Anulare proces verbal de contravenţie - neacordare prioritate de trecere pietonilor angajaţi regulamentar în traversarea străzii; netemeinicia procesului-verbal: obiecţiunile petentului de la momentul întocmirii procesului-verbal se coroborează cu declara

Hotărâre 4336 din 26.06.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul instanţei la data de 19.02.2019, sub nr…/299/2019 (f. 1), astfel cum a fost precizată în data de 18.03.2019 (f. 13), petentul A a solicitat, în contradictoriu cu intimata D.G.P.M.B., Brigada Rutieră, anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria PBW, nr. 022052, întocmit la data de 14.02.2019.

În motivare, petentul a arătat că prin procesul-verbal mai sus menţionat a fost amendat contravenţional cu suma de 580 lei şi suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 zile. Acesta se consideră nevinovat, apreciind că amenda a fost aplicată eronat, întrucât agentul constatator nu a putut percepe, în mod obiectiv, săvârşirea contravenţiei.

De asemenea, petentul a susţinut că este un şofer cu experienţă, care nu a săvârşit abateri la regimul rutier, astfel încât este cu neputinţă să fie vinovat de săvârşirea contravenţiei ce i se impută.

În drept, au fost invocate dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În probaţiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei testimoniale cu martorul B.

Plângerea contravenţională a fost legal timbrată cu 20 lei, conform art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013, după cum rezultă din chitanţa de la fila 14 din dosar.

La data de 12.04.2019, intimata a formulat întâmpinare (f. 18), prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale.

În motivarea întâmpinării, a arătat că, în data de 14.02.2019, ora 12:18, petentul a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare ... pe str. Gării de Nord şi nu a acordat prioritate de trecere pietonilor aflaţi în traversarea drumului public prin loc special amenajat şi marcat corespunzător, pe sensul său de mers, creând pericol de accident, fiind încălcate, astfel, prevederile art. 135 lit. h) din R.A.O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

A susţinut că procesul-verbal întruneşte toate condiţiile de formă prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, respectiv pe cele instituite de art. 17 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Astfel, actul constatator cuprinde numele, prenumele, calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator.

Abaterea a fost constatată în mod direct de agentul constatator, conform art. 109 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, nefiind înregistrată pe suport magnetic. Constatările personale ale agentului se bucură de o prezumţie simplă, în sensul că situaţia de fapt corespunde adevărului, iar procesul-verbal are forţă probantă prin el însuşi şi constituie o dovadă suficientă a vinovăţiei petentului, cât timp acesta nu face dovada contrară.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 16 şi 17 din O.G. nr. 2/2001, precum şi ale art. 135 lit. h)  din R.A.O.U.G. nr. 195/2002.

În probaţiune, intimata a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi s-a opus, anticipat, la încuviinţarea audierii, pentru petent, a vreunei persoane dintre cele enumerate de art. 315 C.proc.civ.

În cauză au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBW, nr. 022052 (f. 2), C.I. petent (f. 3), chitanţă taxă de timbru (f. 13), declaraţia petentului (f. 23), declaraţia martorului (f. 24).

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBW, nr. 022052 (f. 2), s-a reţinut în sarcina petentului că, la data de 14.02.2019, ora 12:18, a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare ... pe strada Gării de Nord, din direcţia str. Berzei către Calea Griviţei, şi nu a acordat prioritate de trecere pietonilor angajaţi regulamentar în traversarea străzii pe sensul său de mers, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat.

Fapta a fost încadrată juridic în dispoziţiile art. 135 lit. h) din R.A.O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, şi sancţionată conform art. 100 alin. (3) lit. b) şi art. 111 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 195/2002.

Petentul a fost sancţionat cu o amendă contravenţională în cuantum de 580 lei (4 puncte amendă), suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, precum şi reţinerea permisului de conducere.

Potrivit art. 34 alin. (1) din O.G. 2/2001 instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.

Plângerea contravențională a fost formulată în termenul legal de 15 zile, în acord cu dispozițiile art. 31 alin.(1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Din analiza procesului-verbal aflat la fila 2 din dosar, reiese că acesta a primit un exemplar chiar la data întocmirii acestuia, respectiv 14.02.2019. Plângerea a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 19.02.2019, deci în interiorul termenului prescris de legiuitor.

Art. 16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor prevede elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină un proces-verbal.  În cauză, procesul-verbal contestat conține toate aceste elemente, inclusiv pe cele prevăzute sub sancțiunea nulității absolute și exprese de către art. 17 din O.G. nr. 2/2001, respectiv: numele şi prenumele agentului constatator – C, numele şi prenumele contravenientului – A, codul numeric personal al contravenientului - …., descrierea faptei săvârşite – redată mai sus, data comiterii acesteia – 14.02.2019 şi semnătura agentului constatator. Ca atare, actul sancţionator întruneşte toate condiţiile de regularitate formală instituite de lege.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal, instanţa reţine următoarele:

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei are natura juridică a unui act administrativ individual, fiind întocmit de un funcţionar public în exerciţiului prerogativelor de putere publică.

În virtutea acestei calificări juridice, actul sancţionator se bucură de prezumţia relativă de veridicitate, conform căreia aspectele redate în cuprinsul procesului-verbal, de care agentul de poliţie a luat cunoştinţă în mod direct, prin propriile simţuri, se prezumă a fi conforme cu realitatea.

Instituirea unei asemenea prezumţii nu contravine standardelor convenţionale, astfel cum s-a reiterat în cauza Ioan Pop c. României, par. 31, unde Curtea Europeană a Drepturilor Omului a menţionat că prezumţiile de fapt şi de drept funcţionează în orice sistem juridic, iar convenţia nu interzice astfel de prezumţii în principiu, impunându-se, însă, ca statele contractante să se încadreze în anumite limite în acest sens, referitor la dreptul penal, care ţin seama de importanţa situaţiei în litigiu şi să menţină dreptul apărării.

Procesul-verbal constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBW, nr. 022052 (f. 2), se bucură de prezumţia de veridicitate, întrucât săvârşirea faptei contravenţionale a fost constatată prin propriile simţuri de către agentul de poliţie.

Sarcina răsturnării acestei prezumţii revine petentului, astfel cum rezultă din art. 249 C.proc.civ., potrivit căruia „Cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”, text legal aplicabil în speţă în baza art. 47 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Instanţa reţine că petentul a reuşit să combată această prezumţie, dovedind netemeinicia actului sancţionator.

Astfel, ascultat fiind de instanţă la termenul din 29.05.2019 (f. 23), acesta a afirmat că la trecerea de pietoni erau două femei, situate dincolo de gardul metalic care mărgineşte partea carosabilă, care stăteau de vorbă, neavând intenţia de a traversa. Petentul susţinut acelaşi lucru şi la data ocazia întocmirii procesului-verbal, în cuprinsul căruia se regăseşte, la rubrica „Menţiuni contravenient”, următoarea obiecţiune: „Pietonii erau la marginea străzii între maşinile parcate. Am crezut că nu vor să traverseze”.

Susţinerile petentului se coroborează cu declaraţia martorului B (f. 24), potrivit căreia cele două doamne nu erau pe trecere, ci în aproprierea acesteia şi stăteau de vorbă, neavând intenţia să traverseze.

Cele de mai sus infirmă constatarea agentului constatator, conform căreia pietonii erau angajaţi regulamentar în traversarea străzii pe trecerea de pietoni.

În drept, art. 135 lit. h) din R.A.O.U.G. prevede următoarele: „Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere şi în următoarele situaţii: h) pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului”. De asemenea, potrivit art. 100 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte: b) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului”.

Din analiza normelor legale mai sus enunţate rezultă că, pentru a intra în perimetrul ilicitului contravenţional, fapta de neacordare a priorităţii de trecere trebuie să vizeze pietoni angajaţi în traversarea  regulamentară a drumului public.

Or, din probatoriul administrat a reieşit că pietonii (cele două doamne) nu era angajaţi în traversare, ci stăteau de vorbă în afara părţii carosabile, lângă trecerea de pietoni.

Prin urmare, instanţa apreciază că fapta petentului nu întruneşte elementele constitutive ale unei contravenţii.

Pentru aceste motive, instanţa, în temeiul art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, va admite plângerea contravenţională şi, în consecinţă, va anula procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBW, nr. 022052.

Odată anulat procesul-verbal, sancţiunile aplicate prin acesta îşi pierd orice fundament legal, motiv pentru care nu se poate proceda la executarea lor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul A, având domiciliul în …., în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada Rutieră, având sediul în sector 3, Bucureşti, str. LOGOFAT UDRIŞTE, nr. 9-15.

Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBW, nr. 022052, din data de 14.02.2019.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 26.06.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

PREŞEDINTE GREFIER