Contestaţie tabel preliminar

Sentinţă civilă 748 din 25.10.2018


Pe rol fiind soluţionarea contestaţiilor formulată  de G şi  de SC SA  împotriva tabelului preliminar rectificat de creanţe, întocmit de fostul administrator  judiciar  , desemnat pentru  debitoarea ,  cu privire la  creanţa .

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 23.10.2018 care face parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru studiul actelor şi lucrărilor dosarului a amânat pronunţarea pentru data de 25.10.2018, când a pronunţat următoarea soluţie:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată:

G,  in dosarul cu nr. / / a formulat contestaţie la tabelul preliminar, cu privire la înscrierea in tabelul preliminar a pretinsei creditoare, asociat unic in cadrul debitoarei, SC SA cu suma de 849 262,43 lei (189 673 euro).

În motivarea contestaţiei arată că este dovedit - fără drept de tăgada ca : falimentul debitoarei SC SRLa fost provocat, cu buna ştiinţa de către asociatul unic ( pretinsa creditoare SC SA ). Aducerea în faliment a debitoarei s-a produs, aşa cum rezulta din ORDONANŢA nr.z  a Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (aflata la dosar) prin: 1/neaducerea in România din Grecia si de către pretinsa creditoare a unei file CEC in valoare de 245.744 euro, plătită debitoarei SC SRLde guvernul elen sub forma de subvenţie,  2/- reciclarea sumei de 700 000 euro, cu ocazia încheierii unui contract privind livrarea din Grecia pentru debitoare a unei fabrici de producţie permixuri vitamino minerale, in realitate fiind livrat in România un utilaj care nu a fost pus in funcţiune niciodată, nu s-a realizat si nu s-a comercializat producţia impusa prin protocolul de subvenţionare. Pentru aceste motive,in dosarul nr. z al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova s-a inceput urmărirea penala fata de pretinsa creditoare SC SA, pentru comiterea a infracţiunilor de: evaziune fiscala prevăzuta de art. 9 alin. 1 ,lit b, Legea 241/2005 si spălare de bani prev.de art. 29 Legea 656/2002 cu aplicarea art. 38 alini Cpen .Ca urmare, falimentul debitoarei a fost anume provocat de către pretinsa creditoare pentru a se sustrage consecinţelor urmăririi penale.

G contestator a invocat  EXCEPŢIA PRESCRIERII CREANŢEI din următoarele motive:

In conţinutul cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei, depusa la instanţa, pretinsa creditoare invoca neplata de către debitoare a 12 facturi de vinzare marfa din perioada 07.08.2008-04.07.2009,  iar la punctul 28 din cerere precizează, : modalităţi de plata a mărfurilor de mai sus, s-a stabilit o perioada de creditare de 45 zile de la data eliberării facturilor nr.166/07.08.2008 si nr.167/08.08.2008, iar pentru restul facturilor o perioada de creditare de 60 zile, am incheiat citatul. Ori, de la 04.07.2009 data emiterii ultimei facturi si pina in 2016 cind a fost formulata cererea termenul de prescripţie a exiprat de cel puţin 2 ori.

La data de 17.09.2015 pretinsa creditoare s-a adresat Tribunalului loannina -Grecia si a solicitat ca prin sentinţa ce o va pronunţa sa oblige pe debitoare la plata aceleaşi sume cu care doreşte sa fie inscrisa la masa credala. Prin cererea de chemare in judecata in fata Tribunalului loannina pretinsa creditoare învederează instanţei ca,citam :ca si modalităţi de plata a facturilor de mai sus ,s-a stabilit o perioada de creditare de 45 zile de la data eliberării facturilor nr.166/07.08.2008 si nr.167/08.08.2008 iar pentru restul facturilor s-a stabilit o perioada de creditare de 60 zile, am incheiat citatul.

Cu două cele două cereri  adresate oficial si legal la doua instanţe de judecata diferite (inRomânia si in Grecia) –si la un interval de cea. 9 luni, pretinsa creditoare susţine si face dovada cu documente (facturi pe care era înscris termenul de creditare ) ca creanţa care doreşte sa fie inscrisa la masa credala este prescrisa din 02 septembrie 2009 . De precizat ca intre debitoare si pretinsa creditoare nu a existat contract de vânzare cumpărare . Cele de mai sus sunt confirmate si de administratorul judiciar din prezenta cauza care retine : la cursul valutar BNR din data de 02.09.2009 ,cind trebuia făcuta ultima plata, respectiv 4, 2372 lei/euro , societatea SC SRL datora lui SC SA suma de 803 683,89 lei respectiv 189 673, 35 lei,

Precizează că ultima plata trebuia făcuta de debitoare către pretinsa creditoare la 02.09.2009 asa cum, corect, constata administratorul judiciar pe baza cererii adresata instanţei si a facuturilor anexate ( nu exista contract) de către pretinsa creditoare.

EXCEPŢIA LIPSEI EGALITĂŢII DE TRATAMENT IN FATA LEGII

A- Tribunalului din loannina judeca acum cererea prin care pretinsa creditoare a solicitat ca prinsentinta ce o va pronunţa sa oblige pe debitoare la plata sumei de 306 694,20 euro iar acţiunea, conform cu dispoziţiile Legii nr.85/2014 nu a fost suspendata asa ca doua instanţe de acelaşi grad, dar din tari diferite, judeca aceeaşi cerere.

B- SE ASCUNDE faptul ca pretinsa creditoare datorează si ea la rindul sau sume importante in euro debitoarei si care compensate depăşesc cu mult valoarea sumei de 894 262,43 lei ( cea. 189 673 EURO) cu care s-a hotarit 'înscrierea sa la masa credala. Astfel:

a/-pretinsa creditoare deţine ,dovedit cu probe, o fila CEC in valoare de 245 744 euro emisa de guvernul elen (in cadrul unui program de subventinare ) pentru debitoare . Ca urmare, trebuie sase solicite pretinsei creditoare, inainte de a fi inscrisa in tabelul preliminarea depună la dosar fila CEC in valoare de 245 744 euro care ,fara nici un dubiu ,apartine debitoarei.

b/-pretinsa creditoare datorează debitoarei ,pe baza de contract, 7 % comision din totalul mărfurilor facturate si vindute de ea in România din 2004 pina in prezent. Ca urmare, inainte de a fi inscrisa in tabelul preliminar trebuie sa se calculeze, pe bază facturilor emise de pretinsa creditoare, care este valoarea comisionului datorat de ea debitoarei.

c/-guvernul grec a plătit debitoarei subvenţia de 245 744 euro cu condiţia ca timp de 5 ani să o patreze intr-uncont bancar special ,la dispoziţia guvernului grec plătitor, si sa incaseze dobinda.Dar ,in condiţiile in care pretinsa creditoare a reţinut fila CEC cei 245 744 euro nu au mai produs dobinda timp de 5 ani pentru debitoare asa incit aceasta suma trebuie calculata si plătită de către pretinsa creditoare.

d/~ pretinsa creditoare, avind puteri depline in calitate de asociat unic in cadrul debitoarei, in 2012 si-a returnat in Grecia parte din marfa ce o solicita la plata ( alta decit cea la facturile 166 si 167 ) asa incit respectiva suma trebuie cunoscuta si dedusa din pretinsa suma inscrisa in tabelul preliminar al creanţelor.

CONCLUZIE

-pretinsa creditoare este repusa in termen si are dreptul sa solicite la plata sumele pe care pretinde ca debioarea i le datorează ,sunt calculate aceste sume si trecute in tabelul

- preliminar chiar daca sunt prescrise, dar debitoarei nu ii este recunoscut acest drept.

- in condiţiile in care respectivele excepţii vor fi respinse, cu buna ştiinţa, se va realiza o îmbogăţire fara just temei a pretinsei creditoare.

- se ascunde faptul ca :

datoria pretinsei creditoarei către debitoare este de aproape doua ori mai mare decit suma inscrisa in tabelul preliminar.

Pe fond, consideră că debitoarea nu are nici o obligaţie de plata către pretinsa creditoare. A se accepta la plata suma de  849 262,43 lei inscrisa in tabelul preliminar inseamna o IMBOGATORE FARA JUST TEMEI.

Pretinsa creditoare in calitate de asociat unic in cadrul debitoarei, a semnat cu guvernul grec  un protocol ( nr. 23334/ 03.06.2004 )prin care se angaja ,ca pe banii sai, sa construiască pe terenul debitoarei din Puchenii Mari -Prahova , o fabrica de premixuri vitamino – minerale, in valoare de 1 260 400 euro, urmind ca la începerea activităţii de producţie,de vinzare a produselor din producţia proprie si crearea de 10 noi locuri de munca, statul elen sa plătească debitoarei o subvenţie de 30 %. La data de 15.02.2005 statul grec a incuviintat o investiţie din partea pretinsei creditoare, in calitate de asociat unic in cadrul debitoarei de 1 020 035 euro iar la data de 30.X1I.2008 guvernul elen a consemnat finalizarea proiectului si in aceeaşi zi a emis , pe numele debitoarei, o fila CEC, in valoare de 245 744 euro reprezentind subvenţie.

Pentru finalizarea la 30.XII.2008 a investiţiei de 1 020 035 euro pretinsa creditoare, dupa data de 15.02.2005 cand s-a aprobat subvenţionarea cu 30 % de către guvernul elen si a fost demarat proiectul , in calitate de asociat unic in cadrul debitoarei , trebuia sa aducă din Grecia in România suma de 1020 035 euro . Pentru a isi îndeplini aceasta obligaţie - asumata prin cererea de subvenţionare pretinsa creditoare a procedat astfel:

- a făcut un transfer bancar din Grecia in România de 700 000 euro

pentru acoperirea diferenţei de 320.035 euro necesari finalizării investiţiei si-a transferat marfa de la firma sa din Grecai la firma sa din România (dovada ca intre parti nu a existată contract de vinzare- cumpărare ) a vindut-o prin intermediul debitoarei _si in calitate de asociat unic, singurul in măsura sa decidă in cadrul debitoarei, a decis ca banii rezultaţi din vinzarea mărfii sa nu mai fie transferaţi in Grecai si apoi aduşi in România si sa ii cheltuiască in România si direct la finalizarea investiţiei.Ca urmare, la data de 30.XII.2008 data finalizării investiţiei nu se transferase de la debitoare la pretinsa creditoare in Grecia suma de 1206 879,80 lei adică la cursul de 2, 8054 lei /euro, suma de 430 204 euro care reprezenta banii cheltuiţi de pretinsa creditoare-asociat unic in cadrul debitoarei, pentru finalizarea proiectului, achizitia de terenuri .

Ca este asa o dovedeşte si faptul ca pretinsa creditoare solicita înscrierea sa la masa credala nu cu toata suma cheltuita de ea pentru finalizarea investiţiei,  ci numai cu o partea din aceasta suma . In calitate de asociat unic este unic proprietar al fabricii si terenului de 14 000 mp,  dar doreşte sa i se plătească o parte din costul fabricii de către debitoare ( 302 694, 20 euro) , dar sa ramina si unic proprietar ceea ce însemna o îmbogăţire fara just temei

Solicită  incuvintarea  probei cu înscrisuri.

Ulterior completează contestatia care priveşte 'înscrierea in tabelul preliminar a pretinsei creditoare SC SC SA-Grecia ce doreşte a fi inscrisa cu suma de 302 694,20 euro, reprezentind marfa cumpărata de debitoare si neplatita.

Invocă EXCEPŢIA LIPSEI UNUI INTERES LEGAL SI LEGITIM

Pretinsa creditoare ,persoana juridica de drept elen, este una si aceeaşi cu debitoarea in condiţiile in care pretinsa creditoare este asociat unic in cadrul debitoarei,persoana juridica de drept roman iar administrator al debitoarei este asociat majoritar si administrator al pretinsei creditoare.

Pretinsa creditoare,persoana juridica de drept elen, s-a angajat fata de statul sau (grec) , şa construiască pe banii sai personali o fabrica in Puchenii Mari-Prahova (hala si utilaje ) pentru producţia de furaje. Statul grec s-a angajat ca la darea in producţie a fabricii $a-i plătească o suma nerambursabila egala cu 30 % din valoarea investiţiei. Pretinsa creditoare si-a construit fabrica si a devenit proprietar unic al ei si a incasat suma nerambursabila de 245 744 euro de la statul elen. O 'înţelegere negociata si materializata exclusiv de către pretinsa creditoare cu statul sau elen si in care debitoarea SC SRLnu apare asa incit nu are nici o obligaţie fata de statul elen si/sau fata de pretinsa creditoare.

Înţelegerea dintre pretinsa creditoare si statul elen ,a fost perfectata intr-un protocol datat 15.02.2005 sub nr. 5996 in care cele două parti (statul elen si pretinsa creditoare) au convenit ca valoarea investiţiei sa fie de 1 020 035 euro ca principala condiţie a plaţii subvenţiei Pentru a isi respecta angajamentul ,pretinsa creditoare a venit in România cu respectiva suma ca sa construiască fabrica si sa cumpere utilaje astfel: a adus in România din Grecia suma de 700 000 euro iar pentru a asigura diferenţa de 320 035 euro necesara finalizării proiectului si-a livrat marfa din producţia sa proprie din Grecia ei insasi la frima sa din România ,a vândut marfa , a incasat contravaloarea dupa care a decis ca banii astfel colectaţi sa nu-i mai transfere in Grecia si de acolo, in România pentru a finaliza proiectul asa ca a folosit respectiva suma rezultata din vinzarea mărfii in finalizarea propriului proiect imobiliar , motiv pentru care pretinsa creditoare a incasat o subvenţie de 245 744 euro de la statul elen. Evident ca daca nu folosea banii rezultaţi din vinzarea propriei mărfi nu putea sa construiască fabrica si sa incaseze subvenţia.

Fata de cele de mai sus, este mai mult decit dovedit ca prin cererea formulata pretinsa creditoare .urmăreşte numai o Îmbogăţire fara just temei cu suma de 302 694,20 euro in condiţiile in care a mai incasat si o subvenţie de 245 744 euro. Este de reţinut ca din cei 1020 035 euro cheltuiţi de ea in finalizarea propriului proiect imobiliar doreşte returnarea, de către pretinsa debitoare, numai a sumei de 302 694,20 euro renuntind sa ma solicite si diferenţa de 700 000 euro. ln mod evident ca daca suma cheltuita cu construcţia fabricii,legal, ar trebui sa ii fie returnata de debitoare, ar fi trebuit sa solicite returnarea a 1020035 euro si nu numai a 302 694,20 euro. Deci, pretinsa creditoare doreşte sa ramina si proprietar unic al fabricii dar sa si sa i se plătească de către debitoarea o parte din preţui fabricii apreciata de ea la valoare de 302 694,20 euro ceea ce este asa cum insasi pretinsa creditoarea a precizat in cererea adresata instanţei plata urma a se face la 45 respectiv 60 zile de la facturare iar ultima factura ceruta la plata datează din 04.07.2009.

Cu scopul vădit de a ascunde adevărata situaţie de fapt si de a induce in eroare instanţa de judecata pretinsa creditoare formulează numai o cerere fara a anexa în  susţinerea ei, următoarele documente:

-contractul de vinzare- cumpărare ce a stat la baza pretinselor relaţii contractuale dintre ea si pretinsa debitoare. In condiţiile in care pretinde ca este vorba de un export de marfa din Grecia in România,legal, la baza acestei relaţii contractuale trebuia sa existe un contract de vinzare cumpărare semnat de cele doua parti implicate.

- copii conforme cu originalul dupa invocatele facturi de export,

-documentele ,conforme cu originalul,ce atesta 'încărcarea si transportul mărfii din Grecia in România,

-copie, conforma cu originalul, a exemplarului de facutura prin care pretinsa debitoare, sub semnătura,confirma primirea mărfii.

A formulat cotestaţie la tabelul preliminar de creanţe şi creditoarea VIOMICHANIA ZOOTROFON IPEROU SINDOU SA,  denumită în continuare  SC SA. (Grecia ), asociat unic al debitoarei SC SC SRL, prin care solicita:

 Sa se admită contesstaţia la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei si pe cale de consecinţa sa fie trecută  in tabel si cu suma de 215257,68 lei reprezentând facturi neachitate de către debitoare din următoarele motive:

In fapt, arată că  SC SA(Grecia ) este asociat al debitoarei SC SRL,  dar a şi  a  derulat cu societatea debitoare relaţii contractuale prin care am furnizat acesteia mărfuri (hrană pentru animale)spre comercializare în ţară . Dupa intrarea societăţii SC SRLin insolventa precizează că a luat legătura cu reprezentantul administratorului judiciar al societăţii debitoare, care a asigurat-o  de faptul ca facturile restante sunt conforme si ca urmează sa fie analizate fara a se comunica in ce modalitate urmează sa se efectueze înscrierea in tabelul de creanţe al debitoarei. Prin cererea de admitere a creanţei a solicitat sa fie înscrisă in tabelul preliminar cu suma de 302.694,20 EURO la cursul euro, in lei 1.363.248,63, nu suma de 1.257.573,32 RON, cum dintr-o eroare materiala s-a trecut in cererea de admitere a creanţei formulata. Ca urmare a analizării declaraţiei de creanţe si in urma discuţiilor avute cu administratorul judiciar, in baza confruntării facturilor emise,  cu plăţile efectuate si facturile retur in cuantum de 250.904,02 lei pentru marfa returnata si in baza documentelor depuse atat la dosarul cauzei cat si comunicate administratorului judiciar a fost trecută in tabelul de creanţe al debitoarei, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa in data de 18.10.2016, cu suma de 849.262,43 lei.  Considera ca in mod nejustificat si neintemeiat a fost inlaturata suma de 215,257.68  lei, fara justificare, având in vedere ca aceste facturi nu au fost achitate.

Învederează instanţei că  cererea de admitere a creanţelor a fost insotita de toate actele in dovedirea acestei creanţe , toate sumele fiind constate prin înscrisuri, respectiv facturi care se regăsesc si in contabilitatea societăţii debitoare. Mai arătăm că aceasta creanţă pe care o deţinem este anterioară datei de deschidere a procedurii respectiv data de 16.03.2016.

In chiar notificarea trimisa de către administratorul judiciar aceasta arata ca pentru in care au fost analizate plăţile efectuate de către debitoare nu rezulta cu exactitate ce sume s-au plătit pentru facturile emise de contestatoarea SC SA. Tot in aceasta notificare administratorul judiciara recunoaşte ca "parte din operaţiunile comerciale - financiare sunt anterioare primei facturi solicitate de creditoare" astfel ca calculul soldului a fost efectuat greşit Consideram ca din aceasta cauza administratorul judiciar a fost in eroare si a luat in calculul plaţilor facturilor emise pentru care se solicita inscrierea in tabelul de creanţe si plaţi pentru alte facturi, facturi anterioare acestora. Astfel ca de aici apare si diferenţa dintre suma solicitata si suma cu care in mod neintemeiat administratorul judiciar a inteles sa inscrie contestatoarea in tabelul preliminar.

Arată că, creanţa deţinuta de către SC SA este o creanta certa lichida si exigibila , motiv pentru care va solicit admiterea prezentei contestaţii si inscrierea in tabelul preliminar de creanţe a debitoarei si a sumei de 215,257.68 RON

In drept, art 111 din legea 85/2014

In dovedire solicita proba cu inscrisuri, iar in situaţia in care se apreciază necesară , proba cu expertiza contabilă.

SC SC SRL, aflata in perioada de observaţie(la data formulării contestaţiilor ), prin administrator judiciar  , a formulat întâmpinare la  contestaţia formulata de G G împotriva inscrierii in Tabelul preliminar al creanţelor a creanţei asociatului unic SC SA pe care va rog sa fie  respinsă,  sub toate aspectele, astfel:

Cu privire la excepţia prescrierii creanţei arată că creditoarea SC SA(Grecia) a depus la dosarul cauzei, ca anexa a declaraţiei de creanţa, alături de facturi si un document intitulat Privat agrement din care rezulta o anume înţelegere intre administratorul statutar al debitoarei si asociatul unic, in limba engleză..

La solicitarea sa  reprezentantul judiciar al creditoarei a tradus documentul pe care l-a înaintat. Din aceasta înţelegere sub semnătura privata încheiata la data de 1 martie 2011 intre administratorul statutar al debitoarei si asociatul unic al debitoarei, respectiv creditoarea SC SA, rezulta ca s-a stabilit ca plata datoriei de 303.000 euro sa se faca pana la sfârşitul anului 2013.Prin urmare, cererea de plata a creanţelor (declaraţia de creanţa) a fost formulata in termen având in vedere înţelegerea pârtilor. Faptul ca nu a existat contract intre parti nu este un impediment pentru creditoare sa solicite contravaloarea mărfurilor având in vedere ca nu s-a făcut dovada ca debitoarea a refuzat mărfurile trimise spre vânzare de către creditoare.

Cu privire la excepţia inadmisibilitatii si a lipsei egalităţii de tratament: Tribunalul din Ioannina suspendat judecata cauzei având in vedere ca societatea SC SRLse afla in procedura insolventei. Dupa primirea înscrisului de la avocatul din Grecia urmează sa- 1 depunem la dosar. Celelalte susţineri ale G  nu au legătura cu declaraţia de creanţa urmând ca administratorul judiciar sa isi expună un punct de vedere dupa intrarea in posesia actelor contabile, care in prezent se afla la organul de cercetare penala conform înscrisului anexat. Din păcate, neavand documentele contabile nu poate  verifica realitatea celor susţinute de contestate cu privire la comisioane.

Solicită  înlăturarea  susţinerii contestatorului referitoare la nedepunerea de documente de către creditoarea SC SA in susţinerea declaraţiei de creanţa întrucât aceste documente au fost depuse, mai puţin contractual de vânzare cumpărare, iar existenta facturilor este confirmata de către fisa contului societăţii creditoare, pusa la dispoziţie chiar de către contestator si pe care o anexam in copie.

Nu a fost luata in calcul, la stabilirea cuantumului creanţei cu care am înscris creditoarea SC SA in Tabelul preliminar rectificat, valoarea mărfii returnate către creditoare. In ce priveşte calculul sumei înscrise am explicat pentru fiecare factura in parte modul de calcul, explicaţie pe care o anexam si prezentei întâmpinări.

Susţinerile G  contestator din ultima parte a contestaţiei nu au legătura directa cu declaraţia de creanţa si pentru sumele de care face vorbire se fac cercetări de către organele de urmărire penala din România.

Pentru aceste considerente solicită respingerea contestaţiei formulate.

De asemenea SC SC SRL, aflata in perioada de observaţie(la data formulării contestaţiei) , prin administrator judiciar K, a formulat întâmpinare la  contestaţia formulata de G şi SC SA(Grecia) împotriva inscrierii in Tabelul preliminar al creanţelor a creanţei asociatului unic SC SA prin care solicita inscrierea in Tabelul preliminar si a sumei de 215257,68 lei reprezentând facturi neachitate de către debitoare pe care solicit să fie respinsă .

1 .Creditoarea SC SA(Grecia )a depus la dosarul cauzei, ca anexa a declaraţiei de creanţa, alături de facturi si un document intitulat Privat agreement in limba engleza. Pentru ca in declaraţia de creanţa nu se făcea vorbire de acest document am comunicat procuratorului administratorului judiciar si avocatului acestuia ca este prescrisa creanţa solicitata. Având in vedere ca aceştia mi-au comunicat ca exista aceasta Înţelegere am solicitat reprezentantul judiciar al creditoarei sa traducă si sa imi puna la dispoziţie documentul pe care mi 1-a înaintat. Din aceasta înţelegere sub semnătura privata incheiata la data de 1 martie 2011 intre administratorul statutar al debitoarei si asociatul unic al debitoarei, respectiv creditoarea SC SA, rezulta ca s-a stabilit ca plata datoriei de 303.000 euro sa se faca pana la sfârşitul anului 2013.

Precizează că a comunicat celor doi prin adresa scrisa suma cu care urmează sa fie înscrisa societatea SC SA(Grecia ) in Tabelul preliminar, ca urmare a analizei fiecărei facturi in parte. Analiza s-a făcut in baza fisei contului pusa la dispoziţie de G si a expertizelor care au stat la baza sentinţelor prin care acestui creditor i s-au stabilit sumele pe care le avea de incasat de la societatea debitoare reprezentând comisioane din vânzări.

In ce priveşte calculul sumei inscrise am explicat pentru fiecare factura in parte modul de calcul, explicaţie pe care o anexam si prezentei intampinari. Susţinerile contestatoarei privind eroarea de calcul sunt neîntemeiate având in vedere ca in afara de fisa contului nu am avut alte modalităţi de verificare a sumelor solicitate. In plus am arătat ca factura de vanzare-avizul de expediţie nr.3 din 14.02.2009 in valoare de 2.120 euro nu este înregistrata in contabilitate. In fisa apar plaţi făcute fara sa se precizeze pentru care factura. De asemenea in aceeaşi fisa a contului apare marfa returnata in valoare de 250.904,02 lei.  Asa cum a precizat in explicaţia remisa creditoarei SC SAsoldul final al contului este de 803.683,89 lei reprezentând  diferenţa dintre soldul creditor de 1.832.142,22 lei si soldul debitor de 1.028.458,33 lei.Pentru aceste considerente solicită  respingerea contestaţia formulate.

Analizând declaraţia de creanţă si documentele anexate  judecătorul sindic reţine că prin cererea formulata, creditoarea SC SA Grecia a solicitat înscrierea la masa credala cu suma de 302.694 euro,  adică 1.363.248.,63 lei reprezentând contravaloarea unor mărfuri vândute debitoarei, aferente unui numar de 12 facturi emise în perioada 07.08.2008-04.07.2009( f 19-24). În tabelul preliminar rectificat publicat în BPI 18860 din 18.10.2016 creditoarea SC SA(Grecia) a fost înscrisă de administratorul judiciar K cu suma de 849.262,43 lei. 

În ceea ce priveşte contestaţia formulată de  G referitor la susţinerile  că nu există niciun contract şi avize de însoţire a mărfii care să insoţească aceste facturi, si astfel creanţa nu ar fi certă, judecătorul sindic constată  că sunt neîntemeiate. Astfel, facturile nu au fost contestate de către părţi, creditoare şi debitoare,  ele fiind înregistrate în contabilitatea societăţii după cum a constatat administratorul judiciar care a întocmit tabelul preliminar conform fişei de client(f 49), fiind recunoscute indirect chiar şi de G  care a precizat atât în contestaţia sa cât şi în faţa instanţei că  asociatul unic al debitoarei SC SAGrecia comercializa  prin intermediul acesteia(SC SRL) diverse produse ( hrană animale ), iar sumele obţinute reprezentau în  fapt contribuţia asociatului unic la proiectul de construire a fabricii de către debitoare, pentru care statul grec a acordat o  subvenţie.

Referitor la susţinerile aceluiaşi creditor contestator G că solicitarea de înscrierea a creanţei ar fi inadmisibilă pentru că ar permite creditoarei SC SAGrecia o imbogăţire fără just temei, având în vedere că este si asociatul unic al debitoarei, iar sumele ce reprezintă contravaloarea acestor facturi au fost folosite pentru a finanţa construirea fabricii şi pe cale de consecinţă creditoarea va ramâne şi cu fabrica şi inscrisă in calitate de creditor cu această sumă judecătorul sindic apreciază că este neîntemeiată . Chiar dacă sumele reprezentând contravaloarea celor 12 facturi au fost folosite de debitoarea SC SRL pentru construirea fabricii, nu scuteşte pe aceasta de a le  datora creditoarei  SC SA Grecia.  Chiar dacă creditoarea SC SA Grecia este asociatul unic al debitoarei SC Srl, nu înseamnă că au un patrimoniu comun, fabrica construită este in patrimoniul debitoarei care are propriile angajamente faţă de terţi, inclusiv faţă de asociatul unic. Sumele respective nu au constituit un aport la capital şi nici  nu există o întelegere între părţi din care să rezulte că sumele obţinute din valorificarea mărfurilor aferente facturilor ce fac obiectul contestaţiei sunt acordate  de asociatul unic cu titlu gratuit debitoarei pentru finalizarea construcţiei şi care să permită înscrierea unei asemenea operaţiuni în evidenţa contabilă a celor două societăţi.

A mai contestat  G contestator şi calitatea de creditor a SC SA Grecia, iar la termenul din data de 23.10.2018 judecătorul sindic a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a creditoarei cu motivarea din încheierea de sedinţă.

În ceea ce priveşte fondul contestaţiei formulate de G aceasta vizează în fapt prescrierea creanţei, motivat de faptul că facturile au fost emise in perioada 2008-2009 că unele au avut drept termen de scadenţă 45, respective 60 de zile şi că la data deschiderii procedurii insolvenţei, respective la 16.03.2016 erau prescrise.

Creditoarea SC SA(Grecia)  a depus la administratorul judiciar  un înscris din data de 01.03.2011, intitulat “Întelegere sub semnătură private” redactată în limba engleză  prin care debitoarea SC SRLrecunoaşte o datorie în cuantum de 303.000 euro către creditoarea SC SA(Grecia ) şi pe care se angajează să o achite până la sfârşitul anului 2013.

Acest înscris este contestat de G  care a solicitat instanţei să constate nulitatea  acestuia(f 35 vol I)  . In motivarea acestei solicitări a arătat că înţelegerea respectivă nu este asumată de nimeni, inscrisul depus la dosarul cauzei este o copie neconformă cu originalul, traducerea fiind făcută in Grecia a cărei apostilă nu este valabilă. Mai mult decât atât  este semnată în numele debitoarei de SMK care si a atribuit la acea data calitatea de administrator al debitoarei , calitate care a fost înregistrată la Registrul comerţului la data de 01.03.2012, că înţelegerea s-a făcut în numele creditoarei de către SMI,(tatăl persoanei care a semnat pentru debitoare)  radierea acestuia din funcţia de administrator al debitoarei fiind făcută tot la 01.03.2012. Mai arată că înscrisul nu întruneşte condiţia multiplului exemplar, nu conţine menţiunea bun si aprobat pentru suma de…, nu are o data certă şi urmăreşte un scop ilicit : întreruperea cursului prescriptive extinctive şi îmbogăţirea fără just temei a creditoarei SC SA( Grecia)  .

Acelaşi punct de vedere este îmbrăţişat şi de administratorul judiciar de la acea vreme a debitoarei, prin întâmpinarea depusă la dosar(f 106, volII).

Judecătorul sindic constată că la termenul din 08.06.2017 avocatul  creditoarei SC SAGrecia  a prezentat instanţei originalul înscrisurilor sub semnătură privată. La termenul din data de 04.05.2018judecătorul sindic  a pus in discuţia părţilor şi  a calificat drept apărare de fond excepţia nulităţii absolute.

Analizând  înscrisul intitulat “Înţelegere sub semnătură privată” (f 46) judecătorul sindic prin prisma criticilor formulate de G contestator G şi administratorul judiciar k  apreciază că  acesta reprezintă  un act juridic întocmit pro causa . Un prim  aspect invocat şi care  naşte anumite semne  de întrebare  îl reprezintă  faptul că acest înscris,  deşi pare încheiat la data de 01.01.2011 în Ioanina,  nu apare înregistrat nicăieri, nici în registrele debitoarei, nici ale creditoarei, ca să poata facă dovada existenţei sale la 01.03.2011, dacă ne raportăm la  art. 280 C.pr.civ şi nici nu are data certă, conform art.278 c.pr civ, fiind astfel  inopozabil altor persoane decât cele care le-au intocmit, în speţă creditorilor debitoarei, administratorului judiciar. Singurul element concret  de la care se poate discuta despre  opozabilitatea  acestui  înscris faţă de terţi  il reprezintă apostila privitoare la traducere  din 06.10.2016, care este ulterioară deschiderii procedurii. Un alt element care duce la convingerea judecătorului sindic că “Înţelegere sub semnătură privată” este un act juridic întocmit pro-causa  îl reprezintă şi faptul că acest document nu a fost invocat  nici în cererea de creanţă depusă de creditoarea SC SAGrecia şi nici în cererea de chemare în judecată  formulată de creditoare de aceiaşi creditoare  la Tribunalul din Ioanina la data de 19.03.2015(f 150-158). Calitatea  specială a creditoarei de asociat unic al debitoarei este încă un argument în plus că existau premisele intocmirii acestui înscris după împlinirea termenului de prescripţie şi antedatat. Mai mult decât atât la data când se presupune că a fost semnat  acest  înscris de SMKîn numle debitoarei,  aceasta nu era înregistrată la Registrul Comerţului ca având calitatea de administrator al debitoarei, semnătura sa nefiind opozabilă terţilor.

Fără a se nega posibilitate reală şi legală ca un document cu  conţinutul prevăzut în  înscrisul “Înţelegere sub semnătură privată” să poată fi oricând întocmit,  având in vedere calitatea de asociat unic al creditoarei SC SA Grecia al debitoarei SC Srl, în lipsa unor elemente din care să reiasă cu certitudine data întocmirii acestui înscris,  judecătorul sindic apreciază  că este întocmit “pro causa” cu scopul vădit  de a introduce la masa credală asociatul unic cu o creanţă prescrisă, care să - permit să îşi exercite drepturile de creditor majoritar cu toate consecinţele ce decurg din această calitate, în dauna celorlalţi creditori şi nu va ţine cont de conţinutul său în judecarea prezentei contestaţii.

In aceste condiţii,  judecătorul sindic va verifica susţinerea G contestator referitoare la intervenirea prescripţiei extinctive.

 Ca o chestiune preliminară, necesară a fi specificată de la bun început, ca urmare a intrării în vigoare a noului cod civil, instanţa constată că prescriptiile extinctive începute si împlinite sub imperiul reglementării anterioare nu sunt supuse dispozitiilor legii noi, deoarece ele reprezintă situatii juridice trecute. Mai mult, art. 6 alin. (4) din noul  cod civil si art. 201 din Legea nr. 71/2011 stabilesc că si prescriptiile extinctive (precum si decăderile si uzucapiunile) începute si neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.

Prin Recursul în interesul legii nr. 1/2014 ICCJ a stabilit că  prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011”.

Prin urmare, legea aplicabilă prescriptiei extinctive, sub toate aspectele (început, termen, suspendare, întrerupere, repunere în termen, efecte) este legea în vigoare la data la care prescriptia a început să curgă, ceea ce inseamna că în cauză sunt incidente dispoziţiile Decretului nr.167/1958.

Astfel, conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958, termenul de prescriptie este de 3 ani, iar conform art. 7 din acelasi act normativ:” Prescripţia începe să curgă de la data cînd se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită. În obligaţiile care urmează să se execute la cererea Gui precum şi în acelea al căror termen de executare nu este stabilit, prescripţia începe să curgă de la data naşterii raportului de drept.”

 Se retine de catre instanta ca facturi ce constituie obiectul prezentului litigiu au fost emise în perioada 07.08.2008-04.07.2009, cu termen de scadenţă la 45, respective 60 de zile.

Or, fata de data depunerii  cereri de creanţă , judecătorul sindic retine ca a fost cu mult depăşit termenul de trei ani prevazut de lege, astfel incat  intreaga creanta în cuantum de  302.694 euro,  adică 1.363.248.,63 lei, reprezentând contravaloarea unor mărfuri vândute debitoarei, aferente unui numar de 12 facturi emise în perioada 07.08.2008-04.07.2009, cu care SC SA(Grecia) s-a inscris la masa credală este prescrisă.

Faţă de cele învederate  judecătorul sindic constată că creanţa este prescrisă şi va admite contestaţia formulate de G şi va dispune modificarea tabelului preliminar,  în sensul înlăturării  creanţei  SC SA(Grecia), în cuantum de 849.262,43 lei .

În ceea ce priveşte contestaţia formulate de SC SA(Grecia )  prin care a solicitat să  se admită contestaţia la tabelul preliminar de creante-al debitoarei si pe cale de consecinţa sa fie trecută  în tabel si cu suma de 215.257,68 lei reprezentând facturi neachitate de către debitoare, judecătorul sindic constată că  această creanţă  provine tot din suma  302.694 euro,  adică 1.363.248.,63 lei reprezentând contravaloarea unor mărfuri vândute debitoarei, aferente unui numar de 12 facturi emise în perioada 07.08.2008-04.07.2009, dar pe care administratorul judiciar a considerat că nu este certă, lichidă şi exigibilă. Trecând peste faptul că creditoarea SC SA(Grecia) , in contestaţie  nu a formulat decât critici  generale privind neînscrierea in totalitate a creanţei sale, că nu a contestat în niciun fel adresa administratorului judiciar Maria Pohoaţă( f 63 vol I), prin care se detaliază toate operaţiunile aferente celor 12 facturi, factură cu factură, plăţile făcute, cursul valutar , nu a depus niciun alt document care să combată analiza făcută de administratorul general, judecătorul sindic  având în vedere că prin admiterea contestaţiei  G a constatat că întreaga creanţă în cuantum de  302.694 euro,  adică 1.363.248.,63 lei, reprezentând contravaloarea unor mărfuri vândute debitoarei, aferente unui numar de 12 facturi, emise în perioada 07.08.2008-04.07.2009 este prescrisă, va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulate de  creditoarea SC SA(Grecia).