În conformitate cu art. 300 alin. (1) Vechiul Cod de procedură civilă, lege aplicabilă litigiului dintre părți finalizat cu pronunțarea hotărârii ce stă la baza executării silite din prezenta cauză, recursul suspendă executarea hotărârii numai în cauzele

Hotărâre 8797 din 17.11.2017


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin contestația la executare înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de …, contestatoarea … a solicitat, în contradictoriu cu intimata … prin lichidator judiciar …, anularea încheierii din data de … pronunțate de Judecătoria Sectorului .. în dosarul nr. … prin care s-a încuviințat executarea silită a Deciziei civile nr. … pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. …, anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul nr. … aflat pe rolul B.E.J. …, precum și a executării silite înseși.

În motivare, s-a arătat că prin Decizia civilă nr. … pronunțată de Curtea de Apel  … în dosarul nr. … s-a admis apelul formulat de intimata … împotriva Sentinței civile nr. … pronunțată de Tribunalul … în dosarul nr. …, contestatoarea fiind obligată la plata sumei de … euro. Dosarul se afla, la data formulării contestației la executare, în etapa procesuală a recursului, fiind înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu termen de judecată stabilit la data de … .

A mai arătat că, în temeiul art. 300 alin. (2) C. proc. civ. s-a formulat o cerere de suspendare a executării hotărârii recurate, iar prin Încheierea nr.  … pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. … s-a admis cererea și s-a dispusa suspendarea executării Deciziei nr. … până la soluționarea cererii de suspendare formulate în cadrul recursului.

Intimata a depus cerere de executare silită a Deciziei nr. …, formându-se dosarul de executare nr. … aflat pe rolul B.E.J. …, iar cererea de încuviințare a executării silite a fost admisă prin Încheierea din  … pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. … .

Contestatoarea a susținut că, la momentul la care s-a încuviințat executarea silită, aceasta era suspendată conform Încheierii nr. …pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. …, motiv pentru care, existând un impediment prevăzut de lege, executarea silită este nelegală.

În drept, s-au invocat prevederile art. 712 și urm. Cod de procedură civilă.

Acțiunea a fost legal timbrată cu suma de 1000 lei, conform art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Deși legal citată, intimata nu a formulat întâmpinare în termenul prevăzut de lege.

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind-o admisibilă și aptă a conduce la soluționarea cauzei pe fond.

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin Decizia civilă nr. … pronunțată la data de … de Curtea de Apel  … în dosarul nr. … , pârâta …, contestatoare în prezenta cauză, a fost obligată la plata către intimata  … a sumei de … euro în echivalent lei la cursul BNR de la data plății.

Prin cererea înregistrată pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc … la data de …  s-a solicitat de către  … punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de Decizia civilă nr. … pronunțată în Dosarul nr. … de Curtea de Apel …, față de faptul că hotărârea judecătorească dată în apel este executorie, iar debitoarea nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în titlu de bunăvoie. Astfel, s-a format dosarul de executare nr. … pe rolul BEJ … .

Împotriva Deciziei civile nr. … s-a declarat recurs la data de … de către …, în cadrul căruia s-a solicitat și suspendarea executării hotărârii până la soluționarea acestuia.

Totodată, s-a formulat o cerere de suspendare provizorie a executării Deciziei civile nr. … pronunțate în Dosarul nr. … al Curții de Apel …, până la data soluționării cererii de suspendare formulate în cadrul recursului promovat. La data de … s-a pronunțat încheierea nr. … de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin care s-a admis cererea și s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite a Deciziei civile nr. … din …, până la soluționarea cererii de suspendare formulate în cadrul recursului.

Prin încheierea din camera de consiliu pronunțată la data de  … de Judecătoria Sectorului .. în dosarul nr. … s-a încuviințat executarea silită a debitoarei …, până la concurența creanței prevăzute în titlul executoriu, în vederea realizării dreptului cuprins în titlul executoriu reprezentat de decizia civilă anterior menționată.

Potrivit art. 632 alin. (1) Cod de procedură civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare, astfel cum prevede alineatul 2 al aceluiași articol.

În conformitate cu art. 300 alin. (1) Vechiul Cod de procedură civilă, lege aplicabilă litigiului dintre părți finalizat cu pronunțarea hotărârii ce stă la baza executării silite din prezenta cauză, recursul suspendă executarea hotărârii numai în cauzele privitoare la strămutarea de hotare, desființarea de construcții, plantații sau a oricăror lucrări având o așezare fixă, precum și în cazurile anume prevăzute de lege.

Așadar, în temeiul Deciziei civile nr. … pronunțate de Curtea de Apel …, creditoarea putea demara, în mod legal, executarea silită.

Instanța reține că, în speță, cererea de executare silită a fost înregistrată la executorul judecătoresc la data de  … (fila 98 dosar), iar ulterior, la data de … s-a dispus de către instanța de recurs suspendarea provizorie a executării silite a deciziei civile nr. … din …, pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. …, până la soluționarea cererii de suspendare formulate în cadrul recursului (filele 35, 36).

Analizând actele dosarului de executare nr. …, instanța constată că față de contestatoare nu s-au efectuat acte de executare silită între momentul la care s-a dispus suspendarea provizorie și cel al pronunțării instanței de recurs asupra căii de atac - respectiv …- prin respingerea acesteia, moment de la care hotărârea ce constituie titlu executoriu a devenit irevocabilă.

Față de aceste aspecte anterior învederate, instanța apreciază că apare ca fiind neîntemeiată cererea de anulare a tuturor actelor de executare, care, în concret, nu au fost demarate, precum și a executării silite înseși, care a fost începută în baza unor dispoziții legale ce permiteau punerea în executare a hotărârii ce constituie titlu executoriu.

În plus, cererea de executare silită a fost depusă la executorul judecătoresc anterior pronunțării Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra cererii debitoarei de suspendare provizorie, creditoarea fiind îndreptățită, conform legii, să încerce aducerea la îndeplinire a obligației stabilite prin hotărârea unei instanțe în cazul neexecutării de bunăvoie.

Față de argumentul contestatoarei referitor la obligarea acesteia la cheltuieli de executare, instanța reține, pe de o parte, că acestea nu au fost stabilite în dosarul de executare depus în cauză, nefiind efectuate în concret acte de executare silită, iar pe de altă parte, la data de …, litigiul dintre părți a fost tranșat în mod irevocabil, astfel că partea căzută în pretenții avea, începând din acel moment, posibilitatea executării de bunăvoie, doar în ipoteza inexistenței unei executări benevole putându-se pune în discuție efectuarea executării silite prin diversele modalități prevăzute de lege și, implicit, antrenarea unor eventuale cheltuieli de executare, aspect ce excede, însă, prezentului cadru procesual.

Pentru aceste considerente, instanța urmează a respinge ca neîntemeiată contestația la executare.