Executare silită. Proces-verbal de distribuire. Admisibilitatea distribuirii unor sume cu titlu de cheltuieli de executare către alţi executori judecătoreşti din dosare execuţionale care nu au fost conexate

Sentinţă civilă 29 din 22.04.2019


Deliberând asupra recursului  de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1/2018 pronunţată de Judecătoria Sibiu s-a respins contestaţia la executare  formulată  şi precizată  de contestatoarea  Banca … în contradictoriu cu intimaţii Biroul Executorului Judecătoresc A.A. , Biroul Executorului Judecătoresc B.B.,  Direcția Fiscala Locala SIBIU - Primăria Sibiu, Biroul Executorului Judecătoresc C.C..

Totodată, s-a luat act  de cererea formulată de BEJ C.C. privind solicitarea pe cale separată a cheltuielilor  de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că:

Creditorul X.X. prin SC C. SRL, a început executarea silita împotriva debitorului Y.Y., formându-se dosarul de executare 2/2014 la BEJ C.C.. Titlul executoriu este reprezentat de contract de credit şi garanție nr. 3 din data de 2007 şi actele adiționale ulterioare Debitul a fost de 279.019,14 euro, iar cheltuielile de executare in cuantum de 26.126,82 lei, titlurile executorii din dosarul nr. 2/2014 fiind depuse in dosarul nr. 2/2013 al BEJ A.A. la cererea acestuia.

Prin încheierea civilă nr. 7/2015 pronunţată de Judecătoria Sibiu în dosarul nr. 3/306/2015 a fost admisă cererea de conexare formulată de BEJ B.B., în contradictoriu cu BEJ A.A., cu creditorul „Z.” SRL şi  debitorul Y.Y., şi s-a dispus conexarea dosarului execuţional nr. 7/2014 al BEJ B.B. la dosarele execuţionale nr. 1 – 6 /2013 ale BEJ A.A.. Au fost stabilite cheltuieli de executare din dosarul execuţional nr. 7/2014 al BEJ B.B. în cuantum de 10189,34 lei.

Executorul judecătoresc A.A. a dispus în dosarul execuţional nr. 2/2013  scoaterea la licitaţie a imobilului situat în Sibiu strada … ,fiind adjudecat la data de … potrivit PV de licitaţie nr. …, la preţul de 62.500 EURO de către adjudecatar ....

În Procesul verbal din data de 13.02.2018, se consemnează faptul ca au fost primite următoarele creanţe :creanţa creditorului urmăritor si ipotecar Banca …, își precizează creanţa la suma de 86,826,62 euro;Creanţa X.X. prin SC C. SRL prin BEJ C.C.  in cadrul dosarului 2/2014 solicita înscrierea cu suma de 279.019,14 euro si 26.126,82 lei cheltuieli de executare; Creanţa fiscala a Comunei … care prin adresa nr. … solicita înscrierea cu suma de 64.939,97 lei cu titlu de impozite restante; Creanţa fiscala a Direcţiei Fiscale Locală Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, str...nr..., jud. Sibiu, care prin adresa nr. …/2017 îsi precizează creanţa la suma de 26.716 lei (din care 152 lei cheltuieli de executare).

Prin procesul verbal de distribuire sume din data de 13.02.2018 executorul judecătoresc dispune distribuirea de sume , astfel :

1.Suma de 8.177,09 lei către executor judecătoresc A.A., cu titlu de onorariu in cadrul dosarului 2/2013;

2.Suma de 5.267,23 lei către executor judecătoresc A.A., cu titlu de cheltuieli de executare avansate in cadrul dosarului 2/2013;

3.Suma de 10.189,34 lei către BEJ B.B. cu titlu de cheltuieli de executare stabilite prin încheierea de conexare;

4.Suma de 26.126,82 lei către BEJ C.C. in cadrul dosarului 2/2014 cu titlu de cheltuieli de executare;

5.Suma de 152 lei către Direcţia Fiscală Locală Sibiu cu titlu de cheltuieli de executare;

6.Suma de 239.750,03 lei către creditorul urmăritor si garantat Banca …, cu titlu de parţial creanţa urmărita in baza titlurilor executorii;

Contestatoarea considera ca nu sunt îndreptățiți la distribuiri BEJ C.C. şi  Direcţia Fiscala Locală Sibiu  , respectiv suma de 26.126,82 lei către BEJ C.c. in cadrul dosarului 2/2014 cu titlu de cheltuieli de executare;Suma de 152 lei către Direcţia Fiscala Locală Sibiu cu titlu de cheltuieli de executare;

Se arată că in afara de creanţa Băncii … care este creanţa garantata precum si cheltuielile BEJ A.A. stabilite în Dosar exec. 2/2013 si a cheltuielilor BEJ B.B. a cărei conexare a fost stabilita de instanţa de judecata, nici o alta suma a celorlalți executori fiscali si judecătoreşti nu se încadrează in sumele prevăzute a fi distribuite cu prioritate conform art.563 si următoarele cod procedura de la 1865 (art.864 alin,1 Cod procedura civila nou), cheltuielile fiind efectuate in alte dosare execuționale si nicidecum pentru realizarea valorificării imobilului. Nu exista o reunire a tuturor dosarelor execuționale cu excepţia BEJ B.B. la Dosarul execuțional nr. 2/2013 conform art. 373 ind.4 Cod procedura si nici vreo cerere de intervenţie conform art.689 - 695 cod procedura civila).Cheltuielile de executare, pentru a avea rang preferenţial trebuie făcute in interesul comun al creditorilor, or, cheltuielile făcute de executorul C.C. sunt realizate pentru alți creditori, nu sunt în interesul comun al creditorilor (celelalte dosare nu privesc acelaşi creditor si nu sunt in interesul comun).Înscrierile cheltuielilor de executare - au statut de creditori chirografari, prin depunerea titlurilor executorii, respectiv a Proceselor verbale, Distribuirea trebuie făcuta conform rang de preferinţa art. 562-571/cod procedura civila (art.868 cod proc. civila).Cheltuielile de executare si onorariul executorului judecătoresc C.C. nefiind făcute in interesul comun al creditorilor, conform prevederilor invocate trebuie asimilat si înscris la distribuiri de sume in rangul chirografarilor. Cheltuielile de executare au fost făcute în alte dosare execuționale, privesc alți creditori decât Banca … si nu s-a făcut dovada in nici un moment ca aceste cheltuieli ar fi profitat creditorului Banca …, prin urmare sub nici o forma nu pot fi asimilate ca si cheltuieli făcute in interesul comun al creditorilor; astfel, acesta nu se poate bucura de un rang preferenţial la distribuirea de sume in Dosarul nr. 2/2013 ; Aceste cheltuieli nu au statut privilegiat in Dosarul execuțional nr. 2/2013, ci doar cu statut creditorului chirografar.

Potrivit dispozițiilor art. 563 din Codul de procedură civilă, în cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulți creditori sau dacă până la eliberarea  sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus și alți creditori titlurile lor, executorul judecătoresc va proceda la distribuirea sumei potrivit ordinii de preferință prevăzute în cuprinsul acestui articol, având prioritate cheltuielile de executare și cele efectuate în interesul comun al creditorilor, creanțele garantate cu ipotecă, gaj sau drept de preferință asupra bunului vândut și creanțele rezultând din împrumuturi bancare. Împotriva modului de distribuire a sumelor obținute din executarea silită cel nemulțumit poate face contestație în termen de 3 zile, astfel cum prevăd disp. art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 din Legea 188/2000, „executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justiţiei. Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, cu excepţia cazului in care creditorul a renunţat la executare, situaţie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel.”

 Aceste dispoziţii ale legii speciale in deplin acord cu art. 371 indice 7 Cod procedura civilă din 1865 conduc la concluzia de certitudine ca pentru o parte a cheltuielilor de executare executorul judecătoresc este el însuşi creditor al debitorului urmărit astfel cum de altfel rezulta si din procesul verbal contestat. Conform art. 670 alin. 2-4 Codul de procedură civilă: „ (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul când creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a făcut plata în mod voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat potrivit art. 668, a executat obligaţia de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul executorului judecătoresc şi, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporţional cu activitatea depusă de aceştia. (3) Sunt cheltuieli de executare: 1. taxele de timbru necesare declanşării executării silite; 2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii; 3. onorariul avocatului în faza de executare silită; 4. onorariul expertului, al traducătorului şi al interpretului; 5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită; 6. cheltuielile de transport; 7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite. (4) Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii. ..(6) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1) - (5), încheierea constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât şi pentru executorul judecătoresc.

Din coroborarea înscrisurilor care se regăsesc în dosarul de executare comunicat în copie rezultă că au fost avute în vedere procesele verbale de stabilire sumă încheiate de executorii judecătoreşti,acestea reprezentând titluri executorii.

Instanţa a constatat că a fost respectată ordinea de preferinţă stabilită de art.563 Cod procedură civilă şi nu pot fi  reţinute apărările creditoarei potrivit cărora era necesară conexarea dosarelor de executare,dispoziţiile art.39 alin.5 din Legea 188/2000 atribuindu-le un astfel de caracter iar obligativitatea conexării nu este impusă de nici o dispoziţie legală. Apoi, dispoziţiile legale menţionate anterior nu fac distincţie între cheltuielile de executare. Cheltuielile aferente executării silite, au caracter prioritar în raport de alte creanţe sau cheltuieli. Invocarea faptului că onorariul executorului judecătoresc este disproporționat față de munca efectiv prestată de acesta este neîntemeiată pe calea contestației împotriva modului de distribuire a sumei, această contestație vizând ordinea de preferință a creanțelor iar nu întinderea sumelor.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs „B” SRL solicitând admiterea recursului, modificarea in tot a sentinţei atacate si pe cale de consecinţa, admiterea contestaţiei așa cum a fost formulata împotriva Procesului verbal de distribuire si eliberare sume încheiat in data de 13.02.2018 in dosar nr. 2/2013 al Bej A.A.;

Solicită obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de purtarea prezentului dosar, in temeiul art. 274 Cod de procedura civila;

Arată că în fapt, la data de 13.02.2018, in cadrul dosarului de executare silita nr. 2/2013 al Bej A.A. a fost întocmit un Proces verbal de distribuire sume prin care s-a stabilit ca preţul încasat aferent imobilului adjudecat - garanţia băncii cedente - Banca …, sa fie repartizat astfel: - 8.177,09 lei către Bej A.A., - 5.267,23 lei către Bej A.A., -10.189,34 lei către Bej B.B., - 26.126.82 lei către C.C. in cadrul dosarului de executare silita nr. 452/2014 cu titlu de cheltuieli de executare, - 152 lei către Direcţia Fiscala Locala Sibiu cu titlu de cheltuieli de executare, si suma de 239.750,03 lei către creditorul cesionar - garantat Banca ....

Împotriva acestui Proces verbal, banca cedentă a formulat o contestaţie prin care a solicitat: anularea parţiala a Procesului verbal de distribuire si eliberare sume rezultate din vânzarea la licitaţie publica din data de 15.12.2017, precum si obligarea executorului judecătoresc la emiterea unui nou Proces verbal, urmând a fi înlăturate sumele de 26.126,82 lei distribuita către Bej C.C., precum si suma de 152 lei către Direcţia Fiscala Locala Sibiu.

Aceasta contestaţie a fost formulata de către banca cesionara solicitând a fi înlăturate cele doua sume de mai sus, motivat de faptul ca, acestea sunt creanţe chirografare, distribuirea trebuind a fi efectuata potrivit dispoziţiilor art 563 Vechiul Cod de procedura civila.

La data de 15.10.2018, instanţa de fond a dispus respingerea contestaţiei formulate, motivat de faptul ca: a fost respectata ordinea de preferinţa stabilita de art. 563 Cod de procedura civila si nici nu se impunea conexarea dosarelor de executare. Totodată, instanţa de fond a reţinut ca, aceste cheltuieli de executare efectuate au caracter prioritar in raport de alte creanţe sau cheltuieli.

De asemenea, precizam ca, intre Banca … si Y.Y., in calitate de împrumutat si garant ipotecar a intervenit Contractul de credit nr. 1/2010, modificat si completat prin actele adiţionale ulterioare (ultimul act adiţional fiind nr. 4/2012), prin intermediul căruia debitorul a luat cu titlu de împrumut suma de 81.580,08 EUR.

Având in vedere neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitor prin contractul mai sus menţionat, aceasta a acumulat rate scadente pe care nu le-a achitat conform clauzelor contractuale agreate, iar Banca in mod justificat, a declarat scadent anticipat contractele de credit, conform notificării transmise către debitor.

Ulterior, Banca …a transmis către „B” S.R.L, creanţa deţinuta împotriva debitorului, precum si toate drepturile si obligaţiile decurgând din contractul de ipoteca.

Începând cu data transferului, subscrisa s-a subrogat in toate drepturile si obligaţiile deţinute de Cedent fata de debitorul preluat, iar toate obligaţiile care revin debitorului urmând a fi îndeplinite fata de Cesionarul „B” S.R.L;

2. Recursul formulat este fondat.

Solicită instanţei de control sa observe ca, la pronunţarea hotărârii atacate, nu s-au avut in vedere toate motivele invocate de subscrisa in cadrul contestaţiei.

Astfel, instanţa de fond a reţinut foarte succint motivele de fapt si de drept expuse in cadrul cererii si s-a pronunţat in mod formal, având la baza o motivare generala, bazata pe dispoziţiile art. 563 Vechiul Cod de procedura civila.

Deși, banca cedentă a arătat instanţei de fond ca, înţelegem a critica Procesul verbal de distribuire si eliberare sume încheiat în data de 13.02.2018, întrucât sumele au fost distribuite eronat către nişte creditori chirografari, fara a fi avuta in vedere ordinea de preferinţa prevăzuta de lege, instanţa retine ca: „Cheltuielile aferente executării silite, au caracter prioritar in raport de alte creanţe sau cheltuieli/'

Apreciem ca, atât cheltuielile de executare silita si cat si onorariul executorului judecătoresc Bei D.D., pentru a avea rang preferenţial la distribuire, trebuie făcute in interesul comun al creditorilor, asa cum prevăd dispoziţiile art. 563 alin. 1 lit a) Cod de procedura civila:"... executorul judecătoresc procedează la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferinţa, daca legea nu prevede altfel: a) creanţele reprezentând cheltuieli de judecata, pentru masuri asigurătorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al căror preț se distribuie, precum si orice alte cheltuieli făcute in interesul comun al creditorilor"

Or, ceea ce s-a susţinut in fata instanţei de fond si nu a fost luat in considerare de către aceasta, este tocmai faptul ca, cheltuielile făcute de un alt executor judecătoresc pentru alți creditori (ce nu sunt parte in cadrul dosarului de executare nr. 2/2013), nu sunt efectuate in interesul creditoarei-garantate.

Eventualele distribuiri către ceilalţi executori/creditori s-ar fi putut efectua doar in măsura in care ar fi existat excedent după recuperarea cheltuielilor de executare in dosarul execuțional nr. 2/2013 si după acoperirea integrala a debitului creditorului garantat, respectiv al subscrisei.

învederam instanţei de control sa constate ca, prin nesocotirea celor sus-menționate s-au încălcat grav drepturile subscrisei, fiindu-i diminuata valoarea creanţei ce ar fi trebuit sa se distribuie, in mod corect si legal.

De asemenea, prin nesocotirea dispoziţiilor legale sus-menționate se încălca rangurile la distribuire, trecându-se creditorii ordinari-chirografari cu plaţi prioritare înaintea creditorului ipotecar, astfel fiind stabilita o alta ordine de distribuire decât cea legala.

In aceasta situaţie, apreciem ca instanţa de fond in mod eronat a interpretat dispoziţiile legale, recunoscând ca au prioritate toate cheltuielile de executare efectuate in alte dosare de executare.

Cel mult pot fi acceptate de la ceilalţi creditori doar cheltuieli de executare parţiale, cele ce au legătura cu imobilul urmărit, așa cum este situaţia Bej-ului B.B.

Raportat la prevederile articolului 563 alin. 1 Cod procedura civila, coroborat cu cele ale art. 564, singurele creanţe care vor fi stinse prioritar creanţei subscrisei, in calitate de creditor garantat, sunt cele prevăzute de art.563 alin. 1 litera a) Cod procedura civil, respectiv creanţele reprezentând cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al căror preț se distribuie, precum si orice alte cheltuieli făcute in interesul comun al creditorilor.

In prezenta cauza, sumele (reprezentând onorariu si cheltuieli de executare) cu care s-a înscris Bej C.C. si Direcţia Fiscala Locala Sibiu nu pot fi incluse in categoria creanţelor prevăzute de art. 563 alin. 1 litera a) Cod procedura civila, întrucât aceste cheltuieli nu au fost realizate pentru executarea bunului-imobil al cărui preț se distribuie si nici nu reprezintă cheltuieli făcute in interesul subscrisei, întrucât acestea vizează alt creditor. Criteriul avut in vedere de legiuitor este unul obiectiv, cu privire la bun si nu unul subiectiv, cu privire la persoana debitorului.

In continuare, consideram ca textul art. 563 alin. 1 litera a) Cod de procedura civila, se refera la cheltuielile de executare efectuate in dosarul execuțional nr. 2/2013 si nu in altele.

Executorul judecătoresc, precum si creditorul-Direcția Fiscala Locala Sibiu care si-au depus titlurile de creanţa in acest dosar sunt creditori chirografari si doar in aceasta calitate, pot participa la distribuirea sumei obţinute din valorificarea bunului adjudecat in dosarul execuțional nr. 22/2013, subscrisa, in calitate de cesionara in drepturi a Băncii … având un drept prioritar la distribuirea sumelor.

ii. Cu privire la menţiunea din hotărârea recurată : "Invocarea faptului ca onorariul executorului judecătoresc este disproporţionat fata de munca efectiv prestata de acesta este neîntemeiata pe calea contestaţiei împotriva modului de distribuire a sumei, aceasta contestaţie vizând ordinea de preferinţa a creanţelor, iar nu întinderea sumelor", arătam ca, inca o data instanţa de fond a interpretat eronat susţinerile creditoarei garantate, întrucât aceasta a învederat ca unul dintre motivele pentru care nu considera a fi îndreptăţiţi la distribuire ceilalţi creditori, este si faptul ca, sumele solicitate sunt excesiv de mari in comparaţie cu eforturile depuse in cadrul executării silite

Aşadar, apreciem in continuare ca, si in măsura in care s-ar considera ca ceilalţi creditori sunt îndreptăţiţi a le fi distribuita vreo suma cu titlu de cheltuieli de executare, învederam instanţei ca acestea sunt exagerat de mari raportat la diligentele depuse de către executorul judecătoresc/creditorul chirografar - Direcția Fiscala Locala Sibiu, in vederea recuperării acestora.

In stabilirea onorariului executorului judecătoresc, acesta ar trebui sa aiba in vedere, atat criteriile prevăzute la art. 55 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a legii, cat si alte criterii, după cum urmează: cheltuiala executorului judecătoresc; complexitatea si valoarea actului efectuat; răspunderea executorului judecătoresc pentru actul îndeplinit; valoarea creanţei; numărul actelor si al operaţiunilor întocmite sau desfăşurate in dosarul de executare; complexitatea cauzei execuționale apreciata in concret. Simplu fapt ca, un executor judecătoresc ist depune titlul deţinut in cadrul altui dosar de executare silita, nu il îndreptăţeşte sa se îndestuleze cu toate cheltuielile si întregul onorariu înaintea unui creditor garantat.

Onorariul executorului judecătoresc reprezintă un element din sfera cheltuielilor de executare si este prevăzut, sub aspectul naturii juridice și al cuantumului minimal si maximal, in art. 39 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si totodată este un drept corespunzător serviciului prestat, iar nu o obligaţie.

Acest drept subiectiv trebuie însa exercitat cu buna-credință, cu respectarea legii si numai in limitele stabilite de art. 39 alin. (1) lit. a) - d) din Lege si ale anexei nr. 1 a O.M.J. nr. 2550/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 55 alin. (3) din Regulament.

Intr-adevăr, onorariul executorului judecătoresc este un drept, calificat de art. 39 alin. (1) din Lege, însă acesta trebuie exercitat in limitele legii si ale bunei credinţe, pana la graniţa abuzului de drept.

Fata de toate aceste aspecte, solicita admiterea recursului, modificarea in tot a sentinţei civile sus-menționate si pe cale de consecinţa, admiterea contestaţiei așa cum a fost formulata împotriva Procesului verbal de distribuire si eliberare sume încheiat in data de 13.02.2018 in dosar nr. 2/2013 al Bej A.A.. Obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de purtarea prezentului dosar, in temeiul art. 274 Cod de procedura civila;

In drept, recursul se întemeiază pe dispoziţiile art. 299 si urm. Vechiul Cod de procedura civila, art. 274 V. Cod de procedura civila.

Direcţia Fiscală Locală Sibiu a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii formulate de către „B”  S.R.L.

In fapt, arată că  prin recursul formulat, „B”  S.R.L solicită să se dispună modificarea în tot a sentinţei civile nr. 1/15.10.2018 pronunţată de Judecătoria Sibiu, şi pe cale de consecinţă admiterea contestaţiei la executare împotriva procesului verbal de distribuire şi eliberare a sumelor încheiat la data de 13.02.2018 în dosarul nr. 2/2013 al Bej A.A..

Executorul a distribuit în mod corect suma de 152 lei reprezentând cheltuieli de executare, efectuate de Direcţia Fiscală Locală Sibiu, întrucât acestea se încadrează în cheltuielile prevăzute de art. 563 alin .l lit.a Cod Procedură Civilă.

Alegaţiile recurentei precum că ar fi trebuit stinse doar acele cheltuieli de executare care au fost făcute pentru executarea bunului imobil, nu sunt în susţinute de prevederile legale.

Astfel, legiuitorul prin art.563 Cod Procedură Civilă nu face nici un fel de diferenţă între cheltuielile cu executarea bunului sau alte cheltuieli ce privesc executarea debitorilor.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că executorul a procedat în mod corect si legal la distribuirea sumelor.

În drept invocă disp. art. 205, art. 411 alin. 2 , art. 563 Cod Procedură Civilă.

Analizând cererea de apel prin prisma motivelor invocate, raportat la dispoziţiile legale în materie, tribunalul reţine următoarele:

Concluziile primei instanțe ce au determinat adoptarea soluției de respingere a contestației la executare nu pot fi primite.

În acest sens, Tribunalul apreciază că distribuirea sumei încasată din executarea silită realizată în dosarul execuțional nr. 2/2013 al BEJ A.A. nu s-a realizat cu respectarea dispozițiilor art. 563 C.proc.civ. de la 1865, interpretarea dată de prima instanță noțiunii de „cheltuieli de executare”, din cuprinsul textului, fiind contrară spiritului și rațiunii reglementării legale.

Astfel, potrivit dispozițiilor legale enunțate „În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când, până la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus şi alţi creditori titlurile lor, executorul judecătoresc procedează la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel:

a) creanţele reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri asigurătorii sau de executare silită, pentru conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie, precum şi orice alte cheltuieli făcute în interesul comun al creditorilor.”

Dispozițiile vechiului cod de procedură civilă nu definesc noțiunea de cheltuieli de executare; însă, așa cum a reținut și prima instanță, în acord cu dispozițiile Legii nr. 188/2000, executorul judecătoresc are dreptul pentru serviciul prestat la un onorariu, ce se include în noțiunea de cheltuieli de executare, la care se adaugă și alte cheltuieli necesare desfășurării procedurii propriu-zise. Existența acestei categorii de cheltuieli estre recunoscută, însă, prin dispozițiile art. 3717 C.proc.civ., potrivit cărora „Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu cheltuielile se avansează de către creditor.

(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. ….”

Din coroborarea și interpretarea sistematică a celor două texte de lege amintite, Tribunalul apreciază că în cadrul fiecărei executări silite, vor putea fi calificate drept „cheltuieli de executare” cu rang prioritar la distribuire, acele cheltuieli propriu-zis efectuate în cadrul dosarului respectiv în care se realizează distribuirea, fiind consecința actelor de executare realizate și rezultatul prestației executorului judecătoresc.

Este evident că, în ipoteza unor dosare execuționale conexate, nu mai suntem în prezența unor cheltuieli de executare separate, pe fiecare dosar execuțional, întrucât, după conexare, doar una din executări continuă, înglobând și actele de executare realizate în dosarul conexat, ale cărui cheltuieli deja efectuate nu pot fi ignorate. Tocmai de aceea, dispozițiile art. 3734 C.proc.civ. impune instanței ca, în cazul în care dispune conexarea executărilor, să se pronunţe şi asupra cheltuielilor de executare efectuate până în momentul conexării, cum s-a întâmplat în prezenta cauză la conexarea dosarului 7/2014 al BEJ B.B.

Tot în categoria cheltuielilor de executare, în sensul dispozițiilor lit. a) din art. 563 C.proc.civ. vor putea fi incluse și cheltuielile de executare efectuate în interesul altor creditori, atâta timp cât acestea au fost efectuate pentru conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie, sau dacă sunt făcute în interesul comun al creditorilor.

În caz contrar, dacă acele cheltuieli de executare nu au fost efectuate în scopurile prevăzute de lege, ele nu pot avea rang prioritar la distribuire într-un alt dosar execuțional, fiind creanțe ce pot fi încadrate în altă categorie dintre cele enumerate la art. 563 C.proc.civ.

Cu alte cuvinte, costurile activității execuționale desfășurată în cadrul unui dosar execuțional nu pot fi acoperite cu sumele obținute dintr-o altă executare silită, atâta timp cât acele cheltuieli nu au fost făcute în interesul comun al creditorilor din cele două dosare execuționale, ori pentru conservarea bunului debitorului.

A accepta ca toate cheltuielile de executare din alte dosare execuționale, făcute nu în interesul comun al tuturor creditorilor, ci doar al unuia/unora și care au vizat alte bunuri ale debitorului, să se distribuie cu prioritate într-un alt dosar execuțional, ar însemna, indirect, o nesocotire a drepturilor creditorului, în speță Banca …, care s-ar vedea în situația de a nu se putea îndestula întrucât sunt distribuite cu prioritate cheltuieli de executare din alte dosare, cheltuieli ce nu au fost efectuate în sprijinul recuperării creanței Băncii ….

Tocmai de aceea, nu poate fi acceptat punctul de vedere al primei instanțe în sensul că textul art. 563 C.proc.civ. nu face distincție între cheltuielile de executare. O asemenea distincție nici nu era, de altfel, necesară întrucât sunt „cheltuieli de executare” doar acele cheltuieli efectuate pentru executarea ori conservarea bunului ce a fost supus vânzării silite, sau efectuate în interesul comun al creditorilor, ipoteze ce nu se regăsesc în speță, astfel că orice alte cheltuieli, din cadrul altor dosare execuționale, dacă nu au nici o legătură cu executarea în care se realizează distribuirea, nu pot avea rang prioritar.

Este vorba de cheltuielile de executare efectuate în cadrul dosarului execuțional nr. 2/2014 al BEJ C.C., în cuantum de 26126,82 lei, și de cheltuielile în cuantum de 152 lei efectuate în cadrul dosarului execuțional al Direcției Fiscale Locale Sibiu, ce au fost cuprinse în procesul verbal de distribuire încheiat la 13.02.2018 în dosarul execuțional nr. 2/2013 al BEJ A.A., cu nerespectarea ordinii de preferință impusă de art. 563 C.proc.civ.

Având în vedere argumentele expuse anterior, în temeiul art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, se va admite ca fondat apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 1/15.10.2018 pronunţată de Judecătoria Sibiu, care va fi schimbată în tot, cu consecința admiterii contestației la executare formulată de creditorul Banca ….

În privința petitelor cu care creditorul a învestit instanța, Tribunalul constată că, în principal, s-a solicitat anularea parțială a procesului verbal de distribuire și eliberare sume din data de 13.02.2018, iar, în subsidiar, obligarea executorului judecătoresc la emiterea unui nou proces verbal de distribuire a prețului.

Deși, din punctul de vedere al instanței de apel, capătul de cerere menționat în subsidiar, este, în realitate, unul accesoriu primului capăt de cerere, fiind o consecință firească a anulării procesului verbal de distribuire, Tribunalul, în acord cu prevederile art. 9 al. 2 C.proc.civ. potrivit căruia obiectul și limitele procesului sunt stabilite prin cererile și apărările părților, apreciind întemeiat primul capăt de cerere, îl va admite, fără a mai analiza și dispune cu privire la capătul de cerere pe care partea l-a solicitat doar în subsidiar, în ipoteza respingerii primei pretenții formulate.

În acest sens, constatând că nu au fost respectate dispozițiile art. 563 C.proc.civ., Tribunalul va face aplicarea dispozițiilor art. 399 al. 2 C.proc.civ. potrivit cărora „Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal”, sens în care, cu respectarea principiului disponibilității, va dispune anularea parțială a procesului verbal încheiat la data de 13.02.2018 în dosarul execuțional nr. 2/2013 al BEJ A.A., privind distribuirea și eliberarea sumei de 26126,82 lei către BEJ C.C. în cadrul dosarului execuțional nr. 2/2014 cu titlu de cheltuieli de executare și a sumei de 152 lei către Direcția Fiscală Locală Sibiu cu titlu de cheltuieli de executare.

De asemenea, va dispune restituirea către contestator Banca …a sumei de 1000 lei taxă judiciară de timbru achitată la fond prin OP - FN din 20.02.2018, fiind incidente dispozițiile art. 45 lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013.

Iar în apel, fiind incidente aceleași dispoziții, ca urmare a admiterii căii de atac, instanța va dispune restituirea către recurenta „B”  SRL a sumei de 500 lei taxă judiciară de timbru achitată în recurs cu chitanța nr. 001241/11.03.2019.

În consecință, Tribunalul va dispune în sensul celor arătate în prezentele considerente.