Cerere pentru cheltuielile necesare ținerii contabilității societății debitoare și pentru cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Condiții de acordare

Decizie 96 din 11.03.2020


Rezumat - Textul art. 118 din Statutul UNPIR prevede între cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare, și cheltuielile necesare pentru ținerea contabilității societății debitoare, legiuitorul limitând suma pentru toată perioada derulării procedurii şi condiționând plata de dovedirea acestor cheltuieli prin  documente justificative.

Același text prevede și cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei stabilind standardul de cost pentru decontare și obligația practicianului de a face dovada organizării procedurii de selecție a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunț privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR

Prin sentința nr. 568 din data de 25.11.2019, Tribunalul Olt - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a admis cererea lichidatorului judiciar IGF EC IPURL.

A dispus radierea debitoarei SC GCC SRL - D din Registrul societăților comerciale al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt. 

În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014, a fost descărcat  lichidatorul de orice îndatoriri şi  responsabilități cu privire la procedură, debitoare și averea ei, creditori şi asociați.

A dispus plata onorariului lichidatorului judiciar, în cuantum de 1400 lei, exclusiv TVA, din fondul de lichidare.

A respins solicitarea lichidatorului judiciar de acordare a cheltuielilor de evidență contabilă, autentificare procură şi arhivare.

În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014 a dispus notificarea sentinței debitoarei, creditorilor, precum şi Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Olt, pentru efectuarea mențiunilor de închidere a procedurii şi de radiere.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut următoarele:

Conform art. 174 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în orice stadiu al procedurii, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va audia de urgență creditorii într-o ședință, iar în cazul refuzului exprimat de aceștia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deși s-a îndeplinit procedura citării prin BPI, va da o sentință de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

Închiderea procedurii insolvenţei se poate realiza în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014, în orice stadiul al procedurii insolvenţei, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. În acest caz, se va da o sentință de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat, când nu sunt aplicabile prevederile art. 167 din Legea nr. 85/2014.

În speță, judecătorul-sindic a constatat, pe baza rapoartelor depuse de practicianul în insolvență desemnat în procedură, că debitoarea nu dispune de bunuri valorificabile şi că creditorii debitoarei nu şi-au manifestat intenția de a avansa eventualele sume ce ar fi necesare continuării procedurii de insolvenţă.

Administratorul judiciar a întocmit raportul privind cauzele şi împrejurările care au determinat apariția stării de insolvenţă, reținând culpa fostului administrator al societății. Prin sentința civilă nr. 315/2019, rămasă definitivă, s-a dispus antrenarea răspunderii juridice a administratorului social GN, pentru pasivul debitoarei în sumă de 298.421 lei.

Creditorii, citați prin BPI cu solicitarea de închidere a procedurii, nu au contestat raportul final şi solicitarea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii insolvenţei.

Pentru aceste considerente, judecătorul-sindic a admis cererea lichidatorului IGF EC IPURL şi a dispus închiderea procedurii falimentului declanșată împotriva debitoarei  SC GCC SRL - D, cu consecința radierii debitoarei din Registrul societăților comerciale al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt. 

În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014, a dispus descărcarea  lichidatorului judiciar de orice îndatoriri şi  responsabilități cu privire la procedură, debitoare şi averea ei, creditori şi asociați. Totodată, s-a dispus plata onorariului lichidatorului judiciar, în cuantum de 1.400 lei, exclusiv TVA, din fondul de lichidare. S-a respins cererea de acordare a cheltuielilor de evidență contabilă, autentificare procură şi arhivare cu motivarea că nu au fost dovedite și nici nu sunt în legătură directă cu procedura desfășurată în cauză.

Conform art. 179 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a dispus notificarea sentinței debitoarei, creditorilor, precum și Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Olt, pentru efectuarea mențiunilor de închidere a procedurii și de radiere.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel lichidatorul IGF EC IPURL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivele de apel, apelantul lichidator judiciar a criticat sentința sub aspectul neacordării sumelor reprezentând cheltuieli privind ținerea contabilității în sumă de 500 lei plus tva, cheltuieli de arhivare în sumă de 1.000 lei plus tva şi alte cheltuieli în sumă de 30 lei plus tva (contravaloare procură semnată la notar).

În susținerea cererii privind acordarea cheltuielilor în sumă de 1.530 lei plus tva apelantul lichidator judiciar a invocat dispozițiile art. 118 alin. 2 lit. d și alin. 3 din Statutul UNPIR și hotărârea Comisiei constituite potrivit art. 119 alin. 4 din Statul UNPIR de limitare a cheltuielilor pentru ținerea contabilității la suma de 500 lei fără tva și existența documentelor justificative, contractul de prestări servicii de contabilitate şi factura nr. 1422/24.10.2019, singura ofertă primită pentru cheltuielile de verificare, selecționare, legare şi depozitare a documentelor contabile aparținând debitorului făcută de SC E ARHIVARE SRL prin care aceasta a solicitat suma de 1.000 lei fără tva.

La data de 19.02.2020 intimata creditoare AJFP OLT în numele și pentru DGRFP C a formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului, deoarece prin sentința apelată judecătorul sindic a acordat corect onorariul lichidatorului judiciar şi a respins corect cererea de acordare a cheltuielilor reprezentând cheltuieli de evidență contabilă, autentificare procură şi arhivare, ca nefiind dovedită.

În opinia intimatei creditoare, după deschiderea procedurii simplificate, ținerea contabilității debitoarei intră în sarcina lichidatorului judiciar.

Analizând apelul prin prisma motivelor de apel şi a dispozițiilor legale aplicabile în cauză, Curtea a constatat că apelul este fondat.

Prin cererea de închidere a procedurii practicianul în insolvenţă a solicitat, pe lângă plata onorariului, şi plata cheltuielilor de procedură constând în sumele plătite pentru ținerea contabilității debitorului în sumă de 500 lei plus tva, arhivarea documentelor debitorului  în sumă de 1.000 lei plus tva şi procura semnată la notar în sumă de 30 lei plus tva.

În dovedirea cheltuielilor  practicianul în insolvenţă a depus contractul de prestări servicii seria CTS nr. 30/28.08.2019, factura nr. 1422/24.10.2019, procura autentificată sub nr. 2745/12.07.2019, anunțul de organizare selecție prestări servicii arhivare şi oferta societății E ARHIVARE SRL.

Potrivit art. 118 alin. 2 şi alin. 3 din Statutul UNPIR sunt admise la plata din fondul de lichidare a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operațiuni din cadrul procedurii - conform documentelor justificative; b) cheltuielile de cazare şi deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte (…); c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 117 necesare asigurării de către practicianul în insolvenţă a bunei desfășurări a procedurii (…); d) cheltuieli necesare pentru ținerea contabilității societății debitoare de până la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii; e) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 117, pot fi şi cheltuieli necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare (…); f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei (…) Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere şi legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecție a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunț privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR; g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiți în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere formulate de către practicianul în insolvenţă şi expertizele judiciare încuviințate de judecătorul-sindic din oficiu în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere până la 1.000 lei în funcție de durata acțiunilor pentru curatori.

Textul art. 118 prevede între cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare, și cheltuielile necesare pentru ținerea contabilității societății debitoare, legiuitorul limitându-le la suma de 500 lei fără tva pentru toată perioada derulării procedurii şi condiționând plata acestora de dovedirea acestor cheltuieli prin  documente justificative.

În speță, practicianul în insolvenţă a solicitat cheltuieli pentru ținerea contabilității în limita sumei de 500 lei fără tva și a depus documentele justificative constând în  contractul de prestări servicii seria CTS nr. 30/28.08.2019 având ca obiect generare și transmitere declarații online, declarații și situații financiare (filele 14-16 dosar apel), factura nr. 1422/24.10.2019 (fila 9 dosar apel).

Pentru îndeplinirea obligației de depunere a declarațiilor și situațiilor financiare privind debitoarea, practicianul în insolvență a încheiat procura autentificată sub nr. 2745/12.07.2019 privind mandatarea în vederea îndeplinirii formalităților necesare întocmirii, semnării și depunerii declarațiilor fiscale prin mijloace de transmitere la distanță prin serviciul depunere declarații online (filele 6-7 dosar apel).

Enumerarea cheltuielilor de procedură admise la plata din fondul de lichidare din art. 118 cuprinde și cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei.

În scopul arhivării documentelor debitoarei SC GCC SRL - D, apelantul lichidator a organizat selecția de oferte pentru angajarea unei societăți în vederea prestării serviciilor specializate de arhivare publicând anunțul de organizare a selecției (fila 10 dosar apel), singura ofertă primită fiind cea a societății SC E ARHIVARE SRL în sumă de 1.000 lei (fila 11 dosar apel).

Ca urmare, soluția judecătorului sindic de respingere, ca nedovedită, a cererii de plată a cheltuielilor pentru ținerea contabilității în sumă de 500 lei plus tva, pentru arhivarea documentelor debitoarei în sumă de 1000 lei plus tva și pentru semnarea procurii la notar în sumă de 30 lei plus tva, a fost apreciată ca netemeinică și nelegală.

Pentru considerentele expuse, având în vedere dispozițiile art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă,  Curtea a admis apelul declarat de lichidator, a schimbat, în parte, sentința nr. 568 din data de 25.11.2019 pronunțată de Tribunalul Olt – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 349/104/2018 în sensul că a admis cererea lichidatorului judiciar de acordare a cheltuielilor de evidență contabilă, autentificare procură și arhivare în cuantum de 1530 lei, menținând celelalte dispoziții ale sentinței.