Fond funciar – acţiune în constatarea dreptului de proprietate – teren intravilan, aferent casei de locuit

Sentinţă civilă 742 din 22.10.2019


Prin acțiunea civilă, înregistrată sub nr.2799/329/2018, la data de 26.09.2018, reclamantul S. P., domiciliat în comuna P. S., jud. T.,  a chemat în judecată pe pârâtele C. J. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman, cu sediul în A., . jud. T., şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei P. S., jud. T., cu sediul în comuna P. Sl., jud. T., solicitând instanței ca, prin hotărârea ce va pronunța, să constate că este proprietarul suprafeței de 848 mp teren, conform actelor și 782 mp în urma măsurătorilor,  teren situat în intravilanul comunei P. S., jud. T., cu vecinătățile: N-DJ 546, E- C. I. și M., S- teren primărie şi V- D. M..

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că este proprietarul suprafeţei de 848 mp teren situat în intravilanul comunei P. S., jud. T., cu vecinătăţile: N-DJ 546, E- C. I. și M., S- teren primărie şi V- D. M.

Pe acest teren, el a edificat o casă de locuit şi anexe gospodăreşti.

Deşi stăpâneşte imobilul de peste 40 de ani şi a achitat şi impozitele aferente, după apariţia Legii nr.18/1991, pârâta Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei P. S., jud. T. nu i-a emis titlul de proprietate.

Pentru aceste motive, reclamantul a solicitat admiterea acţiunii, astfel cum aceasta a fost formulată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr.18/1991 şi ale Legii nr.231/2018.

Pentru dovedirea acţiunii, reclamantul a solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri, martori şi expertiză.

Au fost anexate acţiunii: împuternicire avocaţială şi, în copii certificate, act de identitate, adeverinţă nr.3299/18.09.2018, emisă de Primăria comunei P.S jud. T., şi certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice.

În termenul legal, pârâta Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei P. S., jud. T. a depus întâmpinare (fila 17 dosar) prin care a lăsat soluţia la aprecierea instanţei.

În motivarea cererii, pârâta a arătat că reclamantul figurează înscris în registrul agricol al comunei P. S., sat B., jud. T., cu suprafaţa de 848 mp teren intravilan, aferent casei de locuit, din care 241 mp au categoria de folosinţă arabil.

Pentru această suprafaţă de teren, reclamantul a achitat impozitele, la zi.

Reclamantul a locuit în casa edificată pe această suprafaţă de teren, în mod continuu, timp de peste 30 de ani.

Reclamantul nu a formulat răspuns la întâmpinare.

Pârâta Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei P. S., jud. T. nu a depus întâmpinare.

Instanţa a încuviinţat probele cu înscrisuri, martori şi expertiză, solicitate de reclamant.

La cererea instanţei, cu adresa nr.2389/15.07.2019 (fila 48 dosar)I, pârâta Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei P. S.jud. T. a comunicat că pentru terenul intravilan, în suprafaţă de 848 mp, ce face obiectul dosarului, a fost emis titlul de proprietate nr.5700149/23.05.1995, având ca titular pe numita S. M I..

A fost anexat adresei titlul de proprietate nr.5700149/23.05.1995, emis de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T..

În raportul de expertiză completat (fila 59 dosar), expertul B. C. a precizat că terenul ce face obiectul cererii de chemare în judecată se identifică cu terenul menţionat în titlul de proprietate nr.5700149/23.05.1995, emis de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T..

Instanţa reţine că reclamantul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr.18/1991.

Legea nr.18/1991 utilizează două proceduri de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor: reconstituirea dreptului de proprietate şi constituirea dreptului de proprietate.

Reconstituirea dreptului de proprietate este utilizată în acele cazuri în care persoana îndreptăţită a avut teren în proprietate şi a pierdut această proprietate, în condiţiile avute în vedere de lege, iar prin constituirea dreptului de proprietate legiuitorul a urmărit, din diverse raţiuni, crearea dreptului de proprietate în favoarea unor categorii de persoane care nu au fost niciodată proprietarii terenurilor respective.

Potrivit art.8 alin.2 din Legea nr.18/1991, de prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat, în orice mod, teren de către aceasta, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora.

Pentru a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr.18/1991, este necesară formularea unei cereri, excluzându-se, de legiuitor, dobândirea acestui drept din oficiu.

O situaţia aparte în ansamblul reglementărilor de fond funciar o reprezintă art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, potrivit cărora: „Sunt şi rămân în proprietatea privativă a cooperatorilor sau, după caz, a membrilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art.8 din Decretul – lege nr.42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii”.

În cazul aplicării art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, nu suntem în prezenţa unei constituiri a dreptului de proprietate, ci a unei dobândiri ope legis, prin efectul Decretului – lege nr.42/1990, urmând ca în temeiul Legii nr.18/1991 să se elibereze numai actul de proprietate cu caracter recognitiv şi constatator.

În cauză, din materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 848 mp, ce face obiectul cererii de chemare în judecată, a fost reconstituit în baza Legii 18/1991, pe numele S. M I., iar pârâta Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T. a emis, în acest sens, titlul de proprietate nr.5700149/23.05.1995 (fila 49 dosar), pe numele acesteia din urmă.

Reclamantul nu a precizat în ce mod a intrat în posesia imobilului şi urmează ca, pe calea unei alte acţiuni, acesta să lămurească raportul juridic pe care îl are cu titularul dreptului de proprietate, numita S. M I..

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa apreciază că acţiunea formulată de reclamant, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei P. S. şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T. este neîntemeiată, motiv pentru care urmează să o respingă

Domenii speta