Contestatie la executare

Sentinţă civilă 9059/2018 din 20.12.2018


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 9059/2018

Şedinţa publică de la …..

Completul format din:

PREŞEDINTE …….

Grefier …….

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie  la executare privind contestatoarea  CJSDPT ....., în contradictoriu cu intimata CA.......

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de 22.11.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru astăzi.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin contestaţia la executare depusă pe rolul acestei instanţe la data de 21.06.2018, sub nr. de mai sus, contestatoarea ……a solicitat, în contradictoriu cu intimata  CA......, anularea executării silite însăși, precum și a tuturor actelor de executare efectuate în dosarul execuțional nr. ....../2018 al SCPEJ ......şi suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

În motivarea contestaţiei la executare s-a arătat că obligaţia stabilită în sarcina contestatoarei prin titlul executoriu este subsecventă celei stabilite în sarcina CL FF şi că nu a refuzat să îşi îndeplinească obligaţia, însă nu poate face acest lucru înainte de întocmirea documentaţiei şi stabilirea amplasamentului. De asemenea, s-a mai arătat că în speţă este vorba de o obligaţie de a face neevaluabilă în bani, cu privire la care a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Mai arată că, contestatoarea nu a refuzat să îşi îndeplinească obligaţia. Conform art. 903 C.p.c., executarea silită putea fi începută doar faţă de debitorul care refuză îndeplinirea obligaţiei stabilite în sarcina sa prin titlul executoriu, în speţă nefiind cazul, în condiţiile în care contestatoarei nu i s-a solicitat executarea voluntară a obligaţiei iar comisia locală şi intimata nu au făcut dovada înaintării documentaţiei necesare în vederea emiterii titlului de proprietate către contestatoare—în lipsa documentaţiei contestatoarea fiind în imposibilitate să îşi îndeplinească obligaţia. 

Cu privire la cheltuielile de executare, arată că au fost stabilite cu încălcarea dispoziţiilor legale privind onorariile maxime care pot fi percepute de către executori şi a celor care prevăd scutirea contestatoarei de la plata taxei judiciare de timbru.

În drept, contestaţia la executare a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 662, 712 şi urm. C. proc. civ., HG nr. 890/2005, art. 1516,1527 C.civ., art. 39 L188/2000, H2/2007, OMJ 2550/C/2006, L. 18/1991, L 247/2005, art. 29 al. 2 OG 83/2013, OG 22/2002, L 165/2013, HG 401/2013.

Pentru dovedirea contestaţiei la executare s-a solicitat proba cu înscrisuri.

Cererea este scutită de la plata taxei de timbru.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiei prescripţiei, ca neîntemeiată şi respingere pe fond a acţiunii, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că, potrivit CEDO, care are prioritate faţă de prevederile interne contrare, o creanţă împotriva statului rezultată dintr-o hotărâre judecătorească rămâne validă şi trebuie executată chiar dacă, potrivit legii interne, a intervenit prescripţia dreptului de a cere executare silită. În plus, obligaţia subsecventă este aceea de a fi pusă în posesie, ceea ce reprezintă un drept real. Nu este necesar ca reclamanta să notifice intimata anterior executării silite cu privire la posibilitatea executării voluntare, debitorul are posibilitatea să execute voluntar obligaţia sau să se supună executării silite. Nu se contestă faptul că obligaţia contestatoarei este subsecventă obligaţiei comisiei locale, însă arată că din anul 2012 a fost destul timp în vederea executării voluntare a obligaţiei. Mai arată că, în mod constant, a făcut demersuri în vederea executării hotărârii. Cu privire la cheltuielile de executare, arată că au fost stabilite într-un cuantum rezonabil, că reclamanta nu este scutită de la plata onorariului executorului, iar normele legale invocate prevăd scutirea contestatoarei de la plata taxei judiciare de timbru pentru acţiunile formulate în instanţă şi nu de la taxele din faza de executare.

În drept, a invocat art. 205 C.p.c. şi CEDO.

În probaţiune, la dosar s-au depus cereri de stăruinţă (f. …).

Contestatoarea a depus răspuns la întâmpinare în care a reluat şi dezvoltat cele cuprinse în cerere, solicitând respingerea apărărilor formulate, ca neîntemeiate.

La dosarul cauzei a fost depus dosarul execuţional nr. ....../2018 al SCPEJ ......  (f. …….).

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului de faţă, cu privire la prescripție, instanța constată:

În fapt, instanţa reţine că sentinţa civilă nr. 25006/2012 a Judecătoriei Cluj Napoca a rămas definitivă la data de 17.04.2013 (f. …).

Contestatoarea a formulat mai multe cereri prin care a solicitat executarea voluntară a titlului executoriu, la 09.03.2015, 24.02.2015, 21.10.2014 (f. …..)

Executarea silită a fost pornită în baza cererii intimatei din data de 17.05.2018 (f. ….).

În drept, în temeiul art. 706 alin. 1 C.p.c., dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. Potrivit al. 2 din acelaşi act normativ, Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

În lumina art. 663 al. 1 C.p.c., Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă., iar, potrivit art. 663 al (4) C.p.c., Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

În fapt, astfel cum se va arăta mai jos, obligaţia contestatoarei prevăzută în sentinţa civilă nr. 25006/2012 a Judecătoriei Cluj Napoca nu este, încă, exigibilă. Aşadar, în ceea ce o priveşte pe contestatoare, dreptul de a cere executarea silită încă nu s-a născut şi deci nu poate fi prescris.

În plus, instanţa constată că în mod corect a arătat intimata că o creanţă împotriva statului rezultată dintr-o hotărâre judecătorească rămâne validă şi trebuie executată chiar dacă, potrivit legii interne, a intervenit prescripţia dreptului de a cere executare silită, o interpretare contrară atingând atingere dreptului debitorului la un proces echitabil conform jurisprudenţei CEDO în cauza Şandor împ. României (par. 23-29) .

Din aceste considerente, instanţa va respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, ca neîntemeiată.

Pe fond, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin sentinţa civilă nr. 25006/2012 a Judecătoriei Cluj Napoca a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii GG...... şi CA......, în contradictoriu cu pârâţii HI....., KL....., CL..... şi CJSDPPT....., s-a constatat nulitatea absolută parţială a T.P.nr......emis în favoarea numitului HI....., antecesorul pârâţilor HI..... şi KL....., în ceea ce priveşte suprafaţa de 400 mp, ….. şi au fost obligate pârâtele CL….., CJSDPPT..... să întocmească documentaţia necesară şi să emită titlu de proprietate pentru suprafaţa de 400 mp, în favoarea tuturor moştenitorilor def. H Ş...... Sentinţa a fost menţinută prin decizia civilă nr. 423/R/2013 a Tribunalului Cluj.

În vederea punerii în executare a acestei hotărâri s-a format dosarul execuţional nr. ....../2018 al SCPEJ ......

Prin încheierea din data de 25.05.2018 a fost încuviinţată executarea silită împotriva CL..... şi a contestatoarei.

Prin somaţia emisă în acest dosar execuţional la data de 04.06.2018, contestatoarea CJSDPT..... a fost somată ca, în termen de 10 zile de la comunicare, să îndeplinească obligaţia stabilită în sarcina sa prin titlul executoriu sentinţa civilă nr. 25006/2012 a Judecătoriei Cluj Napoca în favoarea intimatei CA.......

Prin încheierea din data de 07.04.2015 au fost stabilite cheltuieli de executare în sarcina debitorilor urmăriţi şi s-a pus în vedere contestatoarei să achite suma de 476 lei cu titlu de cheltuieli de executare, în solidar cu CL......

În drept, conform art. 712 alin. (1) C.pr.civ., „Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.”

Potrivit art. 622 alin. (1) C. proc. civ. obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie.

Conform art. 5 lit h din HG 890/2005, Comisia Locală înnaintează şi prezintă spre aprobare şi validare Comisiei Judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii. De asemenea, potrivit art. 6 lit. c şi d din HG nr. 890/2005,  Comisia Judeţeană verifică legalitate propunerilor înnaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale (...) şi validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale.

În speţă, în ceea ce priveşte respectarea principiului executării voluntare prevăzut de art. 622 alin. 1 C.pr.civ., instanţa observă că, în mod legal, contestatoarei-debitoare i s-a acordat posibilitatea de a-şi îndeplini de bună voie obligaţia, fiind somată de către executorul judecătoresc în acest sens, cu menţiunea că, doar în caz contrar va fi demarată executarea silită, astfel cum rezultă din somaţia comunicată acesteia, prin urmare executarea silită nu poate fi anulată din acest considerent.

Instanţa reţine însă că obligaţia contestatoarei de validare a propunerii comisiei locale este o obligaţie a cărei îndeplinire, potrivit prevederilor legale mai sus citate, este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor comisiei locale, fiind evident că nu se poate valida o propunere care încă nu există. Or, câtă vreme în speţă aceste obligaţii nu au fost îndeplinite, creditorul declanşând procedura executării silite concomitent atât împotriva comisiei locale, cât şi împotriva comisiei judeţene, obligaţia acesteia din urmă de a valida propunerea comisiei locale nu este exigibilă, iar executarea silită este, în ceea ce o priveşte, lovită de nulitate.

Cu toate acestea, instanţa observă că contestatoarea a cerut anularea în întregime atât a somaţiei de executare, cât şi a încheierilor de stabilire a cheltuielilor de executare şi de încuviinţare a executării silite, măsură care nu se justifică atâta vreme cât obligaţia comisiei locale are caracter actual. Prin urmare, actele de mai sus nu pot fi anulate decât în parte, numai cu privire la contestatoare.

Având în vedere că actele atacate vor fi anulare în parte în ceea ce o priveşte pe contestatoare, instanţa nu găseşte necesar să mai analizeze criticile acesteia cu privire la alte aspecte, o atare analiză fiind inutilă.

Cu toate acestea, instanţa va anula în parte Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din 04.06.2018 pronunțată în dosarul execuțional nr. ....../2018 al SCPEJ ......pentru suma de 238 lei, considerând că, din moment ce suma de 476 lei a fost stabilită de către executor atât pentru întocmirea documentaţiei necesare în vederea emiterii titlului de proprietate, cât şi pentru emiterea efectivă a titlului de proprietate, 238 lei reprezintă o sumă justă, raportat la faptul că, în ceea ce priveşte emiterea titlului de proprietate, executarea silită urmează a fi anulată.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite, având în vedere faptul că contestaţia la executare urmează să fie admisă prin încheiere executorie, cererea va fi respinsă ca rămasă fără obiect.

Pentru aceste motive instanţa urmează să admită în parte contestaţia la executare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, ca neîntemeiată.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatoarea CJSDPT....., în contradictoriu cu intimata CA......, cu domiciliul în …….

Anulează în parte executarea silită însăși, precum și toate actele de executare efectuate în dosarul execuțional nr. ....../2018 al SCPEJ ......raportat la obligația de emitere a titlului de proprietate.

Anulează în parte Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din 04.06.2018 pronunțată în dosarul execuțional nr. ....../2018 al SCPEJ ......pentru suma de 238 lei.

Respinge contestaţia la executare în rest, ca neîntemeiată.

Respinge cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect.

Executorie.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Judecătoria Cluj-Napoca.

Pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, astăzi, 20.12.2018.

Domenii speta