Pensie întreţinere

Sentinţă civilă 1260 din 10.12.2018


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta BEV şi pe pârâtul BI, având ca obiect pensie întreţinere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns reclamanta, lipsă pârâtul, fiind reprezentat de avocat DI.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

În raport de dispoziţiile art.131 C.p.civ., coroborat cu art.94 şi art.107 alin.1 C.p.civ., instanţa constată că este competentă material şi teritorial pentru soluţionarea prezentei cauze şi acordă cuvântul pentru propunerea de probe.

Pentru dovedirea cererii, părţile solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile existente la dosar.

În temeiul art.255 alin.1 coroborat cu art.258 alin.1 C.p.civ., instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile existente la dosar şi, nemaifiind cereri de formulat şi nici probe de administrat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului.

Reclamanta solicită admiterea cererii, să fie majorată pensia de întreţinere la care a fost obligat pârâtul în raport de venitul minim pe economie, fără cheltuieli de judecată.

 Avocat DI, pentru pârât, solicită admiterea acţiunii, doar în condiţiile în care este întemeiată.

I N S T A N Ţ A

Prin acţiunea civilă înregistrată la data de 26.10.2018 pe rolul Judecătoriei Balş, sub nr.XXXXXXXXXXX  reclamanta BEV, a chemat în judecată pe pârâtul BI, solicitând instanţei ca prin hotărâre judecătorească să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care acesta a fost obligat în favoarea sa.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, prin sentinţa civilă nr.XXXXXXXXXXXX pronunţată de Judecătoria Balş în dosarul nr.XXXXXXXXX, pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 260 lei lunar, în favoarea  reclamantei.

A mai arătat că situaţia de fapt avută în vedere la pronunţarea acestei hotărâri s-a schimbat, deoarece salariul minim pe economie s-a majorat, că pârâtul realizează venituri în Italia, dar nu poate face dovada veniturilor sale, pentru că ţine legătura cu ea, că necesităţile acesteia au crescut, fiind studentă şi locuind cu chirie în C.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.529, 530 şi 531 din  Codul civil.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus, în copie cartea sa de identitate, sentinţa civilă nr.XXXXX  pronunţată de Judecătoria Balş în dosarul nr.XXXXX  şi adeverinţa nr.XXXXX eliberată de Universitatea din C.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 20 lei.

Pârâtul, la data de 15.11.2018, a depus întâmpinare prin care a solicitat admiterea cererii în măsura în care reclamanta o poate dovedi, dar şi în în condiţiile în care venitul minim pe economie s-a majorat.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205-208 C.p.c.

Instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările cauzei  instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.XXXXX  pronunţată de Judecătoria Balş în dosarul nr.XXXXX , pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în favoarea reclamantei,  în cuantum de 266  lei lunar.

Instanţa reţine că împrejurările de fapt avute în vedere la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti s-au modificat, nevoile  reclamantei au crescut odată cu înaintarea în vârstă.

În drept, instanţa reţine că potrivit art. 499 alin. 1 din Codul civil, „tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională“.

Aliniatul 2 al aceluiaşi articol stabileşte că „dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător, părinţii au obligaţia de a-i asigura condiţiile necesare pentru creşterea, educarea si pregătirea sa profesională“.

Potrivit art. 525 alin.1 din Codul civil „minorul care cere întreţinere de la părinţii săi se află în nevoie dacă nu se poate întreţine din munca sa chiar dacă ar avea bunuri“.

În ceea ce priveşte durata ocrotirii părinteşti, aceasta se acordă copiilor pe tot timpul minorităţii cât şi in continuare, după ce devin majori, dacă se află în continuarea studiilor,  până la terminarea acestora, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani.

În cauză, reclamanta se află în continuarea studiilor, astfel cum reiese din adeverinţa nr.528/04.10.2018, fiind studentă a Universităţii din C.

Având în vedere dispoziţiile art. 402, art. 525, art. 529 din Codul civil, instanţa va obliga pârâtul să contribuie la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională ale reclamantei, sub forma plăţii unei pensii de întreţinere în cuantum de 290 lei lunar, începând de la data introducerii acţiunii 26.10.2018 şi până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau de stingere a obligaţiei .

La stabilirea acestui cuantum instanţa a luat ca bază de calcul venitul minim pe economie, deoarece la dosarul cauzei nu există dovezi din care să reiasă că pârâtul realizează venituri din muncă cu caracter de continuitate sau venituri de alta natură.

Referitor la cuantumul obligaţiei de întreţinere, se au în vedere dispoziţiile art. 529 din Codul civil, potrivit cărora  întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, trebuind totodată să fie respectate limitele întreţinerii ce urmează a fi acordată  de părinte  din venitul sau din muncă.

Astfel, având în vedere, că pârâtul nu realizează venituri, mijloacele acestuia prevăzute de art. 529 Cod civil, în funcţie de care se va stabili cuantumul pensiei de întreţinere sunt reprezentate de venitul minim net pe economie.

Ţinând cont de vârsta reclamantei şi văzând şi dispoziţiile art. 529 alin. 2 din Codul civil  potrivit cărora „când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii“, instanţa va obliga pârâtul la plata către reclamantă a unei pensii de întreţinere majorată de la suma de 266 lei lunar, aşa cum s-a stabilit prin sentinţa civilă sentinţa civilă nr.XXXXX  pronunţată de Judecătoria Balş, la 290 lei lunar, începând cu data formulării prezentei acţiuni (26.10.2018) şi până la finalizarea studiilor de către reclamantă, dar nu mai târziu de împlinirea de către aceasta a vârstei de 26 de ani sau intervenirea unei alte cauze legale de modificare sau stingere a acestei obligaţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite acţiunea formulată de reclamanta BEV,  cu domiciliul în comuna Pn contradictoriu cu pârâtul BI,  cu domiciliul în B

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a unei pensii de întreţinere majorată de la suma de 266 lei lunar, aşa cum s-a stabilit prin sentinţa civilă nr.XXXXX  pronunţată de Judecătoria Balş, la 290 lei lunar, începând cu data formulării prezentei acţiuni (26.10.2018) şi până la finalizarea studiilor de către reclamantă, dar nu mai târziu de împlinirea de către aceasta a vârstei de 26 de ani sau intervenirea unei alte cauze legale de modificare sau stingere a acestei obligaţii.

Executorie provizoriu de drept.

Cu apel în 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Balş.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.12.2018.

Data publicarii pe site: 07.02.2019