Conflict de interese

Sentinţă civilă 320 din 21.05.2019


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 320/2018

Şedinţa publică de la 27 februarie 2018

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: (.....)

Grefier: (.....)

Pe rol judecarea cauzei de contencios administrativ şi fiscal formulată de reclamanta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, cu sediul în Bucureşti, b-dul Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1 în contradictoriu cu pârâţii (.....), domiciliat în localitatea (.....)judeţul Tulcea, (.....), domiciliat în comuna Carcaliu, judeţul Tulcea, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARCALIU cu sediul în comuna Carcaliu, str. Centru, nr. 129, judeţul Tulcea şi COMUNA CARCALIU PRIN PRIMAR, cu sediul în comuna Carcaliu, str. Centru, nr. 129, judeţul Tulcea, având ca obiect anulare act administrativ.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 13 februarie 2018, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din aceeaşi dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

TRIBUNALUL,

În deliberare, asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de 28.06.2017 pe rolul Tribunalului Tulcea, sub nr. 1426/88/2017 reclamanta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE a solicitat instanţei să dispună în contradictoriu cu pârâţii (.....), CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARCALIU şi COMUNA CARCALIU PRIN PRIMAR constatarea nulităţii absolute a Hotărârii Consiliului Local al comunei Carcaliu nr. (.....)si a Hotărârii Consiliului Local al comunei Carcaliu nr. 11/07.03.2014, precum si a contractului de închiriere nr. (.....)între Primăria comunei Carcaliu (în calitate de proprietar) si (.....)(în calitate de chiriaş) si a contractului de închiriere nr. 6(.....)între Primăria comunei Carcaliu (în calitate de proprietar) si (.....) (în calitate de chiriaş), fiul surorii fostei soţii a pârâtului.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că pârâtul (.....), în perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 - 2016), nu a respectat prevederile legale privind conflictul de interese (prevederile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 77 din Legea nr.393/2004 şi art.46 din Legea nr.215/2001), întrucât, în această calitate, a participat la deliberarea şi adoptarea:

-Hotărârii Consiliului Local al comunei Carcaliu nr. (.....)privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal ce aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea şi a semnat documentele justificative (caietul de sarcini pentru închirierea, prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 188,04 ha teren arabil din islazul comunal, care aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea; instrucţiuni pentru ofertanţi privind licitaţia publică cu strigare directă organizată de către Consiliul Local al comunei Carcaliu în vederea închirierii suprafeţei de 188,04 ha teren arabil din islazul comunal ce aparţine domeniului privat ai comunei Carcaliu, judeţul Tulcea şi raportul de avizare datat 15.02.2013) în baza cărora s-a încheiat contractul de închiriere nr. (.....)între Primăria comunei Carcaliu (în calitate de proprietar) şi pârât (în calitate de chiriaş);

-  Hotărârii Consiliului Local al comunei Carcaliu nr. (.....)privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil şi a suprafeţei de 24 ha păşune din izlazul comunal, ce aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, în baza căreia s-a încheiat contractul de închiriere nr. 6(.....)între Primăria comunei Carcaliu (în calitate de proprietar) şi (.....) (în calitate de chiriaş - fiul surorii fostei soţii a pârâtului (grad de rudenie - afin de gr. III).

Referitor la legea aplicabilă, reclamanta a făcut referire la  dispoziţiile art. 22 alin (1) din Legea 176/2010, art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea 176/2010, art. 22 şi 23 din Legea nr.176/2010, este explicită cerinţa ca raportul de ' evaluare să fi rămas definitiv pentru ca o acţiune de anulare acte juridice să poată fi promovată.

A susţinut aceasta că, în prezenta speţă, există un conflict de interese administrativ, de vreme ce raportul de evaluare nr. (.....)a rămas definitiv prin necontestare.

A mai susţinut reclamanta că, în urma finalizării activităţii de evaluare în lucrarea nr. 2318/8/11/20,01.2016 s-a constatat faptul că s-a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât în calitate de consilier local, pârâtul a participat la deliberarea şi adoptarea unui număr de 2 Hotărâri ale Consiliului Local Carcaliu, privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unor suprafeţe de teren arabil şi păşune din izlazul comunal ce aparţine domeniului privat al comunei Caraliu, Hotărâri în baza cărora au fost încheiate contracte de închiriere între Primăria comunei (în calitate de proprietar) şi pârât, respectiv fiul surorii fostei sale soţii (afin de gr.III). Astfel în cuprinsul raportului de evaluare nr. 11135/G/II/29.03.2017, inspectorul de integritate a reţinut faptul că pârâtul (.....) a încălcat prevederile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, art. 77 alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe disp. art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, art. 20-24, din Legea 176/2010 şi Codul de procedură civilă.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile O.G. nr. 66/2011, Legea nr. 554/2004 şi Codul de procedură fiscală

În susţinerea acţiunii, reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri, care au fost ataşate la filele 8-61.

La data de 20.07.2017, pârâtul (.....)  a formulat întâmpinare, prin care a solicitat instanţei respingerea cererii reclamantei ca lipsită de interes şi ca introdusă împotriva unei persoane care nu are calitate procesuală pasivă şi, în subsidiar, ca nefondată.

În ceea ce priveşte H.C.L. nr. (.....)şi contractul de închiriere nr. (.....)încheiat între Primăria comuna Carcaliu şi (.....),  pârâtul a invocat lipsa calităţii sale procesuale pasive, întrucât emitentul actului administrativ a cărui nulitate se solicită este Consiliul Local şi nu pârâtul din prezenta cauză;

De asemenea, s-a invocat excepţia lipsei de interes în ceea ce priveşte anularea H.C.L. nr. 6 şi a contractului de închiriere nr. 2, arătându-se că contractul nr. (.....)a fost încheiat pentru un an, până la data de (.....), şi că,  începând cu această dată, contractul de închiriere nu mai produce efecte.

A opinat pârâtul că, pe cale de consecinţă, reclamanta nu justifică un interes, întrucât efectul ce s-ar obţine în situaţia în care s-ar declara nulitatea contractului de închiriere - lipsirea de efecte a actului juridic încheiat cu nerespectarea condiţiilor legale - este deja realizat începând cu data de (.....).

Referitor la  H.C.L. nr. (.....)şi contractul de închiriere nr. 6(.....)încheiat între comuna Carcaliu şi (.....), pârâtul (.....) a invocat lipsa calităţii procesuale pasive, întrucât emitentul actului administrativ a cărui nulitate se solicită este Consiliul Local şi nu pârâtul din prezenta cauză;

Privitor la anularea contractului de închiriere nr. 6/(.....), s-a arătat că pârâtul nu are calitate de parte în contractul de închiriere a cărui nulitate se solicită, ci comuna Carcaliu şi (.....).

A mai invocat pârâtul excepţia lipsei de interes în ceea ce priveşte anularea HCL nr. (.....)şi a  contractului de închiriere nr. 6/(.....), arătând că, prin HCL nr. 01/05.01.2016 a fost revocată HCL nr. (.....)şi reziliat contractul nr. 6/(.....), începând cu data de 05.01.2015, astfel încât începând cu această dată cele două acte juridice nu-şi mai produc efectele lor juridice specifice. Pe cale de consecinţă, reclamanta nu justifică un interes, întrucât efectul ce s-ar obţine în situaţia în care s-ar declara nulitatea contractului de închiriere - lipsirea de efecte a actului juridic încheiat cu nerespectarea condiţiilor legale - este deja realizat începând cu data de 05.01.2015.

La data de 31.07.2017, pârâţii Consiliul Local al Comunei Carcaliu şi Comuna Carcaliu prin Primar au depus întâmpinare în cauză, invocând excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtelor si lipsa calitatii procesuale pasive a acestora.

In susţinerea acestor excepţii, s-a menţionat ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, doar unitatea administrativ teritorială are calitate procesuală, având personalitate juridica, şi nu Consiliul Local, care nu este entitate cu personalitate juridică, ci organ deliberativ, respectiv structura executivă a unităţii administrativ-teritoriale, aceasta neavând capacitate de folosinţă a drepturilor civile.

Având în vedere disp. art.24 din Legea nr.176/2010 care prevăd că, acţiunilor introduse sub imperiul acestei legi, li se aplica procedura de judecata prev. de Legea nr. 554/2004, pârâta a invocat excepţia lipsei procedurii prealabile, arătând că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, procedura prealabilă reprezintă o condiţie de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ, solicitând, totodată, respingerea ca inadmisibilă a acţiunii formulată de reclamanta.

Pe fondul cauzei, s-a solicitat instanţei să aibă în vedere faptul ca pronunţarea unei hotărâri care sa duca la nulitatea hotărârilor de consiliu local ar produce importante prejudicii institutiei si beneficiarilor masurilor luate prin aceste hotarari, deoarece nu s-ar putea pune părţile în situaţia anterioara.

Au susţinut  pârâţii că, la momentul participării la şedinţă, consilierul local încă nu ştia daca va participa sau nu la licitaţie.

La termenul de judecată din data de 19.09.2017 s-a pus în discuţie necesitatea introducerii în cauză a numitului (.....), care apare în contractul nr. 6(.....)în calitate de chiriaş, punându-i-se în vedere reclamantei să-şi exprime poziţia cu privire la introducerea în cauză, în calitate de pârât, a acestei persoane.

La data de 17.10.2017, reclamanta a depus la dosarul cauzei răspuns la întâmpinările pârâţilor (.....), Consiliul Local al Comunei Carcaliu şi Comuna Carcaliu prin Primar, formulând apărări cu privire la excepţiile ridicate de aceştia.

Prin înscrisul depus la dosar la data de 11.12.2017, instituţia reclamantă a comunicat instanţei că este necesară introducerea în cauză a numitului (.....), întrucât acesta este parte în contractul nr. 6/(.....).

La termenul de judecată din data de 14.12.2017, instanţa a dispus introducerea în cauză, în calitate de pârât a numitului (.....) şi comunicarea către acesta a cererii de chemare în judecată.

Pârâtul (.....) nu a formulat întâmpinare în cauză.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pârâtul (.....) în calitate de consilier local ( 2012-2016) în cadrul Consiliul local al comunei Carcaliu a participat la deliberarea şi adoptarea HCL Carcaliu nr. 6 /(.....)privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigarea suprafeţei de 188, 04 ha teren arabil din izlazul comunal ce aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu jud. Tulcea şi a semnat documentele justificative în baza cărora s-a încheiat contractul de închiriere nr. 2/ (.....) între COMUNA CARCALIU în calitate de proprietar  şi pârât în calitate de chiriaş şi HCL Carcaliu nr. 11/ 07.03.2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 188, 04 ha teren arabil şi a suprafeţei de 24 ha păşune din izlazul comunal ce aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu jud. Tulcea şi a semnat documentele justificative în baza cărora s-a încheiat contractul de închiriere nr. 6/ (.....) între COMUNA CARCALIU în calitate de proprietar  şi (.....) ( fiul surorii fostei soţii a pârâtului-afin de gradul III) în calitate de chiriaş.

Se constată că  Raportului de evaluare nr. (.....) întocmit de către reclamanta Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că în exercitarea mandatului de consilier local ( 2012-2016) în cadrul Consiliul local al comunei Carcaliu, pârâtul (.....) a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 77 din Legea 161/2003, coroborate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 393/ 2004 şi art. 46 din Lega nr. 215/ 2001.

Potrivit art.23 din Legea nr.176/2010 „(1) În cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situaţia de conflict de interese, toate actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută.  (2) Acţiunea în constatarea nulităţii absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusă de Agenţie chiar dacă persoana în cauză nu mai deţine acea funcţie. (3) Instanţa va putea dispune motivat, pe lângă constatarea nulităţii absolute, şi repunerea părţilor în situaţia anterioară”, iar potrivit art.24 „(1) Acţiunile introduse la instanţele de contencios administrativ urmează regulile de competenţă prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător. (2) Procedura de judecată este cea prevăzută în Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu există în prezenta lege prevederi derogatorii de la aceasta”.

Urmare a Raportului de evaluare nr. (.....)şi în temeiul textelor de lege menţionate reclamanta Agenţia Naţională de Integritate a introdus prezenta acţiune solicitând anularea actelor administrative încheiate de către pârât. 

Potrivit art. 248 C.proc.civ. instanţa se va pronunţa cu precădere asupra excepţiilor invocate de pârâţi după cum urmează:

1. Pârâţii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARCALIU  şi COMUNA CARCALIU PRIN PRIMAR au invocat excepţia inadmisibilităţii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile prevăzută de art.7 din Legea nr.554/2004, excepţia ce urmează a fi respinsă deoarece conform art.24 din Legea nr.176/2010 procedura prealabilă prevăzută de art.7 din Legea nr.554/2004 nu este aplicabilă, acţiunilor introduse de Agenţie pentru constatarea nulităţii absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese fiindu-le aplicabile doar regulile de competenţă şi procedura de judecată prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

2. Şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARCALIU  şi COMUNA CARCALIU invocată de aceştia va fi respinsă.

Se observă că  se solicită anularea , pe de o parte aHCL Carcaliu nr. 11/ 07.03.2014, HCL Carcaliu nr. 6 /18.02.2013, acte ce au fost emise chiar de Consiliul local, din prevederile art.1 alin.1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ rezultând că ,în litigiile izvorând din raporturi juridice de drept administrativ, are calitate procesuală pasivă emitentul actului a cărei legalitate este contestată, iar pe de altă parte a  contractului de închiriere nr. 2/ (.....) şi contractului de închiriere nr. 6/ (.....), unde în calitate de titular al dreptului de administrare apare acelaşi Consiliu local Carcaliu.

De asemenea, în aceleaşi contracte mai sus citate apare în calitate de proprietar al suprafeţelor închiriate COMUNA CARCALIU, astfel că a fost justificată legitimare procesuală pasivă în cauză în ceea ce-i priveşte pe cei doi pârâţi.

3. Şi excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pârâţilor CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARCALIU  şi COMUNA CARCALIU invocată de aceştia va fi respinsă, în ceea ce priveşte ultimul pârât, chiar acesta şi-a justificat capacitatea în cuprinsul întâmpinării invocând atât dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 215/ 2001, cât şi jurisprudenţa ICCJ.

Cu privire la Consiliul local al comunei Carcaliu, în condiţiile în care se solicită anularea unor acte emise de aceasta participarea în calitatea de pârât este necesară în litigiile de drept administrativ indiferent de existenţa sau nu a capacităţii de folosinţă.

4. Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului (.....) în ceea ce priveşte HCL Carcaliu nr. 6 /(.....)şi HCL Carcaliu nr. 11/ 07.03.2014, Tribunalul constată că, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, în cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situaţia de conflict de interese, toate actele juridice sau administrative încheiate cu încălcarea dispoziţiilor privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută.

Cum (.....), în perioada exercitării mandatului de consilier local, nu a respectat prevederile legale  privind conflictul de interese  întrucât a participat la deliberarea si adoptarea celor două acte administrative amintite, se reţine că, în acest tip de acţiune formulat de către Agenţia Naţională de Integritate (constatare a nulităţii ce derivă tocmai din încălcarea normelor privind conflictul de interese) pârâtul are calitatea procesuală pasivă, chiar daca actul este emis de un organ colegial astfel încât se va respinge excepţia ca nefondată.

5. Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului în ceea ce priveşte contractul de închiriere nr. 6/ (.....), deoarece nu este parte în contract, Tribunalul reţine aplicarea aceleiaşi dispoziţii mai sus amintite, respectiv art. 23 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, contractul fiind încheiat în baza HCL Carcaliu nr. 11/ 07.03.2014, pârâtul participând la sedinţa prin care a fost adoptată această hotărâre, aşa cum rezultă din procesul verbal din 07.03.2014 ( f. 52), iar în calitate de chiriaş este (.....) ( fiul surorii fostei soţii a pârâtului-afin de gradul III) astfel încât se va respinge excepţia ca nefondată.

6. Referitor la excepţia lipsei de interes în ceea ce priveşte anularea HCL Carcaliu nr. 6 /18.02.2013, HCL Carcaliu nr. 11/ 07.03.2014 , contractul de închiriere nr. 6/ (.....) şi contractul de închiriere nr. 2/ (.....) deoarece acestea nu mai sunt în vigoare, instanţa reţine faptul că reclamanta are interesul de a solicita constatarea nulităţii actelor juridice mai sus amintite datorită efectelor acestei sancţiuni de drept, respectiv respectivele acte sunt desfiinţare retroactiv, iar părţile au obligaţia de a-şi restitui prestaţiile primite, spre deosebire de revocarea sau ajungerea la termen a actului juridic.

Pe de altă parte, faptul că prin HCL nr. 01/05.01.2016 a fost revocată HCL Carcaliu nr. 11/ 07.03.2014 şi reziliat contractul de închiriere nr. 6/ (.....), duce la întrebarea, până când organele administraţiei publice au ocazia de a restabili ordinea de drept încălcată, până când aceste organe pot fi puse în situaţia de a-şi repara ele însele eventualele erori săvârşite.

În opinia Tribunalului răspunsul se regăseşte în dispoziţiile art. 1 din Legea 554/2004. care reglementează parţial problematica revocării actului administrativ considerată în doctrină şi jurisprudenţă un principiu de bază al dreptului administrativ. Astfel, irevocabilitatea actelor intrate în circuitul civil şi care au produs efecte juridice reiese direct din textul legal care arată că autoritatea publică emitentă a unui act ilegal are doar posibilitatea de a solicita instanţei constatarea nulităţii acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat, deoarece a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. Principiul irevocabilităţii actelor administrative puse în executare sau a celor care au produs efecte în alte domenii este un principiu de aplicabilitate generală instituit în vederea realizării unei stabilităţi a raporturilor juridice.

Prin consacrarea acestui principiu se limitează aşadar posibilitatea organului administrativ de a reveni asupra actelor ce le-a emis, putându-le revoca fie pentru ilegalitate, fie pentru inoportunitate, numai până în momentul în care actele administrative şi-au produs efectele prin executare sau prin intrarea lor în circuitul altor raporturi juridice.

Faţă de aceste considerente, se va respinge şi excepţia invocată anterior.

7. Referitor la fondul cauzei, instanţa reţine că art.23 alin.1 din Legea nr.176/2010 prevede expres că în cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situaţia de conflict de interese, toate actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută.

Rezultă astfel că toate actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, dacă au legătură cu situaţia de conflict de interese, sunt nule de drept, instanţa având doar posibilitatea şi obligaţia de a verifica dacă  actele juridice sau administrative au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese.

În speţă, se constată că prin Raportului de evaluare nr. (.....)întocmit de către reclamanta Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că în exercitarea mandatului de consilier local ( 2012-2016) în cadrul Consiliul local al comunei Carcaliu, pârâtul (.....) a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 77 din Legea 161/2003, coroborate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 393/ 2004 şi art. 46 din Lega nr. 215/ 2001, în sensul că, calitate de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea HCL Carcaliu nr. 6 /(.....)privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigarea suprafeţei de 188, 04 ha teren arabil din izlazul comunal ce aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu jud. Tulcea şi a semnat documentele justificative în baza cărora s-a încheiat contractul de închiriere nr. 2/ (.....) între COMUNA CARCALIU în calitate de proprietar  şi pârât în calitate de chiriaş şi HCL Carcaliu nr. 11/ 07.03.2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 188, 04 ha teren arabil şi a suprafeţei de 24 ha păşune din izlazul comunal ce aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu jud. Tulcea şi a semnat documentele justificative în baza cărora s-a încheiat contractul de închiriere nr. 6/ (.....) între COMUNA CARCALIU în calitate de proprietar  şi (.....) ( fiul surorii fostei soţii a pârâtului-afin de gradul III) în calitate de chiriaş.

Reiese astfel că actele administrative a căror anulare/nulitate se solicită de către reclamantă (în dreptul administrativ neoperând distincţia de regim juridic din dreptul civil în materia nulităţilor – relativă sau absolută) au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, aspect tranşat prin raportul de evaluare, ceea ce atrage conform legii nulitatea acestora.

Conform deciziei nr. 10/2017 pronunţate de ÎCCJ în procedura recursului în interesul legii, art. 23 din Legea nr. 176/2010 consacră în mod neechivoc o cauză de nulitate absolută expresă care se circumscrie, de altfel, cauzelor de nulitate absolută prezentate într-o manieră sintetică de art. 1.250 din Codul civil din 2009, eliminându-se astfel orice dubiu de interpretare care ar fi planat dacă nulitatea reglementată de text ar fi fost lăsată în sfera nulităţilor virtuale, ceea ce ar fi impus un demers de identificare a naturii interesului ocrotit prin norma juridică încălcată.

Pentru toate considerentele anterior expuse, în temeiul art.23, 24 din Legea nr.176/2010 şi art.18 din Legea nr.554/2004, instanţa va respinge excepţiile invocate de pârâţi şi va admite acţiunea formulată de reclamantă cu consecinţa constatării nulităţii absolute a HCL Carcaliu nr. 6 /18.02.2013, HCL Carcaliu nr. 11/ 07.03.2014 , contractul de închiriere nr. 6/ (.....) şi contractul de închiriere nr. 2/ (.....).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia inadmisibilităţii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile  invocată de pârâţii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARCALIU şi COMUNA CARCALIU PRIN PRIMAR, ca nefondată.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARCALIU  şi COMUNA CARCALIU, ca nefondată.

Respinge excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pârâţilor CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARCALIU  şi COMUNA CARCALIU, ca nefondată.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului (.....) în ceea ce priveşte HCL Carcaliu nr. (.....)şi HCL Carcaliu nr. 11/07.03.2014, ca nefondată.

Respinge excepţia lipsei de interes în ceea ce priveşte anularea HCL Carcaliu nr. 6/18.02.2013, HCL Carcaliu nr. (.....), contractul de închiriere nr. 6/ (.....) şi contractul de închiriere nr. 2/(.....), ca nefondată.

Admite acţiunea formulată de reclamantul AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, cu sediul în Bucureşti, b-dul Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1 în contradictoriu cu pârâţii (.....), domiciliat în localitatea (.....)judeţul Tulcea, (.....), domiciliat în comuna Carcaliu, judeţul Tulcea, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CARCALIU cu sediul în comuna Carcaliu, str. Centru, nr. 129, judeţul Tulcea şi COMUNA CARCALIU PRIN PRIMAR, cu sediul în comuna Carcaliu, str. Centru, nr. 129, judeţul Tulcea.

Constată nulitatea absolută a HCL Carcaliu nr. 6 /18.02.2013, HCL Carcaliu nr. 11/07.03.2014, contractul de închiriere nr. 6(.....)şi contractul de închiriere nr. 2/(.....).

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Tulcea. 

Pronunţată în şedinţa publică din data de 27.02.2018.