În cuprinsul înscrisurilor depuse la dosar de către reclamantul care solicită recuperarea cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocațial nu se face referire la prestarea vreunor servicii de asistenţă juridică, așa încât simpla emitere a unei fac

Hotărâre 9094 din 29.11.2017


Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de … sub nr. …, reclamantul … a chemat în judecată pârâta … , solicitând instanței obligarea acesteia la plata sumei totale de … lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în dosare soluționate în favoarea acestuia.

În motivare, reclamantul a arătat că a formulat o contestaţie la executare împotriva intimatei ..., solicitând anularea executării silite în privința sumei de 1,169,869.30 USD, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei Sectorului .. București, instanţa a luat act de faptul că s-au solicitat pe cale separată cheltuieli de judecată constând în onorariul de avocat.

De asemenea, reclamantul a precizat că la data de … a încheiat contractul de asistenţă juridică Seria …, pe baza căruia a depus la dosar împuternicirea avocaţială  seria .. nr ..., fiind emisă factura nr.  în valoare de 30,206.46 lei lei, sumă reprezentând servicii de asistenţă juridică conform contractului nr. … .

Reclamantul a mai arătat că, fiind vorba despre o sumă foarte mare, părţile au convenit ca plata acesteia să se facă eşalonat, astfel că până în prezent a plătit suma de 18.000 lei, urmând a achita în tranşe suma de 12,206.46 lei.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

Acțiunea este legal timbrată cu suma de 1511,19  lei, în conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (fila 18).

La data de …, prin serviciul registratură, pârâta a depus întâmpinare în termenul prevăzut de lege, prin care a invocat excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată, solicitând, pe cale de consecinţă, anularea acesteia ca netimbrată, cu motivarea că din exemplarul acţiunii transmise pârâtei nu reiese faptul că a fost achitată taxa judiciară de timbru.

De asemenea, pârâta a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii introduse de reclamant, solicitând respingerea acesteia ca inadmisibilă.

În motivarea excepţiei, pârâta a invocat art. 452 C. proc. civ. şi a precizat că a intervenit sancţiunea decăderii, reclamantul neputând să mai pretindă nicio sumă cu titlu de cheltuieli de judecată în dosarul număr … .

Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, arătând că reclamanta nu a dovedit plata cheltuielilor de judecată solicitate.

În subsidiar, pârâta a solicitat reducerea pretenţiilor reclamantului la o sumă rezonabilă în raport cu munca depusă de avocatul reclamantului.

La data de …, prin serviciul registratură, reclamantul a depus răspunsul la întâmpinarea formulată de pârâtă, prin care a arătat că a achitat în mod corespunzător taxa judiciară de timbru, astfel cum i s-a pus în vedere de către instanţa de judecată şi că art. 452 C. proc. civ. invocat de pârâtă vizează cheltuielile de judecată solicitate în cadrul unui litigiu, printr-un capăt de cerere subsidiar cererii principale, în eventualitatea câştigării procesului, reiterând în rest susţinerile din cuprinsul cererii de chemare în judecată.

La termenul de judecată din data de …, instanța a încuviințat și a administrat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, în conformitate cu dispozițiile art. 255 și art. 258 C. proc. civ., apreciind că acestea sunt admisibile și concludente pentru soluționarea cauzei.

În ceea ce priveşte excepţia netimbrării invocată de către pârâtă prin întâmpinare, instanţa a respins-o pentru motivul că s-a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru (fila 18).

La acelaşi termen de judecată s-a respins excepţia inadmisibilităţii, având în vedere că legea nu impune o condiţie de admisibilitate în vederea introducerii unei cereri de chemare în judecată având ca obiect cheltuieli de judecată pe cale separată.

Astfel, s-a reținut că limitarea în timp este aplicabilă în situaţia în care se solicită în cadrul litigiului iniţial şi nu exclude posibilitatea părţii care a câştigat procesul să solicite pe cale separată cheltuieli judiciare.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. … pronunțată la data de … de Judecătoria Sectorului .. Bucureşti în dosarul nr. … (filele 3-4), definitivă prin neapelare, instanţa a admis contestaţia la executare privind pe contestatorul … , reclamant în prezenta cauză şi pe intimata ..., luând act de precizarea contestatorului în sensul că va solicita pe cale separată plata onorariului de avocat.

Instanța constată că între Cabinet Avocat  … în calitate de prestator, pe de o parte şi … , în calitate de client, pe de altă parte s-a încheiat Contractul de asistenţă juridică având Seria .. şi număr … din data de … (fila 5), având ca obiect asistența și reprezentarea clientului în procedurile judiciare în cauza având ca obiect contestaţia la executare, fără însă a se menţiona suma stabilită cu titlu de onorariu avocaţial.

Astfel, în  contractul mai sus menţionat se prevede că părţile au convenit prestarea serviciilor de reprezentare şi asistare în faţa oricăror instanţe judecătoreşti de orice grad, în dosarul având ca obiect contestaţie la executare, însă fără a se menţiona numărul dosarului sau alte elemente de identificare.

Instanţa reţine că din cuprinsul împuternicirii avocaţiale seria .. nr. … (fila 6) nu reiese că activitatea de asistenţă juridică şi reprezentare are în vedere dosarul număr …, fiind consemnat în termeni generali faptul că urmează a fi reprezentat clientul în faţa Judecătoriei Sectorului ..  Bucureşti.

Din foile de vărsământ din … depuse la dosarul cauzei  (filele 8-10) reiese că a fost plătită suma de … lei în contul Cabinetului de avocat …, nefiind însă menţionat numărul dosarului pentru care s-au prestat serviciile avocaţiale pentru care s-a efectuat plata, scopul efectuării plăţii sau contractul de asistenţă juridică în temeiul căruia au fost plătite sumele eliberate.

Mai mult, instanța constată faptul că în cuprinsul acestora nu se face nici măcar referire la prestarea vreunor servicii de asistenţă juridică, așa încât simpla emitere a unei facturi precum cea depusă la dosar (fila 7) nu este suficientă pentru a atesta faptul plății efective a sumelor din cuprinsul acestora.

Instanţa apreciază că onorariul avocaţial reprezintă un element esenţial al contractului de asistenţă juridică, pentru care legiuitorul asigură o protecţie specială, în sensul în care contractul de asistenţă juridică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu menţiunea referitoare la onorariu, aspect ce reiese din art. 122 alin. 1 lit. d şi alin. 2 din Statutul profesiei de avocat.

Instanţa reţine că Statutul profesiei de avocat din data de  03.12.2011 prevede la art. 122 alin. 1 lit. d următoarele: “Contractul de asistenţă juridică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu onorariul.” Totodată, potrivit alin. 2 al articolului anterior menţionat, lipsa elementului ce priveşte onorariul atrage nevalabilitatea contractului, dacă s-a produs o vătămare ce nu poate fi altfel remediată.

Astfel, instanţa reţine că onorariul stabilit în contractul de asistenţă juridică are natura preţului stabilit pentru serviciile prestate de către avocat clientului său, având la bază înţelegerea dintre avocat și client.

Însă, chiar și în lipsa mențiunii referitoare la onorariul stabilit, din materialul probator existent în cauză nu s-a făcut dovada efectuării cheltuielilor de judecată în cuantumul solicitat de reclamant, nereieșind din înscrisurile depuse de acesta în dovedirea susținerilor sale faptul că a achitat sume de bani cu titlu de onorariu avocațial pentru asistarea și reprezentarea, respectiv acordarea de asistență juridică în dosarul nr. … .

Mai mult, chiar reclamantul susține că nu a achitat decât o parte din sumă, motiv pentru care cu atât mai mult nu s-ar putea admite cererea sa de obligarea a pârâtei la plata unor cheltuieli care nu au fost efectuate în concret.

În continuare, instanța reține că nici pentru suma de … lei pe care susține reclamantul că ar fi achitat-o avocatului nu s-a făcut de către acesta dovada plății, astfel cum s-a arătat în cele ce preced.

Pe cale de consecinţă, având în vedere că nu au fost dovedite cheltuielile constând în onorariul avocaţial efectuate în dosarul număr … al Judecătoriei Sectorului .. București, instanţa urmează să respingă cererea de chemare în judecată formulată de reclamant ca neîntemeiată.