Anulare hotarare cl

Hotărâre 48 din 13.02.2019


Dosar nr. 370/91/2018

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VRANCEA

SECTIA A II-A CIVILA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 48/2019

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE Judecator

Grefier Grefier

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulată de reclamanta PAROHIA A cu sediul în catul X, comuna X, judeţul Vrancea, prin reprezentant legal, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet Avocat, în X, sr. X, nr.X, judeţul Vrancea în contradictoriu cu pârâţii  U.A.T. COMUNA B  şi CONSILIUL LOCAL B, cu sediul în comuna B, judeţul Vrancea pentru anularea  în parte a Hotărârii nr.71/18.12.2008.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta prin av. în baza împuternicirii avocaţiale nr.623/05.03.2018 aflată la fila 8 şi  pârâta prin avocat cu delegaţie de substituire din partea av.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura de citare este legal îndeplinită,  după care:

Av. pentru reclamantă  declară că nu mai are cereri de formulat sau probe de administrat.

Av. depune delegaţie de substituire din partea av., declară că nu mai are cereri de formulat şi solicită  judecarea cauzei şi amânarea pronunţării.

Nefiind alte cereri şi socotindu-se lămurită, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi dă cuvântul părţilor în cadrul dezbaterilor.

Av. pentru reclamantă având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi a se dispune anularea în parte a hotărârii nr.71/18.12.2008 a Consiliului Local B, respectiv a art.11 pct.11  prin care s-a introdus în  domeniul public  terenul cu destinaţia de cimitir. La emiterea hotărârii nu s-au respectat dispoziţiile Legii 213/1998, există adeverinţă de proprietate asupra terenului emisă de primărie, din care rezultă că terenul  este proprietatea Parohiei A, că nu s-a respectat procedura de atestate în domeniul public a unor imobile este confirmată şi de Consiliul Judeţean Vrancea.

Depune concluzii scrise şi solicită să se aibă în vedere hotărârea pronunţată de Tribunalul Vrancea  cu privire la o parohie vecină.

Av. pentru pârâtă având cuvântul, solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată  întrucât la emiterea hotărârii s-au respectat dispoziţiile art.20-22 din Legea 213/1998, hotărârea a primit aviz de legalitate, art.28 din Legea 489/2006  nu consacră calitatea de proprietar ci dă posibilitatea ca unităţile locale ale cultelor  să aibă  în întreţinere,singure sau în asociere cu alte culte, cimitire pentru credincioşii lor. 

Înscrisurile depuse la dosar  atestă faptul că anterior anului 1940 comuna B a deţinut în proprietate suprafaţa de teren ce face obiectul cauzei de faţă.

Solicită respingerea acţiunii  şi precizează că va depune concluzii scrise astăzi, condiţii în

care nu mai este necesară amânarea pronunţării.

Instanţa reţine cauza în pronunţare la sfârşitul şedinţei de judecată.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă;

Prin cererea înregistrată la nr. 370/91/2018 reclamanta Parohia A a chemat în judecată U.A.T. Comuna B -Consiliul Local B pentru ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea în parte a Hotărârii C.L. 71/18.12.2008 în ce priveşte includerea terenului cu destinaţie cimitir în domeniul public al comunei B.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că nelegal prin Hotărârea 71/2008 cimitirul  a fost inclus în domeniul public al comunei, împrejurare care i-a fost adusă la cunoştinţă la începutul anului 2018.

Consiliul Local nu a respectat procedura prevăzută de HG 548/1999 privind atestarea apartenenţei bunurilor de interes local la domeniul public şi art. 21 din Legea 213/1998 şi nu putea modifica prin hotărâre de consiliu local o hotărâre de guvern.

Pe de altă parte,  pe terenul în suprafaţă de 4010 mp situat în tarlaua 33, parcelele 756 şi 757 se află şi Biserica Sf.Nicolae, iar terenul nu a fost niciodată proprietatea statului, donaţia familiei Sterian din 1958 fiind făcută bisericii, cimitirul fiind unul parohial.

Regimul juridic al cimitirelor parohiale este unul diferit fiind reglementat de Decretele 177/1949 şi 233/1948, Legea 489/2006, HG 53/2008 cuprinzând Statutul Bisericii Ortodoxe Române.

Legal citată, pârâta a formulat întâmpinare şi a invocat excepţia tardivităţii având în vedere disp.art. 49 alin.1 şi 2 din Legea 215/2001 şi art. 11 din Legea 554/2004.

Pe fond, hotărârea este legală, în cauză respectându-se procedura prev.de art. 20-22 din Legea 213/1998, inventarul a fost însuşit de consiliul local şi înaintat consiliului judeţean şi hotărârea a primit aviz de legalitate.

Cu privire la terenul cu destinaţie de cimitir, acesta a fost inventariat în domeniul public încă din 1940 şi deserveşte şi cetăţeni cu o altă orientare religioasă.

Prin Hotărârea C.L. 71/18.12.2008 s-a completat Anexa 18 a HG 908/2008, terenul cu destinaţie de cimitir în suprafaţă de 4010 mp din tarlaua 33, parcelele 756 şi 757 din intravilanul satului  Blidari fiind inclus în domeniul public al comunei B.

Reclamanta Parohia A,  persoană juridică de drept privat de utilitate publică potrivit art. 41 din Statutul Bisericii Ortodoxe Române, a solicitat anularea hotărârii la 05.03.2018.

Cu privire la excepţia tardivităţii invocată de pârâtă, instanţa s-a pronunţat prin încheierea din 20.06.2018.

Raportat la disp.art. 7 alin.11şi 11 alin.4 din Legea 554/2004 excepţia tardivităţii  a fost respinsă ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei se constată următoarele:

Pârâta prin organul său deliberativ a dispus includerea în domeniul public al comunei a terenului cu destinaţia de cimitir.

Potrivit HCL 71/2008 Consiliul Local a hotărât în legătură cu completarea Anexei 18 a HG 908/2002 în condiţiile în care este evident că un organ al administraţiei locale nu poate modifica o hotărâre de guvern şi în acest fel şi-a depăşit atribuţiile prevăzute de lege.

Dincolo de acest aspect de vădită nelegalitate,  inventarierea bunurilor în domeniul public se face cu respectarea procedurilor prevăzute de Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi HG 548/1999 privind Normele tehnice pentru înlocuirea inventarului bunurilor din domeniul public.

Inventarul efectuat de comisia desemnată special în acest scop se însuşeşte de consiliul local, se înaintează consiliului judeţean şi ulterior guvernului în vederea atestării.

Completarea inventarului se face cu respectarea aceloraşi reguli.

În cazul de faţă prin HCL 71/2008 nu s-a însuşit propunerea de completare a inventarului, ci s-a dispus completarea unei hotărâri de guvern.

O astfel de hotărâre de guvern nu a fost adoptată,  situaţie care rezultă şi din adresa Consiliului Judeţean Vrancea de la fila 66.

Împrejurarea că pârâta şi-a intabulat provizoriu dreptul de proprietate asupra terenului nu generează automat certitudine asupra regimului juridic al terenului.

Din procesele-verbale din 1940 rezultă că pentru terenul pe care se află biserica nu există act de proprietate, neputându-se stabili fără dubiu că donaţia din 1858 invocată de  pârâtă a fost în favoarea bisericii sau a primăriei.

Terenul cu destinaţia de cimitir a fost inventariat în patrimoniul Parohiei A din 1969 şi chiar pârâta recunoaşte acest drept de proprietate în 1996 în certificatul 1629/21.10.1996 şi certificatul de urbanism 27/01.02.1996.

Cimitirul în discuţie care este aferent bisericii este un cimitir parohial astfel cum este definit în art. 28 din Legea 289/2006 şi art. 186 şi 187 din Statutul Bisericii Ortodoxe Române cuprins în HG 53/2008 şi nu poate face parte din domeniul public.

Listele anexă la Legea 213/1998 şi HG 53/2008 au valoare orientativă şi nu determină automat  includerea cimitirului în domeniul public al comunei.

Aşa fiind, pentru toate motivele arătate, având în vedere disp.art. 18 din Legea 554/2004 urmează să se admită  acţiunea şi să se anuleze în parte HCL B  nr.71/2008 în ce priveşte art.11 ultima poziţie referitoare la includerea cimitirului în domeniul public al comunei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanta PAROHIA A cu sediul în catul Blidari, comuna X, judeţul Vrancea, prin reprezentant legal, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet Avocat, în X, str. X, nr.X,  judeţul Vrancea în contradictoriu cu pârâţii  U.A.T. COMUNA B  şi CONSILIUL LOCAL B, cu sediul în comuna B, judeţul Vrancea pentru anularea  în parte a Hotărârii nr.71/18.12.2008.

Anulează în parte HCL B nr.71/2008 în ce priveşte art.11 ultima poziţie referitoare la includerea cimitirului în domeniul public al comunei.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Vrancea – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. 

Pronunţată azi, 13.02.2019, prin punerea la dispoziţie de grefa instanţei.

PREŞEDINTE,

Judecator GREFIER,

Grefier

Red:Judecator.-14.02.2019

Tehnored:grefier._15.02.2019

Ex.4; Com.2 ex. 18.02.2019