Pretenţii - Respinge apelul

Decizie 642 din 18.09.2018


Dosar nr......................

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

DECIZIE Nr.......................

Şedinţa publică de la ..........................

Completul compus din:

Pe rol soluţionarea apelului formulat de apelanta......................, împotriva sentinţei civile nr. ................/18.05.2016 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. .............../215/2014 în contradictoriu cu intimata S.C.......................  S.A. având ca obiect pretenţii.

Prezenţa părţilor şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la data de ..................... ce face parte integrantă din prezenta, când, pentru a delibera, a fost amânată pronunţarea la data de 18.09.2018.

INSTANŢA

Deliberând asupra apelului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ..................../18.05.2016 instanţa de fond a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată, a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. .................... S.A, în contradictoriu cu pârâta S.C. ....................... S.R.L. având ca obiect pretenţii, a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 36170,66 lei, reprezentând contravaloarea facturilor nr. ..................../19.11.2013 şi nr. ...................../19.11.2015 şi a obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de .................... lei, reprezentând taxa de timbru si onorariu avocat.

Pentru a se pronunţa astfel a reţinut că legitimarea procesuală pasivă priveşte identitatea între persoana obligată la executarea unei prestaţii ce izvorăşte dintr-un raport juridic de drept substanţial şi persoana chemată în judecată în calitate de pârât.

Instanţa a reţinut că reclamanta a dedus judecăţii o cerere având ca obiect pretenţii, respectiv obligarea pârâtei la plata contravalorii energiei electrice consumate şi nefacturate, în temeiul contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între părţi.

Astfel, instanţa a reţinut că reclamanta a depus la dosarul cauzei atât extras constatator ORC, din care reiese adresa sediului social, numărul de înregistrare la ORC şi codul unic de înregistrare, acestea fiind elemente de identificare ale societăţii pârâte, ele fiind identice cu cele menţionate în nota de constatare NTL nr. ..................../01.08.2013 şi în contractul de furnizare a energiei electrice nr. ...............................

Pe de altă parte, susţinerile pârâtei în sensul că locul de consum unde s-a încheiat nota de constatare aparţine S.C. ......................... S.R.L. nu sunt fondate, câtă vreme se observă faptul că această din urmă societate are un alt cod unic de înregistrare, număr de înregistrare la ORC şi un alt sediu.

În plus, nici susţinerile legate de persoana care a semnat nota de constatare nu sunt întemeiate, în condiţiile în care, aceeaşi persoană a semnat şi contractul de furnizare a energiei electrice nr. ................................

În consecinţă, constatând că susţinerile pârâtei nu sunt întemeiate, aceasta având calitate procesuală pasivă, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive ca neîntemeiată.

Asupra fondului cauzei:

Potrivit art. 6 alin.2 şi 3 Cod civil şi art.102 alin.1 din Legea nr.71/2011, contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.

Conform art. 662 alin.2-4 din Codul de procedură civilă, creanta certa este aceea a cărei existenta neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu, creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui şi este exigibila daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau acesta este decazut din beneficiul termenului de plata.

Instanţa a reţinut că în prezenta cauză sunt aplicabile dispoziţiile C. Civ. din 1864, contractul pe care se întemeiază relatiile  contractuale dintre partile din prezenta cauza fiind incheiat la data de 24.05.2011.

Astfel potrivit art. 969 Cod civil, ce consacră principiul pacta sunt servanda, respectiv conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. Ele se pot revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege.

De asemenea, conform art. 970 Cod civil conventiile trebuie executate cu bună-credintă.

Art. 1073 Cod civil prevede că, creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligatiei, şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare.

Instanţa a reţinut că între părţi s-au născut relaţii contractuale, a căror existenţă este dovedită prin contractul nr. ..............................., încheiat între actuala reclamantă S.C. .................... S.A. şi pârâta S.C. ...............................  S.R.L., având ca obiect furnizarea energiei electrice la locul de consum şi reglementarea raporturilor dintre furnizor şi consumator, privind furnizarea, condiţiile de consum, facturarea şi plata energiei electrice.

De asemenea, instanţa a mai reţinut că la data de 01.08.2013, s-a încheiat nota de constatare  seria NTL nr........................, la locul de consum situat în Craiova, str. ................. (bază sportivă/stadion), acelaşi prevăzut în contract.

Prin nota de constatare menţionată, s-a constatat BMPT închis cu lacăt într-o cutie de tablă. La verificarea efectuată cu acordul administratorului s-a constatat că sigiliul din colţul de jos dreapta al BMPT-ului a fost găsit violat, iar capacul se deschide fără a se rupe celălalt sigiliu. Instalaţia a fost găsită cu tensiune electrică, iar contorul electric tip CST 0410DG seria ......................are afişajul deteriorat, drept pentru care se ridică din instalaţie şi se trimite la un laborator metrologic autorizat în vederea expertizării.

Cu ocazia încheierii notei de constatare, nu au fost inventariaţi şi receptorii electrici de la locul de consum, nu s-a permis accesul pentru a se efectua inventarul de receptoare. Secţiunea conductoarelor ce alimentează cu tensiune electrică complexul sportiv este 3+1x16 mmp.

Instanţa a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 142 alin. 4 din H.G. nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, În cazul consumului fraudulos perioada de recalculare va fi de un an pentru consumatorii casnici şi de 6 luni pentru ceilalţi consumatori.

Reclamanta a procedat la calcularea energiei electrice ce a fost consumată, raportat la puterea măsurată, potrivit fişei de evaluare a energiei electrice consumată şi neînregistrată (fila 17), raportat la aparatele inventariate, instanţa a reţinut că rezultă o cantitate totală de energie de recuperat de 52.605 kWh.

Pentru această cantitate de energie, reclamanta a emis factura fiscală nr. .................... în cuantum de  .................... lei, precum şi factura nr. .......................... în valoare de ............... lei, reprezentând contravaloare verificare instalaţie.

Instanţa a reţinut că în urma verificării efectuate în laboratorul producătorului ........................... s-a constatat că indicativele de pe sigiliile cu care a fost prezentat contorul pentru expertiza tehnică sunt RO11 sg2, care aparţine A............ S.A., dar caracterele sunt neconforme. De asemenea, s-a constatat defectarea unor componente active ca urmare a unei supraîncălziri generate cu mijloace externe, precum şi faptul că verificarea înregistrării energiei electrice nu s-a putut efectua, constatându-se şi geamul dezlipit, lipsă afişaj.

Potrivit contractului mai sus menţionat furnizorul avea obligaţia să asigure consumatorului  energia electrică  iar pârâtul avea obligaţia de a achita integral şi la termen contravaloarea energiei electrice furnizate (art. 11 lit. a).

De asemenea potrivit art. 10 lit. l din contractul de furnizare .........................., consumatorul este obligat să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile furnizorului din vina consumatorului, al contravalorii justificate a pagubelor produse furnizorului şi altor consumatori, inclusiv prin nelivrarea energiei electrice, în limitele art. 24.

În aceeaşi ordine de idei, potrivit art. 140 din HG nr. 1.007 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, în forma în vigoare la data încheierii contractului de furnizare energie electrica, prevede ca furnizorul este îndreptăţit să încaseze de la consumator contravaloarea oricăror costuri suplimentare induse de acesta, fie prin condiţiile speciale de racordare solicitate (de exemplu, transformatoare de rezervă din reţeaua operatorului de reţea menţinute sub tensiune la cererea consumatorului), fie datorită unei funcţionări necorespunzătoare a instalaţiilor de utilizare ale consumatorului (de exemplu, pierderile suplimentare de energie electrică activă generate de circulaţia puterii reactive capacitive injectate din instalaţia consumatorului în reţeaua de alimentare, dacă acest lucru nu a fost solicitat de operatorul de reţea şi dacă locul de consum este dotat cu sistem de măsurare corespunzător), fie datorită oricăror alte cauze generate de consumator.

De asemenea, potrivit art. 32 din Regulamentul din data de ...................... de furnizare a energiei electrice la clienţii finali aprobat prin Ord. ANRE nr. ................/2014, clientul final de energie electrică răspunde pentru daunele dovedite, cauzate furnizorului/OR din culpa sa, conform prevederilor contractuale.

Astfel, potrivit art. 11 lit. i din contractul nr. ........................., printre obligaţiile pârâtului, în calitate de consumator, se numără acelea de a permite accesul delegatului furnizorului la punctul de măsurare, pentru a verifica respectarea prevederilor contractuale, de a păstra intacte contorul de decontare, plombele metrologice şi plombele furnizorului de la capacul de borne al acestuia şi de la firida individuală de branşament, precum şi toate celelalte instalaţii ale furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului, precum şi să nu permită altor persoane, cu excepţia personalului furnizorului, să intervină la contorul de decontare sau la instalaţia furnizorului.

De asemenea, în cauză a fost administrată proba cu expertiza tehnică electroenergetică, din care reiese că, la efectuarea expertizei tehnice judiciare din data de ...................... s-au confirmat concluziile Laboratorului de Metrologie al AEM Timişoara S.A. Expertul a arătat că, la data efectuării controlului, aparatul de măsurare energie electrică nu funcţiona.

Starea tehnică a contorului a fost stabilită la verificarea în Laboratorului de Metrologie al AEM Timişoara S.A., aspect precizat în constatările făcute la deschiderea contorului. Expertul a mai menţionat faptul că intervenţia neautorizată asupra geamului contorului de la afişaj demonstrează intervenţia neautorizată asupra contorului.

Potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză reiese că a avut loc o intervenţie neautorizată la contorul tip .................... seria ........................., demonstrară prin sigiliile metrologice care au caractere neconforme, gemul dezlipit de la contor, sigiliul deteriorat de la BMPT (aspect confirmat şi de nota de constatare seria NTL nr. ............................

Astfel, expertul a conchis în sensul că, la expertizarea contorului tip CST 0410DG seria 9.........................., s-a constatat că acesta avea sigiliile metrologice cu caracterele neconforme, geamul de la afişaj contor a fost identificat dezlipit. În ceea ce priveşte modalitatea de calcul a energiei electrice, expertul a arătat că se justifică aplicarea calculului în sistem pauşal, precum şi a metodologiei PO-01-05-01#01#02 şi PE 155/1992, acestea din urmă datorită faptului că nu s-a permis realizarea unui inventar de receptoare cu puterea nominală a lor, astfel că s-a procedat la măsurarea mărimilor electrice, instalaţia fiind sub tensiune. Astfel, expertul a conchis în sensul că energia electrică consumată şi neînregistrată a fost calculată în sistem pauşal respectând  metodologiile în vigoare, facturile fiind corect emise.

Nu în ultimul rând, instanţa a constatat că filmarea video depusă la dosarul cauzei confirmă pe deplin cele consemnate în nota de constatare seria NTL nr. 729123/01.08.2013.

În ceea ce priveşte susţinerile pârâtei, în sensul că contractul de furnizare a energiei a încetat, locul de consum fiind debranşat, instanţa a constatat că acestea nu sunt fondate, dovedind reaua-credinţă a pârâtei.

Astfel, deşi s-a dispus debranşarea locului de consum, fiind emise două ordine de serviciu (filele 114,116), la datele de 28.02.2013 şi 08.08.2013, conform proceselor-verbale din datele de 28.02.2013 şi 08.08.2013 (filele 115, 117), reiese că aceste măsuri nu au putut fi duse la îndeplinire, din cauza lipsei administratorului de la locul de consum.

Cu alte cuvinte, contorul electric nu a fost ridicat, iar conform  notei de constatare seria NTL nr. ......................../01.08.2013, instalaţia electrică a fost sub tensiune.

De altfel, aşa cum reiese din aceeaşi notă de constatare, reprezentantul pârâtei nu a permis accesul în baza sportivă şi a refuzat semnarea notei de constatare, astfel încât, prevalarea pârâtei de această împrejurare pentru a invoca faptul că pârâta nu a inventariat receptoarele şi nu a calculat energia în funcţie de puterea acestora, dovedeşte tocmai reaua-credinţă a acesteia.

În aceeaşi ordine de idei, în mod abuziv pârâta se prevalează de împrejurarea că numitul Mihăilescu Nicolae nu ar fi administratorul societăţii, în condiţiile în care acesta apare în calitate de reprezentant al pârâtei la încheierea contractului de furnizare (fila 82), cât şi la formularea cererii de racordare (fila 99), fiind aplicabile astfel prevederile art. 218 alin. 2 C. Civ. din 2009, potrivit cu care în raporturile cu terţii, persoana juridică este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depăşesc puterea de reprezentare conferită prin actul de constituire sau statut, în afară de cazul în care ea dovedeşte că terţii o cunoşteau la data încheierii actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie dovada cunoaşterii acestui fapt.

În speţă, instanţa a reţinut că sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii contractuale a pârâtei, aşa cum sunt prevăzute de dispozitiile art. 7 lit. f, g si h din contractul nr. 1000188964-000/24.05.2011.

Având în vedere dispoziţiile contractuale mai sus menţionate, instanta a apreciat că reclamanta în mod corect a întocmit factura nr. ........................ în cuantum de  35.953,24 lei, precum şi factura nr. ........................... în valoare de ...................... lei, reprezentând contravaloare verificare instalaţie.

 Astfel consumatorul avea obligaţia sa păstreze intacte toate instalaţiile furnizorului si în situaţia în care se constata o defecţiune la contor avea obligatia sa sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune.

În consecinţă, pentru motivele arătate, a admis acţiunea formulată de reclamanta ........................ în contradictoriu cu pârâta S.C. ........................RUCT S.R.L. şi a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de ...................... lei, reprezentând contravaloarea facturilor nr. ................./19.11.2013 şi nr. ........................../19.11.2015.

Cu privire la capătul de cerere privind cheltuielile de judecată, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 453 N. C. Proc. Civ., potrivit cu care partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. Instanţa a reţinut ca şi criteriu determinant la acordarea cheltuielilor de judecată culpa procesuală a părţii pârâte, care nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, fapt ce a dus la declanşarea litigiului. instanţa a admis capătul de cerere privitor la plata cheltuielilor de judecată şi a obligat pârâtul la plata sumei de 2190,12 lei, reprezentând taxa de timbru si onorariu expert.

Împotriva sentinţei a formulat apel pârâta S.C. ................................. S.R.L. solicitând admiterea apelului, anularea Sentinţei civile nr. ................../2016 din data de 18.05.2016 pronunţată de Judecătoria Craiova în Dosarul nr. .................../215/2014 şi rejudecând pe fond cauza, respingerea cererii intimatei reclamante ca nefondată şi obligarea intimatei reclamante la plata cheltuielilor de judecata aferente judecării cauzei pentru fond şi apel.

Cu privire la excepţia lipsei calitatii procesuale pasive a ........................, a considerat că instanţa a retinut o stare de fapt eronată iar la soluţionarea acestei excepţii nu a avut in vedere ca intre parti nu mai există un contract valabil acesta fiind reziliat chiar de către reclamantă.

A arătat că instanţa de fond nu a avut in vedere faptul că ............................era debranșata de la rețea încă din data de ...................... iar ulterior contractul a fost reziliat la data de 20.02.2013, contorul fiind ridicat la data de ............................, conform bonului de mişcare nr. .........................., situaţie fata de care, a considerat că în cauză nu are calitate procesuală pasivă.

Hotărârea instanţei de fond este netemeinica si nelegala, întrucât instanţa a retinut o stare de fapt eronată si a făcut o greșită aplicare a dispoziţiilor legale menţionate in considerentele hotărârii apelate.

A arătat că nu există un contract valabil la data emiterii facturilor care sa permită intimatei reclamante sa emită facturi şi nu se află în prezenta unui raport juridic derivat dintr-un contract valabil pentru a fi aplicabila răspunderea contractual cum eronat a retinut instanţa.

Ca atare, a apreciat că nu datorează intimatei-reclamante sumele de bani solicitate de aceasta întrucât, s-a retinut pe de o parte faptul ca ne aflam in raporturi contractuale cu intimata reclamanta iar pe de alta parte, in mod greşit s-a apreciat ca suma facturata cu titlu de energie electrică este o sumă certa lichida si exigibila, instanţa făcând o greșită aplicare a dispoziţiilor art. 662 alin.2-4 NCPC, intimata reclamanta neavând o creanță certă lichidă şi exigibila în speţă neexistând un inscris doveditor al creanţei.

De altfel, instanţa nici nu a retinut faptul ca apelanta a contestat facturile prrimite de la intimata reclamanta întrucât cele menţionate in nota de constatare si facturile emise ulterior sunt nereale, motiv pentru care subscrisa a returbat respectivele facturi către intimata reclamantă iar prin adresa respectivă i-a menţionat reclamantei faptul ca nu datorează aceste sume de bani.

A arătat că instanţa nu a ţinut cont de un element esenţial pe care nici expertul nu l-a avut în vedere, respectiv faptul că în nota de constatare nu sunt menţionaţi consumatorii, în aceste condiţii calculul expertului fiind greşit pentru că nu se fundamentează pe consumurile reale ale acestui imobil.

A învederat că dacă măsurătorile reprezentanţilor SC ......................... SA de la momentul controlului erau reale, trebuiau consemnate atât valorile măsurate cât şi valorile calculate, care trebuiau comparate cu diferenţa de indecși ai contorului, fiind astfel evident că reprezentanţii SC ......................... SA nu puteau determina dacă contorul nu înregistrează întreaga cantitate de energie electrică consumată.

A mai arătat că , instanţa a avut în vedere şi expertizarea contorului de către SC ........................ SA deşi a solicitat înlăturarea acestei probe întrucât această expertizare este nelegală, raportul fiind întocmit pro causa deoarece desigiliarea pungii în care a fost introdus contorul la momentul controlului şi verificarea metrologică a contorului trebuiau realizate doar în prezenta consumatorului.

În drept a invocat dispoziţiile art. 471 şi următoarele Cod Procedură Civilă.

În probatoriu a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, proba testimonială cu martori şi proba cu expertiza tehnică în specialitatea electroenergetică.

Deşi legal citată, intimata-reclamantă .............................. nu a formulat întâmpinare.

Analizând apelul declarat prin prisma motivelor de apel invocate și a dispozițiilor legale incidente, Tribunalul constată următoarele :

Prin cererea de apel formulată, apelanta pârâtă a criticat sentința instanței de fond atât cu privire la soluția dată excepției lipsei calității procesuale pasive, cât ți pe fondul cauzei, devenind astfel incidente dispozițiile art. 477 alin. 2 Cpc, devoluțiunea urmând a opera cu privire la întreaga cauză.

Procedând la rejudecarea cauzei, Tribunalul apreciază că nu sunt fondate criticile apelantei cu privire la soluția de respingere a excepției lipsei calității procesuale pasive.

În acest sens, Tribunalul reține că prin întâmpinarea formulată la fond apelanta pârâtă a susținut că nu are calitate procesuală pasivă, neexistând identitate de persoane între titularul obligației de plată și persoana sa motivat de faptul că nu exista la data controlului un contract încheiat între părți, fiind debranșată anterior de la rețeaua de energie electrică.

Tribunalul constată însă că aceste susțineri ale apelantei nu sunt confirmate de probatoriul administrat în cauză, din actele dosarului reieșind că între părți a existat un contract de furnizare a energiei electrice- fila 82 dosar fond -,  iar la data efectuării controlului instalația electrică ce alimenta punctul de consum denumit ”Stadion” era sub tensiune.

Nu pot fi primite nici susținerile apelantei în sensul că a fost anterior deconectată de la rețeaua de energie electrică, din actele  indicate de aceasta în susținerea afirmațiilor sale nerezultând că ar fi fost ridicat contorul, ci dimpotrivă rezultă montarea unei firide, precum și faptul că la acele momente reprezentanții pârâtei nu erau prezenți.

În raport de aceste constatări, Tribunalul apreciază că în mod legal și temeinic prima instanță a respins excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei apelante.

În ceea ce privește fondul cauzei, Tribunalul apreciază că sunt nefondate criticile apelantei referitoare la soluția de admitere a cererii de chemare în judecată și de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor solicitate.

În acest sens, Tribunalul nu va reține susținerile apelantei referitoare la faptul că prima instanță a reținut o greșită stare de fapt, din probatoriul administrat rezultând că în mod legal și temeinic prima instanță a reținut că între părți s-au născut relații comerciale în baza contractului nr. ........................./24.05.2011, astfel că cererea reclamantei este în mod corect întemeiată pe dispozițiile legale privind răspunderea civilă contractuală.

Tribunalul arată că potrivit dispozițiilor art. 2 din contractul mai sus menționat, acesta este încheiat pe durată nedeterminată, la data efectuării controlului locul de consum a fost găsit sub tensiune, iar din probatoriul administrat nu a rezultat că acest contract ar fi fost reziliat așa cum susține apelanta sau că pentru același loc de consum ar fi fost încheiat un contract cu un alt consumator.

Raportat la aceste constatări nu pot fi primite nici susținerile apelantei reclamante în sensul că ar fi returnat facturile emise de reclamantă, nefiind de acord cu plata acestora, această poziție a apelantei nefiind de natură să conducă la înlăturarea răspunderii sale contractuale.

Nu sunt fondate nici criticile referitoare la modalitatea de calcul a despăgubirilor cuvenite, respectiv a cantității de energie ce trebuie recuperată, susținerile apelantei în acest sens fiind în mod evident contrazise de concluziile raportului de expertiză tehnică efectuat în cauză.

Pentru toate aceste considerente, Tribunalul va respinge apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul formulat de apelanta ................................ împotriva sentinţei civile nr. ...................../18.05.2016 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. ........................ în contradictoriu cu intimata ................................

Definitivă