Obiect litigiu privind achiziţiile publice – pretenţii

Sentinţă civilă 1501/2018 din 07.11.2018


Cod ECLI ECLI:RO:TBTUL:2018:001.001501

Dosar nr. (….)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Operator de date cu caracter personal nr. 4228

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1501/2018

Şedinţa publică de la 07 Noiembrie 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

S-a luat în examinare cauza în contencios administrativ având ca obiect litigiu privind achiziţiile publice – pretenţii, promovata de reclamanta-pârâtă S.C. , cu sediul social în Bucuresti, (....)1,  în contradictoriu  cu pârâta-reclamantă (....), cu sediul procesual ales la (....)jud Constanţa, pârâta SC (....)cu sediul în (....) si cel  procesual ales la (....) din (....), şi  chemata in garanţie SC (....)cu sediul social în (....), si cel procesual ales in mun. (....)cu sediul în (....)

 Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 26 septembrie 2018, susţinerile părţilor prezente fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată care  face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea.

TRIBUNALUL

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. (....), reclamanta S.C.  solicită obligarea comunei (....), jud.Tulcea, la plata sumei de 2.051.626,8 lei reprezentând preţul datorat şi neachitat al lucrărilor executate în perioada mai - septembrie 2015 în baza contractului de execuţie lucrări nr. (....)și a penalităţilor de întârziere aferente debitului principal solicitat la pct. 1, calculate între data scadenţei obligaţiei de plată (25.11.2015) şi data plăţii efectiv, calcul ataşat relevând că penalităţile scurse până la data de 01.02.2016 sunt în cuantum de 141.562,25 lei.

Se mai solicită  să se constate că nu a intervenit rezilierea Contractului de execuţie lucrări nr (....)din culpa reclamantei şi, în consecinţă, să se oblige Comuna (....) la executarea în continuare a Contractului, potrivit obligaţiilor asumate pe calea acestuia.

În motivare, se arată că, la data de 09.10.2012, între Comuna (....), în calitate de Achizitor („Comuna (....).” sau „Achizitorul") şi (....), în calitate de Executant, s-a încheiat Contractul de execuţie de lucrări nr. (....)având ca obiectiv „Reabilitare, modernizare şi dotare punct de debarcare în comuna (....), jud. Tulcea” („Contractul”).

Potrivit art 5 şi 6 din Contract, preţul Contractului a fost stabilit la valoarea de 13.601.429,8 lei (TVA inclusă) astfel cum a fost determinat pe baza preţurilor unitare prevăzute în oferta subscrisei, iar termenul de execuţie agreat a fost de 12 luni cu începere de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

În temeiul art. 14.1 - 14.3 şi al art. 19.3 din Contract, reclamanta a constituit două scrisori de garanţie, după cum urmează: o scrisoare de garanţie de bună execuţie, în valoare de 1.096.889,5 lei, anexă la poliţa seria AV nr. 884/21.10.2015 ("Garanţia de bună execuţie”) menită a garanta acoperirea eventualelor prejudicii înregistrate de Achizitor în cazul neexecutarii sau executării necorespunzătoare de către  (....) a obligaţiilor contractuale; o scrisoare de garanţie a returnării avansului acordat de Achizitor, în valoare iniţială de 4.080.428,94 lei, anexă la poliţa seria AV nr. 885/21.10.2015 ("Garanţia de returnare a avansului");

Lucrările de execuţie au început după data de 29.10.2014, dată la care achizitorul a emis ordinul de începere a lucrărilor.

Se mai arată că în lunile noiembrie 2014 şi, respectiv martie 2015, Comuna (....). a plătit către  (....), cu titlu de avans, suma totală de 4.080.428,945 lei, reprezentând 30% din valoarea Contractului.

Suma de 2.615.816.01 lei din avansul total acordat - respectiv, prima transa de avans (2.017.599,94 Lei) şi cca. 25 % din cea de-a doua tranşă de avans (598.216,9 lei) - s-a compensat cu valoarea materialelor procurate de  (....) până la data de 31.12,2014 şi, respectiv, cu lucrările pe care le-a executat în perioada martie - aprilie 2015, rămânând astfel un avans nerecuperat, la acea data, în valoare de 464,612,93 lei.

În perioada mai - septembrie 2015 reclamanta a executat lucrări şi aprovizionat materiale şi echipamente pentru montaj în valoare de 3.516.239,73 lei.

Lucrările executate, echipamentele aprovizionate şi valorile acestora stabilite potrivit ofertei/propunerii financiare anexă la Contract, au fost în mod expres recunoscute şi acceptate de către Achizitor şi reprezentanţii acestuia desemnaţi în acest scop pe şantier.

Având în vedere cele de mai sus, procedura de plată pe baza situaţiilor intermediare de

lucrări aprobate de Achizitor, precum şi restul de avans încă necompensat/nerestituit,  (....) a emis factura nr, 001653/29.09.2015 în valoare de 2.051,626 lei (3.516,239,73 lei lucrări executate - 1.464,612,93 lei avans) pe care, în pofida acceptării exprese a situaţiei de lucrări aferente Comuna Sf Gh. A refizat să o plătescă pe motiv că nu ar fi respectat graficul de execuţie contractual.

Sub pretextul nerespectării graficului de execuţie al Contractului şi al unui grafic de asigurare a finanţării Proiectului stabilit pe calea unui contract de finanţare despre existenţa căruia  (....) nu a avut cunoştinţă şi care nu le poate fi opus în aceste condiţii, achizitorul: a refuzat plata lucrărilor executate/materialelor achiziţionate şi recepţia acestora; a formulat cerere de executare atât a scriâorii de garanţie de bună execuţie, cât şi a celei de garanţie pentru restituirea avansului; a transmis adresa nr. 2245/7.12.2015' prin care a invocat rezilierea Contractului pe motiv că din culpa  (....) nu ar fi fost respectat graficul de execuţie şi, astfel, graficul de finanţare.

În sprijinul acestor decizii lipsite de temei, Achizitorul a invocat rapoarte întocmite de dirigintele de şantier (acelaşi diriginte care anterior, în numele Achizitorului, a confirmat valorile lucrărilor executate, materialelor aprovizionate) prin care acesta din urmă - la cererea evidentă a Achizitorului în vederea preconstituirii de probe - a formulat aprecieri de ordin juridic care îi exced atribuţiile contractuale şi care, oricum, sunt în evidentă contradicţie cu manifestarea de voinţă anterior exprimată cu ocazia recunoaşterii execuţiei lucrărilor şi valorilor acestora.

Se susţine, în ce priveşte temeinicia cererii de plată a sumei de 2.051.626 lei, că dreptul (....) de a încasa preţul lucrărilor executate şi al materialelor/echipamentelor procurate în vederea finalizării obiectivului este prevăzut de: art. 19 din contract- Modalităţi de plată și art. 1270 Noul Cod civil, în vigoare la data încheierii Contractului de execuţie.

Lucrările şi materialele al căror preţ formează obiectul cererii sunt executate, respectiv

procurate potrivit Contractului, iar preţul este stabilit pe baza preţurilor unitare agreate,  prevăzute în oferta financiară, anexă la Contract, iar procedura de plată agreată pe calea art. 19 din Contract este îndeplinita, câtă vreme execuţia lucrărilor şi valoarea acestora este confirmată de către Achizitor/reprezentanţii acestuia pe şantier.

(....) a transmis în data de 30.09.2015 către Comuna Sf Gheorghe borderoul situaţiilor de lucrări executate în perioada mai - septembrie 2015 împreună cu fiecare situaţie în parte, precum şi cu factura corespunzătoare situaţiilor de lucrări aferente perioadei mai - septembrie 2015; situaţiile de lucrări au fost în prealabil avizate de către reprezentanţii Achizitorului (Dirigintele de şantier - Pândi SRL), fiind astfel acceptate la plată.

Dirigintele de şantier, Pândi SRL, este reprezentantul Comunei Sf. Gh. însărcinat cu verificarea execuţiei lucrărilor care confirmă astfel situaţiile de lucrări şi de plată potrivit art. 19.4 alin 1 şi 2 din Contract, iar acceptarea acestuia reprezintă recunoaşterea expresă a obligaţiei de plată. Desigur, obligaţia de plată nu este condiţionată de acceptare ci de execuţia lucrărilor, însă odată exprimată acceptarea, aceasta valorează şi probează recunoaşterea obligaţiei (act unilateral irevocabil).

Calitatea Dirigintelui de şantier de reprezentant al Achizitorului şi, astfel, valoarea de recunoaştere a obligaţiei de plată a acceptării de către acesta a situaţiei de lucrări, este prevăzută şi de dispoziţiile art. 44 lit B pct. 1, 8 şi 9 din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier adoptată prin Ordinul nr. 1496/13.05.2011.

Prin urmare, avizarea situaţiilor de lucrări de către Dirigintele de şantier confirmă îndeplinirea obligaţiilor  (....) cu privire la lucrările realizate în perioada mai - septembrie 2015 şi valoarea acestora.

Datorită caracterului unilateral şi irevocabil, acceptarea situaţiilor nu mai poate fi revocată, iar raportul ulterior întocmit - evident la ordinul Achizitorului pentru a-şi crea aparenţa unei justificări a refuzului de plata de acelaşi Diriginte de şantier este lipsit de efecte juridice şi, totodată, neadevărat şi irelevant din punct de vedere al obligaţiei Achizitorului de plată a valorii lucrărilor executate.

In ce priveste temeiul creanţei în valoare de 141.562.25 lei reprezentând penalităţile de întârziere, se arată că, potrivit art. 13.2 din Contractul de achiziţie, în cazul în care Comuna (....). nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei cuvenite, atunci aceasta are obligaţia de a plăti o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din plata neefectuată.

În condiţiile în care factura emisă pentru situaţiile de lucrări pentru perioada mai - septembrie 2015 este emisă cu respectarea prevederilor art. 19 din Contract, fiind astfel scadentă de la data de 27.10.2015 la care se adăugă cele 28 zile prevăzute de art. 13.2 din Contract, rezultă ca penalităţile de întârziere încep să curgă din ziua de 25.11.2015.

Se mai arata totodata ca, de la data de 25.11.2015 şi până la data depunerii prezentei acţiuni, 01.02.2016, au trecut 69 zile ce reprezintă potrivit calculaţiei de mai jos: 69 * (0,1% din 2.051.626,8 lei) = 69* 2.051,63 lei= 141.562,25 lei, motiv pentru care Comuna (....). datorează suma de 141.562,25 lei cu titlu de penalităţi de întârziere la care se adaugă, în continuare, penalităţile de întârziere ce se vor calcula până la data achitării efective a debitului.

Depăşirea graficului nu este imputabilă (....) și nu îndreptăţeşte Achizitorul să refuze plata preţului lucrărilor executate si nici să rezilieze Contractul deoarece, prin Contract, părţile au stabilit cu titlu exemplificativ situaţiile care exclud culpa (....) pentru depăşirea graficului de execuţie, în cazul cărora (....) este îndreptăţită nu numai la prelungirea corespunzătoare a termenului de execuţie, ci şi la contravaloarea costurilor suplimentare generate de întârzierile astfel cauzate.

Potrivit art. 16 din Contract întârzierea şi sistarea lucrărilor:  „în cazul în care: volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau condiţii climaterice excepţional de nefavorabile; oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreazăexecutantuluişi nua survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricăror păţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul și totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

Executantul are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 19.2.

Executarea lucrării conform graficului de execuţie la Contract a fost, însă, încă de la bun început zădărnicită fie din culpa Comunei (....)., care nu şi-a îndeplinit propriile obligaţii contractuale de care depindea executareacorespunzătoare şi latermen  a Contractului de către  (....), fiedin cauza unor motive obiective, neimputabile părţilor reglementate de prevederile art. 16 din Contract.

Principalele cauze care au condus la întârzieri în executarea lucrărilor au fost: condiţii climatice excepţionale pentru că, din cauza anotimpului rece, respectiv a condiţiilor climatice nefavorabile, lucrările au fost sistate pe perioada 02.12.2014 - 19.02.2015, iar decizia sistării lucrărilor din cauza condiţiilor climatice nefavorabile a fost agreată expres de părţi, înainte de sistarea lucrărilor, potrivit Minutei de şedinţă din 25.11.2014^ prin care s-a stabilit că existenţa condiţiilor meteo nefavorabile [temperaturi scăzute, ceaţă, gheaţă]: nu permit transportul materialelor, utilajelor şi echipamentelor de lucru necesare pentru a intra pe şantier cu un front de lucru; impun ca transportul fluvial să fie strict coordonat în funcţie de condiţiile meteorologice zonale, ţinând cont de perioada de iarnă ce urmează, pentru a nu crea costuri nesustenabile.

Astfel, prin adresa nr. 3406/09.06.2015, Achizitorul confirmă decizia de sistare a lucrărilor  pentru perioada 02.12.2014 - 19.02.2015, recunoscând că pe perioada mai sus amintită au fost suspendate lucrările de execuţie din cauza condiţiilor climatice nefavorabile.

Ulterior, tot din cauza condiţiilor climatice, de aceasta dată anotimpul cald, nivelul scăzut al Dunării în perioada iunie - septembrie 2015 a avut o influenţă semnificativă asupra progresului lucrărilor, transportul cu barje şi gabare de mare capacitate (peste 1000 tone) necesar pentru transportul utilajelor grele specifice lucrărilor portuare şi al materialelor pentru amenajarea portuară [anrocamente, piatră spartă, balast] fiind îngreunat şi chiar restricţionat în mare parte a acestei perioade.

Inconsistenţa şi caracterul necorespunzător al proiectului de execuţie - neadaptarea soluţiilor din proiectele de execuţie la condiţiile concrete din teren dublată de lipsa de cooperare din partea Achizitorului care - deşi avea obligaţia - nu a emis la timp şi în scris dispoziţii de şantier necesare pentru adaptarea soluţiilor tehnice la realitatea din teren.

Cu privire la acest motiv de întârziere trebuie observat că obligaţia de întocmire a Proiectului tehnic a revenit exclusiv Achizitorului care răspunde pentru conformitatea acestuia cu realitatea din teren potrivit art. 10.3 din Contract.

În cazul apariţiei unor lucrări neprevăzute în proiect (lucrări care apar atunci când proiectul nu corespunde realităţii din teren), (....) nu avea dreptul de a le executa decât în baza unor dispoziţii exprese de şantier emise de Achizitor care răspunde pentru soluţiile tehnice.

În plus, în strânsă legătură cu necesitatea emiterii unor dispoziţii de şantier de către Achizitor pentru lucrările care nu erau cuprinse în Contract, potrivit art 10.2 şi 12.5 din Contract, Achizitorul răspunde pentru costurile generate de aceste lucrări suplimentare având totodată obligaţia de a ne acorda extensie de timp corespunzătoare apariţiei unor necorelări ale proiectului cu situaţia concretă din teren.

În concret, ca urmare a referatului Geologic a rezultat că soluţia prevăzută în Proiectul tehnic întocmit de Achizitor pentru îmbunătăţirea terenului de fundare sub construcţiile civile nu este corespunzătoare şi că trebuie aplicată o altă soluţie care generează costuri suplimentare faţă de costurile pe care soluţia din Proiecţie presupunea.

În temeiul art. 10.2, 10.4, 12.5, prin adresa nr. 32/1228/11.09.201512, (....) a adus acest aspect la cunoştinţa Achizitorului şi i-a solicitat emiterea dispoziţiei de şantier necesară execuţiei lucrărilor, detalii de execuţie şi costuri suplimentare pentru soluţia de îmbunătăţire a terenului de fundare sub construcţiile civile, potrivit referatului geologic.

Cu toate că procedura de execuţie a acestor lucrări este expres prevăzută în Contract, proiectantul,  din dorinţa de a nu îşi asuma răspunderea pentru caracter deficitar al Proiectului tehnic - a respins cererea  sub pretextul că nu ar avea acoperire contractuală, iar Achizitorul nu a dat curs cererii  punându-i în imposibilitatea de a executa lucrarea de îmbunătăţire a terenului de fundare.

In ce priveste întârzierile în emiterea instrucţiunilor şi aprobărilor necesare din partea

Achizitorului, se arată că, prin adresa nr. 31/1238/15.09.201513  (....) a înaintat Comunei (....). lista cu echipamentele şi dotările necesare proiectului pentru fiecare obiect în

parte, cu specificarea furnizorilor şi a fişelor tehnice din documentaţia tehnică de la ofertă, pentru a primi aprobarea în vederea achiziţionării acestora.

Comuna (....(....) şi proiectantul nu au răspuns la solicitările repetate ale executantului privind analiza şi aprobarea listei de echipamente şi dotări, motiv pentru care nu s-au putut încheia contractele de furnizare a echipamentelor.

In ce priveste problemele apărute începând cu luna mai 2015 în decontarea lucrărilor fapt care  îndreptăţea ca - în temeiul prevederilor art, 16.2 - să sisteze lucrarea sau să încetineasca ritmul de lucru, arată că au detaliat deja la capitolul privind temeinicia cererii de plată a preţului lucrărilor executate, că refuzul achizitorului de a le achita preţul lucrărilor executate şi materialelor/echipamentelor achiziţionate necesare obiectivului este neîntemeiată.

Precizează ca, în acelaşi timp, la aprecierea modului în care fapta Achizitorului a influenţat graficul de execuţie, trebuie reţinut şi că refuzul neîntemeiat de plată justifică încetinirea şi chiar sistarea execuţiei, reclamanta nefiind obligată să continue execuţia în cazul în care nu încasa valoarea lucrărilor şi a materialelor.

Toate aceste circumstanţe în care au avut loc i-au pus în situaţia de a nu putea executa lucrările conform Programului de Lucrări iniţial stabilit. Cum, însă, întârzierile în executarea lucrărilor s-au datorat în principal neîndeplinirii obligaţiilor de către Achizitor sau în temeiul unor circumstanţe care exclud culpa (....), riscul prelungirii duratei de execuţie cade în sarcina Achizitorului, potrivit celor reglementate de art. 16 din Contract.

Atitudinea oscilantă a Achizitorului vine, la rândul ei, să dovedească faptul că (....) nu avea nicio culpă în executarea Contractului şi că soluţia Achizitorului de a nu mai continua lucrarea nu are nicio legătură cu modul în care reclamanta şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale ci, această decizie este rezultatul exclusiv al raporturilor pe care Achizitorul le are cu organismul de finanţare la care nu este parte şi pe care nu şi l-a asumat.

Din acest motiv, instanţa de judecată urmează să observe că raportul juridic contractual existent între subscrisa şi Achizitor (şi, în consecinţă, drepturile şi obligaţiile părţilor deduse judecăţii) este reglementat exclusiv de acest Contract, iar nu de contractul de

finanţare încheiat de Achizitor.

În concret, potrivit celor anterior prezentate, iniţial Comuna (....(....) a confirmat că graficul de lucrări nu este în niciun fel întârziat din culpa reclamantei, sens în care părţile au căutat şi identificat soluţii pentru recuperarea întârzierilor, pentru actualizarea graficului de execuţie, chiar şi prelungirea duratei Contractului de achiziţie.

Ulterior, pretextând că finanţarea nu poate fi adaptată graficului care s-a dovedit a fi real, Achizitorul - ignorând total obligaţiile asumate şi limita propriilor drepturi rezultate din Contractul încheiat cu reclamanta - a încetat efectiv să îşi mai execute orice obligaţie contractuală şi a luat măsuri lipsite de fundament doar pentru a-şi acoperi propria culpă.

Pentru toate aceste motive, instanţa de judecată urmează să observe că prelungirea graficului nu se datorează modului în care reclamanta şi-a îndeplinit obligaţiile, dimpotrivă, aceasta a fost dispusă a depune efort necesar pentru a ajuta Achizitorul în relaţia cu instituţia finanţatoare, relaţia care le-a fost adusă la cunoştinţă abia pe parcursul desfăşurării contractului.

În principal din acest motiv, anume lipsa culpei reclamantei, rezilierea contractului nu

poate interveni în baza manifestării de voinţă a Achizitorului a cărui faptă a contribuit la decalarea graficelor de execuţie.

În plus, câtă vreme Achizitorul este cel care în mod neîntemeiat - după recunoaşterea lucrărilor executate în perioada mai - septembrie 2015 şi a valorii acestora - a refuzat plata preţului, acesta este partea în culpă care nu este îndreptăţită să solicite sau să invoce rezilierea.

În consecinţă, lipsesc două condiţii esenţiale ale rezilierii, respectiv: debitorul obligaţiei să fie în culpă - or, reclamanta nu este răspunzătoare pentru decalarea termenelor, în cauză intervenind situaţiile prevăzute de art. 16 din Contract care exclud culpa acesteia; creditorul să îşi fi îndeplinit propriile obligaţii sau să fie gata să le execute – or, Achizitorul - în afara faptului că este culpabil, întrucât nu şi-a îndeplinit propriile obligaţii de care depindea posibilitatea reclamantei de a respecta graficul -a refuzat neîntemeiat să  achite valoarea lucrărilor executate şi chiar a formulat cereri de executare a garanţiilor.

În drept, reclamantul îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. art. 1270, art.1549 alin. (3) şi art. 1526 din noul cod civil; art 44 lit. B pct. 1, 8 şi 9 din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier adoptată prin Ordinul nr. 1496/13.05.2011; prevederile Contractului de achiziţie, precum şi celelalte prevederi invocate în prezenta cerere.

În dovedirea cererii, s-au depus la dosar, în copie, Anexa nr. 1 Centralizatul penalităţiilor de întârziere; Anexa nr. 2 Contractul de execuţie de lucrări nr. (....)împreună cu anexele acestuia; Anexa nr. 3Scrisoare de garanţie de bună execuţie, în valoare de 1.096.889,5 lei, anexă la poliţa seria AV nr. 884/21.10.2015; Anexa nr. 4 Scrisoare de garanţie a returnării avansului acordat de Comuna Sf. Gh., în valoare iniţială de 4.080.428,94 lei, anexă la poliţa seria AV nr. 885/21.10.2015; Anexa nr. 5 - Adresa nr. 2245/7.12.2015 prin care Comuna (....). comunică (....) rezilierea Contractului de execuţie de lucrări nr. 56/09.10.2014; Anexa nr. 6 Borderoul situaţiei de lucrări pentru perioada mai - septembrie 2015 şi factura aferentă nr. 001653/29.09.2015; Anexa nr. 7 Refuzul Comunei (....). de a achita factura nr. 001653/29.09.2015 aferentă borderoului situaţiei de lucrări pentru perioada mai - septembrie 2015; Anexa nr. 8Minuta de şedinţă din 25.11.2014 prin care s-a stabilit că existenţa condiţiilor meteo nefavorabile şi Adresa nr. 3406/09.06.2015 prin care Comuna (....). recunoaşte perioada de suspendare a lucrărilor pentru condiţiile climatice nefavorabile; Anexa nr. 9 Referatul Geologic pentru terenul de sub construcţiile civile; Anexa nr. 10 Adresa nr. 32/1228/11.09.2015 prin care (....)  a adus acest aspect la cunoştinţa Comunei Sf Gh. şi a solicitat emiterea dispoziţiei de şantier necesară execuţiei lucrărilor, detalii de execuţie şi costuri suplimentare pentru soluţia de îmbunătăţire a terenului de fundare sub construcţiile civile, potrivit referatului Geologic; Anexa nr. 11 Adresa nr. 31/1238/15.09.2015 prin care (....) a înaintat Comunei (....). lista cu echipamentele şi dotările necesare proiectului pentru fiecare obiect în parte, cu specificarea furnizorilor şi a Fişelor tehnice din documentaţia tehnică de la ofertă, în vederea aprobării achiziţionării acestora; Anexa nr. 12Plângerea prealabilă nr. 51/174 din 18.12.2015 transmisă de (....) în data de 18.12.2015 şi primită de către Primăria Sf. Gh. în data.de 29.12.2015, alte înscrisuri.

In probatoriu s-a solicitat proba cu inscrisuri, proba testimoniala, interogatoriu, expertiza tehnica.

În apărare, pârâta a depus întâmpinare la data de 1.03.2016, prin care se solicită respingerea cererii ca nefondată şi formuleaza si cerere de chemare in garantie si cerere reconvenţionala.

Prin cererea de chemare in garanţie, formulata în temeiul disp art 72 si urm c.pr.civ., in termen legal , parata cheamă in garanţie pe SC (....) SRL Targoviste,  pentru ca, in situatia in care se va admite cererea de chemare in judecata, chemata in garanţie sa fie obligata la suportarea tuturor pretenţiilor băneşti incuviintate, menţionând că SC  (....) SRL a avutcalitateadeproiectantincadrulproiectului, întemeiul contractului 3205/07.10.2013.

Potrivit dispoziţiilor contractuale, SC (....) se obliga sa elaboreze Proiectul tehnic si detaliile de Execuţie in conformitate cu prevederile contractului de finanţare, sa elaboreze documentaţia pentru obţinerea avizelor precum si sa furnizeze clarificari suplimentare in cadrul procesului de evaluare. (....) a asigurat totodata asistenta tehnica pe parcursul de derulării proiectului.In concret, (....) a intocmit si monitorizat implementarea proiectului din perspectiva tehnica in condiţiile respectării contractului de finanţare,

Dacainstanta va admite cererea principala si va constata ca întârzierile in realizarea lucrărilor sunt justificate de greşeli de proiectare sau de o neadaptare a soluţiilor tehnice la situatia din teren pe parcursul executării lucrărilor, in aceasta ipoteza se angajeaza raspunderea Proiectantului.

Pârâta nu deţine cunostinte de specialitate nici pentru a intocmi proiectul, nici pentru a

monitoriza, din perspectiva tehnica implementarea acestuia,  Proiectantul fiind singurul care deţine specializarea necesara.

Ca atare daca proiectul intocmit nu ar fi fost corespunzător sau ar fi fost inconsistent fata de situatia de la fata locului, atunci cel care răspunde pentru aceste erori este doar Proiectantul care s-a angajat sa presteze serviciile cu respectarea normativelor tehnice, a dispoziţiilor legale.

Acuratetea proiectului tehnic este o chestiune care tine de competenta Proiectantul astfel incat orice greşeala savarsita cu prilejul proiectării si relevata in cadrul acestui litigiu, va

atrage, raspunderea acestuia fata de parata  in calitate de Achizitor.

Sarcina pârâtei in conformitate cu procedura finantarii in cadrul POP vizeaza strict contractarea de servicii de proiectare, raspunderea cu privire la PT si Detaliile de Execuţie apartinand celui a intocmit documentaţia respectiva.

Mai departe, daca intarzierea fata de graficul de execuţie ar fi fost cauzata de neschimbarea soluţiilor tehnice pe parcursul realizarii lucrărilor, raspunderea aparţine tot Proiectantului care ar fi trebuit sa aiba o atitudine constanta in ceea ce priveşte problema soluţiei de fundare la cladirea administrativa.

Refuzul Comunei de a da acordul cu privire la schimbarea soluţiei tehnice pentru perna de balast aferenta fundaţiei clădirii administrative a avut la baza adresa nr. 46/08.09.2015 emisa de (....) care a aratatcă este de acord cu soluţia propusa de reclamanta, dar cu încadrarea in valoarea iniţiala a ofertei astfel incat sa nu constituie o modificare.

Or, chiar in adresa 32/1228/11.09.2015 emisa de reclamanta se arata ca soluţia privind

perna de balast pentru fundarea clădirii administrative presupune o variaţie de timp si costuri fata de oferta iniţiala.

Daca aparentul acord pentru schimbarea soluţiei tehnice in privinţa ar fi fost de natura

sa cauzeze atatea zile de intarzieri reclamantei atunci se impune angajarea răspunderii chematei in garanţie.

Daca motivul întârzierilor ar consta in refuzul paratei de a dispoziţii de şantier in sensul celor solicitate de reclamanta (perna de balast, liste cu echipamente etc} atunci vina aparţine tot chematei in garanţie care nu si-a manifestat explicit parerea in sensul ca este utila,

oportuna si neoneroasa schimbarea unei anumite soluţii din PT-uI ofertat.

In absenta acordului explicit al Proiectantului, pârâta nu putea sa dea dispoziţii de şantier, in caz contrar aflandu-se in situatia incalcarii flagranta a prevederilor contractului de

finanţare.

In ipoteza in care s-ar admite pretentiile din cererea principala, pârâta solicita atragerea  răspunderii proiectantului, în condiţiile art 7 si 9 din contractul de prestării servicii si ale  Legii10/1995 privind calitatea in constructii, cu consecinţa obligării chematei in garanţie la plata tuturor sumelor acordate cu titlu de despăgubire in cadrul cererii principale.

Prin cererea reconventionala promovata in principal, parata solicita obligarea  SC (....) SA la plata sumei de 3.303.910, 87 lei reprezentând rest de finanţare ramas de achitat către AM POP, a sumei de 17.635.981,34 lei (TVA inclusa) reprezentând contravaloarea finantarii proiectului pentru care s-a incheiat contractul de finanţare și a sumei de 111.878,12 lei reprezentând dobânzi achitate pentru contractul de imprumut din 2015 încheiat cu MFP in vederea susţinerii proiectului.

În motivare, se arată că problema culpei in rezilierea contractului a fost amplu analizata in cadrul întampinarii şi rezilierea s-a făcut in condiţii de legalitate cu respectarea dispoziţiilor contractului-art 13 in sensul ca reclamanta s-a făcut vinovata de acumularea de întârzieri masive care au făcut imposibila finalizarea lucrării in termenul stabilit in contract. Culpa contractuala pentru nerespectarea obligaţiei de finalizare a lucrărilor aparţine doar reclamantei care nu s-a mobilizat cu oameni si utilaje pentru a respecta graficul de execuţie, neexsitand nicio cauza exoneratoare de culpa, iar nefinalizarea lucrărilor a dus la rezilierea contractului de finanţare, la pierderea finantarii, AM POP considerând ca proiectul nu a existat niciodata si, având in vedere ca sunt indeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii contractuale, parata va trebui sa acopere întreg prejudiciul cauzat, in temeiul principiului repararii integrale.

Un prim capat al cererii reconventionale vizeaza suma pe care pârâta-reclamantă trebuie sa o achite către AM POP, care a emis cerere de rambursare, iar prejudiciul este evident si consta in aceasta plata care trebuie facuta către autoritatea care a retras întreaga finantare și de vreme ce culpa pentru nefinalizarea proiectului la termen aparţine paratei, aceasta trebuie sa acopere prejudiciul.

Cel de-al doilea capat al cererii reconventionale vizeaza obligarea paratei la plata sumei care reprezintă întreaga valoare a proiectului deoarece angajarea răspunderii contractuale presupune acoperirea întregului prejudiciu adica damnum emergens si lucruum cessans, iar pierderea întregii finantari reprezinta o paguba concreta întrucât Comuna va trebui sa termine proiectul de maxima importanta pentru comunitate in alte condiţii contractuale, financiare decât cele initiale pentru că, daca lucrarea s-ar fi executat la timp, ar fi beneficiat de finanţarea nerambursabila si de întreg proiectul a cărui valoare cu TVA inclus era de 17.635.981,34 lei.

Cel de-al treilea capat al cererii vizeaza plata dobânzilor plătite de Comuna pentru angajarea unui împrumut necesar susţinerii proiectului, astfel, Ministerul (....)a aprobat acordarea unui împrumut in cuantum de 7.500.000 lei pentru suportarea unor cheltuieli neeligibile si de prefinantare pentru proiectul reabilitare punct de debarcare pentru că efectiv ponderea valorii cheltuielilor pentru acest proiect in contractul de imprumut a fost de 92%, iar contractul de imprumut nr. 543461/4103/2015 a fost parţial restituit către MFP ca urmare a faptului ca proiectul nu a mai fost dus la sfarsit și  in perioada in care convenţia de imprumut a fost in vigoare, aceasta a generat costuri de capital.

Suma de 111.878,12 reprezintă dobanda aferenta ponderii proiectului in contractul de imprumut pentru perioada in care s-a achitat si care trebuie acoperita de către parat in temeiul principiului acoperirii integrale a prejudiciului cauzat prin delictul contractual.

Prin cerere reconventionala formulată in subsidiar, se solicita: obligarea paratei (....) SA la plata sumei de 3.303.910, 87 lei reprezentând rest de finanţare ramas de achitat către AM POP, a sumei de 111.878,12 lei reprezentând dobânzi achitate pentru contractul de imprumut din 2015 încheiat cu MFP in vederea susţinerii proiectului și a sumei 71.317,36 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de alimentare cu energie electrica destinate realizarii proiectului, precum și obligarea  paratelor SC (....) SA și SC (....)SA, in solidar, la plata contravalorii garanţiei de buna execuţie in cuantum de 1.096.889,5 lei.

Se arată că, în vederea realizarii proiectului finantat,  au fost nevoiţi sa efectueze cu resurse proprii o lucrare de alimentare cu energie electrica destinata exclusiv investitiei respective. Aceasta cheltuiala nu era una eligibila, ramanand in sarcina lor si in condiţiile nerealizarii proiectului, lucrarea efectuata devine inutila pentru comuna.

In acest sens s-a incheiat contractul de execuţie de lucrări nr. 20.06.05.2015 cu Baciu SRL, lucrări care au fost executate in baza Autorizaţiei de construire nr. 16/31/16.06.2015.

Conform Poliţei Seria AV nr.  884/21,10.2014 (....)s-a obligat sa plateasca Beneficiarului dupa constatarea culpei persoanei garantate in conformitate cu dispoziţiile contractului garantat.

La data de 26.10.2015 a formulat cerere de plata a garanţiei de buna execuţie si a anexat declaraţie precum si documente justiative privitoare la culpa Executantului. Nici pana in prezent parata ABC Asigurări nu a procedat la plata garanţiei de buna execuţie.

Potrivit disp. art 14.3 din contractul de execuţie "Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanţiei de buna execuţiedaca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligaţiile asumate”

De vreme ce s-a retras in întregime finanţarea, apreciază ca sunt in ipoteza neexecutarii contractului de lucrări din culpa executantului care atrage, in condiţiile art 13.3 din contractual de execuţie, rezilierea si plata de daune interese.

Asiguratorul,potrivit prevederilor contractului si ale poliţei trebuie sa plateasca contravaloarea garanţiei in cazul in care exista un prejudiciu, iar executantul este cel care se face vinovat de producerea acestuia.

Garanţia constituita este condiţionala de existenta culpei dovedita in condiţiile contractului de execuţie.

Or, contractul de execuţie da dreptul Achizitorului, potrivit art 13.3. sa reziliere de plin drept contractul, clauza ce constituie pact comisoriu in conformitate cu dispoziţiile Noului Cod Civil. In concret, in situatia in care Comuna constata culpa Executantului in nerespectarea obligaţiilor contractuale, pe langa posibilitatea rezilierii are opţiunea formulării cererii de plata a garanţiei.

In susţinerea cererii nu era nevoie decât de declaraţia lor cu privire la existenta culpei

si eventual documente justificative. Or, la cererea de despăgubire s-a anexat declaraţia lor privind constatarea culpei precum si documente.

In mod logic, ABC Asigurări nu ar fi avut motive sa refuze plata garanţiei in baza declaraţiei si a documentaţiei depuse. Oricum in cadrul acestui litigiu se va constata culpa Executantului in nerespectarea obligaţiilor contractuale si in producerea unui prejudiciu pârâtei ceea ce va activa garanţia de buna execuţie.

In aceste condiţii, solicita obligarea paratelor la plata garanţiei de buna execuţie ca modalitate de reparare convenţionala a prejudiciului cauzat prin nerespectarea obligaţiilor de către executant, independent de pretentiile formulate in capete cererii reconventionale care se refera la reclamanta.

În drept, se intemeiaza intampinarea, chemarea in garanţie si cererile reconventionale pe disp.art. 72 , art. 205 , art. 209 c.pr.civ., art. 286 si 287 si urm. OUG nr. 34 / 2006, art. 7 si

urm. din Legea nr. 554 / 2004 , art. 3 OUG nr. 80 / 2013 , art. 6 Convenţia EDO si art.1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţia EDO ,art. 1270 c.civ., art. 1350 si urm.c.civ., art,1510 c.civ., art. 1516 c.civ., art. 1530 si urm.c.civ., art,1549 si urm., art. 1553 c.civ., art 451 c.pr.civ..

În probatoriu, s-a solicitat proba cuînscrisuri, expertiza tehnica de specialitate, proba cu martori.

La data de 10.03.2016, SC (....) SRL Târgoviste a depus întâmpinare la cererea de chemare în garanţie solicitând respingerea cererii, iar in subsidiar respingerea cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta.

Prin intampinarea depusa la 11.03.2016, fata de cererea reconvenţionala, SC (....)SA Bucuresti solicita respingerea capatului de cerere ce priveste pretentiile fata de aceasta ca fiind intodusa la o instanţa necompetenta funcţional, netimbrata, tardivă şi inadmisibilă, respingerea capătului de cerere ce priveste pretenţiile fata de SC ABC ca prematur formulat prin raportare la prevederile contrcatului de asigurare, iar pe fond respingerea capatului de cerere ce priveste pretenţiile fata de aceasta ca nefondate.

La data de 11.03.2016, reclamanta a depus răspuns la întâmpinare şi întâmpinare la cererea reconvenţională prin care se solicită să se constate tardivitatea formulării întâmpinării şi, in consecinţă decăderea Comunei Sfantu Gheorghe din dreptul de a mai propune in ceea ce priveste acţiunea reclamantei, să se înlăture apărările invocate de Comuna împotriva cererii de chemare in judecata ca fiind neintemeiate, iar pe calea intmapinarii la cererea reconvenţionala solicita admiterea excepţiei tardivităţii formularii cererii reconvenţionale şi respingerea ca tardiv formulata, iar in subsidiar ca neintemeiata.

Prin cererea completatoare la cererea reconvenţionala formulată în principal, Comuna Sf Gheorghe solicita și obligarea reclamantei si a SC (....)SA, in solidar, la plata contravalorii garanţiei de buna executie in cuantum de 1.096.889,5 lei, iar, ca urmare a completarii petitului, cererea reconvenţionala principala va avea urmatorul cuprins: obligarea paratei SC (....) SA la plata sumei de 3.303.910, 87 lei, reprezentand rest de finanţare ramas de achitat către AM POP, obligarea  paratei SC (....) SA la plata sumei de 17.635.981,34 lei (TVA) reprezentând contravaloarea finantarii proiectului pentru care s-a încheiat contractul de finanţare, obligarea paratei SC (....) SA la plata sumei de 111.878,12 lei, reprezentand dobânzi achitate pentru contractul de imprumut din 2015 încheiat cu MFP in vederea susţinerii proiectului, obligarea SC (....) SA si SC (....)SA in solidar la plata contravalorii garanţiei de buna execuţie in cuantum de 1.096.889,5 lei.

Se motivează că petitul principal vizeaza ipoteza acordarii contravalorii finantarii in scopul realizarii  proiectului ca modalitate de acoperire integrala a prejudiciului, pe langa suma reprezentând contravaloarea finantarii pierdute si care este destinata realizării proiectului, reconvenienta este indreptatita sa primeasca si garanţia de buna executie ca modalitate de acoperire a prejudiciului rezultat din intarzierea executării întrucât, potrivit disp. art 14.3 din contractul de execuţie, achizitorul are dreptul de a emite pretentii a garanţiei de buna execuţiedaca executantul nu isi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator obligaţiile asumate.

Prin încheierea pronunţata la data de 1.04.2016, instanţa a încuviinţat în principiu cererea de chemare in garanţie a SC (....)formulata de parata.

Prin cererea depusa şla 8.04.2018, parata reclamanta a depus concluzii privind exceptia tardivităţii formulării cererii completatoare si a lipsei calitatii procesuale pasive raportat la cererea de completare a cererii reconvenţionale.

Prin încheierea din data de 4 mai 2016, instanţa  respinge excepţia de necompetenţă funcţională invocată în raport cu capătul de cerere privind obligarea în solidar a pârâtelor SC (....) SA Bucureşti şi SC (....)SA aferent cererii reconvenţionale, aşa cum a fost modificată la termenul de judecată din 11 martie 2016  ca nefondată; respinge excepţia prematurităţii invocată în raport cu capătul de cerere privind obligarea în solidar a pârâtelor SC (....) SA Bucureşti şi SC (....)SA aferent cererii reconvenţionale, aşa cum a fost modificată la termenul de judecată din 11 martie 2016  ca nefondată; respinge excepţia inadmisibilităţii invocată în raport cu capătul de cerere privind obligarea în solidar a pârâtelor SC (....) SA Bucureşti şi SC (....)SA aferent cererii reconvenţionale, aşa cum a fost modificată la termenul de judecată din 11 martie 2016  ca nefondată; respinge excepţia lipsei calităţii procesual pasive a SC (....) SA Bucureşti invocată în raport cu cererea reconvenţională, aşa cum a fost modificată la termenul de judecată din 11 martie 2016, ca nefondată.

La termenul de judecată din 27 iulie 2018, reclamanta-pârâtă SC (....) SA Bucureşti depune cerere de majorare a câtimii obiectului cererii principale, învederându-se majorarea pretențiilor inițiale cu suma suplimentară de 985.553,26 lei reprezentând rest de preț datorat și neachitat pentru lucrările executate în baza contractului, plus penalități de întârziere calculate de la data scadenței, și suma de 1.464.612,93 lei reprezentând contravaloare garanție de returnare a avansului achitată asigurătorului.

La termenul de judecată din 14 septembrie 2018, s-a calificat cererea de majorare a câtimii obiectului cererii inițiale ca fiind o cerere modificatoare deoarece vizează contravaloarea altor lucrări decât cele cuprinse inițial și cum a fost formulată peste termenul prevăzut de lege și nu s-a obținut acordul pârâtei-reclamante pentru modificare, instanța nu s-a considerat învestită cu aceasta.

 Examinând cauza, prin prisma probelor administrate, instanţa reţine că între părţi s-a încheiat contractul de execuţie lucrări nr.36/09-10-2014 prin care SC (....) SA Bucureşti, în calitate de executant, s-a obligat să realizeze obiectivul ,,Reabilitare, modernizare şi dotare punct de debarcare în com.(....), jud.Tulcea, în termen de 1 an de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, la rândul său beneficiarul com.(....(....), jud.Tulcea, obligându-se să achite preţul convenit în cuantum de 13.601.429, 8 lei, din care TVA în valoare de 2.632.534,8 lei.

Executantului i s-a achitat un avans în 2 tranşe, respectiv suma de 2.017.599,94 lei şi 598.216,9 lei, folosit pentru procurarea de materiale până la 31-12-2014 şi pentru contravaloarea lucrărilor executate în intervalul martie-aprilie 2015, rămânând, conform susţinerilor din cererea principală, un avans nerecuperat de 1.464.612,93 lei, folosit în continuare pentru achitarea în parte a contravalorii lucrărilor efectuate în perioada mai-septembrie 2015, partea rămasă neplătită fiind de 2.051.626 lei pentru care a fost emisă factura fiscală nr.001653/29-09-2015.

Potrivit art.19.1 din contractul părţilor, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de cel mult 30  zile de la emiterea facturii de către acesta, părţile convenind, prin art.19.4 alin.1 şi 2, ca plăţile parţiale să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil; lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, ce se confirmă în termenul stabilit de 25 zile, dacă nu au fost ridicate obiecţii ; factura nu va fi emisă până nu se va primi acceptul pe situaţia de plată ce face obiectul acesteia.

Prin urmare, rezultă că plăţile parţiale se puteau realiza numai pentru lucrări executate, înţelegerea părţilor fiind clară sub acest aspect, şi numai după acceptarea de către beneficiar a situaţiei de lucrări provizorii şi a situaţiei de plată, cu emiterea unei facturi.

De menționat că borderoul situațiilor de lucrări executate în luna noiembrie 2014, ca și situațiile de plată în luna noiembrie 2014, au fost însușite și semnate de către beneficiar și aprobate de către AMPOP, în același fel procedându-se și cu situațiile de lucrări executate în luna februarie 2015 și situațiile de plată în luna februarie 2015, respectiv situațiile de lucrări executate în lunile martie și aprilie 2015 și situațiile de plată în lunile martie și aprilie 2015.

În cauză, însă borderoul situaţiilor de lucrări executate în perioada mai-septembrie 2015 nu a fost semnată de către beneficiar, după cum nu au fost semnate nici situaţiile de plată din luna septembrie 2015, relativ la acest aspect beneficiarul com.(....) comunicând executantului, prin adresa nr.4981/06-10-2015, ca răspuns la adresa nr.29/1320/30-09-2015 prin care se solicita plata, că situaţia de lucrări nu poate fi confirmată deoarece cuprinde în cea mai mare parte materiale procurate în timp ce plăţile se fac la valoarea lucrărilor executate, şi se solicită refacerea acesteia astfel încât să reflecte lucrările efectiv executate, în acord cu prevederile art.19.4 alin.1 din contract.( f 159-V1).

Pentru realizarea plăţilor parţiale, era necesar acordul beneficiarului pentru cele două categorii de situaţii, neavând relevanţă din acest punct de vedere că borderoul situaţiilor de lucrări executate în perioada mai-septembrie 2015 a fost semnat de dirigintele de şantier, ce nu poate angaja com.(....(....) în nicio situație, acord ce nu a fost obţinut nici ulterior pentru că executantul nu a refăcut situaţia de lucrări în sensul de a face distincţia între lucrări executate şi materiale procurate.

De asemenea, nici în etapa efectuării expertizei de specialitate, executantul nu a prezentat expertului contabil evidenţe clare cu materialele procurate şi nepuse în operă, care să fie semnate de un reprezentant al societăţii, ci doar o centralizare neînsuşită prin semnătură, iar la o parcurgere simplă a  borderoului situaţiilor de lucrări executate în perioada mai-septembrie 2015 se constată că, la obiectivul 6-Apuntamente, pasarele, pontoane- se consemnează valoarea realizată de 2.163.425,33 lei, deşi acestea nu au fost montate.

Nedemonstrată fiind contravaloarea lucrărilor executate cuprinse în factura nr. nr.001653/29-09-2015 nu se poate dispune plata sumei solicitată de către reclamanta-pârâtă pentru că nu a fost parcursă nici procedura prevăzută în contract și nici respectate cerințele impuse prin contract în vederea plății, după cum s-a învederat, nefiind datorate nici penalitățile de întârziere din moment ce creanța raportat la care se solicită nu este certă.

Mai mult, după cum se precizează și prin cererea principală, reclamanta-pârâtă a beneficiat de  4.080.428, 94 lei, reprezentând aproximativ 30% din valoarea contractului, din care s-au acoperit valoarea materialelor achiziționate până la 31-12-2014, contravaloarea lucrărilor executate în intervalul martie-aprilie 2015 și, în parte, contravaloarea lucrărilor executate în perioada mai-septembrie 2015, respectiv suma de 1.464.612,93 lei, rămânând o diferență de plată de 2.051.626 lei.

Documentațiile ulterioare de plată fiind întocmite abia la sfârșitul lunii septembrie 2015 când beneficiarul com.(....) a comunicat executantului, prin adresa nr.4981/06-10-2015, ca răspuns la adresa nr.29/1320/30-09-2015 prin care se solicita plata, că situaţia de lucrări nu poate fi confirmată deoarece cuprinde în cea mai mare parte materiale procurate în timp ce plăţile se fac la valoarea lucrărilor executate, şi se solicită refacerea acesteia astfel încât să reflecte lucrările efectiv executate, în acord cu prevederile art.19.4 alin.1 din contract.

Dacă se valorifică constatările expertizei în ceea ce privește situația de lucrări mai-septembrie 2015 conform cu care lucrările efectiv executate au fost în valoare de 950.067,51 lei, iar materialele procurate în valoare de 2.566.172,21 lei, rezultă că din diferența de avans de 1.464.612,93 lei destinată lucrărilor acestui interval s-au acoperit valoric lucrările efectiv realizate de 950.067,51 lei și chiar și o parte din materialele procurate, fiind posibilă această situație ca urmare a achitării în avans de către beneficiar a sumei de 4.080.428, 94 lei.

Însă, față de prevederile contractuale însușite de părți, beneficiarul nu poate fi obligat și la plata materialelor procurate, dar nepuse în operă, aferente aceleiași perioade, fiind în discuție diferența solicitată de 2.051.626 lei.

Relativ la capătul de cerere privind constatarea că nu a intervenit rezilierea contractului încheiat de părți, rezultă că această sancțiune a fost dispusă prin Hotărârea nr.145/18-11-2015 emisă de Consiliul Local al com.(....(....), în calitate de achizitor, pentru neîndeplinirea culpabilă și repetată a obligațiilor contractuale de către SC (....) SA Bucureşti, în  cuprinsul căreia au fost invocate notificarea nr.5329/2-11-2015 comunicată executantului și mai multe adrese emise către acesta în cursul lunii noiembrie 2015, hotărârea emisă în acest sens nefiind contestată, în timp ce prin adresa nr.6283/16-12-2015 a fost  doar comunicată măsura dispusă.

Potrivit art.13.3 din contractul părților, nerespectarea obligațiilor asumate de către executant, în mod culpabil și repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de dune interese, cu obligația de a notifica acest fapt cu cel puțin 15 zile în prealabil.

Pentru a verifica condițiile și contextul în care s-a dispus rezilierea contractului de execuție încheiat, se impune a fi evidențiat modul de derulare a raporturilor contractuale ulterior încheierii contractului, cu reperele temporale astfel cum reies din înscrisurile întocmite de părți:

După încheierea contractului de execuție la data de 09-10-2014, la 28-10-2014 a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor prin care s-a dispus ca lucrările să demareze la data de 29-10-2014, acesta fiind momentul de la care a început să curgă termenul de execuție de 1 an, convenit de părți.

Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de reper a fost încheiat la data de 27-10-2014, iar la 7 noiembrie 2014 subcontractorul SC (....) SA a întocmit procesul-verbal de trasare a lucrărilor.

Prin minuta din 25 noiembrie 2014, părțile au constatat că până la data menționată s-au putut realiza doar lucrări de organizare șantier, împrejmuire, transport ponton dormitor, curățare teren strat vegetal, trasare lucrări dig, execuție dragaje,sortare piatră pentru realizarea pereului, transport auto de balast și piatră până la dana de încărcare în barje și că din cauza timpului nefavorabil nu au putut fi efectuate altele, convenindu-se ca într-o primă fază să se asigure un stoc de materiale suficient pentru pregătirea primelor etape de execuție a lucrărilor, iar constructorul va aduce în șantier materialele achiziționate în măsura în care condițiile meteorologice permit transportul și manipularea lor în condiții optime, urmând ca, în cazul în care factorii climatici pun în dificultate executarea lucrărilor, să se dispună sistarea lucrărilor pentru intervalul noiembrie 2014/martie 2015.

La data de 2-12-2014, se emite ordinul de sistare a lucrărilor până la o dată ulterioară, favorabilă din punct de vedere meteorologic, pentru a se derula în condiții de siguranță etapele tehnologice ce stau la baza executării lucrărilor, în temeiul art.16 din contract, măsura fiind impusă și de constatările dirigintelui de șantier privind temperaturile scăzute și inundarea parțială a amplasamentului.

Prin adresa nr.4304/15-12-2014 se solicită beneficiarului punctul de vedere cu privire la propunerile avansate de către subcontractorul SC (....) SA Tulcea vizând modificarea unor soluții tehnice pe partea structurii de rezistență, la care se răspunde în aceeași dată că nu s-a obținut aprobarea proiectantului și al consultantului pentru aceste modificări.

În cursul lunii decembrie 2014, se poartă corespondență între subcontractor și proiectat relativ la soluțiile tehnice pentru anumite segmente de lucrări.

Prin ordinul nr.1192/19-02-2015, com.(....(....) dispune reluarea lucrărilor la obiectiv începând cu această dată și revenirea la graficul de execuție a lucrărilor asumat prin contract.

Prin notificarea nr.1557/12-03-2015, se solicită executantului o actualizare a graficului de execuție pentru a se recupera decalajele identificate, astfel încât să fie puse de acord durata de execuție a contractului de lucrări cu durata contractului de finanțare, ceea ce presupune o fluență și o bună coordonare între echipele de lucru, de supervizare a lucrărilor și documentația scriptică, atenționându-se că nu se pot deconta sume în cadrul contractului de finanțare în lipsa unor situații de lucrări executate care să pună în operă materialele achiziționate.

Adresei nr.1557/12-03-2015 emisă de beneficiar, i se răspunde de către executant, prin adresa nr.242/16-03-2015, că s-a stabilit un program de măsuri împreună cu subcontractantul  ce se va materializa din 23 martie 2015.

Și în cursul lunii aprilie 2015, se poartă corespondență între executant și proiectat relativ la soluțiile tehnice pentru anumite segmente de lucrări, răspunsul proiectantului intervenind la interval de 1 zi, ulterior concretizându-se în emiterea dispoziției de șantier nr.1/20-04-2015.

Prin notificarea nr.3406/09-06-2015 comunicată de către beneficiar executantului, se constată că la sfârșitul lunii aprilie 2015 nu se predaseră situațiile de plată finale însoțite de documentele de calitate/conformitate a materialelor puse în operă și documentația tehnică aferentă etapelor executate în șantier, corespunzătoare cărții tehnice a construcției, ceea ce a impus reeșalonarea cererilor de plată și creșterea riscului de inițiere  a  procedurii de reziliere a contractului de finanțare, învederându-se că, potrivit graficului de execuție aferent contractului, obiectivele nr.1-Amenajare bazin, nr.2-Apărare mal Dunăre și gură de intrare, nr.3-Apărare mal bazin trebuia să fie finalizate, iar lucrările la obiectivele nr.4- Platformă debarcader, nr.5-Amenajare cheu vertical la mol debarcader și nr.7-Hală de pește trebuiau începute de 1 lună, însă lucrările aferente nu au fost finalizate , iar la obiectivul nr.7 nici începute.

Conform notei de constatare nr.133/30-06-2015 întocmită de proiectat, la data menționată SC (....) SRL atenționează asupra întârzierilor în execuția lucrărilor datorate în special lipsei forței de muncă și materialelor, dar și lipsei fondurilor de rulaj în executarea lucrărilor, astfel că, pe fondul unui timp prielnic de lucru, încă din primăvara lucrările stagnează,cu riscuri mari de pierdere a finanțării europene, remarcându-se că s-a realizat doar 30% din lucrările hidrotehnice, 20% din apărarea de mal bazin,la platforma debarcaderului nu s-a executat nicio lucrare, nici un obiectiv suprateran nu are fundație și alte asemenea constatări legate de diverse lucrări, fiind propuse și soluții în sensul asigurării forței de muncă necesară pentru fiecare obiectiv, aprovizionare ritmică și organizată cu materiale și combustibil, asigurarea achizițiilor de dotări și utilaje.

De asemenea, se întocmește, la 01-07-2015, de către dirigintele de șantier Floare Ioan un raport de neconformitate în cuprinsul căruia se recapitulează întârzierile în execuție, pe obiective, comunicată tuturor părților.

Prin notificarea nr.3978/21-07-2015, se revine la notificarea din 09-06-2015, concluzionând că au mai rămas 4 luni de execuție și stadiul lucrărilor executate este de aprox.20%, astfel că se impune ca executantul să prezinte un plan de măsuri prin care să fie recuperate întârzierile în execuție înregistrate, un grafic de execuție actualizat, cu detalierea fiecărei etape, situații de lucrări executate în lunile mai și iunie 2015 și alte documentații privind lucrările.

La 23-07-2015, SC (....) SRL Tulcea informează beneficiarul cu privire la dezinteresul manifestat în continuare de executant în creșterea ritmului de execuție a lucrărilor în scopul finalizării lor, menționând că, în perioada 13-07/21-07-2015, nu s-a executat nicio lucrare pe șantier deoarece constructorul nu a fost prezent pe șantier nici cu forță de muncă și nici cu utilaje în funcțiune.

Aproximativ o lună de zile mai târziu, în urma unui control efectuat la 27-07-2015, proiectantul constată stagnarea lucrărilor la toate obiectivele, lucrări executate și neprotejate, cu utilaje abandonate.

În același sens sunt și constatările SC (....) SRL Tulcea, în calitate de diriginte de șantier, ce, prin nota nr.4164/04-08-2015, la solicitarea com.(....(....), calculează nr.de zile de întârziere pentru fiecare obiectiv, raportat la data de 31 iulie 2015 față de graficul de execuție, rezultând 143 zile întârziere pentru amenajare bazin, 133 zile pentru amenajare mal Dunăre, 92 zile pentru amenajare bazin, câte 30 zile pentru amenajare platforme, amenajare cheu vertical, apuntamente, pasarele, pontoane, hală de pește, clădire administrativă, 102 zile-crematoriu, 102 zile-depozit de scule și unelte, 81 zile-cabină poartă.

În procesul-verbal încheiat la 24-08-2015 între părțile contractante, se consemnează că executantul a depus un plan de măsuri pentru recuperarea întârzierilor și un grafic de execuție actualizat, în care data finalizării lucrării este 15 noiembrie 2015, asumându-și obligația de a reîncepe lucrările potrivit discuțiilor si să implementeze măsurile pentru reintrarea resurselor umane și materiale pe șantier, stabilind părțile și înaintarea documentațiilor pentru subcontractorii propuși pentru a fi supusă aprobării autorității contractante.

În raport de înscrisurile întocmite, este evident că, în intervalul 30 iunie-25 august 2015, perioadă în care clima nu ar fi împiedicat derularea lucrărilor de execuție, având în vedere și relațiile comunicate de către instituțiile de specialitate, lucrările au continuat într-un ritm extrem de scăzut față de întârzierile înregistrate sau chiar au stagnat, această din urmă situație  reieșind din procesul-verbal semnat la 24-08-2015 prin care executantul se obligă să implementeze măsurile pentru reintrarea resurselor umane și materiale pe șantier.

Prin adresa nr.32/1243/16-09-2015, executantul comunică beneficiarului că a preluat din domeniul de execuție al subcontractorului SC (....) SA Tulcea execuția unor obiective, activități și achiziția de materiale, echipamente, dotări, a încheiat contracte de prestări-servicii, a preluat personalul subcontractorului, a mărit capacitatea de transport naval, iar pentru realizarea obiectivelor 7,8, 9, 10 și 11 unde trebuie executată perna de piatră din material granular compactat nu s-a putut lucra pentru că lipsesc detaliile de execuție a fundațiilor ce trebuie întocmite de proiectant, solicitându-se, în final, prelungirea duratei de execuție cu 80 zile.

Se răspunde de către beneficiar, prin adresa nr.4999/07-10-2015, că se analizează posibilitatea prelungirii duratei contractului până la data de 19 noiembrie 2015 în acord cu durata contractului de finanțare, atenționându-se executantul cu privire la plata penalităților prevăzute în contract dat fiind întârzierile înregistrate.

De remarcat că, în faza de întocmire a proiectului tehnic, s-a solicita și emis doar un aviz tehnic preliminar, în luna decembrie 2012, confirmat de către un verificator tehnic, ce cuprinde constatări și recomandări privind modul de execuție a lucrărilor raportat la natura și structura terenului de fundare, menționându-se că respectivele concluzii au doar un caracter general-informativ, cu informații necesare doar în faza de proiectare, fiind necesare studii geotehnice complete pe amplasament, cu efectuare de foraje geotehnice.

Prin adresa nr.4518/02-09-2015, com.(....(....) solicită proiectantului SC (....) SRL Târgoviște verificarea și aprobarea studiului geotehnic întocmit în vederea începerii lucrărilor la fundația clădirii administrative, prin adresa nr.146/08-09-2015 se comunică acest acord pentru execuția lucrărilor conform concluziilor studiului geotehnic întocmit de geolog Niculina Neagu, astfel că infrastructura privind perna de balast la sediul administrativ se va executa pe punctele 1-3 din completarea avizului, cu respectarea tehnologiei impuse, menționându-se că se vor încadra costurile în valoarea inițială a ofertei, fiind transmis ulterior, prin adresa nr.4605/10-09-2015 către executant.

Tot la 10-09-2015, prin adresa nr.159, proiectantul își exprimă punctul de vedere cu privire la unele propuneri ale constructorului în vederea optimizării proiectului transmise prin adresa nr.31/1162/26-08-2015, pentru 3 dintre acestea fiind necesară emiterea dispozițiilor de șantier, în timp ce propunerile au fost respinse.

Propunerea formulată prin adresa arătată emisă de către executant a fost înregistrată de către beneficiar la 27-08-2015, când s-au și cerut puncte de vedere proiectantului și dirigintelui de șantier, astfel că beneficiarul dă dovadă de maximă operativitate în rezolvarea acestor solicitări, la care i se răspunde la data de 07-09-2015 de către dirigintele de șantier și la data de 10-09-2015 de către proiectant.

La 10-09-2015, prin dispoziția de șantier nr.3 emisă de proiectant se lămuresc probleme tehnice punctuale , stabilindu-se că modificarea micșorează termenul de execuție și nu necesită costuri suplimentare.

La 15-09-2015, prin dispoziția de șantier nr.2 emisă de proiectant, se translatează obiectivul nr.8-Clădire administrativă cu 2 m spre amonte, păstrând aliniamentul față de bazin și drumul de acces.

Aceeași operativitate a beneficiarului se remarcă și anterior lunii septembrie 2015, respectiv în luna iunie 2015, când, prin adresa nr.1121/08-06-2015, i se solicită de către subantreprenorul SC (....) SA Tulcea acordul cu privire la o serie de modificări și se cere prezentarea unor soluții tehnice, proiectantul răspunzând acestor solicitări și altora anterioare prin adresa nr.3501/16-06-2015, cu toate că un raport direct între subantreprenor și autoritatea contractantă nu exista.

Prin adresa nr.32/1228/11-09-2015, executantul solicită beneficiarului detaliile de execuție avizate de verificator, cu liste de cantități calculate pentru soluția proiectată, urmând a fi evaluate costurile suplimentare și a se indica sursele de finanțare, iar în final se propune o soluție alternativă de realizare a pernei de balast.

Prin adresa nr.4706/15-09-2015, executantul comunică beneficiarului, spre aprobare, listele cu echipamentele și dotările necesare proiectului pentru fiecare obiectiv în parte, furnizării acestora și fișele tehnice, mai departe beneficiarul solicită acordul proiectantului prin adresa nr.4775/22-09-2015, ce răspunde prin adresa nr.186/23-09-2015.

În continuare, prin adresa nr.4727/17-09-2015, executantul înaintează beneficiarului propunerea privind tipul de geogrilă de folosit la realizarea pernei de balast, solicitând analizarea si transmiterea punctului de vedere al proiectantului, iar prin adresa nr. 4728/17-09-2015 se propune înlocuirea umpluturii cu anrocamente din incinta de palplanșe cu piatră spartă cu dimensiunea mai mare de 63 mm, la ambele răspunzându-i-se, prin adresa nr.4762/22-09-20115, în sensul că schimbarea anrocamentelor nu a fost aprobată, iar caracteristicile geofizice pentru realizarea pernei de balast trebuie aprobată de către inginerul geotehnician.

Prin adresa nr.4740/18-09-2015, beneficiarul atenționează executantul ca, până la 22-09-2015, să centralizeze și să transmită toate cerințele de optimizare a proiectului care să nu se constituie în modificări substanțiale ale proiectului pentru ca, în cel mai scurt, termen, să se obțină punctul de vedere al proiectantului, multitudinea soluțiilor transmise în ultimul timp având un caracter tardiv în contextul întârzierilor înregistrate, situație ce,procedural, conduce și la întârzieri mai mari.

Mai târziu, prin nota de constatare din 05-10-2015, proiectantul determină procentul de executare, numărul de zile de întârziere pentru fiecare obiectiv în parte, ca și cauzele întârzierilor, astfel: obiectiv 1-Amenajare bazin:94,49%; obiectiv 2- Apărare mal Dunăre și gură de intrare - 50% în fizic; obiectiv 3-Apărare mal bazin-64,21%;obiectiv 4- Platforme debarcader-36,84%; obiectiv 5- Amenajare cheu vertical debarcader- valoare realizată de 951.854,92 lei față de valoarea totală de 1.006.188 lei; obiectiv 6- Apuntamente, pasarele- valoare realizată de 4.550.298,83 lei față de valoarea totală de 5.940.931,15 lei; obiectiv 7- Hală de pește- 2,32%; obiectiv 8-clădire administrativă- 5,32%, solicitând revizuirea graficului de execuție.

Prin adresa nr.213/16-10-2015, proiectantul răspunde tuturor aspectelor imputate prin adresa comunicată de executant și înregistrată la Primăria (....(....) sub nr.29/1310/28-09-2015, în sensul că toate situațiile reclamate de către executant au fost soluționate, menționându-se pentru fiecare caz în parte modalitatea de soluționare, inclusiv partea ce a implicat întocmirea unor documentații tehnice suplimentare și care au fost predate anterior beneficiarului, în timp ce altă parte din deficiențe puteau fi clarificate numai în faza de licitație.

La 21-10-2015, s-a desfășurat o întâlnire a părților în care cadrul căreia executantul s-a angajat să depună eforturi pentru a realiza un progres cât mai mare până la 15-12-2015,propunând prelungirea duratei de execuție până la data limită a contractului de finanțare, revizuirea graficului de execuție pentru finalizarea lucrărilor de amenajare portuară, a structurilor la obiectele de construcții civile și dotările aferente până la 15-12-2015, urmând ca lucrările de instalații și arhitectură să se realizeze în trimestrul 1 2016, alături de alte măsuri care să accelereze ritmul lucrărilor.

Urmare a celor discutate, executantul transmite beneficiarului, la 21-10-2015, graficul de execuție revizuit.

Într-o nouă notă de control a proiectantului din 30-10-2015, întocmită cu 15 zile înainte de termenul de finalizare a lucrării asumat de executant la data de 24-08-2015,  se estimează că obiectivul nr.8-clădire administrativă v-a putea fi finalizat în cca.180 zile lucrătoare dacă timpul este favorabil și va exista o aprovizionare ritmică cu materiale și combustibil, hala de pește va putea fi finalizată în 180/210 zile lucrătoare, apărare de mal bazin- în 60 zile lucrătoare, amenajare cheu bazin – în 90 zile lucrătoare, platforma debarcaderului-90 zile lucrătoare, în timp ce la amenajare cheu vertical nu s-a lucrat, după cum nu se lucrează nici la depozitele de scule, cabină poartă, racorduri exterioare, iar la crematoriu nu s-au efectuat nici un fel de lucrări, neputând fi estimată perioada de realizare.

S-a mai consemnat că s-au achiziționat pontoanele și stâlpii de iluminat, ce sunt depozitate în șantier, fiind menționate și alte observații pe categorii de lucrări la unele dintre obiectivele controlate.

Un raport de realizări este întocmit și de către SC (....) SRL la data de 30-10-2015, din care rezultă, în esență, că lucrările de construcții pentru clădire poartă, crematoriu și instalații nu au fost începute, în timp ce hala de pește a fost realizată în procent valoric de 2,32%, clădire administrativă în procent de 5,32%, platforme debarcader-36,84%, amenajare bazin-70%, în unele dintre aceste procente fiind inclusă și aprovizionarea de materiale.

În urma acestor constatări, este emisă Hotărârea nr.127/30-10-2015 a Consiliului Local (....)prin care se ia act de neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către executant, în mod culpabil și repetat, decizându-se punerea în întârziere a acestuia și notificarea acestuia ca, în termen de 15 zile, să finalizeze lucrările asumate prin contract.

În sensul celor dispuse, este emisă către executant notificarea nr.5359/02-11-2015, prin care i se învederează acestuia, alături de alte situații, și că,dacă obligația de  finaliza lucrările nu v-a fi îndeplinită, la expirarea termenului de 15 zile, va fi exercitat dreptul la rezilierea contractului.

În paralel, în derularea contractului de finanțare, s-a emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile decizia nr.189/07-12-2015, de modificare a deciziei nr.166/09-11-2015,  prin care se stabilește că beneficiarii proiectelor de finanțare prin POP 2007-2013 care nu finalizează execuția acestora până la data de 31 decembrie 2015, au posibilitatea finalizării acestora până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare, în timp ce beneficiarii acelorași proiecte nefinalizate și pentru care au fost efectuate plăți în avans de către MADR-DGP-AMPOP au posibilitatea finalizării acestora până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, numai cu condiția restituirii avansului încasat și nejustificat până la 15 decembrie 2015.

Prin notificarea nr.6196/15-12-2015 emisă de MADR-DGP-AMPOP se comunică com. (....)că procedura de reziliere a contractului de finanțare nerambursabilă nr.(....) poate fi demarată numai după restituirea integrală a sumelor achitate de MADR-DGP-AMPOP în cuantum de 9.663.295,58 lei, respectiv avans-7.150.373,54 lei și  2.512.922,04 lei-contravaloarea cerere de rambursare nr.2.

Prin adresa nr.6328/18-11-2015, se comunică de către com (....)către MADR că s-a făcut restituirea sumelor menționate în notificarea nr.327765/03-12-2015, aferentă proiectului Reabilitare, modernizare și dotare punct de debarcare în com.(....(....), astfel:2.512.922,04 lei-contravaloarea cerere de rambursare nr.2, cu OP 1116/17-12-2015 și 2.381.849,74 lei-contravaloarea avans parțial, cu OP nr.1119/18-12-2015, urmând a fi restituită și diferența rămasă din avans, iar o altă plată a fost efectuată prin OP nr.200/24-02-2016 pentru suma de 1.464.612,93 lei, diferența fiind de 3.303.910,87 lei.

Prin adresa nr.51179/18-12-2015, SC (....) SA Bucureşti solicită com.(....(....) plata sumei de 2.051.626 lei, cu penalitățile aferente, exprimându-și și punctul de vedere relativ la rezilierea contractului ce este imputabilă beneficiarului.

Potrivit art.16.1 din contract, în cazul în care volumul sau natura lucrărilor neprevăzute, condițiile climaterice excepțional de nefavorabile sau oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora; executantul are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 zile de la expirarea termenului, urmând a notifica în scris acest fapt achizitorului.

Pe de o parte, se observă că această notificare intervine după ce s-a dispus de către achizitor, prin Hotărârea nr.145/18-11-2015 emisă de Consiliul Local al com.(....(....), rezilierea contractului, iar pe de altă parte se constată că nu era aplicabilă situației părților clauza invocată întrucât nu era incidentă niciuna dintre situațiile expres și limitativ prevăzute de părți ce puteau conduce la o solicitare de prelungire a termenului de execuție, nefiind în discuție volumul extraordinar sau natura lucrărilor neprevăzute ce impunea condiții deosebite de execuție, nici un caracter excepțional de nefavorabil al condițiilor climaterice, după cum nici motivele de întârziere în executarea contractului nu excludeau total culpa executantului, ci, dimpotrivă, implicau o culpă exclusivă în nefinalizarea la termenul convenit a obiectivului de investiții, iar sistarea lucrărilor sau diminuarea ritmului execuției în caz de neplată presupuneau o culpă a beneficiarului în acest sens, însă plata nu a putut fi efectuată pentru că nu au fost respectate condițiile asumate prin contract de către executant  cu privire la această etapă, documentațiile nefiind corect întocmite.

De altfel, după cum se precizează și prin cererea principală, reclamanta-pârâtă a beneficiat de  4.080.428, 94 lei, reprezentând aproximativ 30% din valoarea contractului, din care s-au acoperit valoarea materialelor achiziționate până la 31-12-2014, contravaloarea lucrărilor executate în intervalul martie-aprilie 2015 și, în parte, contravaloarea lucrărilor executate în perioada mai-septembrie 2015, documentațiile ulterioare de plată fiind întocmite abia la sfârșitul lunii septembrie 2015 când beneficiarul com.(....) a comunicat executantului, prin adresa nr.4981/06-10-2015, ca răspuns la adresa nr.29/1320/30-09-2015 prin care se solicita plata, că situaţia de lucrări nu poate fi confirmată deoarece cuprinde în cea mai mare parte materiale procurate în timp ce plăţile se fac la valoarea lucrărilor executate, şi se solicită refacerea acesteia astfel încât să reflecte lucrările efectiv executate, în acord cu prevederile art.19.4 alin.1 din contract.

Nu prezintă relevanță sub aspectul culpei în rezilierea contractului de execuție lucrări durata în timp a etapelor de întocmire a documentației tehnice și atribuire a contractului raportat la momentul încheierii contractului de finanțare deoarece în documentația de atribuire s-a prevăzut clar termenul în care trebuie executată lucrarea – 1 an de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, termen pe care executantul-participant la licitație și apoi câștigător al acesteia-și l-a asumat, acesta fiind unul dintre criteriile esențiale în evaluarea ofertei, pe lângă cel financiar, graficul de execuție fiind întocmit în acord cu obligațiile asumate.

Se impune, totuși, menționat că licitația s-a derulat prin SEAP, numărul invitației de participare prin SEAP fiind 360691/23-05-2014, procedură care nu depinde de autoritatea contractantă, având propriile etape de derulare și anumite termene, nefiind în discuție o procedură de atribuire directă a contractului.

Coroborând toate înscrisurile învederate ce cuprind toate etapele parcurse în derularea contractului de execuție, se justifică concluzia că din culpa exclusivă a executantului nu s-a reușit finalizarea proiectului și s-a ajuns la rezilierea atât a contractului de finanțare, cât și a contractului de execuție, aspectele ce pot fi imputate beneficiarului fiind foarte puține și nu de natură a împiedica derularea lucrărilor, fiind normale în desfășurarea raporturilor contractuale și apărute ca urmare a ritmului de lucru al executantului.

Se poate observa că, deși executantul și-a asumat finalizarea lucrării într-un termen de 1 an, după emiterea ordinului de începere a lucrărilor-28 octombrie 2014 și până la 2 decembrie 2014-când au fost sistate lucrările datorită vremii nefavorabile- pe șantier au putut fi realizate doar lucrări de organizare șantier, împrejmuire, transport ponton dormitor, curățare teren strat vegetal, trasare lucrări dig, execuție dragaje,sortare piatră pentru realizarea pereului, transport auto de balast și piatră până la dana de încărcare în barje.

De asemenea, perioada de iarnă a fost din nou o perioadă asumată de executant în oferta cu care a câștigat licitația deoarece vremea nu putea constitui un element de surpriză în zona unde se executa lucrarea, fiind cunoscut executantului că în intervalul decembrie –februarie lucrările nu se puteau derula într-un ritm normal, fiind posibilă oricând sistarea lucrărilor ca urmare a temperaturilor scăzute, și indiferent de data începerii lucrărilor, în termenul de 1 an obligatoriu era cuprins și un interval de iarnă.

Mai mult, potrivit art.10.4 alin.1 din contract, executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare; în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite.

În speță, executantul nu  a valorificat aceste prevederi contractuale și nu a ridicat obiecții la dispoziția de sistare a lucrărilor emisă în 2 decembrie 2014 de către beneficiar, fiind o decizie luată de comun acord, și cât timp nu s-a convenit atunci o modificare a termenului de execuție, nefiind dovedit că executantul a formulat o solicitare în acest sens, acesta avea obligația să finalizeze lucrarea până la momentul stabilit prin contract.

Și prin graficul nou propus după numeroase intervenții ale beneficiarului la 24 august 2015 prevede ca termen de finalizare a lucrărilor data de 15 noiembrie 2015, cu o întârziere rezonabilă față de data convenită inițial, numai că, nici după reluarea lucrărilor, în 19 februarie 2015, executantul nu a impus un ritm susținut lucrărilor pe șantier, întârzierile constatate începând cu luna iunie 2015 de către beneficiar, proiectant, diriginte de șantier fiind de natură a-i îngrijora, dovadă că au emis numeroase notificări către executant care nu a reușit să recupereze întârzierile înregistrate deși timpul a fost favorabil, ci, dimpotrivă nu a alocat forță de muncă suficientă și nici nu a asigurat corespunzător dotarea cu mijloace tehnice necesare executării lucrărilor, dovadă în acest sens fiind situațiile comunicate de către administratorul judiciar al subcontractorului SC (....) SA Tulcea, dar și depozițiile martorilor, culminând cu sistarea lucrărilor în luna iulie 2015, în plin sezon de lucru.

Or, SC (....) SA Bucureşti și-a asumat, prin documentația depusă în vederea participării la licitație, obligația de a numi personal cu calificarea, pregătirea și experiența necesare pentru a îndeplini cerințele prevederilor legale și contractuale referitoare la execuția produsului, în aceeași documentație fiind cuprinsă și dotarea tehnică propusă pentru executarea investiției, alături de alte propuneri anexate privind derularea lucrărilor, ce au prezentat relevanță în analizarea și atribuirea contractului.

Problema care a apărut, după cum relevă probele, au fost dificultățile financiare ale societății subcontractoare care a și intrat în procedura insolvenței în luna martie 2016, însă situația în discuție nu prezintă relevanță sub aspectul derulării raporturilor contractuale din contractul de execuție, cu atât mai mult cu cât executantul nu se poate prevala de împrejurarea că nu i-au fost cunoscute aceste elemente, precum și întârzierile înregistrate, fiind numeroase notificările ce le-au semnalat, după cum s-a arătat, iar faptul că nu a luat măsuri la timp nu-i poate fi decât imputabil și nu-l poate absolvi de răspundere.

Abia în luna august, se încheie de către executant un nou contract de subantrepriză, fără a fi informat beneficiarul, și se reiau lucrările într-un ritm mai susținut, după perioada de stagnare recunoscută prin notele comune și de către executant.

La sfârșitul lunii august i s-a solicitat beneficiarului realizarea studiului geotehnic necesar în vederea începerii lucrărilor la fundația clădirii administrative, la 02-09-2015, com. (....(....) solicită proiectantului SC (....) SRL Târgoviște verificarea și aprobarea acestuia, care răspunde prin adresa nr.146/08-09-2015 și comunică acest acord.

Pe parcursul lunii septembrie 2015, executantul înaintează beneficiarului mai multe soluții de optimizare a proiectului, deși problema acestuia trebuia să fie  recuperarea  întârzierilor înregistrate, iar prin adresa nr.4740/18-09-2015, menționată și anterior, beneficiarul atenționează executantul ca, până la 22-09-2015, să centralizeze și să transmită toate cerințele de optimizare a proiectului care să nu se constituie în modificări substanțiale ale proiectului pentru ca, în cel mai scurt, termen, să se obțină punctul de vedere al proiectantului, multitudinea soluțiilor transmise în ultimul timp având un caracter tardiv în contextul întârzierilor înregistrate, situație ce, procedural, conduce și la întârzieri mai mari.

Toate acestea sunt evidente încercări de a justifica și obține o prelungire a termenului de execuție deoarece, exceptând realizarea studiului geotehnic suplimentar și a detaliilor de execuție întocmite de proiectant, ce s-au impus în consecință, nu era vremea optimizărilor de proiect, fiind de evidențiat modalitatea promptă în care s-a răspuns solicitărilor atât de către beneficiar, cât și de către proiectant, nu răspunsul acestora afectând termenul de execuție.

Aceste soluții tehnice se impunea a fi solicitate încă de la începutul contractului de execuție deoarece executantul nu se afla la primul contract de acest el și nici nu se confrunta cu prima situație în care erau necesare precizări de ordin tehnic sau era necesară emiterea unor dispoziții de șantier, realitatea dovedită de înscrisuri fiind că întârzierile în execuție au făcut ca aceste solicitări să apară și ele cu întârziere, dar s-a răspuns într-un termen rezonabil și au fost rezolvate în limita permisă de contractul de finanțare, despre derularea căruia fusese informat beneficiarul anterior, când i se solicitase întocmirea la timp și corespunzător a situațiilor de lucrări și de plată din luna aprilie 2015.

Prin urmare, beneficiarul a răspuns atunci când i s-au solicitat demersuri de către executant, a contactat proiectantul și nu i se poate reține vreo culpă sub acest aspect, aceeași fiind situația și în cazul proiectantului.

Prin raportul de expertiză întocmit în cauză s-a si stabilit că, pe lângă sistarea lucrărilor în perioada de timp friguros, asumată de executant în cadrul termenului de execuție de 1 an pentru care a ofertat și a câștigat licitația, alte cauze ce au determinat nefinalizarea la termen a obiectivului de investiții au fost: necorelarea lucrărilor de la obiectivul 5  cu obiectiv 7 care au fost planificat a fi executate în aceeași perioadă și nu în succesiune tehnologică pentru că începerea execuției la hala de pește se putea face numai după realizarea cheului vertical, răspundere ce cade în sarcina executantului deoarece acesta a întocmit graficul de execuție; graficul de eșalonare prea optimist întrucât lucrarea nu se putea realiza în 12 luni, din nou asumat de către executant, fiind unul din criteriile cu care s-a câștigat licitația; lipsa de organizare a executantului care putea începe execuția lucrărilor la construcțiile civile Ob.8-clădire administrativă, ob.9-crematoriu, ob.11-poarta pentru că nu era condiționată de realizarea  obiectivelor hidrotehnice din cadrul investiției.

Cât privește cealaltă cauză identificată de experți, respectiv întârzieri în clarificarea unor aspecte tehnice solicitate de executant, după cum s-a menționat, aceste clarificări au intervenit după ce au fost solicitate de către executant și într-un termen rezonabil, iar nu acestea au determinat întârzierile masive în executarea lucrărilor după cum arată și cronologia expusă anterior, unele dintre clarificări fiind necesar a fi formulate chiar în faza de licitație, iar altele au apărut abia la sfârșitul lunii august 2015 și în cursul lunii septembrie  2015, cu 2 luni înainte de termenul de finalizare a contractului.

Concluziile experților sunt întărite și de situația forței de muncă identificat a fi folosită pe santier și în baza de producție Tulcea de către subcontractor din care rezultă că în luna martie 2015 s-a lucrat cu 17 persoane, înregistrându-se o creștere a forței de muncă alocată pe șantier abia din luna septembrie 2015, însă a fost insuficient și târziu pentru a se recupera întârzierea înregistrată, fiind reținute sub acest aspect și cauzele întârzierilor reținute de proiectant la deplasările în teren: lipsa forței de muncă și a materialelor, lipsa fondurilor de rulaj în execuția lucrărilor, aprovizionare neritmică cu materiale și combustibil, toate acestea revenind în răspunderea executantului, culminându-se cu chiar sistarea lucrărilor în plin sezon de lucru, respectiv în luna iulie 2015.

Relevantă este analiza prin comparație a notei de control din 30-06-2015 cu nota de control din 28-07-2015 efectuată de experți prin prisma progreselor înregistrate în derularea lucrărilor, ca și concluziile privind perioada 28-07-2015/24-08-2015 când pe santier nu au fost executate lucrări pentru că nu există situații de lucrări întocmite de executant.

Mai semnalează experții în cadrul concluziilor formulate că revendicările executantului  privind îmbunătățirea terenului de fundare la clădirea administrativă –ob.8 a fost sesizată la data de 31-08-2015 când clădirea trebuia să fie finalizată conform graficului de execuție, dar și că executantul nu a solicitat nici un fel de clarificare în faza de licitație a PT+DE, pe baza căruia a făcut oferta tehnică și financiară și nici ulterior până la începerea lucrărilor și nici în perioada de sistare, ci doar când perioada de execuție era cu mult depășită față de graficul avansat.

Se mai constată că în perioada de sistare a lucrărilor nu s-au realizat lucrări de confecționare a armăturilor-ce nu se efectuau pe santier- și nici aprovizionări cu piatră și agregate, dat fiind că nu se puteau depozita pe santier.

Nu era de natură a conduce la pierderea finanțării pentru întregul proiect neconcordanța care a apărut cu privire la numărul de depozite de scule și unelte în sensul că numărul caselor nu a fost același, respectiv 7, în întreaga documentație tehnică, ci doar în memoriul tehnic arhitectură, în planul de situație și în Formularul F3 întocmit pentru lista de cantități, în timp ce executantul a ofertat doar o astfel de clădire, pentru că, în baza contractului de finanțare, se asigura plata doar pentru unul dintre aceste depozite, iar pentru diferența sumele se puteau suporta din sursele proprii ale comunei, după cum, rezultă cu evidență din situația prezentată, nu aceasta a fost cauza ce a condus la rezilierea contractului de execuție, respectiv a întârzierilor înregistrate în executarea lucrărilor.

Din raportul de expertiză reiese că procentul de realizare a obiectivului nr.10 a fost de 4,56%, raportat la 1 singur depozit de executat, așa încât nu s-a ajuns la discuții despre o reziliere a contractului de finanțare pentru acest motiv cât timp cel puțin unul dintre depozite nu a fost finalizat, existând în contract și un capitol destinat lucrărilor suplimentare impuse de derularea proiectului.

Mai constată echipa de experți că, valoric, lucrările de construcții hidrotehnice au fost efectuate în procent de 79,59%, lucrările de construcții civile au fost efectuate în procent de 11,49%, iar totalul de 25,52% este grăitor pentru faza de execuție a contractului la data rezilierii.

În acest context în care prin nota de control a proiectantului din 30-10-2015, întocmită cu 15 zile înainte de termenul de finalizare a lucrării asumat de executant la data de 24-08-2015,  se estima că obiectivul nr.8-clădire administrativă v-a putea fi finalizat în cca.180 zile lucrătoare dacă timpul este favorabil și va exista o aprovizionare ritmică cu materiale și combustibil, hala de pește va putea fi finalizată în 180/210 zile lucrătoare, apărare de mal bazin- în 60 zile lucrătoare, amenajare cheu bazin – în 90 zile lucrătoare, platforma debarcaderului-90 zile lucrătoare, în timp ce la amenajare cheu vertical nu s-a lucrat, după cum nu se lucrează nici la depozitele de scule, cabină poartă, racorduri exterioare, iar la crematoriu nu s-au efectuat nici un fel de lucrări, neputând fi estimată perioada de realizare, iar  raportul de realizări este întocmit  de către SC (....) SRL la data de 30-10-2015, evidenția, în esență, că lucrările de construcții pentru clădire poartă, crematoriu și instalații nu au fost începute, în timp ce hala de pește a fost realizată în procent valoric de 2,32%, clădire administrativă în procent de 5,32%, platforme debarcader-36,84%, amenajare bazin-70%, în unele dintre aceste procente fiind inclusă și aprovizionarea de materiale, în timp ce la 21-10-2015, în cadrul unei întâlniri comune a părților executantul s-a angajat să depună eforturi pentru a realiza un progres cât mai mare până la 15-12-2015, propunând prelungirea duratei de execuție până la data limită a contractului de finanțare, revizuirea graficului de execuție pentru finalizarea lucrărilor de amenajare portuară, a structurilor la obiectele de construcții civile și dotările aferente până la 15-12-2015, urmând ca lucrările de instalații și arhitectură să se realizeze în trimestrul 1 2016, alături de alte măsuri care să accelereze ritmul lucrărilor, era clar că termenul de execuție asumat nu putea fi respectat de către executant și că se estima finalizarea lucrărilor cel devreme la jumătatea anului 2016, în condițiile în care urma o nouă perioadă de iarnă  ce  nu ar fi permis executarea în condiții corespunzătoare a lucrărilor.

Soluția ce s-a impus în mod justificat a fost măsura rezilierii contractului de execuție, intervenită prin Hotărârea nr.145/18-11-2015 emisă de Consiliul Local al com. (....(....), cu atât mai mult cu cât, deja din luna septembrie 2015, beneficiarul achita penalități de întârziere în baza contractului de finanțare, ca urmare a prelungirii termenului de finalizare a contractului.

Astfel, trebuie remarcat că, după ce prin actul adițional nr.1/11-10-2013 la contractul de finanțare nerambursabilă nr.(....), s-a prevăzut posibilitatea beneficiarului de a solicita un avans de până la 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile cu obligația de a prezenta documente justificative pentru acestea, iar prin actul adițional nr.2/08-10-2014 s-a stabilit valoarea TVA și valoarea totală a proiectului, prin actul adițional nr.3/08-10-2014 se stabilește obligația beneficiarului care aplică legislația de achiziții publice , inclusiv avizarea acestora, în maxim 18 luni de la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, în timp ce prin actul adițional nr.4/29-06-2015 se prevede că durata de execuție a contractului este de 27 luni, data de 19-11-2015 reprezentând termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de rambursare; beneficiarul, dacă nu se încadrează în durata maximă de execuție poate solicita prelungirea acestuia, însă prelungirea termenului de execuție cu 3 luni peste termenul stabilit în contract se aprobă cu plata unei penalități de 0,1% din valoarea finanțării nerambursabile contractată, pentru fiecare lună de prelungire, reprezentând o sumă totală de 42.902,25 lei, calculată până în noiembrie 2015.

Prin urmare, pentru fiecare lună de prelungire a duratei de execuție, estimat de către executant a fi finalizată la jumătatea anului 2016, beneficiarul ar fi fost obligat să plătească suma de 12393,98 lei, suportată din bugetul localității, deși încheiase un contract de finanțare pentru o sumă nerambursabilă, și aceasta în condițiile în care autoritatea finanțatoare ar fi acceptat o prelungire în această modalitate a contractului de finanțare.

 Situația s-a și modificat întrucât Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile, prin decizia nr.189/07-12-2015, de modificare a deciziei nr.166/09-11-2015, stabilește că beneficiarii proiectelor de finanțare prin POP 2007-2013 care nu finalizează execuția acestora până la data de 31 decembrie 2015, au posibilitatea finalizării acestora până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare, în timp ce beneficiarii acelorași proiecte nefinalizate și pentru care au fost efectuate plăți în avans de către MADR-DGP-AMPOP au posibilitatea finalizării acestora până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, numai cu condiția restituirii avansului încasat și nejustificat până la 15 decembrie 2015.

Dat fiind stadiul lucrărilor din noiembrie 2015, beneficiarul nu se putea obliga la plata de penalități pentru fiecare lună de prelungire a contractului de execuție, adăugate la cele deja plătite din luna septembrie 2015, penalități pe care executantul nu și le-a asumat, dar se expunea și la sancțiunea rezilierii contractului de finanțare din culpa sa, în condițiile în care se stabilise în mod clar că se prelungește acest contract doar până în luna noiembrie 2015.

Nerespectarea de către executant a termenului de execuție a fost cauza ce a condus la rezilierea contractului de execuție și a avut drept principală consecință pierderea finanțării nerambursabile în cuantum  de 17 635 981,34 lei- prejudiciu cert,  de care  beneficia com.(....(....), fără alte obligații decât un minim de investiții pe care trebuia să le efectueze în vederea realizării unor lucrări necesare punerii în valoare a obiectivului finanțat, cum ar fi achiziția unui transformator și executarea lucrării de alimentare cu energie electrică a debarcaderului- parte din proiectul de investiții.

Nu este necesar ca finanțarea să fi intrat integral în patrimoniul beneficiarului pentru a se constitui într-un prejudiciu cert deoarece tocmai aceasta a fost consecința atitudinii culpabile a executantului, respectiv că UAT (....(....) nu deține în prezent obiectivul de investiții pentru care obținuse finanțare nerambursabilă de 17 635 981,34 lei.

Nu numai că a pierdut finanțarea nerambursabilă  în cuantum de 17 635 981,34 lei, dar beneficiarul a fost obligat să restituie din bugetul propriu  sumele achitate de MADR-DGP-AMPOP în cuantum de 9.663.295,58 lei, respectiv avans-7.150.373,54 lei și  2.512.922,04 lei-contravaloarea cerere de rambursare nr.2, din care s-a restituit astfel: 2.512.922,04 lei, cu OP 1116/17-12-201;  2.381.849,74 lei- cu OP nr.1119/18-12-2015; 1.464.612,93 lei- prin OP nr.200/24-02-2016, diferența neplătită fiind de 3.303.910,87 lei.

Această diferență de 3.303.910,87 lei rămasă neachitată nu se constituie într-un prejudiciu distinct de valoarea integrală a proiectului în cuantum de 17 635 981,34 lei deoarece com.(....(....) a rămas cu un proiect tehnic întocmit și care, după ajustările necesare și identificarea altor surse de finanțare, poate fi valorificat, ca și cu o parte din construcții realizate, ce, de asemenea, pot fi finalizate și utilizate destinației proiectate.

Aceeași este situația și în cazul garanției de bună execuție, fiind de subliniat că, potrivit art.14.1  din contractul de execuție, executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție în cuantum de 1.096.889,5 lei pentru perioada de 36 luni calendaristice, prin instrument de garantare emis în conformitate cu art.90 alin.1 din HG nr.925/2006, în art.14.3 statuându-se că achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător  obligațiile asumate prin contract.

În respectarea acestei clauze, a fost încheiat cu SC (....)SA București contractul de asigurare, fiind emisă polița de asigurare de garanții contractuale nr.884/21-10-2014 și scrisoarea de garanție de bună execuție din aceeași dată.

Prin adresa nr.5245/26-10-2015, com.(....(....) solicită asigurătorului (....)SA București plata contravalorii despăgubirii reprezentând garanție de bună execuție în cuantum de 1.096.889,5 lei, în baza art.14.3 din contractul de execuție, ca urmare a nerespectării repetate de către executant a termenelor de execuție  prevăzute în graficul de execuție inițial și în graficul de execuție revizuit din 24 august 2015, iar prin adresa nr.5355/02-11-2015 se solicită contravaloarea despăgubirii reprezentând returnare avans în cuantum de 1.464.612,93 lei, invocându-se aceleași motive.

Asigurătorul plătește către UAT (....(....) doar suma de 1.464.612,93 lei-garanție returnare avans, dar nu și garanția de bună execuție.

În situația în care se constată că nerespectarea termenului de execuție a contractului de către executantul SC (....) SA a produs un prejudiciu de 17 635 981,34 lei constând în finanțarea pierdută, nu se mai impune și obligarea asigurătorului la plata către beneficiar a garanției de bună execuție, obligație de plată ce se activează dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător  obligațiile asumate prin contract, ceea ce în cauză s-a probat, cu atât mai mult cu cât nici nu rezultă din contractul de asigurare raportul de solidaritate dintre persoana asigurată- reclamanta-pârâtă  și asigurător.

Anterior măsurii de reziliere, Consiliul Local (....(....) a încheiat cu Ministerul Finanțelor  contractul de împrumut nr.543461/4103/06-08-2015 pentru suma de 7.500.000 lei, pe o durată de 15 ani, din care pentru proiectul ,,Reabilitare, modernizare şi dotare punct de debarcare în com.(....), jud.Tulcea suma de 3.565.913 lei - prefinanțare și suma de 3.335.234 lei-cheltuieli neeligibile.

După încetarea raporturilor contractuale, ca urmare a rambursării anticipate parțiale a creditului, s-a modificat valoarea împrumutului la suma de 583.585,20 lei, conform actului adițional nr.1/05-01-2016 și mai apoi la suma de 527.058,96 lei, potrivit actului adițional nr.2/12-01-2016, fiind restituită astfel suma de 6.916.414,80 lei la data de 21-12-2015.

Acest împrumut realizat în vederea finanțării celorlalte obiective a căror realizare îi revenea în cadrul proiectului de investiții beneficiarului, a fost restituit ca urmare a rezilierii contractului de execuție și a contractului de finanțare, însă a generat dobânzi în cuantum de  111.878,12 lei  pe care beneficiarul le-a suportat între data contractării împrumutului și data restituirii, și care reprezintă un prejudiciu separat încercat de UAT (....(....) deoarece pierderea finanțării nu a mai impus executarea obiectivelor pentru care împrumutul a fost contractat, iar dobânzile achitate la sumele împrumutate au fost suportate de beneficiar, deși acesta nu poate beneficia de obiectivul de investiții ce nu a fost executat din culpa contractuală a executantului, după cum s-a argumentat.

Așa fiind, față de considerentele expuse, instanța va respinge cererea principală ca nefondată și, drept consecință, și cererea de chemare în garanție se va respinge ca rămasă fără obiect, însă se va admite în parte cererea reconvențională formulată în principal și se va dispune obligarea reclamantei-pârâte SC (....) SA București la plata către pârâta-reclamantă a sumei de 17.635.981,34 lei  reprezentând valoarea sprijinului financiar nerambursabil și a sumei de 111.878,12 lei  reprezentând dobânzi achitate în baza contractului de împrumut încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice pentru cofinanţarea investiţiei.

Valorificând aspectele învederate, se vor respinge ca nefondate capetele de cerere vizând plata garanţiei de bună execuţie și respectiv  plata sumei de 3.303.910,87 lei reprezentând rest neachitat din finanţarea retrasă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea principală promovata de reclamanta-pârâtă S.C. , cu sediul social în Bucuresti, (....)1,  în contradictoriu  cu pârâta-reclamantă (....), cu sediul procesual ales la (....)jud Constanţa, pârâta SC (....)cu sediul în (....) si cel  procesual ales la (....) din (....), ca nefondată.

Respinge cererea de chemare în garanţie formulata in contradictoriu cu chemata in garanţie SC (....)cu sediul social în (....), si cel procesual ales in mun. (....)cu sediul în str Sergent Apostol Gheorghe Constantin, nr 8-10, et 4, biroul 4-5, ca rămasă fără obiect.

Admite în parte cererea reconvenţională formulată în principal.

Obligă reclamanta-pârâtă la plata către pârâta-reclamantă a sumei de 17.635.981,34 lei  reprezentând valoarea sprijinului financiar nerambursabil.

Obligă reclamanta-pârâtă la plata către pârâta-reclamantă a sumei de 111.878,12 lei  reprezentând dobânzi achitate în baza contractului de împrumut încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice pentru cofinanţarea investiţiei.

Respinge capătul de cerere vizând plata garanţiei de bună execuţie ca nefondat.

Respinge capătul de cerere privind plata sumei de 3.303.910,87 lei reprezentând rest neachitat din finanţarea retrasă ca nefondat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Tulcea.

Pronunţată în şedinţa publică din 7 noiembrie 2018.

PREŞEDINTE,GREFIER,