Contestaṭie la executare fiscală.Recurs.

Decizie 162 din 10.06.2019


Contestaṭie la executare fiscală.Recurs.

Cuprins pe materii: Drept civil.Persoană juridică.Capacitate de folosinṭă.

Index alfabetic:

- Primăria

- Capacitate de folosinṭă

- Dreptul de acces la instanṭă

C.civ.:art.191;C.proc.fisc.: art. 174 alin.(1)

Structura permanentă, denumită „primărie” nu are capacitate de folosinţă, aceasta nefiind persoană juridică de drept public, însă, la judecata contestaţiei la executare, instanţa era obligată să citeze organul de executare- Municipiul Galaṭi, în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmărite ori, în cazul executării prin poprire, îşi are sediul sau domiciliul terţul poprit.

Tribunalul Galaṭi, secṭia I civilă, dec.civ. nr.162/27.09.2018

Prin recursul formulat, contestatorul a solicitat anularea încheierii nr.833/30.10.2017 pronunṭate de Judecătoria Galaṭi, admiterea contestaţiei la executare şi a cererii de întoarcere a executării silite, precum şi obligarea intimatei la restituirea sumelor reţinute şi restituirea taxelor judiciare de timbru achitate.

Recursul este fondat.

Contestaṭia la executare, formulată în contradictoriu cu Primăria Galaṭi, a fost respinsă de prima instanṭă, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de capacitate de folosinţă.

Având în vedere disp. art. 77 din Legea nr. 215/2001 şi art. 21 alin. 1 din acelaşi act normativ, tribunalul a reţinut că structura permanentă, denumită „primărie” nu are capacitate de folosinţă, aceasta nefiind persoană juridică de drept public.

În acest context, reṭinând şi dispoziţiile art. 191 C.civ., Tribunalul a stabilit că, în privinţa „primăriei”, ca structură permanentă, legea nu a dispus în privinţa acordării unei personalităţi juridice pentru ca aceasta să dobândească şi capacitate de folosinţă.

Pe de altă parte, cu referire la dreptul de acces la instanţă, invocat de recurent, Tribunalul a reţinut că,  potrivit art. 174 alin. 1 C.proc.fisc. , la judecarea contestaţiei instanţa va cita şi organul de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmărite ori, în cazul executării prin poprire, îşi are sediul sau domiciliul terţul poprit.

În consecinţă, contrar celor reţinute de prima instanţă, aceasta avea obligaţia de a cita în cauză organul de executare – Municipiul Galaţi, cu specificarea compartimentului care realizează efectiv acte de executare silită, respectiv Direcţia Generală de Impozite, Taxe şi alte Venituri Locale.

De altfel, aşa cum a arătat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza S.C. "Raisa M. Shipping“ - S.R.L. împotriva României,  efectivitatea dreptului de acces impune ca un individ să beneficieze de o posibilitate clară și concretă de a contesta un act ce constituie o ingerință în drepturile sale.

Faṭă de cele menṭionate, recursul a fost admis, încheierea contestată a fost casată, cauza fiind trimisă spre rejudecare către aceeaşi instanţă, care urma a cita, în calitate de intimat pe Municipiul Galaţi, prin Primar - Direcţia Generală de Impozite, Taxe şi alte Venituri Locale.