Probatoriul în cadrul ordonanței de plată este reprezentat, în principal, de înscrisuri, precum și, eventual, de mărturisirea judiciară spontană, având în vedere că judecata se desfășoară pe baza explicațiilor și lămuririlor părților, însă nu este admisib

Hotărâre 0 din 13.10.2017


Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele :

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București sub număr …, creditorul  … a solicitat, în contradictoriu cu debitorul … emiterea unei ordonanțe de plată prin care debitorul să fie obligat la plata sumei de  …lei, precum și a dobânzii legale penalizatoare, dobândă calculată potrivit dispozițiilor legale în vigoare, de la data scadentă până la restituirea efectivă a sumei datorate, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, creditorul a arătat că la data de …, în calitate de împrumutător, a încheiat cu debitorul, în calitate de împrumutat, Contractul de împrumut nr. …, prin care i-a împrumutat acestuia  suma de … lei, stabilind termenul de scadență pentru restituirea împrumutului în data de … .

De asemenea, creditorul a arătat că la data de … a încheiat cu numitul … un alt contract de împrumut, în baza căruia l-a împrumutat pe acesta cu suma de … lei, având dată scadentă pentru restituirea sumei în … .

Ulterior, la data de … , numitul … a cedat debitorului  … un număr de … părți sociale deținute la societatea ..., fiecare având o valoare de .. lei, în valoare nominală de … lei.

Creditorul a mai susținut că debitorul urma să plătească prețul cesiunii cel mai târziu la data de …, dar conform actului adițional nr. …, termenul scadent s-a prelungit până la data de … .

În continuare, s-a arătat că la data de … a operat o cesiune de creanță, prin care cedentul … a transmis creditorului restul debitului pe care îl avea de achitat către acesta și parte din creanța pe care o deținea împotriva debitorului din prezenta cauză, respectiv suma de … lei.

Astfel, acesta din urmă nu s-a conformat achitării de datorie nici în urma notificării prin intermediul executorului judecătoresc … , așa cum rezultă din somația nr.  … și somația nr. … .

S-a menționat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 1014 C. proc. civ., creanța fiind certă, lichidă și exigibilă și, totodată, debitorului i-a fost comunicată somația prin scrisoare recomandată cu conținut de primire.

În drept, creditoarea a invocat prevederile art. 1014 C. proc. civ.

În dovedirea cererii de emitere a ordonanței de plată, creditorul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei, în conformitate cu art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013, dovada achitării aflându-se la fila .. din dosar.

La data de …, debitorul, prin registratură, a depus întâmpinare prin care a solicitat, în principal, respingerea cererii ca inadmisibilă, iar în subsidiar, ca neîntemeiată, cu obligarea la cheltuieli de judecată.

În motivare, s-a arătat că suma de … lei ce face obiectul contractului de împrumut nr. … a fost restituită integral de către debitor, în sensul în care la data de … , numitul  … l-a împrumutat pe creditorul … cu suma de …lei, în vederea acordării de către acesta a împrumutului de … lei către debitorul din prezenta cauză.

Debitorul a susținut că a achitat integral suma primită de la creditor în data de …, moment în care numitul … a fost de față la momentul restituirii celor … lei, ocazie cu care a primit și acesta suma pe care i-o împrumutase creditorului.

De asemenea, debitorul a precizat că nu au întocmit un înscris pentru dovedirea restituirii sumei împrumutate din cauza relațiilor de prietenie care existau între acesta și creditor.

În ceea ce privește împrumutului acordat de către numitul …, debitorul a susținut că a achitat suma de … euro către acesta, cu titlu de plată parțială a părților sociale, nici de această dată nefiind întocmit un înscris, aflându-se în imposibilitate morală din perspectiva relației de prietenie cu acesta.

S-a mai arătat că pentru dovedirea pretențiilor se impune a se urma calea unei acțiuni de drept comun, în cadrul căreia se poate administra probatoriul necesar soluționării cauzei.

În drept, debitoarea a invocat prevederile art. 1014 și urm. C. proc. civ.

În dovedirea susținerilor, debitorul a solicitat încuviințarea și administrarea probei cu înscrisuri, cu martorii … și … și cu interogatoriul creditorului.

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri,  considerând această probă admisibilă și concludentă, în temeiul art. 255 alin. (1) C. proc. civ.

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Între creditorul …, în calitate de împrumutător și debitorul …, în calitate de împrumutat s-a încheiat Contractul de împrumut nr. … (filele 4-5), prin care i-a împrumutat acestuia suma de … lei, stabilindu-se termenul de scadență pentru restituirea împrumutului la data de … .

Între creditorul …, în calitate de împrumutător și numitul …, în calitate de împrumutat s-a încheiat Contractul de împrumut din data de … (filele 7-8), având ca obiect suma de … lei, împrumutul fiind acordat pe un termen de 2 ani, respectiv până la data de … .

În data de …, între numitul …, în calitate de cedent și debitorul …, în calitate de cesionar s-a încheiat Contractul de cesiune de părți sociale nr. … (filele 9-10) prin care s-a transferat acestuia un număr de … părți sociale cu valoare de .. lei fiecare, în valoare nominală totală de .. lei, reprezentând 66,6062% din capitalul social.

Conform contractului, cesionarul urma să plătească cedentului prețul cesiunii în termen de 3 luni de la momentul încheierii acestuia, respectiv până la data de 30.07.2016, termen care a fost prelungit ulterior până la data de 31.08.2016 prin actul adițional nr. 1 din data de 22.04.2016.

În data de …, numitul …, în calitate de cedent, a încheiat Contractul de cesiune de creanță (fila 6) cu creditorul …, în calitate de cedent, prin care a cesionat drepturile pe care le deținea în legătură cu creanța în cuantum de … lei, suma de … lei, scadentă la data de …, împotriva debitorului …, în baza Contractului de cesiune de părți sociale nr. … .

Instanța constată că la dosarul cauzei a fost depusă o declarație dată de numitul … (fila 27), prin care acesta a menționat faptul că l-a împrumutat pe creditorul din prezenta cauză cu suma de … lei în vederea acordării de către acesta a unui împrumut de … lei către debitorul …, precum și că are cunoștință de faptul că de debitorul i-a restituit creditorului … în integralitate suma primită.

Conform art. 1014 alin. (1) C. proc. civ., procedura ordonanței de plată se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

În situația în care debitorul contestă creanța, instanța verifică dacă contestația este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar și a explicațiilor și lămuririlor părților, astfel cum prevede art. 1021 alin. (1) C. proc. civ.

Astfel, probatoriul în cadrul ordonanței de plată este reprezentat, în principal, de înscrisuri, precum și, eventual, de mărturisirea judiciară spontană, având în vedere că judecata se desfășoară pe baza explicațiilor și lămuririlor părților, însă nu este admisibilă administrarea altor probe.

Instanța reține împrejurarea că situația din speță este cea în care apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decât cele anterior menționate, iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura de drept comun, motiv pentru care urmează să respingă cererea creditorului privind ordonanța de plată, fiind necesară administrarea unui probatoriu mai vast pentru lămurirea raporturilor juridice dintre părți.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 1021 alin. (2) C. proc. civ.,  instanța urmează să respingă cererea de chemare în judecată,  precum și, pe cale de consecință, cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de creditor.

Potrivit art. 453 alin. (1) C. proc. civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, obligație fundamentată pe ideea de culpă procesuală.

În speță, cererea creditorului fiind respinsă pentru considerentele anterior expuse, nu se poate reține culpa procesuală a debitorului-pârât astfel încât acesta să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată, iar în privința cererii pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată, instanța ia act de faptul că acestea se solicită pe cale separată.