Contestaţie la executare, sarcina cheltuielilor de executare. Motivele ce ţin de fondul obligaţiilor dispuse prin hotărâri judecătoreşti nu pot face obiectul analizei de legalitate a instanţei de executare.

Hotărâre 5167 din 04.09.2018


 Deliberând asupra cauzei, reţine următoarele:

 La data de XX.XX.2018 a fost înregistrată pe rolul  Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, sub nr.XX/299/2018, contestaţia la executare formulată de contestatoarea A împotriva intimatului B, prin care a solicitat anularea încheierii şi somaţiei din 31.05.2018 emisă de BEJ în dosarul de executare silită nr.C/2018.

În motivare, contestatoarea a învederat, în esență, că este instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată integral de la bugetul de stat, că nu au fost respectate de către creditoare prevederile contractuale, în sensul în care aceasta a emis factura după încetarea de drept a proiectului POSDRU 2007-2013, POSDRU 80/2.3/S/55283, fără a produce efecte ulterioare, ceea ce denotă imposibilitatea debitoarei de a efectua plata solicitată.

De asemenea, în ceea ce priveşte cheltuielile de executare silită în cuantum de 208,02 lei, arată creditoarea că în conformitate cu dispoziţiile art.669 alin 1 C.pr.civ, partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare, în acest sens, cheltuielile avansându-se de creditor.

În drept, contestatoarea a invocat prevederile art.711, 718 C.pr.civ, OG 22/2002.

În probaţiune, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Intimatul B a formulat Întâmpinare(f.13-14) prin care solicitat respingerea contestației la executare ca neîntemeiată; cu cheltuieli de judecată, învederând, în apărare, în esență că executarea silită se desfăşoară în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. D/2017 pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr.42480/299/2016, că instanţa care a pronunţat titlul a reţinut că deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoare şi că potrivit dispoziţiilor art. 670 alin 2 C.pr.civ, cheltuielile de executare silită sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul în care creditorul a renunţat la executare.

În drept, intimatul a invocat dispozițiile art. 205 C.pr.civ.

În probaţiune,intimatul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La solicitarea instanţei BEJ,  a înaintat la dosarul cauzei, copie conformă cu originalul a înscrisurilor din dosarul de executare nr. C/2018.

Instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi, în condiţiile art.258 rap. la art.255 C.pr.civ, proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin cererea înregistrată la data de 2.05.2018, la BEJ, intimatul B a solicitat punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. D/2017 pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr.XX/299/2016 (f.8-11), prin care debitoarea contestatoare a fost obligată la plata către intimat a sumei de 589,98 lei cu titlu de penalităţi de întârziere.

Sentinţa a rămas definitivă prin respingerea cererii în anulare formulată de contestatoarea debitoare, prin sentinţa civilă nr.E/2017 pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr.XX/299/2017.

Prin Încheierea din 17.05.2018, dată în dosarul nr.XX/299/2016, al Judecătoriei sectorului 1 București, instanța a încuviințat executarea silită împotriva debitoarei contestatoare.

Prin Încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare din data de 31.05.2018, executorul judecătoresc a stabilit cheltuieli de executare în cuantum total de 208,02 lei, din care suma de 69,02 lei reprezentând onorariu executor judecătoresc, suma de 20 lei, taxă judiciară de timbru, suma de 119 lei, cheltuieli de executare silită.

La data de 31.05.2018, executorul a emis somaţia de plată a debitului şi cheltuielilor de executare în cuantum de 798 lei, iar la data de 11.06.2018 s-a înfiinţat poprire asupra sumelor de bani datorate contestatoarei de terţul poprit Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Analizând motivele contestaţiei la executare invocate de contestatoare prin prisma dispoziţiilor legale incidente şi a dovezilor administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

În ceea ce priveşte motivul vizând nerespectarea de către creditorul intimat a obligaţiilor născute din raportul juridic dintre părţi, instanţa constată, raportat la dispoziţiile art. 713 alin 2 C.per.civ, că invocarea acestui motiv este inadmisibilă, reamintind contestatoarei că instanţa de executare nu  poate efectua un control de legalitate sau temeinicie a celor hotărâte prin titlul executoriu şi nu poate cenzura sau reanaliza aspectele avute în vedere la judecata în fond a cauzei în care s-a pronunţat acest titlu ci exercită controlul asupra punerii în executare, în mod corect, a titlului executoriu.

Motivat de aceste considerente, instanţa reţine ca fiind neîntemeiat acest motiv al contestaţiei la executare.

În ceea ce priveşte motivul vizând nedatorarea cheltuielilor de executare, instanţa reţine că, într-adevăr, aşa cum susţine contestatoarea, potrivit art. 670 alin 1 C.pr.civ, aceste cheltuieli se avansează de creditor, însă contestatoarea omite să analizeze şi dispoziţiile alin  al aceluiaşi articol care stabileşte, expressis verbis că :’’(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, în afara de cazul când creditorul a renunţat la executare, situaţie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel.

Astfel, cheltuielile de executare sunt generate de către debitoare, care nu a înţeles sa-si execute obligaţia prin plata benevola si deîndată a sumei de bani stabilite in sarcina, deşi s-a pronunţat o hotărâre judecătoreasca executorie de drept împotriva sa.

Pentru aceste considerente, reţinând că nu este întemeiat nici acest motiv al contestaţiei la executare si că nu s-a mai invocat de către contestatoare niciun alt motiv de nelegalitate a actelor de executare, instanţa va respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare.

Instanţa va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

În baza art.720 alin.4 C.pr.civ, prezenta hotărâre se va comunica si executorului judecătoresc.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatoarea A, cu sediul în  XXX în contradictoriu cu intimatul B, cu sediul în XXXX

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi înregistrată  la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată azi, XX.XX.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.