrise s-a amânat pronunţarea pentru data de 27.04.2016 când  din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea pentru termenul de astăzi.

Instanţa lasă cauza în pronunţare, după deliberare dându-se sentinţa de faţă.

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţă;

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 829/244/2014, reclamanta P SRL, , i-a chemat în judecată pe pârâţii:  M J-C, M L, , P G, P R, , C C  şi C C, , solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce o va pronunţa în cauză, să dispună:

- obligarea paraţilor M JAN-C şi M L să-i lase în deplină proprietate şi liniştita posesie suprafaţa de 800 mp pe care aceştia o deţin în prezent fără drept, precum şi ridicarea construcţiilor edificate  pe terenul proprietatea reclamantei, pe cheltuiala acestora;

- obligarea paraţilor C C şi C C să-i lase în deplină proprietate şi liniştita posesie suprafaţa de 90 mp pe care aceştia o deţin din terenul proprietatea reclamantei;

- grăniţuirea suprafeţei de teren ce se află în proprietatea reclamantei în contradictoriu cu toţi paraţii M J-CO, M L, C C, C C, P G şi P R,

- cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a precizat că în fapt, la data de 11.02.2013 a dobândit prin contract de vânzare-cumpărare nr. 291 următoarele suprafeţe de teren: 217 mp şi 1.497 mp situate în extravilanul mun. Huşi, punct ,,Lohan", T14, Parcela 1636, judeţul Vaslui. După achiziționarea suprafeţelor de teren sus menţionate, a constatat faptul că, la faţa locului, poziţionarea acestora nu era corespunzătoare cu schițele aferente contractului de vânzare-cumpărare, ceea ce face ca pârâţii M J-C, M L, C C şi C C să ocupe fără drept terenul proprietatea reclamantei. S-a încercat rezolvarea acestui litigiu în mod amiabil, însă fără rezultat.

Se impune ca pârâţii M J-C şi M L să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 800 mp pe care aceştia o ocupă fără drept din terenul proprietatea reclamantei şi să-şi ridice construcţiile edificate pe terenul ocupat, precum şi stabilirea liniei de hotar corecte dintre cele doua proprietăţi, cu respectarea titlurilor de proprietate pe care fiecare le deţin. În situaţia in care aceştia vor refuza ridicarea construcţiilor, solicită instanţei să autorizeze reclamanta să le ridice pe cheltuiala paraţilor.

În ceea ce-i priveşte pe paraţii C C  şi C , solicită instanţei să-i oblige să-i lase în deplina proprietate şi liniştita posesie suprafaţa de 90 mp pe care o ocupa fără drept din terenul proprietatea reclamantei şi să stabilească limita de hotar corecta dintre cele doua proprietăţi.

Faţă de paraţii P G şi P R solicită instanţei să stabilească limita de hotar dintre proprietatea reclamantei şi proprietatea lor, în conformitate cu titlurile de proprietate pe care le deţin.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 560, art. 563 Cod civil. În dovedirea cererii, a solicitat proba cu înscrisuri, martori, expertiză de specialitate topometrică, expertiză în construcţii.

Pârâţii C C , C C au formulat întâmpinare şi au solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiată. Au precizat că ei nu au ocupat nicio suprafaţă de teren care să aparţină reclamantei. Ei au cumpărat de la numitul AI o suprafaţă de 1001 mp teren situată în T 14, P 1636, în punctul Lohan, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 851 din 10.06.2010.

Punerea lor în posesie cu terenul cumpărat, precum şi intabularea a fost făcută în prezenţa vânzătorului  A I, precum şi a inginerului de cadastru Şova Iulian. După ce le-a fost arătată de către proprietar suprafaţa de teren cumpărată, inginerul topometrist le-a bornat perimetrul întregii parcele, ulterior au împrejmuit terenul cu un gard betonat şi au construit o seră pe acest teren.

 După ce au cumpărat acest teren, proprietarul A I a mai vândut încă trei parcele: una către M J-C şi L, una către S.C. P S.R.L. şi una către P G şi R.

Reclamanta pretinde că situaţia scriptică a proprietăţilor nu corespunde cu posesia de fapt. Acest lucru, chiar dacă ar fi adevărat, nu le este imputabil pârâţilor, ci vânzătorului care nu a identificat şi delimitat suprafeţele de teren în conformitate cu documentaţiile cadastrale înregistrate la OCPI.

În ceea ce priveşte cererea de grăniţuire formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii, solicită respingerea acesteia, ca inadmisibilă. Pârâţii C au arătat că nu sunt vecini cu S.C. P S.R.L., ci cu pârâţii M, astfel că ridică excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în raport cu cererea de grăniţuire.

Această excepţie a fost pusă în discuţia părţilor şi unită cu fondul cauzei la termenul de judecată din 10.03.2014, apoi la concluziile pe fondul cauzei, pârâţii C au renunţat la invocarea şi susţinerea acesteia.

În drept, pârâţii au invocat dispoziţiile art. 201 alin. 1 NCPC. În dovedirea susţinerilor lor au solicitat proba cu acte, martori, interogatoriu civil, expertiză topometrică şi expertiză în construcţii.

Pârâţii M J-C şi M L au formulat întâmpinare în care au precizat că, in principiu, sunt de acord cu acţiunea reclamantei, cu unele amendamente. Au arătat că au dobândit un teren in suprafaţa  totală de 3.485 mp in baza contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. 461 din 03.03.2010, teren situat in extravilanul municipiului Huși, judeţul Vaslui, punctul Lohan, tarlaua 14, parcela 1636. Terenul respectiv a fost dobândit de la numiţii A I şi T, fiind compus din trei suprafeţe de 1.553 m.p., 435 mp şi 1.497 m.p., așa cum rezulta din documentaţia cadastrala aferenta actului de vânzare-cumpărare.

Ulterior, paraţii C C  şi C au achiziţionat şi ei o anumita suprafaţa de teren in zona in discuţie, învecinându-se astfel pe una din laturi cu aceştia, iar pe cealaltă latura cu paraţii P G şi R. La scurt timp după dobândire, paraţii C C  şi C au procedat la delimitarea lotului ce le aparţinea, fără însa ca, in prealabil, sa îi consulte sau măcar sa-i înştiinţeze despre intenţia lor. Abia după ce a fixat reperele pentru delimitare, paratul C C  i-a contactat, solicitându-le sa susţină in parte edificarea gardului despărţitor, lucru cu care a fost de acord. I-a furnizat pârâtului C C materiale de construcţie constând in balast, ciment şi plasa împletită. Cu acea ocazie, a discutat cu paratul despre modul in care a stabilit reperele in vederea grănițuirii, acesta comunicându-i ca a apelat la serviciile expertului de cadastru Șova Iulian care, in urma verificării actului de proprietate şi a măsurătorilor efectuate, a trasat şi linia despărţitoare a proprietăţilor lor. La acel moment a fost încredinţat ca delimitarea făcuta de paratul C C corespunde schițelor existente, neavând nici cea mai mica bănuiala ca poziţionarea lotului sau de teren este incorecta.

In luna ianuarie a acestui an a fost contactat de reprezentantul legal al reclamantei care si-a manifestat interesul de a cumpăra o parte din terenul pe care îl deţineau in punctul Lohan. In acest scop, au procedat la dezmembrarea imobilului constând in suprafaţa de 435 mp in doua loturi (lotul 1 in suprafaţa de 218 mp şi lotul 2 in suprafaţa de 217 mp, situaţie ce se desprinde din actul de dezmembrare autentificat sub nr. 290 din 11.02.2013. La aceeaşi data au şi înstrăinat reclamantei S.C. P S.R.L. suprafeţele de 217 mp şi 1.497 m.p., in baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat, sub nr. 291, ambele suprafeţe însumând 1.714 mp In urma acestei vânzări, terenul pârâţilor se învecinează cu cel al reclamantei, aflându-se poziţionat intre terenul paraţilor C şi cel al reclamantei.

La scurt timp după perfectarea vânzării-cumpărării, M J-C s-a deplasat împreuna cu reprezentantul legal al reclamantei şi cu martorul A, la terenul in discuţie, l-a eliberat de resturile de materiale (moloz) ramase de la reabilitarea drumului european 581 şi l-a curăţat de vegetaţie. Tot atunci, a efectuat măsurători, având ca repere gardul ridicat de paratul C C şi DE 581, după care a pichetat limitele proprietăţii reclamantei. De asemenea, a apelat la expertul de cadastru Șova Iulian pentru ridicarea topografica a terenului reclamantei, in vederea ridicării de construcţii de către aceasta.

Toate aceste lucrări le-au făcut împreuna, intre părţi existând o relaţie amiabila. In acest context, reprezentantul legal al societăţii reclamante i-a încunoștințat despre faptul ca doreşte sa despartă prin gard proprietăţile lor, privinţa in care a solicitat chiar societăţii V U S.R.L., ce o administrează pârâtul M, sa presteze anumite servicii şi sa-i livreze materialele de construcţie necesare. Societatea al cărui administrator este pârâtul a efectuat astfel lucrările de construire atât pentru gardul despărţitor, cat şi pentru alte doua garduri ale proprietăţii reclamantei.

Problemele au apărut abia in vara acestui an când reprezentantul legal al reclamantei, in perspectiva edificării unei construcţii pe terenul proprietate, s-a deplasat împreuna cu o persoana autorizata, ocazie cu care s-a constatat ca poziţionarea lotului sau nu corespunde schițelor cadastrale. Atunci a fost momentul in care, la randu-i, pârâtul a perceput realitatea cu privire la orientarea tuturor loturilor, atât al reclamantei, cat şi al celorlalţi paraţi.

În tot acest timp părţile au încercat sa rezolve amiabil diferendul apărut, sens in care pârâţii au dat o declarație autentica prin care a arătat ca sunt de acord cu modificarea suprafeţelor şi limitelor proprietăţii lor, situaţie ce rezida din declaraţia autentificata sub nr. 1317 din 22.05.2013. Aceasta declaraţie au dat-o la sugestia Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Vaslui, din dorinţa de a soluţiona pe cale administrativa problema ivita.

In acelaşi sens ar fi trebuit sa procedeze atât paraţii C C şi C, cat şi paraţii P G şi R, însa aceştia din urma au refuzat şi refuza sa facă aceste demersuri. In ceea ce-i priveşte, pârâţii M au fost şi sunt de buna credinţa, dând dovada de înțelegere şi de interes in rezolvarea repoziționării loturilor părţilor. Aceasta rezolvare depinde însa de poziţia paraţilor P G şi R, pentru ca reorientarea loturilor implica reorientarea lotului acestora din urma, astfel încât niciuna dintre părţile litigante sa nu fie afectată de pierderea vreunei suprafeţe de teren.

Susţinerea reclamantei cum ca, deși au fost invitaţi la şedinţa de informare cu privire la beneficiile medierii, nu au dat curs invitaţiei, este una gratuita. In realitate, nu au fost nicicând înştiinţaţi despre o astfel de şedinţa, la dosar neexistând de altfel confirmarea poştala de primire de către pârâţi a unei astfel de înştiinţări.

Pe de alta parte, important de reţinut este faptul ca terenurile părţilor fac parte dintr-un singur lot ce a aparţinut soţilor A I şi T, toți paraţii din prezenta cauza dobândind de la aceştia suprafeţele deţinute. De asemenea, la fel de important este şi aceea ca prima delimitare a fost făcuta de către paraţii C C şi C, prin construirea unui gard, funcţia de aceasta delimitare orientându-ne ulterior atât familia M, cat şi reclamanta. Mai mult, având convingerea ca delimitarea făcuta este conforma cu documentele cadastrale, paratul C C a mai achiziţionat recent o suprafaţa de teren in acelaşi punct, in continuarea suprafeţei deja avute, procedând la terasarea lui şi la pregătirea pentru ridicarea de construcţii, pe aceeaşi poziţionare.

Terenul pârâţilor M, înregistrat in extravilanul municipiului Huși la data cumpărării, se afla in prezent in intravilanul municipiului Huși, , așa cum atesta Certificatul de nomenclatura stradala şi adresa nr. 26331/2.04.2013.

Fata de toate aceste considerente, solicită admiterea acţiunii reclamantei, urmând astfel sa se dispună repoziționarea loturilor de teren ale tuturor părţilor litigante.

In drept, pârâţii au invocat dispoziţiile art. 205-208 Cod procedura civila. În probaţiune au solicitat înscrisuri, martori, interogatorii civile, expertiză topometrică şi expertiză în construcţii.

Pârâţii M J-C şi M L au formulat o cerere de chemare in garanţie împotriva pârâţilor C C  şi C C solicitând instanţei ca, în cazul în care vor cădea în pretenţii, să dispună:

- obligarea acestora să le lase in deplina proprietate şi liniştita posesie suprafaţa de 800 mp pe care aceştia o deţin fără drept, precum şi să ridice construcţiile edificate pe terenul proprietatea pârâţilor M, pe cheltuiala lor,

- grănițuirea terenului proprietatea pârâţilor M, in suprafaţă totală de 1771 mp,

- obligarea chemaţilor în garanţie la plata cheltuielilor de judecata pe care le vor face cu purtarea acestui proces.

În motivarea cererii de chemare în garanţie, pârâţii MURGULEŢ arată că pârâţii C C şi C sunt cei care au procedat la o prima delimitare a terenului lor, construind un gard cu soclu din beton, stâlpi metalici şi plasa împletită. De asemenea, tot ei au stabilit iniţial reperele pentru delimitarea terenului proprietatea tor, paraţii M, dar şi reclamanta, delimitându-și ulterior proprietăţile, funcţie de aliniamentul deja existent. Așa fiind, in situaţia admiterii cererii reclamantei, prin repoziționarea loturilor va fi afectata proprietatea pârâţilor, impunându-se reîntregirea acesteia cu suprafaţa deţinuta fără drept de către paraţii C C şi CC.

In drept, pârâţii au invocat dispoziţiile art. 72-74 Cod procedura civila, art. 563 şi 560 Cod civil. În dovedirea cererii, au solicitat proba cu înscrisuri, martori, interogatorii civile şi expertiză tehnică.

Reclamanta P SRL a formulat răspuns faţă de întâmpinările formulate de pârâţii C C şi C şi M J-C şi M L. A precizat că, în ceea ce priveşte întâmpinarea formulată de pârâţii C C şi C C, nu este de acord cu susţinerile arătate in cuprinsul acesteia. Nu este adevărat faptul ca paraţii nu ar ocupa nicio suprafaţa din terenul proprietatea societăţii reclamante, deoarece in realitate aceştia ocupa o suprafaţa de 90 de mp, teren ce-i aparţine conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 291 din 11februarie 2013. Nu poate fi primita de către instanţa de judecata apărarea potrivit căreia nu ar exista o culpă a pârâţilor, deoarece acţiunea in revendicare presupune pronunţarea unei hotărâri in contradictoriu cu posesorul neproprietar. Atâta vreme cât in prezent paraţii CC şi C C ocupă o parte din terenul proprietatea reclamantei, se impune ca pretenţiile acesteia sa fie admise așa cum au fost formulate.

Raportat la excepţia lipsei calităţii procesual pasive solicită instanţei de judecata respingerea acesteia ca fiind nefondata. In urma repoziționării corecte a suprafeţelor de teren potrivit situaţiei scriptice a proprietăţilor, paraţii C C şi C C vor deveni vecini cu P SRL In aceste condiţii se impune stabilirea limitei de hotar corecte intre cele doua proprietăţi ce se vor învecina.

Potrivit dispoziţiilor art. 560 din Codul civil: ,,Proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi sa contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare."

In ceea ce priveşte întâmpinarea formulata de paraţii M J-C şi M L, este de acord cu susţinerile arătate in cuprinsul acesteia, mai puţin in ceea ce priveşte faptul ca paraţii nu ar fi fost invitaţi la efectuarea informării gratuite cu privire la beneficiile medierii.

Raportat la cererea de chemare in garanţie solicită instanţei de judecata admiterea cererii formulate, întrucât apreciază ca exista o legătura suficienta intre cererea principala şi cererea de chemare in garanţie, soluţia ce se va pronunţa cu privire la cererea principala putând influenta soluţia ce se va pronunţa asupra cererii de chemare in garanţie.

P G şi P R au formulat întâmpinări şi au precizat că doresc ca limitele terenului pe care îl deţin în punctul Lohan conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 462 din 03.03.2010, să fie respectate de vecini, conform înscrisurilor din cărţile funciare eliberate de O.C.P.I. Vaslui. Orice abatere o consideră ca o încălcare a proprietăţii private.

Pentru termenul de judecată din data de 10.02.2013, reclamanta SC P a formulat o cerere de modificare-completare a acţiunii introductive cu un nou capăt de cerere şi anume obligarea pârâţilor C C şi C C să ridice construcţiile edificate pe terenul proprietatea reclamantei, pe cheltuiala acestora

Faţă de acest nou capăt de cerere, pârâţii C C şi C C au formulat o cerere de chemare în garanţie împotriva chemaţilor în garanţie A I şi A T, solicitând ca, în situaţia în care vor cădea în pretenţii, instanţa să oblige chemaţii în garanţie să le plătească toate daunele legate de reamplasarea terenului precum şi de demolarea şi ridicarea construcţiilor, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, pârâţii C C  şi C C au precizat că, în fapt au cumpărat de la chemaţii în garanţie suprafaţa de 1000 mp teren situată în T 14, P 1636 - Lohan, conform contractului nr. 851/10.06.2010. Au fost primii care au cumpărat teren în acea zonă, predarea terenului şi a amplasamentului s-a făcut în prezenţa vânzătorilor chemaţii în garanţie, precum şi a unui inginer de cadastru - Şova Iulian. După cumpărare, pârâţii au împrejmuit terenul cu gard betonat şi au ridicat o construcţie utilitară. Toate acestea le-au făcut  cu bună-credinţă şi cu convingerea că sunt proprietarii terenului.

Chemaţii în garanţie A I şi A T au formulat întâmpinare la cererea de chemare în garanţie formulată de pârâţii C C  şi C C, solicitând respingerea acesteia. Au arătat că cererea pârâţilor nu este formulată în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării, deci trebuie respinsă ca tardivă. În plus cererea de chemare în garanţie este nulă nefiind motivată în drept.

La termenul de judecată din 05.05.2014, instanţa a respins excepţiile de tardivitate şi de nulitate a cererii de chemare în garanţie formulată de pârâţii C C şi C C, excepţii invocate de A I şi A T.

 Asupra excepţiei de nulitate a cererii de chemare în garanţie, instanţa a apreciat că lipsa motivării în fapt sau drept a cererii de chemare în garanţie nu este un motiv de nulitate a acesteia, instanţa fiind  obligată să pună în discuţia părţilor şi să lămurească obiectul cererii în fapt şi în drept. Art. 196 NCPC prevede ca motive de nulitate ale unei cereri de chemare în judecată lipsa numelui şi prenumelui, denumirea oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia. Aşadar neindicarea temeiului de drept nu constituie motiv de nulitate a cererii, în situaţia neindicării acestuia, urmează a fi pus în discuţia părţilor în instanţă.

Faţă de excepţia de tardivitate invocată, instanţa  a constatat că la termenul din 10.02.2014 reclamanta a depus la dosar o cerere de  modificare şi completare a cererii principale în care s-a  formulat un capăt de cerere nou cu privire la obligarea pârâţilor C la ridicarea construcţiilor de pe terenul revendicat.  După această modificare, pârâţii C au formulat  cererea de chemare în garanţie a familiei A, aşadar faţă de capătul de cerere  nou, privind obligarea la ridicarea construcţiilor,  iar cererea a fost introdusă  la primul termen de judecată după completarea cererii principale, deci în termenul prevăzut de lege şi  a respins excepţia  de tardivitate a introducerii cererii de chemare în garanţie.

În contextul concluziilor exprimate de expertul topometrist, la termenul de judecată din 04.05.2015, reclamanta a formulat o cerere de chemare în garanţie împotriva chemaţilor în garanţie A  şi A T, solicitând instanţei să-i oblige pe aceştia să le plătească toate daunele legate de reamplasarea terenului precum şi de demolarea şi ridicarea construcţiilor.

Reclamanta a arătat că, după ce a  achiziţionat terenul în cauză, a edificat pe acesta un gard împrejmuitor, un puţ şi o fosă septică. Toate aceste investiţii urmează sa fie demolate ca urmare o reamplasării corecte a terenului. In aceste condiţii, SC P SRL urmează sa sufere un prejudiciu ca urmare a repoziționării lotului de teren, in culpa pentru aceasta împrejurare fiind chemaţii in garanţie A I şi A T.

Culpa chemaţilor in garanţie este generata de faptul ca aceştia au fost proprietarii iniţiali a lotului cumpărat de societatea reclamantă, fiind totodată şi cei care au lotizat toate suprafeţele de teren aparţinând pârtilor din acest proces. In calitatea lor de proprietari iniţiali ai suprafeţelor vândute, au stabilit amplasamentul şi aliniamentul tuturor loturilor ce au fost înstrăinate, motiv pentru care amplasarea greşita a acestora le poate fi imputata.

In aceste condiţii, SC P SRL trebuie sa fie despăgubită pentru investiţiile pe care aceasta le-a făcut pe terenul aflat in proprietatea sa precum şi pentru cheltuielile ce vor fi ocazionate de mutarea sau demolarea acestora.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri, expertiză în construcții-evaluatorie.

În cauză au fost efectuate două expertize, una în specialitatea topometrie, de expert Flechea Gabriel şi una în construcţii, expert Filip Gabriel.

În ceea ce priveşte normele de drept aplicabile, art. 6 alin.6 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil prevede că „Dispozițiile legii noi sunt de asemenea aplicabile și efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea și capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiație, adopție și obligația legală de întreținere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, și din raporturile de vecinătate, dacă aceste situații juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi”.

Față de prevederile sus invocate, în speţă se aplică dispoziţiile Noului Cod Civil (NCC).

Din analiza şi coroborarea probelor administrate în cauză, înscrisuri, declaraţii de martori, răspunsurile părţilor la interogatoriile civile, concluziile expertizelor topometrică şi în construcţii, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2305/14.11.2005 de B.N.P. Irimia Traian Claudy, Vaslui, A I şi A T au cumpărat de la P G suprafaţa  totală de 63500 mp teren situat în extravilanul mun. Huşi din care 33.300 mp situat in Tarlaua14, Parcela 1636, punctul denumit toponimic Lohan.

Suprafaţa de teren de 33.300 mp situat in Tarlaua 14, parcela 1636, punctul denumit toponimic Lohan a fost dezmembrată în 12 loturi distincte in baza Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 325/18.02.2008 al B.N.P. Macovei Radu Ticu, Huşi. Ulterior, aceste suprafeţe au fost înstrăinate, o parte dintre ele către părţile din prezenta cauza, astfel:

La data de 03.03.2010, A I şi A T vând pârâţilor P G şi P R suprafaţa  totală de 3180 mp situată în 7 parcele funciare, N.C. 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253 şi 3254, Tarlaua14, Parcela 1636, punctul denumit toponimic Lohan, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 462/03.03.2010 de B.N.P. Mihai Suleap şi Sabina Elena Udisteanu, Iaşi. Conform raportului de expertiză Flechea, această suprafaţă de teren este materializată pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare roşie, pe punctele de contur: 11, 26, 27, 28, 29, 30, 20, 31, 32, 16, 14, 11.

La aceeaşi dată, 03.03.2010, A I şi A T vând pârâţilor M J-C şi M L suprafaţa totală de 3485 mp situată în 3parcele funciare N.C. 3245, 3246 şi 3247, Tarlaua14, Parcela 1636, punctul denumit toponimic Lohan, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 461/03.03.2010 a B.N.P. Mihai Suleap şi Sabina Elena Udișteanu, IaŞi (pagina nr. 32 la dosarul cauzei). Conform raportului de expertiză Flechea, această suprafaţă de teren este materializată pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare roșie/verde, pe punctele de contur: 22, 24, 25, 9,10,11,14,16, 20,19,18, 33, 34, 37, 22.

La data de  10.06.2010, A I şi A T vând pârâţilor C C  şi C C suprafaţa de 1001 mp cu numărul cadastral 71526, situată în Tarlaua14, Parcela 1636, punctul denumit toponimic Lohan, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 851/10.06.2010 a B.N.P. Armaşu Mihai Ionuţ, Huşi, iar ulterior A I şi A T mai vând pârâţilor C C şi C C încă 1000 mp situaţi in Tarlaua14, Parcela 1636, punctul denumit toponimic Lohan, cu numărul cadastral 72156, în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 718/28.04.2011 a B.N.P. Armaşu Mihai Ionuţ. Conform raportului de expertiză Flechea, această suprafaţă de teren este materializată pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare roșie, pe punctele de contur: 21, 22, 37, 34, 35, 36, 21.

Conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 290/11.02.2013 a B.N.P. Armaşu Mihai Ionut, Huşi (pagina nr. 50 la dosarul cauzei) parcela funciara cu numărul cadastral 3246 materializata pe schiţa anexa nr. 1 pe punctele de contur 19,18, 33, 25, 9,10,17,19, proprietatea pârâţilor M J-C şi M L, este dezmembrată în doua loturi: nr. 1 cu numărul cadastral 73064 in suprafaţa de 218 mp materializat pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare roşie pe punctele 25, 9,12, 15,18, 33, 25 şi nr. 2 cu numărul cadastral 73065 in suprafaţa de 217 mp materializat pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare verde pe punctele 9,10,17,19,18,15, 9.

La data de 11.02.2013, pârâţii M J-C şi M L vând reclamantei SC P SRL suprafaţa de 1714 mp situată in Tarlaua14, Parcela 1636, punctul denumit toponimic Lohan, materializata pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare verde pe punctele 9,10, 11,14,16, 20,19, 18,15,12, 9, formată din parcela in suprafaţa de 217 mp cu N.C.73065, materializata pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare verde pe punctele 9,10, 17, 19,18,15,12, 9 şi parcela in suprafaţa de 1497 mp cu N.C. 3247 materializata pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare verde pe punctele 10, 11, 14, 16,  20, 19, 17, 10, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 291/11.02.2013 a B.N.P. Armaşu Mihai Ionuţ, Huşi (pagina nr. 9 la dosarul cauzei).

Pentru a putea pune in evidenta posesiile actuale ale părţilor din prezenta cauza in raport cu amplasamentele parcelelor așa cum au fost ele înscrise in cartea funciara a U.A.T. Huși, expert Flechea a materializat pe schiţa anexa nr. 1 solele ocupate de către părți la data efectuării măsurătorilor tehnice cu contur de culoare neagră, cu contur de culoare roşie amplasamentul acestora conform indexului cu cărţile funciare ale U.A.T. Huși, iar pentru reclamanta S.C. P S.R.L. Huși terenul dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 291/11.02.2013 a B.N.P. ArmaŞu Mihai Ionuț, Husi cu contur de culoare verde.

Conform concluziilor expertizei topometrice efectuate în cauză, în urma suprapunerii situaţiei cu posesia actuala cu indexul cu cărţile funciare ale U.A.T. Huși, au rezultat următoarele:

Reclamanta S.C. P S.R.L.Husi ocupă real in teren suprafaţa de 1488,73 mp materializata cu contur de culoare neagră pe schiţa anexa nr. 1 pe punctele 5, 6, 8, 7, 5, faţă de suprafaţa de 1714 mp materializata pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare verde pe punctele 9, 10, 11, 14, 16, 20, 19, 18, 15, 12, 9 care corespunde celei dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 291/11.02.2013 a B.N.P. Armasu Mihai Ionuţ, Huși, C.F. nr. 71167 şi 71309 (N.C.73065si 3247).

Pârâţii C C  şi CC ocupă real in teren suprafaţa de 1886 mp, materializată cu contur de culoare neagră pe schiţa anexa nr. 1 pe punctele 1, 3, 4, 2,1 faţă de suprafaţa de 2001 mp, materializată pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare roşie pe punctele 21, 22, 37, 34, 35, 36, 21 care corespunde celei dobândite prin contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 851/10.06.2010 şi nr. 718/28.04.2011 de B.N.P. Armaşu Mihai Ionuţ, Huşi.

Pârâţii MJC şi ML ocupă real in teren suprafaţa de 1609,69 mp materializată cu contur de culoare neagră pe schiţa anexa nr. 1 pe punctele 2, 4, 6, 5, 2 faţă de suprafaţa de 1771 mp, materializată pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare roşie pe punctele 22, 24, 25, 9, 12, 15,18, 33, 34, 37, 22 C.F. nr. 71167 şi 71168 (N.C.72064 şi 3245).

Pârâţii PEG şi P ar trebui sa dețină suprafaţa de 3180 mp, situată intr-un număr de 7 (şapte) parcele funciare, N.C. 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253 şi 3254 materializate pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare roşie, pe punctele de contur: 11, 26, 27, 28, 29, 30, 20, 31, 32, 16, 14, 11 in baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 462/03.03.2010 a B.N.P. Mihai Suleap şi Sabina Elena Udișteanu, Iaşi.

Din probele administrate, a rezultat că, datorită unor măsurători defectuoase efectuate de vânzătorul iniţial,  A I, la momentul transmiterii terenului către familia M şi C, 3 dintre proprietarii de terenuri din zonă, respectiv reclamanta şi pârâţii M şi C, deţin în fapt teren pe alt amplasament decât cel corespunzător actelor de vânzare-cumpărare.

Aşa cum a concluzionat expert Flechea şi aşa cum recunosc şi părţile, pârâţii C C si C ocupa o suprafaţa de 42,50 mp din suprafaţa aparţinând reclamantei S.C. PS.R.L. Huşi, dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 291/11.02.2013 de B.N.P. Armaşu Mihai Ionuţ, materializată pe schiţa anexa nr. 1 pe punctele de contur 12, 4, 15, 12.

Pârâţii M J-C şi M L ocupa o suprafaţă de 994,42 mp din suprafaţa aparţinând reclamantei S.C. P S.R.L. Huşi, materializata pe schiţa anexa nr. 1 pe punctele de contur 4, 14, 16, 17, 5, 13, 15, 4.

Potrivit dispoziţiilor art. 563 alin.1 din NCC, „Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deține fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul”. Alineatul 3 al aceluiași articol prevede că „Dreptul de proprietate dobândit cu bună-credință, în condițiile legii, este pe deplin recunoscut”.

Acțiunea in revendicare este acea acțiune reală prin care reclamantul cere instanței de judecată să i se recunoască dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa îl oblige pe pârât la restituirea posesiei bunului (acțiunea proprietarului neposesor împotriva posesorului neproprietar).

Cum din probatoriul administrat rezultă cu claritate că pârâţii M şi C ocupă o parte din terenul reclamantei, se reţine că acţiunea reclamantei este întemeiată, urmând a fi admisă în totalitate, la concluziile pe fondul cauzei, reclamanta restrângându-şi obiectul revendicării la suprafețele de teren stabilite a fi ocupate prin expertiza topometrică.

În consecinţă, pârâţii MJC şi ML vor fi obligaţi să-i lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştita posesie suprafaţa de teren de 994,42 mp pe care aceştia o deţin în prezent fără drept, iar pârâţii CC  şi CC vor fi obligaţi să-i lase în deplină proprietate şi liniştita posesie reclamantei suprafaţa de teren de 42,50 mp pe care aceştia o deţin din terenul proprietatea reclamantei.

Reclamanta a formulat şi o cerere de grăniţuire prin acţiunea introductivă, admisibilă în condiţiile în care din probe rezultă că actualele limite de hotar nu sunt corecte şi în concordanţă cu actul de proprietate. Din punct de vedere tehnic, expert Flechea Gabriel a stabilit în raportul de expertiză, anexa 1, că grăniţuirea trebuie sa se facă pe aliniamentul stabilit pe următoarele puncte: 9, 10, 11, 14, 16, 20, 19, 18, 15, 12, 9 (contur de culoare verde).

De asemenea, instanţa reţine că părţile au edificat o serie de construcţii pe terenurile pe care au avut posesia până la acest moment şi că toate au solicitat ridicarea acestor construcţii de către posesori sau autorizarea ridicării acestora pe cheltuiala adevăratului proprietar al terenului.

Situația construcțiilor făcute de o persoana cu materialele sale pe terenul altei persoane este reglementata prin art. 581 şi 582 din Codul civil.

,,În cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de bună-credinţă, proprietarul imobilului are dreptul:

a) să ceară instanţei să dispună înscrierea sa în cartea funciară ca proprietar al lucrării, plătind, la alegerea sa, autorului lucrării fie valoarea materialelor şi a manoperei, fie sporul de valoare adus imobilului prin efectuarea lucrării; sau

b) să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de circulaţie pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat.

ART. 582 NCC:

,, Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinţă

(1) În cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de rea-credinţă, proprietarul imobilului are dreptul:

a) să ceară instanţei să dispună înscrierea sa în cartea funciară ca proprietar al lucrării, cu plata, la alegerea sa, către autorul lucrării, a jumătate din valoarea materialelor şi a manoperei ori din sporul de valoare adus imobilului; sau

b) să ceară obligarea autorului lucrării la desfiinţarea acesteia; sau

c) să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de circulaţie pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat.

(2) Desfiinţarea lucrării se face, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, pe cheltuiala autorului acesteia, care este ţinut totodată să repare orice prejudicii cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosinţă”.

În speţă, niciuna dintre părţi nu a avut autorizaţie de construcţie pentru lucrările efectuate pe terenul pe care-l stăpâneau, ceea ce înseamnă că se circumscriu situaţiei unui constructor de rea-credinţă, potrivit dispoziţiilor art. 586 al. 2 NCC ,,Cu toate acestea, nu poate invoca buna-credinţă cel care construieşte în lipsa sau cu nerespectarea autorizaţiilor cerute de lege”.

Chiar dacă pentru o parte din construcţiile efectuate nu era nevoie de autorizaţie de construcţie (alee betonată, anexă lemn  etc.), niciuna dintre părţi nu s-a prevalat de drepturile unui constructor de bună-credinţă, nimeni nu a solicitat păstrarea construcţiilor deja existente, cu despăgubirea constructorului, aşadar au achiesat tacit toţi la varianta ridicării construcţiilor, cu despăgubiri din partea chemaţilor în garanţie.

Conform expertizei Flechea efectuată în cauză,pe imobilul teren aparţinând reclamantei S.C. P S.R.L. Huși, așa cum este el definit in contractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 291/11.02.2013 a B.N.P. Armasu Mihai Ionuț, Huși se găsesc următoarele construcţii aparţinând celorlalţi paraţi, astfel:

-aparţinând paraţilor MJC şi ML: porţiunile de gard determinate de punctele 15, 4, 14 si 16, 17, 5, 13, construcţiile C 7 - fosa septica si C.8 put forat așa cum sunt ele poziţionate pe schiţa anexa nr. 1;

-aparţinând paraţilor CC si C: porţiunea de gard determinata de punctele 12, 4, 15 si sub 1mp din construcţia C.5 (coltul de Sud Est circumscris cercului de culoare verde) așa cum sunt ele poziţionate pe schiţa anexa nr. 1.

Întrucât reclamanta nu a solicitat păstrarea construcţiilor, lucru dealtel, inutil dpdv economic, instanţa va obliga atât pârâţii MJC şi ML, cât şi pârâţii CC şi CC să ridice construcţiile edificate pe terenul proprietatea reclamantei, pe cheltuiala acestora, iar în caz de refuz, autorizează reclamanta să ridice aceste construcţii pe cheltuiala pârâţilor.

În cauză au fost formulate mai multe cereri de chemare în garanţie, reclamanta i-a chemat în garanţie pe AI şi AT, proprietarii iniţiali ai terenului care au transmis loturi celorlalte părţi din cauză printre care şi MJC si ML, pârâţii MJC si M i-au chemat în garanţie pe CC  şi CC, iar aceştia din urmă i-au chemat în garanţie pe AI şi A.

În speţă, s-au administrat probe pentru a dovedi care dintre părţi este vinovată de stabilirea greşită a limitelor şi amplasamentelor loturilor cumpărate de părţi de la AI şi T, reclamanta şi pârâţii C susţinând că sunt de vină transmiţătorii iniţiali, AI şi T, iar aceştia din urmă susţinând că vina aparţine pârâţilor C deoarece ei au ridicat primul gard în zona respectivă şi ei au greşit delimitarea propriului teren.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa apreciază că transmiţătorii iniţiali, AI şi T, nu au delimitat corect loturile pe care le-au înstrăinat pârâţilor C şi M şi că ei sunt responsabili de situaţia apărută  la faţa locului, trebuind să suporte  şi cheltuielile pe care vor trebui să le suporte părţile cu ridicarea acestor construcţii.

Astfel, din depoziţiile martorului L A, rezultă că ,,A I a măsurat şi delimitat lotul vândut pârâţilor C în prezenţa unui expert şi a martorului, familia C nu a fost de faţă la măsurători”.

Vânzătorii ARMANU IOAN şi TEODORA sunt cei care au dezmembrat lotul iniţial de 33.300 mp deţinut în Tarlaua 14, Parcela 1636 şi ei trebuia să traseze în mod corect limitele de hotar ale fiecărui lot. Dealtfel, pârâţii C nu sunt primii care au cumpărat teren în zona respectivă de la A I, din suplimentul la raportul de expertiză Flechea, fila 378, rezultă că A I vânduse din anul 2008 3000 mp teren în T 14, p 1636 numitului Cozma Mihai. Martorul LA precizează, dealtfel că AI a avut iniţial o suprafaţă de teren mai mare, pe care a împărţit-o în loturi şi pe care a vândut-o unor cetăţeni, loturile au fost vândute unul în prelungirea celuilalt,  nu aleatoriu. În 2010 când au măsurat ei pentru C, AI vânduse deja 4 loturi, existau nişte ţăruşi care delimitau proprietatea lui iniţială. La măsurători a participat un expert de la cadastru. Martorul a măsurat lotul pe care dorea să-l cumpere Cde la nişte ţăruşi ce marcau loturi pe care AI le vânduse altor persoane. Lotul lui C a fost delimitat ţinând seama de latura lotului vândut anterior şi de şosea. AI ştia şi limita de hotar opusă şoselei care era marcată cu un ţăruş. Laturile terenurilor nu veneau perpendiculare pe şosea, ci erau oblice. C C nu a fost de faţă la aceste măsurători. Au delimitat şi terenul lui C şi a fost pus un ţăruş pe linia de sus a terenului. De faţă a fost martorul, expertul şi  A I . Martorul a pus ţăruşii, ceilalţi doi măsurau cu ruleta.

Este evident că pârâţii C nu şi-au delimitat singuri lotul cumpărat, terenul lor era situat lângă un lot vândut de A I anterior altei persoane, terenul lui C a fost măsurat în continuarea acelui lot, nu în mijlocul suprafeţei deţinute de A şi nici nu ar fi fost posibil acest lucru, loturile fiind fixate anterior prin actul de dezmembrare.

Martorul C N a precizat că a fost angajatul lui A şi a participat la ridicarea gardului care delimitează proprietatea fam. C.  In timpul măsurătorilor a venit şi A la faţa locului, şi a spus ca cei care delimitau terenul să respecte dispoziţiile expertului. Aşadar, C C- nu a delimitat singur limitele lotului cumpărat, un angajat al lui  A I , la indicaţiile expertului, i-a arătat unde trebuie construit gardul.

Ceilalţi martori audiaţi confirmă că amplasamentul proprietăţii părţilor este greşit, deşi la măsurători a participat un expert şi că părţile au construit diferite îmbunătăţiri şi utilităţi pe terenurile pe care au avut posesia până în prezent, că s-a încercat soluţionarea amiabilă a situaţiei, dar fără rezultat, deoarece pârâţii P au solicitat o sumă foarte mare de bani pentru terenul ocupat de reclamantă.

Cum am arătat anterior, la termenul de judecată din 04.05.2015, reclamanta a formulat o cerere de chemare în garanţie împotriva chemaţilor în garanţie A I şi AT, solicitând instanţei să-i oblige pe aceştia să le plătească toate daunele legate de reamplasarea terenului precum şi de demolarea şi ridicarea construcţiilor.

Din expertizele Flechea  şi Filip efectuate în cauză, a rezultat că reclamanta S.C. P S.R.L.Husi a efectuat următoarele îmbunătăţiri pe suprafaţa de 1488,73 mp deţinută până în prezent:

-împrejmuire pe 3 laturi ale terenului, cu soclu din beton, stâlpi de gard din ţeavă metalică şi panouri din lemn, cu valoarea de 14.378 lei,

-puţ forat – 3.040 lei,

-fosă septică – 16.184 lei.

58,30 ml de gard se află pe proprietatea reclamantei (însă această împrejmuire taie proprietatea şi nu mai poate avea rolul destinat de împrejmuire) iar diferenţa de 119,20 ml este edificat în afara proprietăţii.

Valoarea totală a construcţiilor executate în afara amplasamentului corect de reclamantă este de 33.601,20 lei. Cum vina pentru amplasamentul greşit al proprietăţilor din zonă aparţine lui A Işi soţiei, ei fiind cei care nu au delimitat în mod corect terenurile pe care le-au vândut, apărând astfel probleme şi la vânzările subsecvente, instanţa apreciază că cererea de chemare în garanţie formulată de reclamantă împotriva chemaţilor în garanţie A I şi A T este întemeiată şi urmează a-i obliga pe aceştia din urmă să-i achite reclamantei toate daunele legate de demolarea construcţiilor efectuate de reclamantă pe terenul avut în posesie.

Culpa chemaţilor in garanţie este generata de faptul ca aceştia au fost proprietarii iniţiali a lotului cumpărat de societatea reclamantă, fiind totodată şi cei care au lotizat toate suprafeţele de teren aparţinând pârtilor din acest proces. In calitatea lor de proprietari iniţiali ai suprafeţelor vândute, au stabilit amplasamentul şi aliniamentul tuturor loturilor ce au fost înstrăinate, motiv pentru care amplasarea greşita a acestora le poate fi imputata.

În baza art. 453 NCPC, instanţa va obliga pârâţii M JC, M L, CC şi C C, în solidar,  să achite reclamantei 5595,68 lei cheltuieli de judecată aferente cererii principale, iar chemaţii în garanţie A I şi A T, vor fi obligaţi în solidar, să achite reclamantei 87 lei cheltuieli de judecată aferente cererii de chemare în garanţie (taxă timbru, fila 410).

Potrivit dispozițiilor art. 453 din Codul de procedura civila, partea care cade in pretenții va fi obligat, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. Apărările pârâţilor M că nu sunt în culpă procesuală şi că nu trebuie obligaţi la plata cheltuielilor de judecată nu vor fi primite. Atât timp cât obiectul litigiului nu a fost soluţionat pe cale amiabilă şi s-a declanşat procesul în instanţă, pârâţii poartă o culpă pentru aceasta. Chiar dacă s-ar fi prezentat ei la procedura medierii, lipsa unui acord de mediere denotă că nu s-a ajuns la o înţelegere, că a fost necesară o procedură judiciară pentru rezolvarea litigiului, reclamanta a fost nevoită să efectueze expertize în cauză care să stabilească clar limitele proprietăţilor părţilor, iar aceste cheltuieli nu pot fi suportate numai de reclamantă. În suma de 5595,68 lei sunt incluse sumele plătite de reclamantă pentru cei doi experţi – 1602 lei, 710 lei taxa de timbru (fila 3,4), cheltuieli cu deplasările apărătorului ales la Judecătoria Huşi, notificări – 985,68 lei şi onorariul apărătorului ales – 2.300 lei.

Pârâţii MJC şi ML au formulat o cerere de chemare in garanţie a pârâţilor C C si CH C prin care au solicitat obligarea acestora să le lase în deplină proprietate şi liniştita posesie suprafaţa de 800 m.p. pe care o deţin fără drept, precum şi să ridice construcţiile edificate pe terenul proprietate, pe cheltuiala lor, stabilirea liniei de hotar dintre proprietatea pârâţilor MU JC şi ML şi a pârâţilor C C şi C, cu cheltuieli de judecată.

Aşa cum rezultă din expertiza Flechea, pârâţii M JC şi M L ocupă real in teren suprafaţa de 1609,69 mp, materializata cu contur de culoare neagra pe schiţa anexa nr. 1 pe punctele 2, 4, 6, 5, 2 fata de suprafaţa de 1771 mp materializata pe schiţa anexa nr. 1 cu contur de culoare roşie pe punctele 22, 24, 25, 9, 12, 15,18, 33, 34, 37, 22 C.F. nr. 71167 si 71168 (N.C.72064 si 3245).

Ca urmare a admiterii cererii reclamantei şi a repoziționării loturilor va fi diminuată. Pârâţii C vor dobândi posesia terenului pe amplasamentul corect, astfel că, în mod justificat se impune ca aceştia să elibereze pârâţilor M suprafaţa pe care o ocupă în prezent fără drept.

Pârâţii CC şi C C vor fi obligaţi să ridice construcţiile edificate pe terenul proprietatea pârâţilor M, pe cheltuiala lor, iar în caz de refuz, va autoriza pârâţii M să ridice aceste construcţii pe cheltuiala pârâţilor C. Pârâţii M nu şi-au exprimat intenţia păstrării construcţiilor cu dezdăunarea constructorilor, iar pârâţii C nu au invocat prerogativele constructorului de bună-credinţă, astfel că soluţia la care au achiesat tacit toate părţile este cea a ridicării tuturor construcţiilor edificate pe terenul pe care au avut posesia, dar nu şi proprietatea.

Pentru stabilirea corectă a limitelor de hotar dintre părţi, se va admite şi capătul de cerere referitor la grăniţuire şi se va stabili linia de hotar dintre proprietatea pârâţilor M JC si M L şi a celorlalte părţi, pe aliniamentul stabilit în expertiza topometrică Flechea Gabriel în anexa 1, pe următoarele puncte: 22, 24, 25, 9, 12, 15, 18, 33, 34, 37, 22 (contur de culoare roşie).

În baza art. 453 NCPC, chemaţii în garanţie C C şi C C, vor fi obligaţi în solidar, să achite pârâţilor MJC şi M 3602 lei cheltuieli de judecată. În această sumă au fost incluse taxa de timbru pentru cererea de chemare în garanţie – 200 lei (fila 40), onorariul apărătorului ales – 1.800 lei şi sumele plătite de pârâţii M pentru cei doi experţi – 1602 lei.

Pârâţii C C şi C C au formulat o cerere de chemare în garanţie împotriva chemaţilor în garanţie A I şi ATA, solicitând ca, în situaţia în care vor cădea în pretenţii, instanţa să oblige chemaţii în garanţie să le plătească toate daunele legate de reamplasarea terenului precum şi de demolarea şi ridicarea construcţiilor, cu cheltuieli de judecată.

Aşa cum am analizat anterior, din materialul probator  administrat în cauză, culpa pentru stabilirea greşită a amplasamentului terenului pârâţilor C aparţine celui de la care a cumpărat, A I. Acesta a delimitat greşit limitele lotului vândut pârâţilor C C şi C C. Vânzătorul trebuie să asigure cumpărătorului şi posesiunea utilă (normală) a lucrului vândut. Cumpărătorul are si garanția pentru evicțiune care operează de drept in orice vânzare si prin care vânzătorul trebuie să protejeze dreptul cumpărătorului de a nu fi tulburat in folosința lucrului dobândit prin acel contract, nici de către vânzător, nici de către terțe persoane, garanţie reglementată de dispoziţiile art. 1695 NCC:

,,(1) Vânzătorul este de drept obligat să îl garanteze pe cumpărător împotriva evicţiunii care l-ar împiedica total sau parţial în stăpânirea netulburată a bunului vândut.

(2) Garanţia este datorată împotriva evicţiunii ce rezultă din pretenţiile unui terţ numai dacă acestea sunt întemeiate pe un drept născut anterior datei vânzării şi care nu a fost adus la cunoştinţa cumpărătorului până la acea dată.

(3) De asemenea, garanţia este datorată împotriva evicţiunii ce provine din fapte imputabile vânzătorului, chiar dacă acestea s-au ivit ulterior vânzării”.

Pârâţii C nu au cumpărat un lot aleatoriu din suprafaţa totală mai mare deţinută de vânzători, ci un lot aflat în prelungirea loturilor vândute anterior de A I, terenul a fost delimitat anterior de vânzător în prezenţa unui expert, martorii arată că nu s-a folosit aparatură de specialitate cu această ocazie, dar C nu au nici o responsabilitate pentru aceasta.

În consecinţă, instanţa va admite cererea de chemare în garanţie formulată de pârâţii C C şi C C împotriva chemaţilor în garanţie A I şi A T şi va obliga chemaţii în garanţie A I şi AT să plătească pârâţilor CC şi CC toate daunele legate de reamplasarea terenului precum şi de demolarea şi ridicarea construcţiilor efectuate de pârâţii .

Conform expertizelor Flechea şi Filip efectuate în cauză, pe suprafaţa de 1886 mp materializata cu contur de culoare neagra pe schiţa anexa 1 punctele 1, 3, 4, 2, 1 ocupată de paraţii CC si C, aceştia aveau edificate următoarele construcţii cu caracter definitiv, astfel:

-seră – 23.943 lei,

-zid de sprijin plus anexă din lemn – 10.951 lei,

- puţ forat – 1578 lei,

-zid de sprijin plus anexă din lemn – 9.517 lei,- zid de sprijin şi beci – 10.818 lei,

-împrejmuiri – 9301 lei.

Total 66.108 lei

Gardul despărţitor dintre proprietăţile C si M materializat pe aliniamentul punctelor 2,15, 4 a fost început de către paratul CHIRIAC Constantin si finalizat de către paratul MJ C(contribuţie comuna).

Chemaţii în garanţie A I şi T vor fi obligaţi să achite pârâţilor C contravaloarea construcţiilor edificate de ei pe terenul pe care au avut posesia, în cuantum de 66.108 lei. La această sumă se va adăuga şi contravaloarea a ½ din costul gardului despărţitor dintre C şi M, în cuantum de 3.622, 50 lei.

De menţionat la acest capitol că pârâţii M nu au solicitat niciuneia dintre părţi să suporte contravaloarea construcţiilor edificate de ei pe terenul pe care au avut posesia, ci numai obligarea ridicării construcţiilor efectuate pe terenul lor.

Chemaţii în garanţie A I şi A T vor fi obligaţi să achite pârâţilor C C şi CC 8001,50 lei cheltuieli de judecată. În această sumă au fost incluse sumele plătite de pârâţii C pentru cei doi experţi – 1602 lei, cheltuielile de judecată pe care pârâţii C trebuie să le achite reclamantei – 2.797,50 lei, precum şi cheltuielile de judecată pe care pârâţii C trebuie să le achite pârâţilor M – 3.602 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta P SRL, , împotriva pârâţilor:

- M JC, ML, - P G, P R,- CC, C C,.

Obligă pârâţii M J şi M L să-i lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştita posesie suprafaţa de teren de 994,42 mp pe care aceştia o deţin în prezent fără drept.

Obligă pârâţii M J C şi M L să ridice construcţiile edificate pe terenul proprietatea reclamantei (gard împrejmuitor, fosă septică, puţ forat), pe cheltuiala acestora, iar în caz de refuz, autorizează reclamanta să ridice aceste construcţii pe cheltuiala pârâţilor Murguleţ.

Obligă pârâţii C C şi C C să-i lase în deplină proprietate şi liniştita posesie reclamantei suprafaţa de teren de 42,50 mp pe care aceştia o deţin din terenul proprietatea reclamantei.

Obligă pârâţii C C şi C C să ridice construcţiile edificate pe terenul proprietatea reclamantei (gard împrejmuitor şi colţ construcţie), pe cheltuiala acestora, iar în caz de refuz, autorizează reclamanta să ridice aceste construcţii pe cheltuiala pârâţilor C.

Admite cererea de grăniţuire formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâţii MJC, ML, CC, C, PG şi P.

Stabileşte linia de hotar dintre proprietatea reclamantei şi a pârâţilor, pe aliniamentul stabilit în expertiza topometrică Flechea Gabriel în anexa 1, pe următoarele puncte: 9, 10, 11, 14, 16, 20, 19, 18, 15, 12, 9 (contur de culoare verde).

Admite cererea de chemare în garanţie formulată de reclamantă în contradictoriu cu chemaţii în garanţie A I şi A T.

Obligă chemaţii în garanţie A Işi A T să achite reclamantei toate cheltuielile ocazionate de demolarea şi reamplasarea construcţiilor (gard împrejmuitor, fosă septică, puţ forat) efectuate de reclamantă şi care vor trebui reconstruite pe noul aliniament al terenului, în cuantum de 33.601 lei.

Obligă pârâţii M J C, M L, C C şi C C, în solidar,  să achite reclamantei 5595,68 lei cheltuieli de judecată aferente cererii principale.

Obligă chemaţii în garanţie A I şi A T, în solidar, să achite reclamantei 87 lei cheltuieli de judecată aferente cererii de chemare în garanţie.

Ia act că pârâţii C C şi C C au renunţat la susţinerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive ridicată faţă de cererea reclamantei de grăniţuire formulată în contradictoriu cu toţi pârâţii, excepţie unită cu fondul cauzei la termenul din 10.03.2014.

Admite cererea de chemare în garanţie formulată de pârâţii M J C si M L împotriva pârâţilor C C şi C C.

Obligă pârâţii C C şi CC să lase în deplină proprietate si liniştita posesie pârâţilor M JC si ML suprafaţa de 800 mp pe care aceştia o deţin fără drept.

Obligă pârâţii CC şi CC să ridice construcţiile edificate pe terenul proprietatea pârâţilor Murguleţ, pe cheltuiala lor, iar în caz de refuz, autorizează pârâţii Murguleţ să ridice aceste construcţii pe cheltuiala pârâţilor C.

Stabileşte linia de hotar dintre proprietatea pârâţilor MJC si ML şi a celorlalte părţi, pe aliniamentul stabilit în expertiza topometrică Flechea Gabriel în anexa 1, pe următoarele puncte: 22, 24, 25, 9, 12, 15, 18, 33, 34, 37, 22 (contur de culoare roşie).

Obligă chemaţi în garanţie Chiriac Constantin şi Chiriac Cornelia, în solidar, să achite pârâţilor Murguleţ Jan-Cosmin şi Murguleţ Lucia 3602 lei cheltuieli de judecată.

Admite cererea de chemare în garanţie formulată de pârâţii CC şi C C împotriva chemaţilor în garanţie A I şi A T.

Obligă chemaţii în garanţie A I şi A T să plătească pârâţilor C C şi C C toate daunele legate de reamplasarea terenului precum şi de demolarea şi ridicarea construcţiilor efectuate de pârâţii C, în sumă totală de 66.108 lei, plus contravaloarea a ½ din costul gardului despărţitor dintre C şi M, în cuantum de 3.622, 50 lei.

Obligă chemaţii în garanţie A I şi A T să achite pârâţilor C C şi C C 8001,50 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. În cazul declarării apelului, cererea se va depune la Judecătoria Huşi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.05.2016.

Domenii speta